• (Khác biệt giữa các bản)
  (Nghĩa chuyên ngành)
  Hiện nay (19:00, ngày 22 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====phép thử độ xuyên thấu=====
  -
  =====phép thử độ xuyên thấu=====
  +
  =====phép xác định độ quánh=====
  -
   
  +
  -
  =====phép xác định độ quánh=====
  +
  -
   
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự thí nghiệm xuyên=====
  -
  =====sự thí nghiệm xuyên=====
  +
  -
   
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====thí nghiệm độ xuyên (để đo độ cứng)=====
  -
  =====thí nghiệm độ xuyên (để đo độ cứng)=====
  +
  -
   
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====phép thử khả năng thấm=====
  =====phép thử khả năng thấm=====
  =====phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng thẩm thấu=====
  =====phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng thẩm thấu=====
  -
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
  +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]][[Thể_loại:Toán & tin]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
  -
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
  +

  Hiện nay

  Hóa học & vật liệu

  phép thử độ xuyên thấu
  phép xác định độ quánh

  Toán & tin

  sự thí nghiệm xuyên

  Xây dựng

  thí nghiệm độ xuyên (để đo độ cứng)

  Kỹ thuật chung

  phép thử khả năng thấm
  phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng thẩm thấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X