• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Hiện nay (13:07, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  (One intermediate revision not shown.)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">,aisou'metrik</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,aisou'metrik</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[isometrical]]
  Cách viết khác [[isometrical]]
  - 
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====Cùng kích thước=====
  =====Cùng kích thước=====
  -
   
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  == Toán & tin ==
  +
  === Toán & tin ===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====hiển thị đẳng cự=====
  -
  =====hiển thị đẳng cự=====
  +
  === Xây dựng===
  -
   
  +
  =====đo bằng nhau=====
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  === Y học===
  -
  *[http://foldoc.org/?query=isometric isometric] : Foldoc
  +
  =====cùng kích thước, đẳng trường=====
  -
   
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  == Xây dựng==
  +
  =====cùng kích thước=====
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====đẳng cự=====
  -
  =====đo bằng nhau=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Y học==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
  =====cùng kích thước, đẳng trường=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
  =====cùng kích thước=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====đẳng cự=====
  +
  ::[[isometric]] [[contraction]]
  ::[[isometric]] [[contraction]]
  ::sự co cơ đẳng cự
  ::sự co cơ đẳng cự
  Dòng 71: Dòng 50:
  ::non-isometric [[lines]]
  ::non-isometric [[lines]]
  ::các đường không đẳng cự
  ::các đường không đẳng cự
  -
  =====đẳng tích=====
  +
  =====đẳng tích=====
  ::[[isometric]] [[line]]
  ::[[isometric]] [[line]]
  ::đường đẳng tích
  ::đường đẳng tích
  Dòng 78: Dòng 57:
  ::[[isometric]] [[system]]
  ::[[isometric]] [[system]]
  ::hệ đẳng tích
  ::hệ đẳng tích
  -
  =====đường đẳng cự=====
  +
  =====đường đẳng cự=====
  -
   
  +
  =====đường đẳng tích=====
  -
  =====đường đẳng tích=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===Adj.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====Of equal measure.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Physiol. (of muscle action)developing tension while the muscle is prevented fromcontracting.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====(of a drawing etc.) with the plane of projectionat equal angles to the three principal axes of the object shown.4 Math. (of a transformation) without change of shape or size.=====
  +
  -
  =====Isometrically adv. isometry n. (in sense 4). [Gk isometriaequality of measure (as ISO-, -METRY)]=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  Hiện nay

  /,aisou'metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác isometrical

  Tính từ

  Cùng kích thước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiển thị đẳng cự

  Xây dựng

  đo bằng nhau

  Y học

  cùng kích thước, đẳng trường

  Kỹ thuật chung

  cùng kích thước
  đẳng cự
  isometric contraction
  sự co cơ đẳng cự
  isometric correspondence
  tương ứng đẳng cự
  isometric drawing
  bản vẽ đẳng cự
  isometric drawing
  vẽ đẳng cự
  isometric force
  lực đẳng cự
  isometric line
  đường đẳng cự
  isometric mapping
  ánh xạ đẳng cự
  isometric orthogonal net
  lưới trực giao đẳng cự
  isometric parameter
  tham số đẳng cự
  isometric projection
  phép chiếu đẳng cự
  isometric projection
  sự chiếu đẳng cự
  isometric space
  không gian đẳng cự
  isometric surface
  mặt đẳng cự
  isometric transformation
  phép biến đổi đẳng cự
  isometric view
  phép biến đổi đẳng cự
  isometric view
  phép chiếu đẳng cự
  isometry, isometric mapping
  ánh xạ đẳng cự
  non-isometric lines
  các đường không đẳng cự
  đẳng tích
  isometric line
  đường đẳng tích
  isometric process
  quá trình đẳng tích
  isometric system
  hệ đẳng tích
  đường đẳng cự
  đường đẳng tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X