• (Khác biệt giữa các bản)
  (Bổ sung thêm thể loại Category:Lỗi font tiếng Việt ==> công cụ cộng đồng (quản lí các trang bị lỗi font))
  Dòng 564: Dòng 564:
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Lỗi font tiếng Việt]]
  +
  [[Category:Báo lỗi]]

  11:20, ngày 21 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh t?

  Hình dáng, c?u t?o (c?a m?t v?t); ki?u (qu?n áo); t?m vóc, dáng, tu th? (ngu?i)
  S? ch? t?o, ki?u ch? t?o
  is this your own make?
  cái này có phải tự anh làm lấy không?
  Th? ch?t; tính cách
  (di?n h?c) công t?c, cái ng?t di?n
  to be on the make
  (thông t?c) thích làm giàu
  Dang tang, dang ti?n
  (t? M?,nghia M?), (t? lóng) dang g? g?m ai an n?m v?i mình

  Ngo?i d?ng t?

  Làm, ch? t?o
  to make bread
  làm bánh
  to make verses
  làm tho
  made in Vietnam
  ch? t?o ? Vi?t Nam
  made of ivory
  làm b?ng ngà
  S?p d?t, x?p d?t, d?n, thu d?n, s?a so?n, chu?n b?
  to make the bed
  d?n giu?ng
  to make tea
  pha trà
  Ki?m du?c, thu
  to make money
  ki?m ti?n
  to make a profit
  ki?m lãi
  to make good marks at school
  du?c di?m t?t ? tru?ng
  Làm, gây ra
  to make a noise
  làm ?n
  Làm, th?c hi?n, thi hành
  to make one's bow
  cúi d?u chào
  to make a journey
  làm m?t cu?c hành trình
  Khi?n cho, làm cho
  to make somebody happy
  làm cho ai sung su?ng
  B?t, b?t bu?c
  make him repeat it
  b?t h?n ta ph?i nh?c di nh?c l?i di?u dó
  Phong, b? nhi?m, l?p, tôn
  they wanted to make him president
  h? mu?n tôn ông ta lên làm ch? t?ch
  U?c lu?ng, dánh giá, d?nh giá, k?t lu?n
  to make the distance at 10 miles
  u?c lu?ng quãng du?ng ?y d? 10 d?m
  Đến; tới; (hàng hải) trông thấy
  to make the land
  trông thấy đất liền
  the train leaves at 7.35, can we make it?
  xe lửa khởi hành vào hồi 7 giờ 35, không biết chúng tôi có thể đến kịp không?
  Hoàn thành, d?t du?c, làm du?c, di du?c
  to make 30 kilometers an hour
  di du?c 30 kilômét m?t gi?
  Thành, là, b?ng
  two and two make four
  hai c?ng v?i hai là b?n
  Trở thành, trở nên
  if you work hard, you will make a good teacher
  nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ trở thành một giáo viên giỏi
  Nghi, hi?u
  I do not know what to make of it
  tôi không bi?t nghi v? di?u dó ra sao
  I could not make head or tail of it
  tôi ch?ng hi?u du?c d?u duôi câu chuy?n ra sao

  N?i d?ng t?

  Di, ti?n (v? phía)
  to make for the door
  di ra c?a
  Lên, xu?ng (thu? tri?u)
  the tide is making
  nu?c thu? tri?u dang lên
  Làm, ra ý, ra v?
  S?a so?n, chu?n b?
  to make after
  (t? c?,nghia c?) theo du?i, deo du?i
  to make against
  b?t l?i, có h?i cho
  to make away
  v?i vàng ra di
  to make away with
  hu? ho?i, gi?t, th? tiêu, kh?
  Lãng phí, phung phí
  Xoáy, an c?p
  to make off
  di m?t, chu?n, cu?n gói
  to make off with
  xoáy, an c?p
  to make out
  d?t, d?ng lên, l?p
  to make out a plan
  d?t k? ho?ch
  to make out a list
  l?p m?t danh sách
  to make out a cheque
  vi?t m?t t? séc
  Hi?u, gi?i thích, tìm ra manh m?i, n?m du?c ý nghia, d?c du?c
  I cannot make out what he has written
  tôi không th? d?c du?c nh?ng di?u h?n ta vi?t
  Phân bi?t, nhìn th?y, nh?n ra
  to make out a figure in the distance
  nhìn th?y m?t bóng ngu?i d?ng xa
  (t? M?,nghia M?) di?n bi?n, ti?n tri?n
  how are things making out?
  s? vi?c di?n bi?n ra sao?
  to make over
  chuy?n, nhu?ng, giao, d? l?i
  to make over all one 's property to someone
  d? l?i t?t c? c?a c?i cho ai
  to make up
  làm thành, c?u thành, g?p thành, h?p l?i, gói ghém, thu vén
  to make all things up into a bundle
  gói ghém t?t c? l?i thành m?t bó
  L?p, d?ng
  to make up a list
  l?p m?t danh sách
  B?a, b?a d?t
  It's all a made-up story
  Dó là m?t câu chuy?n hoàn toàn b?a d?t
  Hoá trang
  to make up an actor
  hoá trang cho m?t di?n viên
  Thu x?p, dàn x?p, dàn hoà
  the two friends have had a quarrel, but they will soon make it up
  hai ngu?i b?n xích mích v?i nhau, nhung r?i h? s? dàn hoà ngay thôi
  D?n bù, b?i thu?ng
  to make some damage up to somebody
  b?i thu?ng thi?t h?i cho ai
  B? khuy?t, bù, bù d?p
  to make with
  (t? lóng) s? d?ng
  to make amends for something

