• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 25: Dòng 25:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Y học===
  === Y học===
  =====người loạn dâm, người đồi trụy=====
  =====người loạn dâm, người đồi trụy=====
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  =====V.=====
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  =====Deflect, divert, sidetrack, turn aside or away, subvert,misdirect, distort, twist, abuse, falsify, misapply,misconstrue, misrepresent, corrupt: By withholding evidence,you have perverted the course of justice.=====
  +
  =====noun=====
  -
   
  +
  :[[debauchee]] , [[degenerate]] , [[deviant]] , [[deviate]] , [[freak]] , [[weirdo ]]*
  -
  =====Seduce, leadastray, debauch, degrade, corrupt, demoralize, subvert: He wasaccused of perverting young girls.=====
  +
  =====verb=====
  -
   
  +
  :[[abuse]] , [[adulterate]] , [[alloy]] , [[animalize]] , [[brainwash]] , [[color]] , [[corrupt]] , [[cut ]]* , [[debase]] , [[debauch]] , [[demoralize]] , [[deprave]] , [[desecrate]] , [[distort]] , [[divert]] , [[doctor]] , [[doctor up]] , [[fake]] , [[falsify]] , [[fudge ]]* , [[garble]] , [[misconstrue]] , [[misinterpret]] , [[misrepresent]] , [[misstate]] , [[mistreat]] , [[misuse]] , [[outrage]] , [[phony up]] , [[prostitute]] , [[ruin]] , [[salt ]]* , [[seduce]] , [[spike]] , [[vitiate]] , [[warp]] , [[water ]]* , [[bastardize]] , [[bestialize]] , [[brutalize]] , [[canker]] , [[stain]] , [[misapply]] , [[misappropriate]] , [[mishandle]] , [[belie]] , [[load]] , [[twist]] , [[wrench]] , [[wrest]] , [[contort]] , [[degenerate]] , [[deviant]] , [[lead astray]] , [[misdirect]] , [[poison]] , [[subvert]] , [[undermine]] , [[weirdo]]
  -
  =====Deviant, degenerate,debauchee, US deviate, Colloq weirdo: I worry about your beingout late, when there are so many perverts about.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
  === Oxford===
  +
  =====verb=====
  -
  =====V. & n.=====
  +
  :[[leave alone]] , [[straighten]]
  -
  =====V.tr.=====
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
   
  +
  -
  =====Turn (a person or thing) aside from itsproper use or nature.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Misapply or misconstrue (words etc.).3 lead astray (a person, a person's mind, etc.) from rightopinion or conduct, or esp. religious belief.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====(as pervertedadj.) showing perversion.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====N.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====A perverted person.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Aperson showing sexual perversion.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Perversive adj.pervertedly adv. perverter n. [ME f. OF pervertir or f. Lpervertere (as PER-, vertere vers- turn): cf. CONVERT]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  13:50, ngày 30 tháng 1 năm 2009

  /pә'vз:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hư hỏng; người đồi truỵ
  Kẻ lầm đường; người bỏ đạo; người bỏ đảng
  Kẻ trái thói về tình dục
  p”'v”:t
  ngoại động từ
  Làm sai; dùng sai; xuyên tạc
  to pervert of the truth
  xuyên tạc sự thật
  to pervert of the course of the justice
  làm sai lệch tiến trình xét xử của toà án
  Làm hư hỏng, làm lầm đường lạc lối
  to pervert of the mind
  làm hư hỏng tâm hồn
  to pervert (the mind of) a child
  làm hư hỏng (đầu óc) một đứa trẻ

  Chuyên ngành

  Y học

  người loạn dâm, người đồi trụy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X