• (Khác biệt giữa các bản)
  (nghiã mới)
  Dòng 8: Dòng 8:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====biển=====
  +
  =====biển=====
  ::[[nautical]] [[chart]]
  ::[[nautical]] [[chart]]
  ::bản đồ biển
  ::bản đồ biển
  ::[[nautical]] [[league]]
  ::[[nautical]] [[league]]
  ::dặm biển
  ::dặm biển
  -
  =====hàng hải=====
  +
  =====hàng hải=====
  ::[[nautical]] [[almanac]]
  ::[[nautical]] [[almanac]]
  ::lịch thiên văn hàng hải
  ::lịch thiên văn hàng hải
  Dòng 23: Dòng 23:
  ::bản đồ hàng hải
  ::bản đồ hàng hải
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====hàng hải=====
  +
  =====hàng hải=====
  ::[[nautical]] [[almanac]]
  ::[[nautical]] [[almanac]]
  ::sách lịch hàng hải
  ::sách lịch hàng hải
  Dòng 34: Dòng 34:
  ::[[nautical]] [[day]]
  ::[[nautical]] [[day]]
  ::ngày hàng hải
  ::ngày hàng hải
   +
  ::[[nautical]] [[errot]]
   +
  ::lỗi hàng vận (Chỉ những lỗi lầm do không hoàn thành bổn phận của thuyền trưởng, thuỷ thủ.. trên tàu gây ra)
  ::[[nautical]] [[science]]
  ::[[nautical]] [[science]]
  ::hàng hải dọc
  ::hàng hải dọc
  Dòng 50: Dòng 52:
  =====Nauticallyadv. [F nautique or f. L nauticus f. Gk nautikos f. nautessailor f. naus ship]=====
  =====Nauticallyadv. [F nautique or f. L nauticus f. Gk nautikos f. nautessailor f. naus ship]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
   

  06:20, ngày 25 tháng 9 năm 2008

  /'nɔ:tikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) biển; (thuộc) hàng hải
  nautical almanac
  lịch hàng hải

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biển
  nautical chart
  bản đồ biển
  nautical league
  dặm biển
  hàng hải
  nautical almanac
  lịch thiên văn hàng hải
  nautical chart
  bản đồ hàng hải

  Kinh tế

  hàng hải
  nautical almanac
  sách lịch hàng hải
  nautical assessor
  chuyên viên tính toán bảo hiểm hàng hải
  nautical assessor
  người hội thẩm hàng hải
  nautical chart
  bản đồ hàng hải
  nautical day
  ngày hàng hải
  nautical errot
  lỗi hàng vận (Chỉ những lỗi lầm do không hoàn thành bổn phận của thuyền trưởng, thuỷ thủ.. trên tàu gây ra)
  nautical science
  hàng hải dọc
  nautical terms
  dụng ngữ hàng hải
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Maritime, marine, seafaring, seagoing; naval; boating,yachting, sailing; navigational: Britain has always been anautical nation. One must observe the nautical rules of theroad.

  Oxford

  Adj.
  Of or concerning sailors or navigation; naval; maritime.
  Nautical almanac a yearbook containing astronomical and tidalinformation for navigators etc. nautical mile a unit of approx.2,025 yards (1,852 metres): also called sea mile.
  Nauticallyadv. [F nautique or f. L nauticus f. Gk nautikos f. nautessailor f. naus ship]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X