• Revision as of 11:33, ngày 20 tháng 11 năm 2007 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Song song; có mối quan hệ đó với một đường thẳng khác
  parallel lines
  những đường thẳng song song
  the road runs parallel with the railway
  con đường bộ chạy song song với đường sắt
  Tương đương, tương tự, giống với, ngang hàng
  a parallel career
  một công việc tương tự

  Danh từ

  Đường song song (như) parallel line
  Đường vĩ, vĩ tuyến (như) parallel of latitude
  the 17th parallel
  vĩ tuyến 17
  (quân sự) đường hào ngang (song song với trận tuyến)
  Người tương đương, vật tương đương
  Sự so sánh, sự tương đương
  to draw a parallel between two things
  so sánh hai vật
  in parallel
  (điện học) mắc song song
  Dấu song song

  Ngoại động từ

  Đặt song song với; tìm tương đương với; so sánh với
  to parallel one thing with another
  so sánh vật này với vật kia
  Song song với; tương đương với; ngang với, giống với
  the road parallels the river
  con đường chạy song song với con sông
  (điện học) mắc song song với

  Hình thái từ

  parallely (adv)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  vĩ tuyến

  Giải thích VN: Đường vòng quanh quả đất theo chiều ngang tại một vĩ độ nhất định. Đường xích đạo là một vĩ tuyến tại vĩ độ 0. Các vĩ độ tính từ 0 đến 90 o Bắc và từ 0 đến 90 o Nam so với đường xích đạo.

  parallel circle
  đường tròn vi tuyến (của mặt tròn xoay)

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  giá trượt (song song)

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  được mắc bội (nối với cùng cặp đầu ra)
  được mắc song song
  được mắc sun

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đồng thời
  parallel construction method
  phương pháp thi công đồng thời
  parallel execution of building operations
  sự thi công đồng thời
  parallel processing
  sự xử lý đồng thời
  parallel run
  sự hoạt động đồng thời
  parallel search storage
  bộ nhớ tìm kiếm đồng thời
  đường song song
  parallel axiom
  tiên đề đường song song
  parallel of Clifford
  đường song song Clifơt
  to make parallel
  kẻ đường song song
  đường vĩ tuyến
  nối song song
  anti-parallel lines
  các đường nối song song
  connected in parallel
  được nối song song
  parallel circuit
  mạch nối song song
  parallel connection
  kết nối song song
  parallel connection
  đường nối song song
  parallel connection
  mạch nối song song
  parallel connection
  sự kết nối song song
  parallel connector
  bộ nối song song
  parallel coupling
  sự ghép nối song song
  parallel interface
  khớp nối song song
  parallel interface
  ghép nối song song
  song song

  Giải thích VN: Hai mạch được gọi là mắc song song khi chúng được nối sao cho bất kỳ dòng điện nào cũng được chia làm hai phần. Hai máy điện hay bộ biến áp hoặc pin được gọi là mắc song song khi các cực đồng cực được nối với nhau.

