• (Khác biệt giữa các bản)
  n (/'pɑ:ti/<!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ -->)
  ((thông tục) người)
  Dòng 34: Dòng 34:
  =====(thông tục) người=====
  =====(thông tục) người=====
  -
  ::[[be]] ([[a]]) [[party]] [[to]] [[something]]
  +
   
  -
  ::tham gia, biết về hoặc ủng hộ (một kế hoạch, một hành động..)
  +
  -
  ::[[be]] [[party]] [[to]] [[an]] [[agreement]]
  +
  -
  ::tham gia một hiệp định
  +
  -
  ::[[be]] [[party]] [[to]] [[a]] [[crime]]
  +
  -
  ::tham gia một tội ác
  +
  ===Cấu trúc từ===
  ===Cấu trúc từ===
  =====[[the]] [[Communist]] [[Party]]=====
  =====[[the]] [[Communist]] [[Party]]=====

  09:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /ˈpɑrti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đảng
  Tiệc, buổi liên hoan
  a birthday party
  một buổi liên hoan mừng sinh nhật
  Những người cùng đi
  the minister and his party
  bộ trưởng và những người cùng đi
  Toán, đội, nhóm
  landing party
  đội đổ bộ
  a search party
  một đội tìm kiếm
  (luật) bên
  the contracting parties
  các bên ký kết
  Người tham gia, người tham dự
  an old party with spectales
  lão đeo kính
  a coquettish party
  con bé làm đỏm
  (thông tục) người

  Cấu trúc từ

  the Communist Party
  đảng Cộng sản
  a political party
  một chính đảng
  Sự đứng về phe (trong vấn đề (chính trị)); sự trung thành với phe đảng
  ( định ngữ) (thuộc) đảng, có tính chất đảng phái=====
  party card
  thẻ đảng
  party dues
  đảng phí
  party member
  đảng viên
  party organization
  tổ chức đảng
  party local
  trụ sở đảng
  party nucleus
  nòng cốt của đảng
  party spirit
  tính đảng; óc đảng phái

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  đội công tác

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bên
  người tham gia
  đội
  nhóm
  interim working party
  nhóm hoạt động tạm thời
  third-party vendor
  cửa hàng thuộc nhóm ba
  tổ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bên ký kết hợp đồng
  đoàn
  người đương sự
  discharge of a prior party
  giải trừ trách nhiệm của người đương sự trước trên hối phiếu
  party in breach
  người đương sự vi ước
  party named
  người đương sự được mở thư tín dụng
  party to a draft
  người đương sự của hối phiếu
  party to an instrument
  người đương sự của một phiếu khoán
  những người cùng đi chung
  toán
  protesting party
  bên cự tuyệt thanh toán

  Nguồn khác

  • party : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  (social) gathering, (cocktail or dinner) party,celebration, fˆte or fete, function, reception, soir‚e, levee,festivity, festivities, festival, frolic, spree, romp, carousalor carouse, saturnalia, bacchanalia, debauch, orgy, Colloqget-together, bash, bust, shindig or shindy, ball, at-home, do,Brit beanfeast, beano, knees-up, US blow-out, Slang Brit rave orrave-up, Chiefly US and Canadian wingding, bust-up, US hop:Campbell said he had a marvellous time at your birthday party.2 group, company, band, body, corps, gang, crew, team, squad,troop, platoon, detachment, detail, cadre, unit, Colloq bunch,outfit: A small party of men is trapped on the other side ofthe river.
  Side, interest, faction, league, club, coalition,bloc, division, sect, denomination, clique, coterie, set, cabal,junta or junto, partisans, adherents, confederacy,confederation, federation, Chiefly US and Canadian caucus: Theproliferation of political parties confuses the electorate.
  Participant, participator, confederate, associate, ally,accomplice, accessory, approver, ratifier, upholder,contributor, supporter, advocate, backer, aid, helper, seconder,promoter, partisan, defender, exponent, proponent, champion: Irefuse to be a party to any illegal act.
  Individual, person,litigant, plaintiff, defendant, side, interest, signer,signatory, co-signatory, participant, US co-signer: The partyof the first part accuses the party of the second part ofinfidelity. How many parties are there to this contract?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X