• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'polisi</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">'po.lə si</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  07:59, ngày 25 tháng 5 năm 2010

  /'po.lə si/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chính sách (của chính phủ, đảng...)
  foreign policy
  chính sách đối ngoại
  Cách xử sự, cách giải quyết (vấn đề...) đường lối hành động
  it is the best policy
  đó là đường lối tốt nhất, đó là cách xử sự tốt nhất
  Những điều khoản (của hợp đồng bảo hiểm); hợp đồng, khế ước
  insurance policy; policy of insurance (assurance)
  hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm
  a policy document
  (thuộc ngữ) tài liệu về hợp đồng bảo hiểm
  a policy holder
  người có hợp đồng bảo hiểm
  Sự khôn ngoan, sự khôn khéo, sự tin tưởng, sự sáng suốt, sự sắc bén (về (chính trị), về sự chỉ đạo công việc)
  ( Ê-cốt) vườn rộng (quanh lâu đài)

  Kỹ thuật chung

  chính sách
  Acceptable Use Policy (AUP)
  chính sách sử dụng chấp nhận được
  account policy
  chính sách tài khoản
  agricultural policy
  chính sách nông nghiệp
  code policy
  chính sách mã
  free trade policy
  chính sách mậu dịch tự do
  housing policy
  chính sách nhà ở
  icon layout policy
  chính sách bố trí biểu tượng
  icon layout policy
  chính sách sắp xếp biểu tượng
  Information Market Policy Actions (IMPACT)
  hiệu quả của chính sách thị trường thông tin
  insurance policy
  chính sách bảo hiểm
  Inter-Domain Policy Routing (IDPR)
  định tuyến chính sách liên miền
  Long-Term Space Policy Committee (LSP)
  ủy ban chính sách hàng không dài hạn
  maintenance policy
  chính sách bảo dưỡng
  monopoly policy
  chính sách độc quyền
  Office of Telecommunication Policy (OTP)
  cơ quan chính sách viễn thông
  Policy Based Network Management (PBNM)
  quản lý mạng dựa trên chính sách
  policy of industrial decentralization
  chính sách phân tán công nghiệp
  policy of technical development
  chính sách phát triển kỹ thuật
  Policy/Project Management System (PMS)
  Hệ thống quản lý chính sách/Dự án
  regional policy
  chính sách miền
  safety policy
  chính sách an toàn
  security policy
  chính sách an ninh
  security policy
  chính sách an toàn
  security policy model
  mô hình chính sách an toàn
  stabilization policy
  chính sách ổn định
  technical policy
  chính sách kỹ thuật
  Transponder Monitoring and Policy System (TPMS)
  hệ thống chính sách và giám sát bộ phát đáp
  World Telecommunications Policy Forum of ITU (WTPF)
  Diễn đàn Chính sách Viễn thông thế giới (ITU)
  nguyên tắc

  Kinh tế

  chính sách
  accommodating monetary policy
  chính sách tiền tệ thích ứng
  accommodating policy
  chính sách thích ứng
  accounting policy
  chính sách kế toán
  acquisition policy
  chính sách mua tạo
  acquisition policy
  chính sách thủ đắc (thêm những công ty khác)
  active employment policy
  chính sách công ăn việc làm tích cực
  adaptation pricing policy
  chính sách định giá thích nghi
  agricultural compensation policy
  chính sách bù giá nông nghiệp
  agricultural policy
  chính sách nông nghiệp
  agricultural pricing policy
  chính sách giá cả nông nghiệp
  agricultural support policy
  chính sách hỗ trợ nông nghiệp
  anti-inflation policy
  chính sách chống lạm phát
  anti-cyclical policy
  chính sách chống suy thoái chu kỳ
  anti-cyclical policy
  chính sách tình huống
  anti-monopoly policy
  chính sách chống độc quyền
  austerity policy
  chính sách cắt giảm
  bargaining policy
  chính sách thông thương hỗ huệ
  bargaining policy
  chính sách thương lượng
  basic policy
  chính sách cơ bản
  beggar-my-neighbour policy
  chính sách "đẩy họa cho người"
  beggar-my-neighbour policy
  chính sách làm nghèo nước láng giềng
  beggar-my-neighbour policy
  chính sách lợi mình hại người
  beggar-my-neighbour policy
  chính sách lợi mình hại người
  brand policy
