• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="red">pә'fo:m</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'fo:m</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">pər-fôrm'</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:51, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  /pər-fôrm'/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm (công việc...); thực hiện (lời hứa...); thi hành (lệnh); cử hành (lễ);
  perform a task
  thực hiện một nhiệm vụ
  perform a miracle
  thực hiện một phép màu
  Biểu diễn, trình diễn (kịch, điệu nhảy...); đóng
  to perform a part in a play
  đóng một vai trong một vở kịch
  (vật lý) chạy, hoạt động (máy..)

  Nội động từ

  Đóng một vai
  to perform in a play
  đóng trong một vở kịch
  Biểu diễn
  to perform on the piano
  biểu diễn đàn pianô

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sử dụng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thi hành
  thực hiện
  partial perform
  thực hiện một phần (hợp đồng)
  perform a contract
  thực hiện một hợp đồng
  perform a contract [[]] (to...)
  thực hiện một hợp đồng
  seller's failure to perform
  sự không thực hiện hợp đồng của bên bán

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Execute, complete, bring off or about, accomplish, effect,carry out, discharge, dispatch, conduct, carry on, do, fulfil,Colloq pull off, knock off, polish off; put up or shut up:Postmen perform their duties despite hazards such as viciousdogs.
  Do, act, behave, operate, function, run, work, go,respond: How does your new car perform?
  Present, stage,produce, put on, mount, do; act, depict, take, play, appear as:The repertory group performs six shows weekly. He is performingthe role of Scrooge.

  Oxford

  V.

  Tr. (also absol.) carry into effect; be the agent of; do(a command, promise, task, etc.).
  Tr. (also absol.) gothrough, execute (a public function, play, piece of music,etc.).
  Intr. act in a play; play music, sing, etc. (likesperforming).
  Intr. (of a trained animal) execute tricks etc.at a public show.
  Performable adj. performability n.performatory adj. & n. (pl. -ies). performer n. performingadj. [ME f. AF parfourmer f. OF parfournir (assim. to formeFORM) f. par PER- + fournir FURNISH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X