• Revision as of 00:00, ngày 8 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /´rɔbəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ăn cướp, vụ ăn cướp; sự ăn trộm, vụ ăn trộm
  a highway robbery
  một vụ cướp đường
  Sự bán giá cắt cổ
  dayligh robbery
  sự ăn cướp giữa ban ngày, sự bóc lột trắng trợn

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Robbing, theft, thievery, thieving, burglary, burgling,pilfering, pilferage, stealing, plundering, plunder, looting,sack, sacking, ransacking, depredation, pillage, pillaging,hijacking, hijack, larceny, breaking and entering, Colloqpinching, hold-up, holding up, mugging, Slang rip-off,ripping-off, Chiefly US stick-up, sticking-up, Brit nicking, USheist: The robbery of the paintings took place in broaddaylight. The robbery of the shop was aided by a formeremployee. The robbery of elderly persons is on the increase.

  Oxford

  N.
  (pl. -ies) 1 a the act or process of robbing, esp. withforce or threat of force. b an instance of this.
  Excessivefinancial demand or cost (set us back œ20 - it was sheerrobbery). [ME f. OF roberie (as ROB)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X