  anti-parallel
  đối song song
  anti-parallel lines
  các đường nối song song
  bit parallel
  truyền song song bit
  bit parallel form
  dạng song song bit
  bit-parallel transfer
  sự chuyển bit song song
  centronics parallel interface
  giao diện song song centronics
  Co-Processing Node Architecture for Parallel Systems (CNAPS)
  kiến trúc nút đồng xử lý cho các hệ thống song song
  coarse-grain parallel processing
  bộ xử lý song song thô
  connect in parallel
  nối song song
  connect in parallel
  mắc song song
  connected in parallel
  được mắc song song
  connected in parallel
  được nối song song
  connected in parallel
  mạch đấu song song
  connection in parallel
  nối song song
  connection in parallel
  mắc song song
  connection in parallel
  sự ghép song song
  couple in parallel
  ghép đôi song song
  enhanced parallel interface
  giao diện song song nâng cấp
  enhanced parallel port (EPP)
  cổng song song cải tiến
  equivalent parallel resistance
  điện trở song song tương đương
  fine-grain parallel processing
  sự xử lý song song hạt-mịn
  functional parallel programming (FP2)
  sự lập trình chức năng song song
  functional parallel programming (FP2)
  sự lập trình hàm song song
  geodesic parallel coordinates
  tọa độ song song trắc địa
  harbour with parallel jetties
  cảng có đê chắn sóng song song
  High Performance Parallel Interface (HPPI)
  giao diện song song hiệu năng cao
  HIPPI (HighPerformance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao-HIPPI
  HIPPI (High-Performance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao
  main reinforcement parallel to traffic
  cốt thép chính song song hướng xe chạy
  massively parallel computer
  máy tính song song lớn
  massively parallel processing (MPP)
  sự xử lý song song hàng loạt
  measured parallel to [[]]...
  được đo song song với ...
  MPP (massivelyparallel processing)
  sự xử lý song song hàng loạt
  non-parallel chord truss
  dàn có biên không song song
  oblique parallel projection
  phép chiếu song song nghiêng
  paralation (parallelrelation)
  hệ thức song song
  paralation (parallelrelation)
  quan hệ song song
  parallel absorbent baffle
  lá chắn hấp thụ song song
  parallel access
  sụ truy nhập song song
  parallel access
  sự truy nhập song song
  parallel access
  truy cập song song
  parallel accumulator
  bộ cộng song song
  parallel accumulator
  bộ tích lũy song song
  parallel action locking pliers
  kìm khóa miệng song song
  parallel adder
  bộ cộng song song
  parallel addition
  cộng song song
  parallel addition
  phép cộng song song
  parallel algorithm
  thuật toán song song
  parallel annotation
  ghi chú song song
  Parallel Applications development Environment (PADE)
  môi trường phát triển ứng dụng song song
  parallel arithmetic
  số học song song
  parallel arrangement
  cách bố trí song song
  parallel arrangement
  cách mắc song song
  parallel arrangement
  mắc song song
  parallel arrangement
  sự bố trí song song
  parallel axiom
  tiên đề đường song song
  parallel axis theorem
  định lí dời trục song song
  parallel axis theorem
  định lý dời trục song song
  parallel band
  vùng song song
  parallel buffer
  bộ đệm song song
  parallel by character
  song song từng ký tự
  parallel cable
  cáp song song
  parallel cable connector
  bộ nối cáp song song
  parallel cable roof system
  hệ mái dây song song
  parallel capacitor
  tụ (điện) mắc song song
  parallel capacitor
  tụ song song
  parallel card
  cạc song song
  parallel card
  tấm mạch song song
  parallel card reader
  bộ đọc bìa song song
  parallel card reader
  thiết bị đọc phiếu song song
  parallel carrier
  bộ tốc song song
  parallel channel
  kênh song song
  Parallel Channel (PCH)
  kênh song song
  parallel chord truss
  giàn có các biên song song
  parallel circuit
  mạch nối song song
  parallel circuit
  mạch song song
  parallel circuit
  mạch điện song song
  parallel circuit
  mạch ghép song song
  parallel clamp
  cái kẹp song song
  parallel columns
  các cột song song
  parallel communications
  truyền thông song song
  parallel computation
  sự tính toán song song
  parallel computer
  máy tính song song
  parallel computing
  sự tính toán song song
  parallel connected
  mạch đấu song song
  parallel connection
  kết nối song song
  parallel connection
  đường nối song song
  parallel connection
  ghép song song
  parallel connection
  nối song song
  parallel connection
  mạch nối song song
  parallel connection
  mắc song song
  parallel connection
  sự bố trí song song
  parallel connection
  sự kết nối song song
  parallel connector
  bộ nối song song
  parallel conversion
  sự biến đổi song song
  parallel conversion
  sự chuyển đổi song song
  parallel converter
  bộ chuyển song song
  parallel coordinates
  tọa độ song song
  parallel coupling
  sự ghép nối song song
  parallel cut
  lỗ cắt song song trong các vụ nổ
  parallel data field
  trường dữ liệu song song
  Parallel Data Processor (PDP)
  bộ xử lý dữ liệu song song
  parallel data transmission
  sự truyền dữ liệu song song
  parallel device
  thiết bị song song
  parallel digital computer
  máy tính số song song
  parallel digital signal
  tín hiệu số song song
  parallel displacement
  dịch chuyển song song
  parallel displacement
  phép dời chỗ song song
  parallel divider chain
  chuỗi bộ chia mạch song song
  parallel dot character
  ký tự điểm song song
  parallel drilling method
  phương pháp khoan song song
  parallel element