  chính sách hiệu hàng
  budgetary policy
  chính sách ngân sách
  business encouragement policy
  chính sách kích thích kinh tế
  business policy
  chính sách kinh doanh
  business restraining policy
  chính sách kiềm chế hoạt động kinh tế
  buying policy
  chính sách mua
  buying-out policy
  chính sách thu mua
  canal policy
  chính sách kênh đào
  cheap money policy
  chính sách tiền rẻ
  cheap money policy (cheap-money policy)
  chính sách cho vay giá rẻ (lãi suất thấp)
  cheap money policy (cheap-money policy)
  chính sách lãi suất thấp
  closed-door policy
  chính sách đóng cửa
  colonial trade policy
  chính sách mậu dịch thực dân
  commercial policy
  chính sách thương nghiệp
  Common Agricultural Policy
  chính sách nông nghiệp chung
  Common Agriculture Policy
  Chính sách Nông nghiệp Chung (của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu)
  communication and transportation policy
  chính sách giao thông vận tải
  company policy
  chính sách công ty
  compensatory budget policy
  chính sách ngân sách bù trừ
  competition policy
  chính sách cạnh tranh
  complementary trade policy
  chính sách mậu dịch phụ trợ
  conservative policy
  chính sách thận trọng
  consistent economic policy
  chính sách kinh tế nhất quán
  consolidated policy
  chính sách hợp nhất
  cooling-off policy
  chính sách ức chế phồn vinh
  counter-cyclical policy
  chính sách phản chu kỳ
  credit policy
  chính sách tín dụng
  currency policy
  chính sách tiền tệ
  customs policy
  chính sách thuế quan
  dear money policy
  chính sách lãi suất cao
  dear money policy
  chính sách tiền đất
  dear money policy
  chính sách tiền mắc
  decentralization policy
  chính sách phân quyền
  deflation policy
  chính sách giảm phát
  deflationary policy
  chính sách giảm phát
  demand-curbing policy
  chính sách hạn chế nhu cầu
  deterministic policy
  chính sách quyết định
  discriminatory policy
  chính sách kỳ thị
  disinflation policy
  chính sách giải lạm phát
  distribution policy
  chính sách phân phối
  dividend policy
  chính sách cổ tức
  domestic policy
  chính sách quốc nội
  easy money policy
  chính sách đồng tiền dễ dãi
  easy money policy
  chính sách tiền rẻ
  economic policy
  chính sách kinh tế
  economic policy
  chính sách, quyết sách kinh tế
  environmental policy
  chính sách môi trường
  established policy
  chính sách nhất quán
  exchange policy
  chính sách hối đoái
  exclusionist policy
  chính sách bài ngoại
  exclusive agency policy
  chính sách chuyên mại
  exclusive agency policy
  chính sách đại lý độc quyền
  expansionary fiscal policy
  chính sách tài chánh mở rộng
  expansionist policy
  chính sách bành trướng (kinh tế)
  farm policy
  chính sách nông nghiệp
  financial policy
  chính sách tài chính
  fiscal policy
  chính sách ngân hàng
  fiscal policy
  chính sách ngân sách
  fiscal policy
  chính sách tài chính
  foreign policy
  chính sách đối ngoại
  free trade policy
  chính sách chống bảo hộ
  free trade policy
  chính sách tự do mậu dịch
  full employment policy
  chính sách toàn dụng (nhân lực)
  full-line policy
  chính sách cung ứng
  go-slow policy
  chính sách chờ thời
  government procurement policy
  chính sách mua trợ giá của chính phủ
  group pension policy
  chính sách mức phí đồng loạt
  hiring policy
  chính sách thuê người làm
  home policy
  chính sách trong nước
  housing policy
  chính sách nhà ở
  income policy
  chính sách thu nhập
  incomes policy
  chính sách về thu nhập
  inflation policy
  chính sách lạm phát
  inflationary policy
  chính sách lạm phát
  interest policy
  chính sách lãi suất của ngân hàng
  interest-rate policy
  chính sách lãi suất
  investment policy
  chính sách đầu tư
  involuntary open market policy
  chính sách thị trường mở không tự nguyện
  jellyfish policy
  chính sách nửa vời
  labour policy
  chính sách lao động
