• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 24: Dòng 24:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====đồ trang hoàng=====
  +
  =====đồ trang hoàng=====
  -
  =====đồ trang trí=====
  +
  =====đồ trang trí=====
  -
  =====vật trang trí=====
  +
  =====vật trang trí=====
  ::[[bird]][['s]] [[beak]] [[ornament]]
  ::[[bird]][['s]] [[beak]] [[ornament]]
  ::vật trang trí hình mỏ chim
  ::vật trang trí hình mỏ chim
  Dòng 42: Dòng 40:
  ::vật trang trí hình sóng
  ::vật trang trí hình sóng
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====hình trang trí=====
  +
  =====hình trang trí=====
  ::[[architectural]] [[ornament]]
  ::[[architectural]] [[ornament]]
  ::hình trang trí kiến trúc
  ::hình trang trí kiến trúc
  =====hoa văn=====
  =====hoa văn=====
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  =====N.=====
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  =====Enhancement, embellishment, adornment, decoration,ornamentation, gingerbread, trimming, garnish, garnishment,frill, embroidery, beautification, accessory; frippery;knick-knack, furbelow, bauble, gewgaw, Slang US tchotchke: Wespent a pleasant afternoon putting ornaments on the Christmastree. The ornaments on the mantelpiece needed dusting.=====
  +
  =====noun=====
  -
   
  +
  :[[accessory]] , [[adornment]] , [[art]] , [[bauble]] , [[beautification]] , [[design]] , [[doodad ]]* , [[embellishment]] , [[embroidery]] , [[flower]] , [[frill]] , [[frou frou]] , [[garnish]] , [[gewgaw]] , [[gimcrack ]]* , [[gingerbread]] , [[honor]] , [[jewel]] , [[knickknack ]]* , [[pride]] , [[treasure]] , [[trimming]] , [[trinket]] , [[decoration]] , [[garnishment]] , [[garniture]] , [[ornamentation]] , [[trim]] , [[bric-a-brac]] , [[festoon]] , [[figurine]] , [[gimcrack]] , [[jabot]] , [[knickknack]] , [[novelty]] , [[parure]] , [[swag]]
  -
  =====V.=====
  +
  =====verb=====
  -
   
  +
  :[[adorn]] , [[array]] , [[beautify]] , [[bedeck]] , [[bedizen]] , [[brighten]] , [[deck]] , [[dress]] , [[dress up ]]* , [[embellish]] , [[embroider]] , [[enrich]] , [[festoon]] , [[fix up ]]* , [[garnish]] , [[gild]] , [[grace]] , [[ornamentalize]] , [[polish]] , [[prank]] , [[prettify]] , [[primp]] , [[prink]] , [[smarten]] , [[spruce up ]]* , [[trim]] , [[decorate]] , [[amulet]] , [[attire]] , [[bead]] , [[brooch]] , [[decoration]] , [[design]] , [[emboss]] , [[figurine]] , [[finery]] , [[flower]] , [[furbish]] , [[furnishing]] , [[gewgaw]] , [[jewel]]
  -
  =====Decorate, embellish, enhance, adorn, trim, garnish,embroider, elaborate, beautify, accessorize, deck (out), dressup: The cabinet is ornamented with ormolu fittings in theEmpire style.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
  === Oxford===
  +
  =====verb=====
  -
  =====N. & v.=====
  +
  :[[leave alone]]
  -
  =====N.=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
   
  +
  -
  =====A a thing used or serving to adorn, esp. asmall trinket, vase, figure, etc. (a mantelpiece crowded withornaments; her only ornament was a brooch). b a quality orperson conferring adornment, grace, or honour (an ornament toher profession).=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Decoration added to embellish esp. abuilding (a tower rich in ornament).=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====(in pl.) Mus.embellishments and decorations made to a melody.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====(usu. inpl.) the accessories of worship, e.g. the altar, chalice, sacredvessels, etc.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====V.tr. adorn; beautify.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Ornamentation n.[ME f. AF urnement, OF o(u)rnement f. L ornamentum equipment f.ornare adorn]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  11:44, ngày 30 tháng 1 năm 2009

  /´ɔ:nəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ trang hoàng, đồ trang trí, đồ trang sức; sự trang hoàng
  a tower rich in ornament
  cái tháp trang hoàng lộng lẫy
  Niềm vinh dự
  to be an ornament to one's country
  là niềm vinh dự cho nước mình; làm vẻ vang cho đất nước mình
  ( số nhiều) (âm nhạc) nét hoa mỹ
  ( số nhiều) (tôn giáo) đồ thờ

  Ngoại động từ

  Trang hoàng, trang trí
  a dress ornament with lace
  một chiếc áo dài tô điểm đăng ten

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đồ trang hoàng
  đồ trang trí
  vật trang trí
  bird's beak ornament
  vật trang trí hình mỏ chim
  geometrical ornament
  vật trang trí hình học
  running ornament
  vật trang trí di động
  wave ornament
  vật trang trí hình sóng

  Kỹ thuật chung

  hình trang trí
  architectural ornament
  hình trang trí kiến trúc
  hoa văn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X