  Xem amends

  to make as if
  o make as though
  Làm nhu th?, hành d?ng nhu th?
  to make believe

  Xem believe

  to make both ends meet

  Xem meet

  to make free with
  ti?p dãi t? nhiên không khách sáo
  to make friends with

  Xem friend

  to make fun of
  o make game of
  Dùa c?t, ch? nh?o, gi?u
  to make good

  Xem good

  make haste!

  Xem haste

  to make a hash of job

  Xem hash

  to make hay while the sun shines

  Xem hay

  to make head

  Xem head

  to make head against

  Xem head

  to make headway

  Xem headway

  to make oneself at home
  t? nhiên nhu ? nhà, không khách sáo
  to make love to someone

  Xem love

  to make little (light, nothing) of
  coi thu?ng, coi r?, không chú ý dên, không quan tâm d?n
  to make much of

  Xem much

  to make the most of

  Xem most

  to make mountains of molehills

  Xem molehill

  to make one's mark

  Xem mark

  to make merry

  Xem merry

  to make somebody ' s mouth water

  Xem water

  to make ready
  chu?n b? s?n sàng
  to make room (place) for
  nhu?ng ch? cho
  to make sail
  guong bu?m, cang bu?m
  to make oneself scarce
  l?n di, tr?n di
  to make [[[a]]] shift to

  Xem shift

  to make terms with

  Xem term

  to make too much ado about nothing
  ch?ng có chuy?n gì cung làm r?i lên
  to make a tool of someone

  Xem tool

  to make up one's mind

  Xem mind

  to make up for lost time

  Xem time

  to make war on

  Xem war

  to make water

  Xem water

  to make way

  Xem way

  to make way for

  Xem way

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu nhãn hiệu

  Nguồn khác

  • make : Chlorine Online

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  mác kiểu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn thành
  kiểu
  make-and-break ignition
  sự đánh lửa kiểu đóng-ngắt
  standard make
  kiểu tiêu chuẩn
  dạng
  làm
  làm sản xuất
  mác
  mẫu
  mô hình
  sự chế tạo
  sự sản xuất
  sản xuất
  make oil
  sản xuất dầu
  make run
  sự vận hành sản xuất

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chế tạo (sản phẩm)
  chuẩn bị
  make-ready
  công việc chuẩn bị trước khi sản xuất
  make-up tank
  thùng chuẩn bị dung dịch hoặc hỗn hợp
  sản xuất
  make-ready
  công việc chuẩn bị trước khi sản xuất
  sự chế tạo
  sự làm việc
  sự sản xuất
  sự tạo hình