  laisser-faire policy
  chính sách mậu dịch tự do
  laisser-faire policy
  chính sách tự do phóng nhiệm
  laisser-faire policy
  chính sách xí nghiệp tự do
  land policy
  chính sách điền địa
  land policy
  chính sách ruộng đất
  low- profile policy
  chính sách dè dặt, thận trọng
  main part of a policy
  chính sách chính
  main part of a policy
  phần chính của chính sách
  management policy
  chính sách quản lý
  manpower policy
  chính sách nhân lực
  market policy
  chính sách thị trường
  marketing communications channel policy
  chính sách truyền thông tiếp thị
  marketing policy
  chính sách tiếp thị
  microeconomic policy
  chính sách kinh tế vi mô
  monetary policy
  chính sách (lưu thông) tiền tệ
  monetary policy
  chính sách lưu thông tiền tệ
  Monetary Policy
  chính sách tiền tệ
  national tourism policy
  chính sách du lịch quốc gia
  neutral policy
  chính sách trung lập
  non-discretionary monopoly policy
  chính sách chống độc quyền tùy ý
  non-discretionary monopoly policy
  chính sách chống tùy ý độc quyền
  Office of Financial Institutions Policy
  Văn phòng chính sách cơ quan Tài chính (của bộ Tài Chính)
  open market policy
  chính sách thị trường mở
  open policy
  chính sách mở cửa
  open-door policy
  chính sách mở cửa
  open-market policy
  chính sách thị trường công khai
  open-market policy
  chính sách thị trường tự do
  pay policy
  chính sách tiền lương
  pegging policy
  chính sách kiềm chế (vật giá, tiền lương ...)
  personal accident policy
  chính sách bảo hiểm tai nạn cá nhân
  policy board
  ủy ban chính sách
  policy decision
  sự quyết định chính sách
  policy guideline
  phương châm chỉ đạo chính sách
  policy guidelines
  phương châm chỉ đạo chính sách
  policy implementation
  sự thực thi chính sách
  policy ineffectiveness proposition
  đề xuất về tính không có hiệu quả của chính sách
  policy instruments
  các công cụ chính sách
  policy lag
  độ trễ chính sách
  policy maker
  người đề ra chính sách
  policy making (policy-making)
  hoạch định chính sách
  policy mix
  hỗn hợp (nhiều) chính sách
  policy mix
  hỗn hợp chính sách
  policy mix
  tổ hợp chính sách
  policy of retrenchment
  chính sách tiết giảm chi tiêu
  policy reform
  cải cách chính sách
  policy-making body
  cơ quan hoạch định chính sách
  policy-on
  có chính sách thu nhập
  population policy
  chính sách dân số
  positive fiscal policy
  chính sách tài chính tích cực
  positive monetary policy
  chính sách tiền tệ tích cực
  predatory price policy
  chính sách giá cướp đoạt
  price and income policy
  chính sách giá cả và thu nhập
  price fixing policy
  chính sách định giá
  price policy
  chính sách giá cả
  prices and incomes policy
  chính sách giá cả và thu nhập
  prices and incomes policy
  chính sách giá cả và tiền lương
  product policy
  chính sách sản phẩm
  production first policy
  chính sách sản xuất trên hết
  protectionism policy
  chính sách bảo hộ (mậu dịch)
  protectionist policy
  chính sách bảo hộ (mậu dịch)
  public policy
  chính sách công cộng
  pump-priming policy
  chính sách kích thích kinh tế
  qualitative economic policy
  chính sách kinh tế thực chất
  qualitative financial policy
  chính sách tài chính thực chất
  quota policy
  chính sách hạn ngạch
  rediscount rate policy
  chính sách về mức tái chiết khấu
  regional policy
  chính sách khu vực
  restrictive credit policy
  chính sách tín dụng hạn chế
  restrictive monetary policy
  chính sách cho vay hạn chế
  retrenchment policy
  chính sách giảm bớt chi tiêu
  retrenchment policy
  chính sách tiết kiệm
  rice price policy
  chính sách giá lúa gạo
  right policy
  chính sách đúng
  sales policy
  chính sách bán hàng
  scorched earth policy
  chính sách tiêu thổ
  scorched-earth policy
  chính sách thiêu thổ
  scrap heap policy
  chính sách có mới nới cũ
  selling policy
  chính sách tiêu thụ, bán hàng
