• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:01, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====đọc từng điểm quang học=====
  =====đọc từng điểm quang học=====
  - 
  =====quét điểm=====
  =====quét điểm=====
  - 
  =====quét ký hiệu đánh dấu=====
  =====quét ký hiệu đánh dấu=====
  - 
  =====sự đọc quét dấu hiệu=====
  =====sự đọc quét dấu hiệu=====
  - 
  =====sự quét nhãn=====
  =====sự quét nhãn=====
  - 
  == Điện tử & viễn thông==
  == Điện tử & viễn thông==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====quét dấu hiệu=====
  =====quét dấu hiệu=====
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====sự cảm biến dấu hiệu=====
  =====sự cảm biến dấu hiệu=====
  - 
  =====sự đọc dấu hiệu=====
  =====sự đọc dấu hiệu=====
  - 
  =====sự quét dấu hiệu=====
  =====sự quét dấu hiệu=====

  Hiện nay

  Toán & tin

  đọc từng điểm quang học
  quét điểm
  quét ký hiệu đánh dấu
  sự đọc quét dấu hiệu
  sự quét nhãn

  Điện tử & viễn thông

  quét dấu hiệu

  Kỹ thuật chung

  sự cảm biến dấu hiệu
  sự đọc dấu hiệu
  sự quét dấu hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X