  phần tử song song
  parallel element-processing ensemble (PEPE)
  bộ xử lý phần tử song song
  parallel entry
  lò dọc song song
  parallel execution
  sự thực hiện song song
  parallel execution of building operations
  sự thi công song song
  parallel extended routes
  đường truyền mở rộng song song
  parallel fault
  đứt gãy song song
  parallel feed
  sự đẩy song song
  parallel feed
  tiếp điện song song
  parallel feeder
  dây cấp điện song song
  parallel feeder
  dây tải điện song song
  parallel feeder
  phidơ song song
  parallel feeding of. Vats
  sự cấp nước song song các bể
  parallel flow
  dòng chảy song song
  parallel flow
  dòng điện song song
  parallel flow
  dòng song song
  parallel flow heat transfer
  truyền nhiệt kiểu dòng chảy song song
  parallel fold
  nếp uốn song song
  parallel forces
  các lực song song
  parallel form
  dạng song song
  parallel full adder
  bộ cộng toàn phần song song
  parallel full subtracter
  bộ trừ toàn phần song song
  parallel gears
  bánh răng song song
  parallel girder
  dầm có biên song song
  parallel girder
  giàn mạ song song
  parallel girder
  rầm mạ song song
  parallel gluing
  sự gắn song song
  parallel guide
  huớng dẫn song song
  parallel gutter
  máng song song (ở toàn nhà)
  parallel haft subtracter
  bộ trừ bán phần song song
  parallel half adder
  bộ cộng bán phần song song
  parallel hole
  lỗ song song
  parallel impedance
  trở kháng song song
  parallel importing
  nhập khẩu song song
  parallel importing
  sự nhập song song
  parallel in three tubes
  mạch ba ống song song
  Parallel In, Parallel Out (PIPO)
  vào song song/ra song song
  parallel input /output
  nhập/xuất song song
  parallel input /output
  vào /ra song song
  parallel input serial output (PISO)
  nhập song song xuất nối tiếp
  parallel input-parallel output (PIPO)
  nhập song song-xuất song song
  parallel input-parallel output (PIPO)
  nhập-xuất song song
  parallel input/output
  nhập/ xuất song song
  parallel input/output
  vào/ ra song song
  Parallel Input/Output, Processor Input/Output (PIO)
  đầu vào/đầu ra song song, đầu vào/đầu ra của bộ xử lý
  parallel instruction execution
  sự thực hiện lệnh song song
  parallel interface
  khớp nối song song
  parallel interface
  ghép nối song song
  parallel interface
  giao diện song song
  parallel interface
  giao tiếp song song
  parallel jetties
  đê chắn sóng song song
  parallel key
  then song song
  parallel knob
  nút song song
  parallel knot
  nút song song
  parallel lay
  sự sắp đặt song song
  parallel line
  đường dây song song
  parallel line
  dường thẳng song song
  Parallel Line Internet Protocol (PLIP)
  Giao thức đường dây Internet song song
  parallel lines
  các đường thẳng song song
  parallel links
  các liên kết song song
  parallel loan
  vay song song
  parallel machine
  máy tác động song song
  parallel memory
  bộ nhớ song song
  parallel migration
  sự dịch chuyển song song
  parallel milling cutter
  dao phay song song
  parallel misalignment
  độ không song song
  parallel mode
  chế độ song song
  parallel mode
  kiểu song song
  parallel modulation
  sự điều biến song song
  parallel motion
  chuyển động song song
  parallel mounting
  sự lắp ráp song song
  parallel mouse
  chuột song song
  parallel mouse adaptor
  bộ thích ứng chuột song song
  parallel multiplier
  bộ nhân song song
  parallel multiplier
  bộ phận song song
  parallel nicol
  nicon song song
  parallel of Clifford
  đường song song Clifơt
  parallel offset
  sự dịch chuyển song song
  parallel operation
  làm việc song song
  parallel operation
  sự hoạt động song song
  parallel operation
  sự vận hành song song
  parallel operation
  thao tác song song
  parallel operation
  vận hành song song
  parallel padding
  đệm song song
  parallel perspective
  phép phối cảnh song song
  parallel perspectives
  phối cảnh song song
  parallel phase resonance
  sự cộng hưởng pha song song
  parallel planes
  các mặt phẳng song song
  parallel polarized wave
  sóng phân cực song song
  parallel poll
  thăm dò song song
  parallel port
  cổng song song
  parallel port
  giao diện song song
  Parallel Port (PP)
  cổng song song
  parallel positioning
  định vị song song
  parallel print (PP)
  in song song
  parallel printer
  máy in song song
  parallel processing
  sự xử lý song song
  parallel processor
  bộ xử lý song song
  parallel programming
  sự lập trình song song
  parallel projection
  phép chiếu song song
  parallel random access machine (PRAM)
  máy truy nhập ngẫu nhiên song song
  Parallel Random Access Machine (PRAM)
  thiết bị truy nhập ngẫu nhiên song song
  parallel reamer
  mũi doa song song
  parallel rectifier
  bộ chỉnh lưu song song
  parallel reduction
  sự thu gọn song song
  parallel relation (paralation)
  hệ thức song song
  parallel relation (paralation)
  quan hệ song song
  parallel representation
  biểu diễn song song
  parallel representation
  sự biểu diễn song song
  parallel representation
  sự trình bày song song
  parallel resistance
  điện trở song song
  parallel resistance formula
  công thức trở kháng song song
  parallel resonance
  sự cộng hưởng song song
  parallel resonant frequency
  tần số cộng hưởng song song
  parallel rule
  thước đo song song
  parallel run
  chạy song song
  parallel run
  sự chạy song song
  parallel running
  chạy song song
  parallel scanning
  sự quét song song
  parallel search storage
  bộ nhớ tìm kiếm song song
  parallel sections