  shipping policy
  chính sách vận tải biển
  short-run policy
  chính sách ngắn hạn
  short-sighted policy
  chính sách thiển cận
  short-term economic policy
  chính sách kinh tế ngắn hạn
  skimming policy
  chính sách gạn kem (trong tiếp thị)
  social policy
  chính sách xã hội
  sound finance policy
  chính sách tài chính kiện toàn
  spending policy
  chính sách chi tiêu
  stabilization policy
  chính sách bình ổn
  stabilization policy
  chính sách bình ổn vật giá
  stabilization policy
  chính sách ổn định
  stabilizing budget policy
  ổn định chính sách ngân hàng
  staffing policy
  chính sách tuyển dụng nhân viên
  state policy
  chính sách nhà nước
  sterilization policy
  chính sách cách ly
  sterilization policy
  chính sách đóng băng
  structural policy measure
  biện pháp chính sách có tính cơ cấu
  supporting price policy
  chính sách trợ giá
  survivorship policy
  chính sách bảo trợ cho những người sống sót
  tariff policy
  chính sách thuế quan
  tax based income policy
  chính sách thu nhập dựa trên thuế khóa
  tax policy
  chính sách thuế quan
  tax-based incomes policy
  chính sách thu nhập dựa trên thuế khóa
  Technology Policy for Growth
  chính sách công nghệ cho tăng trưởng
  tight financing policy
  chính sách tài chính chặt chẽ
  tight money policy
  chính sách lãi suất cao
  tight money policy
  chính sách siết chặt tiền tệ, siết chặt tín dụng
  tight money policy
  chính sách xiết chặt tiền tệ
  tourism policy
  chính sách du lịch
  Tourism Policy Council
  hội đồng chính sách du lịch
  trade cycle policy
  chính sách áp dụng chu kỳ thương mại
  trade policy committee
  ủy ban chính sách Mậu dịch
  tranche policy
  Chính sách phân ngạch (của Tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế)
  ultra-cheap money policy
  chính sách lãi suất siêu rẻ
  ultra-protective trade policy
  chính sách mậu dịch siêu bảo hộ
  wage policy
  chính sách tiền lương
  wait-and-see policy
  chính sách chờ xem
  weak national policy
  chính sách quốc gia yếu kém
  welfare policy
  chính sách phúc lợi
  đơn bảo hiểm
  adjustable policy
  đơn bảo hiểm có thể điều chỉnh
  agreed value policy
  đơn bảo hiểm tiền bồi thường định trước
  all-risk insurance policy
  đơn bảo hiểm mọi rủi ro
  all-risks policy
  đơn bảo hiểm mọi rủi ro
  annuity certain insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim kỳ hạn
  annuity certain policy
  đơn bảo hiểm niên kim kỳ hạn
  annuity-certain policy
  đơn bảo hiểm niên kim cố định
  automobile policy
  đơn bảo hiểm xe hơi
  avoidance of policy
  sự mất hiệu lực của đơn bảo hiểm
  bad debt policy
  đơn bảo hiểm nợ khê
  bad debts insurance policy
  đơn bảo hiểm nợ khê (nợ khó đòi)
  bad debts policy
  đơn bảo hiểm nợ khó đòi
  baggage insurance policy
  đơn bảo hiểm hành lý
  baggage policy
  đơn bảo hiểm hành lý
  borrow-all policy
  đơn bảo hiểm theo phương thức cho vay
  builder's policy
  đơn bảo hiểm đóng tàu
  business interruption insurance policy
  đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
  business interruption policy
  đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
  business premises policy
  đơn bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp
  business premises policy
  đơn bảo hiểm cơ ngơi doanh nghiệp
  businessowners policy
  đơn bảo hiểm của các chủ doanh nghiệp
  capital redemption insurance policy
  đơn bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp
  capital redemption policy
  đơn bảo hiểm hoàn vốn
  cargo insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng
  cargo insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng hóa
  cargo policy
  đơn bảo hiểm hàng
  cash in transit insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền trên đường vận chuyển
  cash in transit policy
  đơn bảo hiểm tiền đang trở (trên đường đi)
  cash transit policy
  đơn bảo hiểm tiền trên đường vận chuyển
