• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Sự đánh giá; ( + phủ định) sự đánh giá cao)
  Dòng 23: Dòng 23:
  ::[[to]] [[have]] [[no]] [[opinion]] [[of]] [[somebody]]
  ::[[to]] [[have]] [[no]] [[opinion]] [[of]] [[somebody]]
  ::không đánh giá ai cao
  ::không đánh giá ai cao
  -
  ::[[be]] [[of]] [[the]] [[opinion]] [[that]]..
  +
  ===Cấu trúc từ===
   +
  =====[[be]] [[of]] [[the]] [[opinion]] [[that]]...=====
  ::cho rằng, nghĩ rằng
  ::cho rằng, nghĩ rằng
  -
  ::[[have]] [[a]] [[high]]/[[low]] [[opinion]]
  +
  =====[[have]] [[a]] [[high]]/[[low]] [[opinion]]=====
  ::đánh giá cao/thấp
  ::đánh giá cao/thấp

  07:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /ə'pinjən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ý kiến, quan điểm
  in my opinion
  theo ý kiến tôi
  a matter of opinion
  một vấn đề có thể tranh cãi
  Dư luận
  public opinion
  dư luận, công luận
  Sự đánh giá; ( + phủ định) sự đánh giá cao
  to have a high opinion of somebody
  đánh giá cao người nào
  to have no opinion of somebody
  không đánh giá ai cao

  Cấu trúc từ

  be of the opinion that...
  cho rằng, nghĩ rằng
  have a high/low opinion
  đánh giá cao/thấp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ngôn luận

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  quan điểm
  sự đánh giá
  jury of executive opinion
  sự đánh giá của người điều hành
  legal opinion
  sự đánh giá về mặt pháp lý
  qualified opinion
  sự đánh giá có bảo lưu
  ý kiến
  adverse opinion
  ý kiến phản bác
  adverse opinion
  ý kiến phủ định
  adverse opinion
  ý kiến trái ngược
  advisory opinion
  ý kiến tư vấn
  audit opinion
  ý kiến kiểm toán
  audit opinion
  ý kiến kiểm toán viên
  clean opinion/report
  ý kiến/ báo cáo chứng minh vô tội
  disclaimer of opinion
  việc từ chối đưa ra ý kiến
  Except for opinion
  ý kiến "có ngoại trừ"
  expert opinion
  ý kiến chuyên gia
  legal opinion
  ý kiến về mặt pháp lý
  opinion advertising
  quảng cáo ý kiến
  opinion book
  sổ ý kiến
  opinion poll
  thăm dò ý kiến
  opinion survey
  điều tra ý kiến (người sử dụng)
  opinion test
  trắc nghiệm ý kiến (về sản phẩm...)
  public opinion poll
  cuộc thăm dò ý kiến quần chúng
  qualified opinion
  ý kiến chấp nhận toàn bộ
  qualified opinion
  ý kiến theo tiêu chuẩn
  ý kiến đánh giá

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Belief, judgement, thought, sentiment, (point of) view,viewpoint, conviction, way of thinking, perception, idea,impression, notion, conception, theory, id‚e re‡u; mind: It ismy opinion that sickness benefits ought to be increased. In heropinion all men are chauvinists. 2 evaluation, estimation,estimate, appraisal, appreciation, impression: Myra has a verylow opinion of Ray's taste in architecture.

  Oxford

  N.

  A belief or assessment based on grounds short of proof.
  A view held as probable.
  (often foll. by on) what one thinksabout a particular topic or question (my opinion on capitalpunishment).
  A a formal statement of professional advice(will get a second opinion). b Law a formal statement ofreasons for a judgement given.
  An estimation (had a lowopinion of it).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X