• (Khác biệt giữa các bản)
  (...)
  Dòng 50: Dòng 50:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Dệt may===
  === Dệt may===
  -
  =====làm rối=====
  +
  =====làm rối=====
  =====thắt nút=====
  =====thắt nút=====
  -
  === Hóa học & vật liệu===
  +
  === Hàng hải===
  -
  =====hải lý (1852m)=====
  +
  =====dặm biển, hải lý (tương đương với1852m)=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====gióng=====
  +
  =====gióng=====
  -
  =====nút (dây thừng)=====
  +
  =====nút (dây thừng)=====
  -
  =====mặt gỗ=====
  +
  =====mặt gỗ=====
  =====mắt tre=====
  =====mắt tre=====
  Dòng 70: Dòng 70:
  =====nút buộc=====
  =====nút buộc=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bướu=====
  +
  =====bướu=====
  -
  =====cụm=====
  +
  =====cụm=====
  -
  =====dặm=====
  +
  =====đốt=====
  -
  =====dặm biển=====
  +
  ==========
  -
  =====đốt=====
  +
  =====hạch=====
  -
  ==========
  +
  =====nóc=====
  -
  =====hạch=====
  +
  =====nút=====
  -
  =====nóc=====
  +
  =====nút thắt=====
  -
   
  +
  -
  =====nút=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====nút thắt=====
  +
  ''Giải thích EN'': [[An]] [[intertwining]] [[of]] [[the]] [[ends]] [[or]] [[parts]] [[of]] [[one]] [[or]] [[more]] [[ropes]], [[threads]], [[or]] [[the]] [[like]] [[so]] [[that]] [[they]] [[cannot]] [[be]] [[easily]] [[separated]].
  ''Giải thích EN'': [[An]] [[intertwining]] [[of]] [[the]] [[ends]] [[or]] [[parts]] [[of]] [[one]] [[or]] [[more]] [[ropes]], [[threads]], [[or]] [[the]] [[like]] [[so]] [[that]] [[they]] [[cannot]] [[be]] [[easily]] [[separated]].
  Dòng 97: Dòng 93:
  ::[[reef]] [[knot]]
  ::[[reef]] [[knot]]
  ::nút mép buồm (nút thắt)
  ::nút mép buồm (nút thắt)
  -
  =====mắt gỗ=====
  +
  =====mắt gỗ=====
  -
  =====mặt khum=====
  +
  =====mặt khum=====
  -
  =====mấu=====
  +
  =====mấu=====
  =====ụ=====
  =====ụ=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====giờ=====
  +
  =====giờ=====
  -
  =====gút=====
  +
  =====gút=====
  -
  =====gút, hải lý=====
  +
  =====gút, hải lý=====
  =====hải lý=====
  =====hải lý=====
  Dòng 123: Dòng 119:
  =====Fasten, tie, bind, secure, lash, tether, affix, fix,attach: I knotted the rope around his neck.=====
  =====Fasten, tie, bind, secure, lash, tether, affix, fix,attach: I knotted the rope around his neck.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Dệt may]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   

  05:54, ngày 25 tháng 9 năm 2008

  /nɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gút, nơ
  to make a knot
  thắt nút, buộc nơ
  (nghĩa bóng) vấn đề khó khăn
  to tie oneself up in (into) knots
  tự lôi mình vào những việc khó khăn
  Điểm nút, điểm trung tâm, đầu mối (một câu chuyện...)
  (hàng hải) hải lý
  Mắt gỗ, đầu mấu; đốt, khấc (ngón tay...)
  Nhóm, tốp (người); cụm (cây)
  to gather in knots
  họp lại thành nhóm
  U, cái bướu
  Cái đệm vai để vác nặng
  Mối ràng buộc
  the nuptial knot
  mối ràng buộc vợ chồng, nghĩa vợ chồng

  Ngoại động từ

  Thắt nút (dây), buộc chặt bằng nút; thắt nơ
  Nhíu (lông mày)
  Kết chặt
  Làm rối, làm rối beng

  Nội động từ

  Thắt lại

  Cấu trúc từ

  to tie the nuptial knot
  lấy nhau

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  làm rối
  thắt nút

  Hàng hải

  dặm biển, hải lý (tương đương với1852m)

  Xây dựng

  gióng
  nút (dây thừng)
  mặt gỗ
  mắt tre

  Điện tử & viễn thông

  nút buộc

  Kỹ thuật chung

  bướu
  cụm
  đốt
  hạch
  nóc
  nút
  nút thắt

  Giải thích EN: An intertwining of the ends or parts of one or more ropes, threads, or the like so that they cannot be easily separated.

  Giải thích VN: Sự bện xoắn của các đầu hay các phần của một hay nhiều cuộn dây, sợi dây, làm cho chúng khó bị tách rời.

  knot problem
  bài toán nút thắt
  reef knot
  nút mép buồm (nút thắt)
  mắt gỗ
  mặt khum
  mấu

  Kinh tế

  giờ
  gút
  gút, hải lý
  hải lý
  Tham khảo
  • knot : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Snarl, gnarl, tangle; tie, bond: I cannot loosen thisknot.
  Collection, assemblage, aggregation, congregation,crowd, cluster, bunch, gathering, company, band, gang, crowd,throng: A small knot of people were standing in front of mypainting.
  V.
  Fasten, tie, bind, secure, lash, tether, affix, fix,attach: I knotted the rope around his neck.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X