  child's deferred insurance policy
  đơn bảo hiểm con cái
  child's deferred policy
  đơn bảo hiểm con cái
  collective policy
  đơn bảo hiểm chung
  collective policy
  đơn bảo hiểm tập thể
  combination policy
  đơn bảo hiểm hỗn hợp
  combined insurance policy
  đơn bảo hiểm phối hợp
  combined policy
  đơn bảo hiểm hỗn hợp
  combined policy
  đơn bảo hiểm phối hợp
  commencement of a policy
  sự khởi hiệu của một đơn bảo hiểm
  commercial multiple peril policy
  đơn bảo hiểm các loại rủi ro trong thương mại
  comprehensive cargo ship policy
  đơn bảo hiểm tàu hàng tổng hợp
  comprehensive insurance policy
  đơn bảo hiểm toàn diện
  comprehensive motor insurance policy
  đơn bảo hiểm toàn diện ô tô
  comprehensive motor policy
  đơn bảo hiểm toàn diện ôtô
  comprehensive motor policy
  đơn bảo hiểm xe hơi tổng hợp
  comprehensive policy
  đơn bảo hiểm toàn diện
  consequential loss insurance policy
  đơn bảo hiểm tổn thất do hậu quả
  consequential loss policy
  đơn bảo hiểm tổn thất do hậu quả
  construction insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim tùy thuộc
  construction policy
  đơn bảo hiểm công trình đóng tàu
  contingent annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim tùy thuộc
  contingent policy
  đơn bảo hiểm tùy thuộc
  contract insurance policy
  đơn bảo hiểm hợp đồng thầu
  contract policy
  đơn bảo hiểm hợp đồng thầu
  contractor's all risk policy
  đơn bảo hiểm tất cả rủi ro của người thầu khoán
  contractor's indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền bồi thường của người thầu khoán
  contractor's indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường của người thầu khoán
  convertible term insurance policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn chuyển đổi
  convertible term policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn chuyển đổi
  credit insurance policy
  đơn bảo hiểm tín dụng
  death duties insurance policy
  đơn bảo hiểm thuế thừa kế
  death duties policy
  đơn bảo hiểm thuế thừa kế
  declaration under open policy
  tờ khai (dưới đơn) bảo hiểm dự ước
  decreasing term insurance policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn giảm dần
  decreasing term policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn giảm dần
  defective title policy
  đơn bảo hiểm quyền sở hữu không hoàn hảo
  defective-title policy
  đơn bảo hiểm tì vết quyền sở hữu
  deferred annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim trả sau
  deferred annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim trả sau
  definite policy
  đơn bảo hiểm xác định
  double endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm có thưởng gấp đôi
  double endowment policy
  đơn bảo hiểm có thưởng gấp đôi
  educational insurance policy
  đơn bảo hiểm giáo dục
  educational policy
  đơn bảo hiểm giáo dục
  employer's liability policy
  đơn bảo hiểm trách nhiệm của người chủ
  employers' liability insurance policy
  đơn bảo hiểm trách nhiệm của người chủ
  endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm có thưởng
  endowment policy
  đơn bảo hiểm có thưởng
  endowment policy
  đơn bảo hiểm trợ cấp
  equity linked insurance policy
  đơn bảo hiểm liên kết với cổ phiếu
  equity-linked policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ có đầu tư cổ phần
  expired policy
  đơn bảo hiểm hết hạn
  family income policy
  đơn bảo hiểm thu nhập gia đình
  family-income insurance policy
  đơn bảo hiểm thu nhập cho gia đình
  fire policy
  đơn bảo hiểm hỏa hoạn
  first-loss policy
  đơn bảo hiểm tổn thất đầu tiên
  fleet of policy
  đơn bảo hiểm đội xe
  floating policy
  đơn bảo hiểm bao
  floating policy
  đơn bảo hiểm ngỏ
  freight insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền cước
  freight policy
  đơn bảo hiểm chuyên chở
  freight policy
  đơn bảo hiểm tiền cước
  goods in transit policy
