• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Mechanical tại CĐ Kinhteđóng góp từ Mechanical tại CĐ Kythuat)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red"> mi'kænikəl/</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red"> mi'kænikəl/</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 18: Dòng 14:
  *N: [[mechanicalness]]
  *N: [[mechanicalness]]
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Kỹ thuật chung ===
  =====cơ học=====
  =====cơ học=====
  Dòng 25: Dòng 24:
  =====máy móc=====
  =====máy móc=====
  -
   
  +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  =====Adj.=====
  -
  ===Adj.===
  +
  -
   
  +
  =====Automatic, automated, machine-driven; machine-made:Early mechanical toys are sometimes quite intricate. This is amechanical, not a hand-crafted device. 2 automatic, reflex,involuntary, instinctive, routine, habitual, unconscious,perfunctory, machine-like, robot-like: Good manners ought to bemechanical. Blinking is a mechanical reaction to bright light. 3impersonal, distant, cold, matter-of-fact, unfeeling,insensible, ritualistic, lifeless, spiritless, dead, inanimate,unanimated, unemotional, unartistic, mechanistic, colourless,uninspired, business-like: The girl at the check-out gave us amechanical smile.=====
  =====Automatic, automated, machine-driven; machine-made:Early mechanical toys are sometimes quite intricate. This is amechanical, not a hand-crafted device. 2 automatic, reflex,involuntary, instinctive, routine, habitual, unconscious,perfunctory, machine-like, robot-like: Good manners ought to bemechanical. Blinking is a mechanical reaction to bright light. 3impersonal, distant, cold, matter-of-fact, unfeeling,insensible, ritualistic, lifeless, spiritless, dead, inanimate,unanimated, unemotional, unartistic, mechanistic, colourless,uninspired, business-like: The girl at the check-out gave us amechanical smile.=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====Adj.=====
  -
  ===Adj.===
  +
  -
   
  +
  =====Of or relating to machines or mechanisms.=====
  =====Of or relating to machines or mechanisms.=====

  22:43, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  / mi'kænikəl//

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) máy móc; (thuộc) cơ khí; (thuộc) cơ học
  a mechanical engineer
  kỹ sư cơ khí
  Máy móc, không sáng tạo
  mechanical movements
  động tác máy móc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cơ học
  máy
  máy móc

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Automatic, automated, machine-driven; machine-made:Early mechanical toys are sometimes quite intricate. This is amechanical, not a hand-crafted device. 2 automatic, reflex,involuntary, instinctive, routine, habitual, unconscious,perfunctory, machine-like, robot-like: Good manners ought to bemechanical. Blinking is a mechanical reaction to bright light. 3impersonal, distant, cold, matter-of-fact, unfeeling,insensible, ritualistic, lifeless, spiritless, dead, inanimate,unanimated, unemotional, unartistic, mechanistic, colourless,uninspired, business-like: The girl at the check-out gave us amechanical smile.

  Oxford

  Adj.
  Of or relating to machines or mechanisms.
  Working orproduced by machinery.
  (of a person or action) like amachine; automatic; lacking originality.
  A (of an agency,principle, etc.) belonging to mechanics. b (of a theory etc.)explaining phenomena by the assumption of mechanical action.
  Of or relating to mechanics as a science.
  Mechanicalism n. (in sense 4). mechanically adv.mechanicalness n. [ME f. L mechanicus (as MECHANIC)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X