  Nguồn khác

  • make : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Build, assemble, construct, erect, put together, set up,fashion, form, mould, shape, frame, create, originate,fabricate, manufacture, produce, put out, forge, contrive,devise: She makes her own dresses. They make TV sets here. TheColossus of Rhodes was said to be made of bronze. 2 cause,compel, force, impel, coerce, provoke, urge, exhort, press,pressure, require, command, order, induce, persuade, prevailupon, insist upon, oblige, Brit pressurize: The devil made medo it.
  Bring about, occasion, cause, give rise to: The newregulation is going to make trouble for you.
  Make out or up,draw (up), create, write, sign, frame: I made a new willleaving everything to my children.
  Produce, cause, create,generate: The engine made a funny noise, then died.
  Enact,pass, frame, establish, institute: He thinks that laws weremade to be broken.
  Earn, return, reap, garner, take in, get,procure, gather, clear, realize, gross, net, pocket, get,acquire, obtain, receive; win, gain, Slang US pull down: Hasher invention made money? He makes a good living out of hisshop. He made œ25 playing poker. 8 amount to, constitute,represent, add up to, total, come to: He knows how many beansmake five. Three and two do not make four. One singer does notmake an opera. 9 change, turn, alter, modify, transform,convert; transmute, mutate, metamorphose: He made her into astar. The alchemists tried to make base metal into gold. 10become, be, change or turn or grow into, perform as: I thinkQuentin will make a brilliant surgeon one day.
  Serve as orfor, be suitable for, be, prove to be, turn out to be, turninto, become: This cut of meat will not make a good roast.
  Fetch, realize, earn, return: The locket made œ1000 at theauction.
  Score, earn, secure: The West Indies made 654 intheir first innings.
  Reach, arrive at, attain, get (to),win, achieve, accomplish; come in, Brit be placed, US place:Fran might make first place in the marathon.
  Prepare,arrange, rearrange, tidy (up), neaten (up): You have made yourbed, now you will have to lie on it.
  Record, arrange, fix,decide (on or upon), agree (to): I made an appointment to seethe doctor.
  Prepare, fix, cook: I made what you like fordinner.
  Deliver, present: Janet made a good speech.
  Traverse, cover, do, travel, navigate: We cannot make more than100 miles a day over this terrain.
  Do, go, travel or moveat, move: His old banger could hardly make 40 m.p.h.
  Judge,think, calculate, estimate, reckon, gauge, suppose: What do youmake of Sidney's new book?
  Establish, set up, organize: Wemade our headquarters in the farmhouse.
  Appoint, name,select, choose, elect, vote (in as), designate, authorize,commission, delegate, depute, deputize, assign, sanction,approve, affirm, certify, confirm: They made him their leader.24 seduce, make it with: Kenneth tried to make Sharon lastnight.
  Make as if or as though. pretend, feign, act as if oras though, affect, make a show or pretence of, give theimpression of: He made as if to strike me.
  Make away. runoff or away, flee, fly, make off, abscond, take to one's heels,decamp, beat a (hasty) retreat, Colloq run for it, make a runfor it, beat it, clear out, cut and run, skedaddle, take off,cut out, skip (town), make tracks, US fly the coop, Slang scram,vamoose, US hightail it, take a (run-out) powder: Taking thejewels, he made away as fast as he could run.
  Make awaywith. steal, rob, filch, pilfer, purloin, walk away or off with,Colloq borrow, liberate, boost, Slang pinch, hook, swipe, ripoff, lift, US boost: That boy has made away with my cherrytarts!
  Make believe. pretend, fancy, play-act, dream,fantasize, imagine, act as if: We used to make believe we weregrown-ups.