  đơn bảo hiểm hàng trên đường vận chuyển
  goods-in-transit insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng hóa trên đường vận chuyển
  goods-in-transit policy
  đơn bảo hiểm hàng đang chở
  group life policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ tập thể
  group pension policy
  đơn bảo hiểm trợ hưu trí một nhóm người
  holder of insurance policy
  người giữ đơn bảo hiểm
  homeowner's policy
  đơn bảo hiểm nhà ở
  honour policy
  đơn bảo hiểm danh dự
  house purchase policy
  đơn bảo hiểm mua nhà
  house-purchase insurance policy
  đơn bảo hiểm mua nhà
  hull insurance policy
  đơn bảo hiểm thân tàu
  hull policy
  đơn bảo hiểm (vỏ) tàu
  hull policy
  đơn bảo hiểm thân tầu
  immediate annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim trả ngay
  immediate annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim trả ngay
  income benefit insurance policy
  đơn bảo hiểm hưởng thu nhập
  increased value policy
  đơn bảo hiểm giá trị tăng
  increased value policy
  đơn bảo hiểm tăng trị
  increasing annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim tăng dần
  increasing annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim tăng dần
  individual policy owners
  người sở hữu đơn bảo hiểm cá nhân
  industrial life policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ thợ thuyền
  investment-linked insurance policy
  đơn bảo hiểm gắn với đầu tư
  investment-linked policy
  đơn bảo hiểm gắn với đầu tư
  investment-linked policy
  đơn bảo hiểm liên kết với
  joint annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim chung
  joint annuity policy
  đơn bảo hiểm niêm kim chung
  joint annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim chung
  joint life endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ chung
  joint life endowment policy
  đơn bảo hiểm chung nhân thọ
  joint life endowment policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ chung có thưởng
  joint life endowment policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ định kỳ chung
  joint policy
  đơn bảo hiểm chung
  joint whole life insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ chung suốt đời
  joint whole life policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ chung suốt đời
  junior insurance policy
  đơn bảo hiểm con cái
  lapsed policy
  đơn bảo hiểm đã hết hạn
  last survivor policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ người chết sau
  last-survivor policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ người còn sống
  life annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim sinh thời
  life annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim suốt đời
  limited policy
  đơn bảo hiểm hạn chế
  limited-payment policy
  đơn bảo hiểm nộp phí theo niên kỳ
  Lloyd's policy
  đơn bảo hiểm của Hiệp hội Lloyd's
  Lloyd's policy
  đơn bảo hiểm của Lloyd's
  Lloyd's Policy Signing Office
  Phòng ký kết đơn bảo hiểm của Lloyd's
  loss of profits policy
  đơn bảo hiểm mất lợi nhuận
  loss of profits policy
  đơn bảo hiểm mức lợi nhuận
  marine insurance policy
  đơn bảo hiểm vận tải biển
  master policy
  đơn bảo hiểm chính
  medical expenses insurance policy
  đơn bảo hiểm con cái
  medical expenses policy
  đơn bảo hiểm chi phí y tế
  medical expenses policy
  đơn bảo hiểm phí tổn y tế
  mixed insurance policy
  đơn bảo hiểm hỗn hợp
  mixed policy
  đơn bảo hiểm hỗn hợp
  mortgage protection insurance policy
  đơn bảo hiểm bảo lãnh thế chấp
  mortgage protection policy
  đơn bảo hiểm bảo hộ thế chấp
  mortgage-insurance policy
  đơn bảo hiểm khoản vay thế chấp
  named policy
  đơn bảo hiểm hải vận có ghi tên tàu
  negotiable insurance policy
  đơn bảo hiểm có thể chuyển nhượng
  no amount policy
  đơn bảo hiểm không có mức tiền bảo hiểm
  non-profit insurance policy
  đơn bảo hiểm không hưởng lợi nhuận
