• Revision as of 17:39, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /´ɔ:nəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ trang hoàng, đồ trang trí, đồ trang sức; sự trang hoàng
  a tower rich in ornament
  cái tháp trang hoàng lộng lẫy
  Niềm vinh dự
  to be an ornament to one's country
  là niềm vinh dự cho nước mình; làm vẻ vang cho đất nước mình
  ( số nhiều) (âm nhạc) nét hoa mỹ
  ( số nhiều) (tôn giáo) đồ thờ

  Ngoại động từ

  Trang hoàng, trang trí
  a dress ornament with lace
  một chiếc áo dài tô điểm đăng ten

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đồ trang hoàng
  đồ trang trí
  vật trang trí
  bird's beak ornament
  vật trang trí hình mỏ chim
  geometrical ornament
  vật trang trí hình học
  running ornament
  vật trang trí di động
  wave ornament
  vật trang trí hình sóng

  Kỹ thuật chung

  hình trang trí
  architectural ornament
  hình trang trí kiến trúc
  hoa văn

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Enhancement, embellishment, adornment, decoration,ornamentation, gingerbread, trimming, garnish, garnishment,frill, embroidery, beautification, accessory; frippery;knick-knack, furbelow, bauble, gewgaw, Slang US tchotchke: Wespent a pleasant afternoon putting ornaments on the Christmastree. The ornaments on the mantelpiece needed dusting.
  V.
  Decorate, embellish, enhance, adorn, trim, garnish,embroider, elaborate, beautify, accessorize, deck (out), dressup: The cabinet is ornamented with ormolu fittings in theEmpire style.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A a thing used or serving to adorn, esp. asmall trinket, vase, figure, etc. (a mantelpiece crowded withornaments; her only ornament was a brooch). b a quality orperson conferring adornment, grace, or honour (an ornament toher profession).
  Decoration added to embellish esp. abuilding (a tower rich in ornament).
  (in pl.) Mus.embellishments and decorations made to a melody.
  (usu. inpl.) the accessories of worship, e.g. the altar, chalice, sacredvessels, etc.
  V.tr. adorn; beautify.
  Ornamentation n.[ME f. AF urnement, OF o(u)rnement f. L ornamentum equipment f.ornare adorn]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X