• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (đóng góp từ Remark tại CĐ Kinhteđóng góp từ Remark tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ri'mɑ:k</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 33: Dòng 30:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chú thích=====
  +
  =====chú thích=====
  -
  =====diễn giải=====
  +
  =====diễn giải=====
  -
  =====nhận xét=====
  +
  =====nhận xét=====
  -
  =====lời chú ý=====
  +
  =====lời chú ý=====
  -
  =====lời nhận xét=====
  +
  =====lời nhận xét=====
  -
  =====ghi chú=====
  +
  =====ghi chú=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====phụ chú=====
  +
  =====phụ chú=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  Dòng 72: Dòng 69:
  =====A the act of noticing orobserving (worthy of remark). b the act of commenting (let itpass without remark). [F remarque, remarquer (as RE-, MARK(1))]=====
  =====A the act of noticing orobserving (worthy of remark). b the act of commenting (let itpass without remark). [F remarque, remarquer (as RE-, MARK(1))]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  15:40, ngày 9 tháng 6 năm 2008

  /ri'mɑ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự để ý, sự chú ý; sự làm cho chú ý, sự làm cho để ý
  worthy of remark
  đáng lưu ý
  Sự nhận xét, sự bình luận; lời phê bình, lời bình luận
  to make (pass) no remark on
  không có ý kiến nhận xét gì về (cái gì)
  to pass a rude remark upon someone
  nhận xét ai một cách thô bạo

  Ngoại động từ

  Nhận xét; bình luận (một vấn đề..)
  Thấy, nhận thấy, trông thấy (bạn..)
  Chú ý, để ý; làm chú ý, làm để ý

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chú thích
  diễn giải
  nhận xét
  lời chú ý
  lời nhận xét
  ghi chú

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phụ chú

  Nguồn khác

  • remark : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Note, notice, observe, perceive, regard, look at, takenotice or note of: His friends remarked his tired andoverworked appearance and suggested that he should take aholiday. 2 comment (on or upon), say, observe, reflect, mention,declare, state, assert: Carrie remarked that she had seen Tedthe night before.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Tr. (often foll. by that + clause) a say by wayof comment. b take notice of; regard with attention.
  Intr.(usu. foll. by on, upon) make a comment.
  N.
  A written orspoken comment; anything said.
  A the act of noticing orobserving (worthy of remark). b the act of commenting (let itpass without remark). [F remarque, remarquer (as RE-, MARK(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X