• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'infiltreit</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  =====/'''<font color="red">'infiltreit</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  Dòng 14: Dòng 10:
  =====(y học) thâm nhiễm=====
  =====(y học) thâm nhiễm=====
  -
  == Xây dựng==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
  =====rỉ qua=====
  +
  | __TOC__
  -
   
  +
  |}
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  === Xây dựng===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====rỉ qua=====
   +
  === Kỹ thuật chung ===
  =====lọc=====
  =====lọc=====
  -
  =====thấm=====
  +
  =====thấm=====
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  == Kinh tế ==
  +
  =====thấm qua=====
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  === Oxford===
  -
   
  +
  =====V.=====
  -
  =====thấm qua=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===V.===
  +
  -
   
  +
  =====Tr. a gain entrance or access to surreptitiously and bydegrees (as spies etc.). b cause to do this.=====
  =====Tr. a gain entrance or access to surreptitiously and bydegrees (as spies etc.). b cause to do this.=====

  19:39, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /'infiltreit/

  Thông dụng

  Động từ

  Rỉ qua
  Xâm nhập
  (y học) thâm nhiễm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rỉ qua

  Kỹ thuật chung

  lọc
  thấm

  Kinh tế

  thấm qua

  Oxford

  V.
  Tr. a gain entrance or access to surreptitiously and bydegrees (as spies etc.). b cause to do this.
  Tr. permeate byfiltration.
  Tr. (often foll. by into, through) introduce(fluid) by filtration.
  Infiltration n. infiltrator n.[IN-(2) + FILTRATE]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X