• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  (nghĩa mới)
  Dòng 20: Dòng 20:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ Điện Tử===
   +
  =====miếng chèn(trên dao tiện)=====
   +
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====chêm dày điểm=====
  +
  =====chêm dày điểm=====
  -
  =====chèn ký hiệu=====
  +
  =====chèn ký hiệu=====
  =====sự xen=====
  =====sự xen=====
  Dòng 32: Dòng 35:
  *[http://foldoc.org/?query=insert insert] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=insert insert] : Foldoc
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====chèn dày (điểm)=====
  +
  =====chèn dày (điểm)=====
  =====gỗ đệm=====
  =====gỗ đệm=====
  Dòng 38: Dòng 41:
  =====chèn vào=====
  =====chèn vào=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====chèn lấp=====
  +
  =====chèn lấp=====
  -
  =====chi tiết chèn=====
  +
  =====chi tiết chèn=====
  -
  =====chi tiết đệm=====
  +
  =====chi tiết đệm=====
  -
  =====dán vào=====
  +
  =====dán vào=====
  -
  =====đặt=====
  +
  =====đặt=====
  -
  =====đặt vào=====
  +
  =====đặt vào=====
  -
  =====đệm cắt=====
  +
  =====đệm cắt=====
  -
  =====đệm lót=====
  +
  =====đệm lót=====
  -
  =====dính=====
  +
  =====dính=====
  -
  =====đưa vào=====
  +
  =====đưa vào=====
  -
  =====được cài đặt sẵn=====
  +
  =====được cài đặt sẵn=====
  -
  =====lấp=====
  +
  =====lấp=====
  -
  =====lắp (băng) vào=====
  +
  =====lắp (băng) vào=====
  -
  =====lắp vào=====
  +
  =====lắp vào=====
  -
  =====lồng vào=====
  +
  =====lồng vào=====
  -
  =====lớp đệm=====
  +
  =====lớp đệm=====
  -
  =====lớp lót=====
  +
  =====lớp lót=====
  -
  =====gài vào=====
  +
  =====gài vào=====
  -
  =====gắn=====
  +
  =====gắn=====
  -
  =====ống lót=====
  +
  =====ống lót=====
  -
  =====ống lót cắt=====
  +
  =====ống lót cắt=====
  -
  =====ống nối=====
  +
  =====ống nối=====
  -
  =====sự chèn=====
  +
  =====sự chèn=====
  ::[[character]] [[insert]]
  ::[[character]] [[insert]]
  ::sự chèn ký tự
  ::sự chèn ký tự
  ::[[zero]] [[insert]]
  ::[[zero]] [[insert]]
  ::sự chèn số không
  ::sự chèn số không
  -
  =====sự đẩy vào=====
  +
  =====sự đẩy vào=====
  -
  =====tấm cách ly=====
  +
  =====tấm cách ly=====
  -
  =====tấm đệm=====
  +
  =====tấm đệm=====
  -
  =====vật lồng=====
  +
  =====vật lồng=====
  =====vòng đệm đế van=====
  =====vòng đệm đế van=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====cổ phần ghi danh=====
  +
  =====cổ phần ghi danh=====
  -
  =====cổ phần ghi danh không phiếu=====
  +
  =====cổ phần ghi danh không phiếu=====
  =====trái khoán ghi danh=====
  =====trái khoán ghi danh=====
  Dòng 124: Dòng 127:
  =====Insertable adj.inserter n. [L inserere (as IN-(2), serere sert- join)]=====
  =====Insertable adj.inserter n. [L inserere (as IN-(2), serere sert- join)]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Điện tử & viễn thông]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  02:47, ngày 24 tháng 12 năm 2008

  /'insə:t/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Vật lồng vào, vật gài vào
  Tờ in rời;, tờ ảnh rời (để cho vào sách báo); tờ thông tri (gài vào sách báo...)
  (điện ảnh) cảnh xem

  Ngoại động từ

  lồng vào, gài vào, chèn vào
  ( + in, into) cho (chữ, từ...) vào (tài liệu...); đăng (bài...) vào (báo...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ Điện Tử

  miếng chèn(trên dao tiện)

  Toán & tin

  chêm dày điểm
  chèn ký hiệu
  sự xen
  Tham khảo

  Xây dựng

  chèn dày (điểm)
  gỗ đệm

  Điện tử & viễn thông

  chèn vào

  Kỹ thuật chung

  chèn lấp
  chi tiết chèn
  chi tiết đệm
  dán vào
  đặt
  đặt vào
  đệm cắt
  đệm lót
  dính
  đưa vào
  được cài đặt sẵn
  lấp
  lắp (băng) vào
  lắp vào
  lồng vào
  lớp đệm
  lớp lót
  gài vào
  gắn
  ống lót
  ống lót cắt
  ống nối
  sự chèn
  character insert
  sự chèn ký tự
  zero insert
  sự chèn số không
  sự đẩy vào
  tấm cách ly
  tấm đệm
  vật lồng
  vòng đệm đế van

  Kinh tế

  cổ phần ghi danh
  cổ phần ghi danh không phiếu
  trái khoán ghi danh
  Tham khảo
  • insert : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Introduce, place or put or stick in, intercalate;interpolate, interject, interpose: Please do not insertcomments of your own.
  N.
  Insertion, addition, addendum, supplement,advertisement, broadside, brochure, tip-in, handbill, circular,Colloq Brit advert, US ad, flier or flyer; outsert, wraparoundor wrapround: The postage will be higher with this eight-pageinsert.

  Oxford

  V. & n.
  V.tr.
  (usu. foll. by in, into, between, etc.)place, fit, or thrust (a thing) into another.
  (usu. foll. byin, into) introduce (a letter, word, article, advertisement,etc.) into a newspaper etc.
  (as inserted adj.) Anat. etc.(of a muscle etc.) attached (at a specific point).
  N.something inserted, e.g. a loose page in a magazine, a piece ofcloth in a garment, a shot in a cinema film.
  Insertable adj.inserter n. [L inserere (as IN-(2), serere sert- join)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X