  non-profit policy
  đơn bảo hiểm không hưởng lợi nhuận
  non-profit policy
  đơn bảo hiểm lợi nhuận
  non-qualifying policy
  đơn bảo hiểm không miễn thuế
  open insurance policy
  đơn bảo hiểm bao
  open policy
  đơn bảo hiểm bao
  open policy
  đơn bảo hiểm không xác định
  open policy
  đơn bảo hiểm mở
  open policy
  đơn bảo hiểm ngỏ (chưa xác định tên tàu)
  package policy
  đơn bảo hiểm chung toàn bộ
  package policy
  đơn bảo hiểm trọn gói
  paid-up policy
  đơn bảo hiểm đã nộp đủ phí
  paid-up policy
  đơn bảo hiểm đã trả phí
  participating policy
  đơn bảo hiểm tham dự (chia lời)
  partnership insurance policy
  đơn bảo hiểm hội chung vốn
  partnership policy
  đơn bảo hiểm hội chung vốn
  partnership policy
  đơn bảo hiểm người chung vốn
  permanent health insurance policy
  đơn bảo hiểm sức khoẻ thường xuyên
  permanent health policy
  đơn bảo hiểm sức khỏe thường xuyên, dài hạn
  personal accident insurance policy
  đơn bảo hiểm tai nạn cá nhân
  personal accident policy
  đơn bảo hiểm tai nạn cá cnhân
  policy clause
  điều khoản đơn bảo hiểm
  policy holder
  người giữ đơn bảo hiểm
  policy loan
  tiền vay theo đơn bảo hiểm
  policy proof of interest
  đơn bảo hiểm chứng minh lợi ích
  policy proof of interest
  đơn bảo hiểm là bằng chứng lợi ích
  policy reserve
  tiền dự trữ trách nhiệm đơn bảo hiểm
  policy year
  niên độ của đơn bảo hiểm
  private health policy
  đơn bảo hiểm sức khỏe cá nhân
  private health policy
  đơn bảo hiểm y tế cá nhân
  professional indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm sức khoẻ cá nhân
  professional indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường hành nghề
  professional indemnity policy
  đơn bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp
  profit policy
  đơn bảo hiểm lợi nhuận
  profits policy
  đơn bảo hiểm lợi nhuận
  provisional policy
  đơn bảo hiểm tạm
  public liability policy
  đơn bảo hiểm trách nhiệm công cộng
  pure endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm bồi thường hành nghề
  pure endowment policy
  đơn bảo hiểm có thưởng thuần túy
  qualifying policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ có giảm phí bảo hiểm
  recurring endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm có thưởng tuần hoàn
  recurring endowment policy
  đơn bảo hiểm có tính tuần hoàn
  refund annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim được trả lại
  regular premium policy
  đơn bảo hiểm trả phí định kỳ
  reinstatement insurance policy
  đơn bảo hiểm xây dựng lại
  reinstatement policy
  đơn bảo hiểm xây dựng lại
  retention policy
  đơn bảo hiểm tự giữ lại trách nhiệm
  retirement annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim hưu trí
  retirement annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim hưu trí
  reversionary annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim thừa kế
  reversionary annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim thừa kế
  ship builds' policy
  đơn bảo hiểm đóng tàu
  ship policy
  đơn bảo hiểm vỏ tàu
  shipbuilders' insurance policy
  đơn bảo hiểm đóng tàu
  shipbuilders' policy
  đơn bảo hiểm đóng tàu
  shipment policy
  đơn bảo hiểm chở hàng
  shipment policy
  đơn bảo hiểm xuất khẩu
  short-term policy
  đơn bảo hiểm ngắn hạn
  single interest policy
  đơn bảo hiểm lãi đơn
  single policy
  đơn bảo hiểm một rủi ro
  single premium policy
  đơn bảo hiểm phí một lần
  single-premium insurance policy
  đơn bảo hiểm phí nộp một lần
  single-premium policy
  đơn bảo hiểm trả phí bảo hiểm một lần
  single-premium policy
  đơn bảo hiểm trả phí một lần
  sinking fund insurance policy
  đơn bảo hiểm quỹ chìm
  sinking fund policy
  đơn bảo hiểm quỹ chìm
  sinking fund policy
  đơn bảo hiểm quỹ trả nợ
  special policy
  đơn bảo hiểm đặc định, đặc thù
  specific policy
  đơn bảo hiểm chuyên biệt
  specific policy