  Make do. get by or along, cope, scrape by oralong, manage, muddle through, survive, Colloq make out: Wehave to make do on the pittance Randolph gets from theuniversity.
  Make for. a head for or towards, aim for, steer(a course) for, proceed towards, be bound for: After this isdone, I am making for the nearest pub. b assault, attack, setupon, charge, rush (at), pounce upon, fall upon or on, go for,lunge at, storm, assail: The big fellow was making for me witha knife when the lights went out. c promote, contribute to, beconducive to, favour, facilitate: Good fences make for goodneighbours.
  Make good. a make up (for), pay (for),compensate for, recompense (for), repay, offset, makerestitution for, settle, square, rectify, put to rights, setright, remedy, correct, restore: He agreed to make good anylosses. b succeed, prosper, flourish, thrive, Colloq make it:In later life he made good as a property developer. c fulfil,carry out, Colloq deliver (the goods): She made good on herpromise to return my book.
  Make it. a succeed, prosper,triumph, win, make good, Colloq make the grade: Do you thinkshe will make it as a doctor? b arrive, get (somewhere), showup, appear, turn up: They are hoping to catch the 5:03 toIpswich but I doubt if they will make it. 33 make known. tellof, impart, disclose, reveal, divulge, mention, communicate,announce, declare, promulgate, publish, let slip, Colloq tipoff: She made known her demands.
  Make much of. aexaggerate, overstate, colour, hyperbolize, Colloq make a bigdeal of, blow up: He made much of his new title. b coddle,cosset, baby, pamper, dote on, flatter, toady (up) to, cajole,humour, indulge, Colloq butter up: Henry makes much of hisgrandchildren.
  Make off. See make, 26, above.
  Make offwith. See make, 27, above.
  Make out. a see, discern,descry, espy, detect, discover, distinguish, perceive: I madeout a dim figure in the gloom. b complete, fill in, Brit fillup, US and Canadian fill out: I made out an application for thejob. c draw (up), write (out or down), record, Colloq US cut:Please make out a list of your complaints. Make out the chequeto me, personally. d understand, fathom, comprehend, figure out,perceive, follow, grasp, see, decipher, read: She mumbles so, Icannot make out what she's saying. Can you make out this name? esuggest, imply, hint, insinuate, indicate, impute, intimate,make to appear, pretend, make as if or as though, represent;present, show, demonstrate, establish: She tried to make outthat I was a fool. He made out a strong case for dog licensing.f get on, survive, manage, fare, thrive, succeed: How are youmaking out in your new house?
  Make over. a do over,remodel, redecorate, alter: We are making over our kitchen. btransfer, hand over, sign over, convey, assign, turn over: Theproperty has been made over to me.
  Make up. a complete,fill out, finish (out), flesh out: We need another player tomake up the team. b compose, form, constitute, be comprised of:The gang is made up of ex-convicts. c hatch, invent, concoct,devise, create, construct, dream up, originate, coin, compose,Colloq cook up: He made up that story about the murder. d bereconciled, make peace, settle amicably, come to terms, bury thehatchet: The litigants have kissed and made up. e construct,build: The shack is made up of scrap boards.
  Make up for.compensate, redress, make good, atone, make amends: How can Imake up for all the bad things I said about you?
  Make way.move aside, clear the way, allow to pass, make room or space:Make way for the Lord High Executioner!
  N.
  Kind, brand, style, sort, type, mark: Foreign makes ofcar currently dominate the market-place.
  On the make.aggressive, assertive, go-ahead, enterprising, vigorous,energetic, Colloq pushy: The book is about a young man on themake in today's financial world.

