• (Khác biệt giữa các bản)
  (Danh từ)
  Dòng 41: Dòng 41:
  ::[[a]] [[love]] [[set]]
  ::[[a]] [[love]] [[set]]
  ::một ván thua trắng (người thua không được điểm nào)
  ::một ván thua trắng (người thua không được điểm nào)
   +
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===

  02:22, ngày 12 tháng 7 năm 2008

  /lʌv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng yêu, tình thương
  love of one's country
  lòng yêu nước
  a mother's love for her children
  tình mẹ yêu con


  Tình yêu, mối tình, ái tình
  first love
  mối tình đầu
  never trifle with love
  không nên đùa bỡn với tình yêu
  to be in love with
  yêu (ai)
  to fall in love with
  đâm ra yêu (phải lòng) (ai)
  to make love to someone
  tán tỉnh ai, tỏ tình với ai; ôm ấp hôn hít ai, ăn nằm với ai
  to marry for love
  kết hôn vì tình
  Người yêu, người tình
  Thần ái tình
  (thông tục) người đáng yêu; vật đáng yêu
  (tôn giáo) tình thương của Thiên Chúa đối với loài người
  (thể dục,thể thao) điểm không, không (quần vợt)
  love all
  không không (hai bên cùng không được điểm nào)
  love forty
  không bốn mươi
  a love set
  một ván thua trắng (người thua không được điểm nào)


  Ngoại động từ

  Yêu, thương, yêu mến
  to love one another
  yêu nhau, thương nhau
  Thích, ưa thích
  to love sports
  thích thể thao
  to love music
  thích âm nhạc
  he loves to be praised
  nó thích được khen

  Cấu trúc từ

  The love in a cottage
  Ái tình và nước lã
  one can't get it for love or money
  không có cách gì lấy được cái đó
  to play for love
  chơi vì thích, không phải vì tiền
  there is no love lost between them
  chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi
  for the love of God
  hãy vì lòng nhân từ của Chúa!
  cupboard love
  tình cảm giả vờ, tình cảm đầu môi chót lưỡi
  to send sb one's love
  gửi ai lời chào thân ái
  a labour of love
  việc làm do đam mê (chứ không phải vì tiền)
  the love of sb's life
  người yêu quý nhất đời
  love me, love my dog
  yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng

  Thán từ

  Cưng (tiếng xưng hô đối với người mà mình mến)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  • Lettern. billet-doux, Archaic mash note: She saved all his loveletters.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  An intense feeling of deep affection orfondness for a person or thing; great liking.
  Sexual passion.3 sexual relations.
  A a beloved one; a sweetheart (often as aform of address). b Brit. colloq. a form of address regardlessof affection.
  Colloq. a person of whom one is fond.
  Affectionate greetings (give him my love).
  (often Love) arepresentation of Cupid.
  (in some games) no score; nil.
  V.tr.
  (also absol.) feel love or deep fondness for.
  Delight in; admire; greatly cherish.
  Colloq. like very much(loves books).
  (foll. by verbal noun, or to + infin.) beinclined, esp. as a habit; greatly enjoy; find pleasure in(children love dressing up; loves to find fault).
  A religious service ofMethodists, etc., imitating this. love game a game in which theloser makes no score. love-hate relationship an intenselyemotional relationship in which one or each party has ambivalentfeelings of love and hate for the other. love-in-a-mist ablue-flowered garden plant, Nigella damascena, with manydelicate green bracts. love-letter a letter expressing feelingsof sexual love. love-lies-bleeding a garden plant, Amaranthuscaudatus, with drooping spikes of purple-red blooms. love-matcha marriage made for love's sake. love-nest a place of intimatelovemaking. love-seat an armchair or small sofa for two. makelove (often foll. by to) 1 have sexual intercourse (with).
  Archaic pay amorous attention (to). not for love or moneycolloq. not in any circumstances. out of love no longer inlove.
  Loveworthy adj. [OE lufu f. Gmc]

  Tham khảo chung

  • love : Corporateinformation
  • love : Chlorine Online
  • love : Foldoc
  • love : bized
  Viết nghĩa của Love vào đây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X