  tiết diện song song
  parallel sessions
  kỳ tác vụ song song
  parallel sessions
  giao tiếp song song
  parallel shank
  chuôi song song
  parallel shot
  sự nổ mìn song song
  parallel slide valve
  van song song
  parallel slot
  rãnh song song
  parallel spark gaps
  các khe đánh lửa song song
  parallel storage
  bộ lưu trữ song song
  parallel storage
  bộ nhớ song song
  parallel structure
  cấu trúc song song
  parallel surfaces
  các mặt song song
  parallel swivel bench vice
  ê tô kiểu mỏ cặp song song
  parallel swivel bench vice
  ê tô kiểu mỏ cặp song song (trên bàn thợ mộc)
  parallel synchronous
  hệ đồng bộ song song
  parallel system
  hệ thống song song
  parallel texture
  cấu tạo song song
  parallel thread
  ren song song
  parallel transfer
  sự chuyển song song
  parallel transfer
  sự truyền song song
  parallel transference
  sự chuyển đổi song song
  parallel transformation
  biến đổi song song
  parallel translation
  tịnh tiến song song
  parallel transmission
  sự truyền song song
  parallel transmission
  truyền song song
  parallel transmission groups
  các nhóm truyền song song
  parallel transport
  phép trượt song song
  parallel tunnelling
  sự đào lò song song
  parallel unconformity
  không chỉnh hợp song song
  parallel valves
  các xú páp đặt song song (hút và thải)
  parallel vibrations
  dao động song song
  parallel vice
  ê tô song song
  Parallel Virtual Machine (PVM)
  máy ảo song song
  Parallel Visualization Server (PVS)
  server hiện hình song song
  parallel waves
  tác sóng song song
  parallel wire unit
  cấu kiện dảnh song song
  parallel wires
  dây dẫn song song
  parallel-chord girder
  dầm cánh song song
  parallel-connected
  được đấu song song
  parallel-flange beam
  dầm cánh song song
  parallel-jaw tong
  kìm hàm song song
  parallel-plane
  phẳng song song
  parallel-plate capacitor
  tụ điện bản song song
  parallel-plate capacitor
  tụ điện có phiến song song (tụ điện phẳng)
  parallel-plate waveguide
  dải dẫn sóng song song
  parallel-resonant circuit
  mạch cộng hưởng song song
  parallel-roller journal bearing
  ổ đỡ đũa song song
  parallel-serial computer
  máy tính song song-nối tiếp
  parallel-shank tool
  dao cán song song
  parallel-shank tool
  dao thân song song
  parallel-sided plate
  bản (hai) mặt song song
  parallel-T bridge
  cầu T song song
  parallel-T network
  cầu chữ T song song
  parallel-T network
  mạng T song song
  parallel-tuned circuit
  mạch điều hưởng song song
  parallel-vane attenuator
  bộ suy giảm cánh song song (viba)
  parallel-wire line
  đuờng dây song song
  parallel-wire line
  đường truyền song song
  parallel-wound yarn
  sợi quấn song song
  PDF (Paralleldata field)
  trường dữ liệu song song
  PEPE (parallelelement-processing ensemble)
  bộ xử lý phần tử song song
  PIPO (parallelinput-parallel output)
  nhập song song-xuất song song
  PISO (parallelinput serial output)
  nhập song song-xuất nối tiếp
  plane parallel waves
  sóng song song phẳng (từ nguồn ở xa)
  PP (parallelprint)
  in song song
  PRAM (parallelrandom access machine)
  máy truy cập ngẫu nhiên song song
  Principles and Practice Of Parallel Programming (PPOPP)
  các nguyên tắc và thực tế của lập trình song song
  pseudo-parallel planes
  mặt phẳng giả song song
  reluctances in parallel
  từ trở mắc song song
  retrospective parallel running
  chạy song song hồi tưởng
  right-angled parallel projection
  phép chiếu song song vuông góc
  run parallel
  chạy song song
  Serial in , parallel out (SIPO)
  vào nối tiếp , ra song song
  serial input-parallel output (SIPO)
  nhập nối tiếp-xuất song song
  serial input-parallel output (SIPO)
  vào nối tiếp-ra song song
  serial-parallel
  nối tiếp-song song
  serial-parallel converter
  bộ chuyển đổi (dữ liệu) từ nối tiếp sang song song
  serial-parallel converter
  bộ chuyển nối tiếp-song song
  series parallel
  nối tiếp song song
  series-parallel
  nối tiếp-song song
  series-parallel circuit
  mạch nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  mắc nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  phương pháp đấu nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  sự mắc nối tiếp-song song
  series-parallel control
  điều khiển nối tiếp-song song (động cơ)
  series-parallel converter
  bộ đổi nối tiếp-song song
  series-parallel starting
  mở máy nối tiếp-song song
  series-parallel switch
  chuyển mạch nối tiếp-song song
  series/parallel connection
  dấu dây nối tiếp/song song
  series/parallel control
  điều chỉnh nối tiếp/song song
  Shared Memory Parallel Computer (SMPC)
  máy tính song song có bộ nhớ dùng chung
  SIPO (serialinput-parallel output)
  nhập nối tiếp-xuất song song
  SIPO (serialinput-parallel output)
  vào nối tiếp-ra song song
  square parallel keys
  then vuông song song
  system of parallel forces
  lực song song
  system of parallel forces
  hệ lực song song
  to make parallel
  kẻ đường song song
  to make parallel
  làm cho song song
  truss with parallel chords
  giàn cánh biên song song
  truss with parallel chords
  giàn có biên song song
  truss with parallel chords
  giàn biên song song
  trussed arch with parallel booms
  giàn vòm có biên song song
  weld in parallel shear
  mối hàn song song với lực cắt
  Windows Parallel Virtual Machine (WPVM)
  Thiết bị ảo song song của Windows
  ZAPP (zeroassignment parallel processor)
  bộ xử lý song song gán zero
  zero assignment parallel processor (ZAPP)
  bộ xử lý song song gán zero

