• Revision as of 21:54, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /ri'mɑ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự để ý, sự chú ý; sự làm cho chú ý, sự làm cho để ý
  worthy of remark
  đáng lưu ý
  Sự nhận xét, sự bình luận; lời phê bình, lời bình luận
  to make (pass) no remark on
  không có ý kiến nhận xét gì về (cái gì)
  to pass a rude remark upon someone
  nhận xét ai một cách thô bạo

  Ngoại động từ

  Nhận xét; bình luận (một vấn đề..)
  Thấy, nhận thấy, trông thấy (bạn..)
  Chú ý, để ý; làm chú ý, làm để ý

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chú thích
  diễn giải
  nhận xét
  lời chú ý
  lời nhận xét
  ghi chú

  Kinh tế

  phụ chú
  Tham khảo
  • remark : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Note, notice, observe, perceive, regard, look at, takenotice or note of: His friends remarked his tired andoverworked appearance and suggested that he should take aholiday. 2 comment (on or upon), say, observe, reflect, mention,declare, state, assert: Carrie remarked that she had seen Tedthe night before.

  Oxford

  V. & n.
  V.
  Tr. (often foll. by that + clause) a say by wayof comment. b take notice of; regard with attention.
  Intr.(usu. foll. by on, upon) make a comment.
  N.
  A written orspoken comment; anything said.
  A the act of noticing orobserving (worthy of remark). b the act of commenting (let itpass without remark). [F remarque, remarquer (as RE-, MARK(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X