• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">ì</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">´laiə</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´laiə</font>'''/=====
  Dòng 11: Dòng 7:
  =====Kẻ nói dối, kẻ nói láo, kẻ nói điêu; kẻ hay nói dối, kẻ hay nói điêu=====
  =====Kẻ nói dối, kẻ nói láo, kẻ nói điêu; kẻ hay nói dối, kẻ hay nói điêu=====
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===N.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
   +
  =====N.=====
  =====Fabricator, prevaricator, perjurer, falsifier, teller oftales, false witness, Ananias, Baron von Mnchhausen, Colloqfibber: He''s a liar if he says he saw me that night - I was illin bed.=====
  =====Fabricator, prevaricator, perjurer, falsifier, teller oftales, false witness, Ananias, Baron von Mnchhausen, Colloqfibber: He''s a liar if he says he saw me that night - I was illin bed.=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====A person who tells a lie or lies, esp. habitually.=====
  =====A person who tells a lie or lies, esp. habitually.=====

  18:30, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /´laiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ nói dối, kẻ nói láo, kẻ nói điêu; kẻ hay nói dối, kẻ hay nói điêu

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Fabricator, prevaricator, perjurer, falsifier, teller oftales, false witness, Ananias, Baron von Mnchhausen, Colloqfibber: Hes a liar if he says he saw me that night - I was illin bed.

  Oxford

  N.
  A person who tells a lie or lies, esp. habitually.
  Liardice a game with poker dice in which the result of a throw maybe announced falsely. [OE leogere (as LIE(2), -AR(4))]

  Tham khảo chung

  • liar : National Weather Service
  • liar : amsglossary
  • liar : Corporateinformation
  • liar : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X