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Similar, corresponding, congruent, analogous,analogic(al), correspondent, like, matching, homologous,coordinate, equivalent, coequal, proportional, proportionate,pari passu, mutatis mutandis, in proportion, uniform;contemporary or cotemporary, contemporaneous or cotemporaneous:The situation in Northern Ireland could be compared with aparallel situation in Lebanon.
  N.
  Analogue, match, homologue, equivalent, complement,counterpart, equal, coequal: Campbell found many parallelsamong the legendary heroes of other cultures. 3 analogy,parallelism, equivalence, complementarity, relationship,kinship, correspondence, resemblance, likeness, similarity,symmetry, equality, coequality, parity, correlation; proportion,balance, equiponderance, equipoise, counterbalance, offset: Onecan draw parallels between the human arm, the fish's fin, andthe bird's wing. By way of parallel, consider the flood in theBible and that in the Gilgamesh epic.
  V.
  Correspond to or with, match, equate to or with, belikened to, correlate to or with, compare with or to, imitate,repeat, echo, iterate, reiterate, duplicate, follow, agree with;keep pace with, conform (to), balance, set off, offset, even offor up, be accompanied by, coincide with, Colloq jibe with: Inmany respects, your attitudes towards life parallel mine when Iwas your age. A decrease in the rate of inflation supposedlyparallels a rise in interest rates.

  Oxford

  Adj., n., & v.

  Adj.
  A (of lines or planes) side by sideand having the same distance continuously between them. b(foll. by to, with) (of a line or plane) having this relation(to another).
  (of circumstances etc.) precisely similar,analogous, or corresponding.
  A (of processes etc.) occurringor performed simultaneously. b Computing involving thesimultaneous performance of operations.
  N.
  A person orthing precisely analogous or equal to another.
  A comparison(drew a parallel between the two situations).
  (in fullparallel of latitude) Geog. a each of the imaginary parallelcircles of constant latitude on the earth's surface. b acorresponding line on a map (the 49th parallel).
  Printing twoparallel lines (ll) as a reference mark.
  V.tr. (paralleled,paralleling) 1 be parallel to; correspond to.
  Represent assimilar; compare.
  Adduce as a parallel instance.
  Parallelism n. [F parallŠle f. Lparallelus f. Gk parallelos (as PARA-(1), allelos one another)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X