  Oxford

  V. & n.

  V. (past and past part. made) 1 tr. construct;create; form from parts or other substances (made a table; madeit out of cardboard; made him a sweater).
  Tr. (foll. by to +infin.) cause or compel (a person etc.) to do something (makehim repeat it; was made to confess).
  Tr. a cause to exist;create; bring about (made a noise; made an enemy). b cause tobecome or seem (made an exhibition of myself; made him angry).c appoint; designate (made him a Cardinal).
  Tr. compose;prepare; draw up (made her will; made a film about Japan).
  Tr. constitute; amount to (makes a difference; 2 and 2 make 4;this makes the tenth time).
  Tr. a undertake or agree to (anaim or purpose) (made a promise; make an effort). b execute orperform (a bodily movement, a speech, etc.) (made a face; made abow).
  Tr. gain, acquire, procure (money, a profit, etc.)(made œ20,000 on the deal).
  Tr. prepare (tea, coffee, a dish,etc.) for consumption (made egg and chips).
  Tr. a arrangebedclothes tidily on (a bed) ready for use. b arrange and lightmaterials for (a fire).
  Intr. a proceed (made towards theriver). b (foll. by to + infin.) begin an action (he made togo).
  Tr. colloq. a arrive at (a place) or in time for (atrain etc.) (made the border before dark; made the six o'clocktrain). b manage to attend; manage to attend on (a certain day)or at (a certain time) (couldn't make the meeting last week; canmake any day except Friday). c achieve a place in (made thefirst eleven; made the six o'clock news). d US achieve the rankof (made colonel in three years).
  Tr. establish or enact (adistinction, rule, law, etc.).
  Tr. consider to be; estimateas (what do you make the time?; do you make that a 1 or a 7?).14 tr. secure the success or advancement of (his mother madehim; it made my day).
  Tr. accomplish (a distance, speed,score, etc.) (made 60 m.p.h. on the motorway).
  Tr. a becomeby development or training (made a great leader). b serve as (alog makes a useful seat).
  Tr. (usu. foll. by out) representas; cause to appear as (makes him out a liar).
  Tr. form inthe mind; feel (I make no judgement).
  Tr. (foll. by it +compl.) a determine, establish, or choose (let's make itTuesday; made it my business to know). b bring to (a chosenvalue etc.) (decided to make it a dozen).
  Tr. sl. havesexual relations with.
  Tr. Cards a win (a trick). b play(a card) to advantage. c win the number of tricks that fulfils(a contract). d shuffle (a pack of cards) for dealing.
  Tr.Cricket score (runs).
  Tr. Electr. complete or close (acircuit) (opp. BREAK).
  Intr. (of the tide) begin to flow orebb.
  N.
  (esp. of a product) a type, origin, brand, etc. ofmanufacture (different make of car; our own make).
  A kind ofmental, moral, or physical structure or composition.
  An actof shuffling cards.
  Electr. a the making of contact. b theposition in which this is made.
  Squander. make-believe (or -belief) 1 pretence.
  Pretended.make believe pretend. make conversation talk politely. make aday (or night etc.) of it devote a whole day (or night etc.) toan activity. make do 1 manage with the limited or inadequatemeans available.
  (foll. by with) manage with (something) asan inferior substitute. make an example of punish as a warningto others. make a fool of see FOOL(1). make for 1 tend toresult in (happiness etc.).
  Proceed towards (a place).
  Assault; attack.
  Confirm (an opinion). make friends (oftenfoll. by with) become friendly. make fun of see FUN. make goodsee GOOD. make a habit of see HABIT. make a hash of seeHASH(1). make hay see HAY(1). make head or tail of see HEAD.make a House Polit. secure the presence of enough members for aquorum or support in the House of Commons. make it colloq.
  Succeed in reaching, esp. in time.
  Be successful.
  (usu.foll. by with) sl. have sexual intercourse (with). make it up 1be reconciled, esp. after a quarrel.
  Fill in a deficit. makeit up to remedy negligence, an injury, etc. to (a person). makelight of see LIGHT(2). make love see LOVE. make a meal of seeMEAL(1). make merry see MERRY. make money acquire wealth or anincome. make the most of see MOST. make much (or little or thebest) of 1 derive much (or little etc.) advantage from.
  Givemuch (or little etc.) attention, importance, etc., to. make aname for oneself see NAME. make no bones about see BONE. makenothing of 1 do without hesitation.
  Treat as a trifle.
  Beunable to understand, use, or deal with. make of 1 constructfrom.
  Conclude to be the meaning or character of (can youmake anything of it?). make off = make away. make off withcarry away; steal. make oneself scarce see SCARCE. make orbreak (or mar) cause the success or ruin of. make out 1 adistinguish by sight or hearing. b decipher (handwriting etc.).2 understand (can't make him out).
  Assert; pretend (made outhe liked it).
  Colloq. make progress; fare (how did you makeout?).
  (usu. foll. by to, in favour of) draw up; write out(made out a cheque to her).
  Prove or try to prove (how do youmake that out?). make over 1 transfer the possession of (athing) to a person.
  Refashion (a garment etc.). make a pointof see POINT. make sail Naut.
  Spread a sail or sails.
  Start a voyage. make shift see SHIFT. make so bold as to seeBOLD. make time 1 (usu. foll. by for or to + infin.) find anoccasion when time is available.
  (usu. foll. by with) esp.US sl. make sexual advances (to a person). make-up 1 cosmeticsfor the face etc., either generally or to create an actor'sappearance or disguise.
  The appearance of the face etc. whencosmetics have been applied (his make-up was not convincing).
  Printing the making up of a type.
  Printing the type made up.5 a person's character, temperament, etc.
  The composition orconstitution (of a thing). make up 1 serve or act to overcome(a deficiency).
  Complete (an amount, a party, etc.).
  Compensate.
  Be reconciled.
  Put together; compound; prepare(made up the medicine).
  Sew (parts of a garment etc.)together.
  Get (a sum of money, a company, etc.) together.
  Concoct (a story).
  (of parts) compose (a whole).
  A applycosmetics. b apply cosmetics to.
  Settle (a dispute).
  Prepare (a bed) for use with fresh sheets etc.
  Printingarrange (type) in pages.
  Compile (a list, an account, adocument, etc.).
  Arrange (a marriage etc.). make up one'smind decide, resolve. make up to curry favour with; court.make water 1 urinate.
  (of a ship) take in water. make way 1(often foll. by for) allow room for others to proceed.
  Achieve progress. make one's way proceed. make with US colloq.supply; perform; proceed with (made with the feet and left in ahurry). on the make colloq.
  Intent on gain.
  Looking forsexual partners. self-made man etc. a man etc. who hassucceeded by his own efforts.
  Makable adj. [OE macian f. WG:rel. to MATCH(1)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X