• (Khác biệt giữa các bản)
  (Giá mặc định)
  Hiện nay (03:24, ngày 30 tháng 4 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (sai mã lệnh)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Giá ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  +
  =====Giá ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))=====
  -
  ,Giá mặc định=====
  +
  =====Giá mặc định=====
  ::[[cost]] [[price]]
  ::[[cost]] [[price]]
  ::giá vốn
  ::giá vốn
  Dòng 70: Dòng 70:
  =====(toán kinh tế ) giá cả, giá=====
  =====(toán kinh tế ) giá cả, giá=====
  -
  ::[[accounting]] [[price]]
  +
  ::[[accounting]] [[price]]
  ::giá kiểm tra
  ::giá kiểm tra
  -
  ::[[base]] [[prices]]
  +
  ::[[base]] [[prices]]
  ::giá cơ sở
  ::giá cơ sở
  -
  ::[[cost]] [[price]]
  +
  ::[[cost]] [[price]]
  ::giá thành
  ::giá thành
  -
  ::[[detail]] [[price]]
  +
  ::[[detail]] [[price]]
  ::giá bán lẻ
  ::giá bán lẻ
  -
  ::[[floor]] [[prices]]
  +
  ::[[floor]] [[prices]]
  ::giá tối thiểu
  ::giá tối thiểu
  -
  ::[[market]] [[price]]
  +
  ::[[market]] [[price]]
  ::giá thị trường
  ::giá thị trường
  -
  ::[[selling]] [[price]]
  +
  ::[[selling]] [[price]]
  ::giá bán
  ::giá bán
  -
  ::[[wholesale]] [[price]]
  +
  ::[[wholesale]] [[price]]
  ::giá bán buôn
  ::giá bán buôn
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  Dòng 161: Dòng 161:
  =====noun=====
  =====noun=====
  :[[cause]]
  :[[cause]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]][[Thể_loại:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  Hiện nay

  /prais/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giá ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Giá mặc định
  cost price
  giá vốn
  fixed price
  giá nhất định
  wholesale price
  giá buôn bán
  retail price
  giá bán lẻ
  beyond (above, without) price
  vô giá, không định giá được


  Cái giá (cái phải làm, cái phải trải qua để giữ được, có được cái gì)
  independence at any price
  phải dành được độc lập bằng bất cứ giá nào
  under the rule of mammon, every man has his price
  dưới sự thống trị của đồng tiền, người nào cũng có thể mua chuộc được
  Giá đánh cuộc, tỷ lệ đánh cược
  the starting price of a horse
  giá đánh cuộc đặt lúc ngựa bắt đầu chạy đua
  (từ cổ,nghĩa cổ) giá trị, sự quý giá
  a pearl of great price
  viên ngọc trai quý giá
  dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được
  above/beyond/without price
  vô cùng quí giá; vô giá

  Ngoại động từ

  Đặt giá, định giá; (nghĩa bóng) đánh giá

  Cấu trúc từ

  a price on someone's head
  giải treo để lấy đầu ai
  what price...?
  (từ lóng) là cái thá gì..?, nước mẹ gì..?
  Khả năng gì?
  at a price
  với một giá (khá) cao
  at any price
  với bất cứ giá nào
  cheap at the price
  rẻ hơn so với giá
  everyone has his price
  (tục ngữ) người nào cũng có giá cả
  not at any price
  to price oneself out of the market
  đòi giá cắt cổ
  put a price on something
  đánh giá cái gì bằng tiền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giá

  Cơ - Điện tử

  Giá, (v) đánh giá, định giá

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) giá cả, giá
  accounting price
  giá kiểm tra
  base prices
  giá cơ sở
  cost price
  giá thành
  detail price
  giá bán lẻ
  floor prices
  giá tối thiểu
  market price
  giá thị trường
  selling price
  giá bán
  wholesale price
  giá bán buôn

  Kỹ thuật chung

  định giá
  price calculation
  sự định giá
  price determination
  sự xác định giá
  price marking
  sự định giá trước
  giá
  giá cả

  Kinh tế

  đánh giá
  đặt giá
  định giá
  making a price
  việc định giá
  pegging of market price
  cố định giá thị trường
  price determinant
  yếu tố quyết định giá cả
  price fixing
  ấn định giá
  price fixing
  việc định giá (của công ty)
  price fixing
  việc quy định giá (của nhà nước)
  price fixing agreement
  hiệp định ấn định giá cả
  price fixing agreement
  thỏa thuận định giá
  price fixing policy
  chính sách định giá
  price maker
  người (quyết) định giá
  price making
  cách định giá
  price on a uniform basis
  sự định giá thống nhất
  price regulation
  sự quy định giá cả
  price setter
  người định giá
  price stabilisation
  sự ổn định giá cả (ngoại hối)
  price stability
  ổn định giá cả
  price stability
  sự ổn định giá cả
  price stabilization
  sự ổn định giá cả (ngoại hối)
  resale price designation system
  chế độ chỉ định giá bán lại
  stabilization of price
  sự ổn định giá cả, vật giá
  state a price
  định một giá hàng (quy) định giá
  giá
  ghi giá
  giá trị
  giá cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X