• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự ăn cướp, vụ ăn cướp; sự ăn trộm, vụ ăn trộm===== ::a highway robbery ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">´rɔbəri</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 19: Dòng 12:
  ::sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn
  ::sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===N.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
   +
  =====N.=====
  =====Robbing, theft, thievery, thieving, burglary, burgling,pilfering, pilferage, stealing, plundering, plunder, looting,sack, sacking, ransacking, depredation, pillage, pillaging,hijacking, hijack, larceny, breaking and entering, Colloqpinching, hold-up, holding up, mugging, Slang rip-off,ripping-off, Chiefly US stick-up, sticking-up, Brit nicking, USheist: The robbery of the paintings took place in broaddaylight. The robbery of the shop was aided by a formeremployee. The robbery of elderly persons is on the increase.=====
  =====Robbing, theft, thievery, thieving, burglary, burgling,pilfering, pilferage, stealing, plundering, plunder, looting,sack, sacking, ransacking, depredation, pillage, pillaging,hijacking, hijack, larceny, breaking and entering, Colloqpinching, hold-up, holding up, mugging, Slang rip-off,ripping-off, Chiefly US stick-up, sticking-up, Brit nicking, USheist: The robbery of the paintings took place in broaddaylight. The robbery of the shop was aided by a formeremployee. The robbery of elderly persons is on the increase.=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====(pl. -ies) 1 a the act or process of robbing, esp. withforce or threat of force. b an instance of this.=====
  =====(pl. -ies) 1 a the act or process of robbing, esp. withforce or threat of force. b an instance of this.=====

  00:00, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /´rɔbəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ăn cướp, vụ ăn cướp; sự ăn trộm, vụ ăn trộm
  a highway robbery
  một vụ cướp đường
  Sự bán giá cắt cổ
  dayligh robbery
  sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Robbing, theft, thievery, thieving, burglary, burgling,pilfering, pilferage, stealing, plundering, plunder, looting,sack, sacking, ransacking, depredation, pillage, pillaging,hijacking, hijack, larceny, breaking and entering, Colloqpinching, hold-up, holding up, mugging, Slang rip-off,ripping-off, Chiefly US stick-up, sticking-up, Brit nicking, USheist: The robbery of the paintings took place in broaddaylight. The robbery of the shop was aided by a formeremployee. The robbery of elderly persons is on the increase.

  Oxford

  N.
  (pl. -ies) 1 a the act or process of robbing, esp. withforce or threat of force. b an instance of this.
  Excessivefinancial demand or cost (set us back œ20 - it was sheerrobbery). [ME f. OF roberie (as ROB)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X