• (Khác biệt giữa các bản)
  (Danh từ)
  (Nội động từ)
  Dòng 38: Dòng 38:
  =====Vỗ bập bềnh (nước, sóng)=====
  =====Vỗ bập bềnh (nước, sóng)=====
   +
  ===Cấu trúc từ===
   +
  =====[[stiff]] [[upper]] [[lip]]=====
   +
  ::sự không nao núng, sự không lay chuyển được, tính kiên cường
   +
  =====[[to]] [[carry]] ([[keep]]) [[a]] [[stiff]] [[upper]] [[lip]]=====
   +
  ::không nao núng, giữ vững tinh thần, kiên cường
   +
  =====[[to]] [[hang]] [[one's]] [[lip]]=====
   +
  ::buồn thiu, sầu não
   +
  =====[[to]] [[hang]] [[on]] [[somebody's]] [[lips]]=====
   +
  ::Xem [[hang]]
   +
  =====Not to open one's lips=====
   +
  ::Không hé răng
   +
  =====[[word]] [[escapes]] [[one's]] [[lips]]=====
   +
  ::nói lỡ lời
   +
  =====[[to]] [[bite]] [[one's]] [[lips]]=====
   +
  ::mím môi
   +
  ======[[to]] [[button]] [[one's]] [[lip]]=====
   +
  ::nín thinh, nín lặng
   +
  =====One's lips are sealed=====
   +
  ::Không được hé môi, ngậm miệng
   +
   +
  =====There's many a slip twixt cup and lip=====
   +
  ::Miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể tuột mất
  ===Hình Thái Từ===
  ===Hình Thái Từ===

  08:36, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /lip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Môi
  upper lip
  môi trên
  lower lip
  môi dưới
  to curl one's lips
  cong môi
  to lick (smack) one's lips
  liếm môi (trong khi hay trước khi ăn uống cái gì ngon); (nghĩa bóng) tỏ vẻ khoái trá, thoả mãn
  to make a lip
  bĩu môi
  Miệng vết thương, miệng vết lở
  Miệng, mép (cốc, giếng, núi lửa...)
  Cánh môi hình môi
  (âm nhạc) cách đặt môi
  (từ lóng) sự hỗn xược, sự láo xược
  to have had enough of someone's lip
  không thể chịu được sự láo xược của ai

  Ngoại động từ

  Vỗ bờ (nước, sóng)

  Nội động từ

  Vỗ bập bềnh (nước, sóng)

  Cấu trúc từ

  stiff upper lip
  sự không nao núng, sự không lay chuyển được, tính kiên cường
  to carry (keep) a stiff upper lip
  không nao núng, giữ vững tinh thần, kiên cường
  to hang one's lip
  buồn thiu, sầu não
  Not to open one's lips
  Không hé răng
  word escapes one's lips
  nói lỡ lời
  to bite one's lips
  mím môi
  =to button one's lip
  nín thinh, nín lặng
  One's lips are sealed
  Không được hé môi, ngậm miệng
  There's many a slip twixt cup and lip
  Miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể tuột mất

  Hình Thái Từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  vành thùng

  Giải thích EN: The projecting rim of a hollow container; a short spout.

  Giải thích VN: Một vành lồi của một thùng lõm.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  mép (núi lửa)

  Nguồn khác

  • lip : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ngưỡng (cửa)
  răng gầu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lưỡi cắt
  lưỡi cắt chính
  gấp mép
  gờ nhô
  mặt bích
  mép
  miệng
  miệng phun
  mỏ cặp
  ống tháo
  răng gàu

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A either of the two fleshy parts forming theedges of the mouth-opening. b a thing resembling these. c =LABIUM.
  The edge of a cup, vessel, etc., esp. the part shapedfor pouring from.
  Colloq. impudent talk (that's enough ofyour lip!).

  V.tr. (lipped, lipping) 1 a touch with the lips;apply the lips to. b touch lightly.

  Golf a hit a ball justto the edge of (a hole). b (of a ball) reach the edge of (ahole) but fail to drop in.
  Bite one's lip repress an emotion;stifle laughter, a retort, etc. curl one's lip express scorn.hang on a person's lips listen attentively to a person. lickone's lips see LICK. lip-read (past and past part. -read)(esp. of a deaf person) understand (speech) entirely fromobserving a speaker's lip-movements. lip-reader a person wholip-reads. lip-service an insincere expression of support etc.pass a person's lips be eaten, drunk, spoken, etc. smack one'slips part the lips noisily in relish or anticipation, esp. offood.
  Lipless adj. liplike adj. lipped adj. (also incomb.). [OE lippa f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X