  đơn bảo hiểm xác định tên tàu
  standard blanket policy
  đơn bảo hiểm tổng quát tiêu chuẩn
  standard policy
  đơn bảo hiểm tiêu chuẩn
  standard policy conditions
  điều kiện đơn bảo hiểm tiêu chuẩn
  storm insurance policy
  đơn bảo hiểm bão tố
  storm policy
  đơn bảo hiểm bão tố
  straight life insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ trực tuyến
  straight life policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ trực tuyến
  survivor's policy
  đơn bảo hiểm người sống sót
  survivorship annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim cho người còn sống
  temporary annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim nhất thời
  temporary insurance policy
  đơn bảo hiểm nhất thời
  temporary policy
  đơn bảo hiểm nhất thời
  temporary policy
  đơn bảo hiểm tạm
  term insurance policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn
  term policy
  đơn bảo hiểm định kỳ
  term policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn
  terminable annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim kỳ hạn
  terminable annuity policy
  đơn bảo hiểm niên kim kỳ hạn
  time insurance policy
  đơn bảo hiểm định hạn
  time policy
  đơn bảo hiểm định hạn
  time policy
  đơn bảo hiểm định hạn, định kỳ
  to be declared policy
  đơn bảo hiểm chờ khai báo
  to be declared policy
  đơn bảo hiểm trước
  top hat policy
  đơn bảo hiểm cho giới chủ chốt
  top-hat policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ mức cao (của những người lương cao)
  transferable insurance policy
  đơn bảo hiểm có thể chuyển nhượng
  traveller's insurance policy
  đơn bảo hiểm du lịch
  traveller's policy
  đơn bảo hiểm du lịch
  uniform policy conditions
  điều kiện đơn bảo hiểm thống nhất
  uniform policy conditions
  điều kiện đơn bảo hiểm tiêu chuẩn
  universal-life policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ toàn bộ
  unvalued policy
  đơn bảo hiểm chưa định giá
  unvalued policy
  đơn bảo hiểm không định giá
  use and occupancy policy
  đơn bảo hiểm quyền hưởng hoa lợi và quyền chiếm dụng
  value as in original policy
  đơn bảo hiểm mức giá như cũ
  valued insurance policy
  đơn bảo hiểm giá trị
  valued policy
  đơn bảo hiểm định giá
  variable annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim khả biến
  voidable policy
  đơn bảo hiểm có thể hủy bỏ
  voyage insurance policy
  đơn bảo hiểm chuyến (đường biển)
  voyage policy
  đơn bảo hiểm chuyến
  wager policy
  đơn bảo hiểm cá cược
  water damage insurance policy
  đơn bảo hiểm thiệt hại do nước
  whole-life insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời
  whole-life policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời
  whole-life with limited payment policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời nộp tiền có giới hạn
  with profits policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ có chia lãi
  with-profits insurance policy
  đơn bảo hiểm hưởng lợi nhuận
  with-profits policy
  đơn bảo hiểm hưởng lợi nhuận
  without profits policy
  đơn bảo hiểm không chia lãi
  without-profit insurance policy
  đơn bảo hiểm không hưởng lợi nhuận
  hợp đồng bảo hiểm
  straight life insurance policy
  hợp đồng bảo hiểm nhân thọ suốt đời
  use and occupancy policy
  hợp đồng bảo hiểm quyền hưởng hoa lợi và quyền chiếm dụng
  value as in original policy
  hợp đồng bảo hiểm mức giá như cũ
  valued policy
  hợp đồng bảo hiểm định giá
  sách lược
  liberal return policy
  sách lược cho trả hàng tự do
  one-price policy
  sách lược (bán) đúng giá
  one-price policy
  sách lược một giá
  promotion policy
  sách lược khuyến mãi (tiêu thụ)
  research on sales policy
  sự nghiên cứu sách lược bán hàng

  Nguồn khác

  • policy : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Xây dựng

  hợp đồng bảo hiểm, chính sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X