• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm)
  (thêm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ru:t</font>'''/ =====
   
  - 
  -
  ==Thông dụng==
   
  -
  ===Danh từ===
   
  - 
  -
  =====Gốc,Rễ (cây)=====
   
  - 
  -
  ===Động từ===
   
  - 
  -
  =====Dũi đất, ủi đất, lục tung, sục sạo=====
   
  -
  ::[[rooting]] [[for]] [[scorns]]
   
  -
  ::Dũi đất tìm dấu
   
  - 
  -
  =====Root for somebody/something=====
   
  -
  ::Cổ vũ ai/cái gì
   
  - 
  =====Root something out=====
  =====Root something out=====
  ::Tìm ra, bới ra, lục ra, nhổ tận gốc
  ::Tìm ra, bới ra, lục ra, nhổ tận gốc
  ::[[I]] [[managed]] [[to]] [[root]] [[out]] [[a]] [[copy]] [[of]] [[the]] [[document]]
  ::[[I]] [[managed]] [[to]] [[root]] [[out]] [[a]] [[copy]] [[of]] [[the]] [[document]]
  ::Tôi tìm mãi mới ra được một bản tài liệu sao
  ::Tôi tìm mãi mới ra được một bản tài liệu sao
  - 
  -
  ===Hình Thái Từ===
   
  -
  *Ved : [[Rooted]]
   
  -
  *Ving: [[Rooting]]
   
  - 
  - 
  -
  ==Chuyên ngành==
   
  - 
  -
  ===Cơ - Điện tử===
   
  -
  =====Chân, đế, căn, nghiệm=====
   
  - 
  -
  === Cơ khí & công trình===
   
  -
  =====chân ren=====
   
  - 
  -
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[base]] [[or]] [[bottom]] [[of]] [[a]] [[screw]] [[thread]]..
   
  - 
  -
  ''Giải thích VN'': Chân đế hay đáy của một đai ốc.
   
  -
  ::[[root]] [[surface]]
   
  -
  ::mặt chân ren
   
  -
  =====rễ cây=====
   
  -
  ===Toán & tin===
   
  -
  =====căn, nghiệm=====
   
  - 
  -
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[equation]]
   
  -
  ::nghiệm của một phương trình
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[a]] [[number]]
   
  -
  ::căn của một số
   
  -
  ::[[roots]] [[of]] [[unity]]
   
  -
  ::các căn của đơn vị
   
  -
  ::[[characteristic]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm đặc trưng, số đặc trưng
   
  -
  ::[[congruence]] [[root]]
   
  -
  ::(đại số ) nghiệm đồng dư
   
  -
  ::[[cube]] [[root]]
   
  -
  ::căn bậc ba
   
  -
  ::[[double]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm kép
   
  -
  ::[[extraneous]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm ngoại lai
   
  -
  ::[[latent]] [[root]] [[of]] [[a]] [[matrix]]
   
  -
  ::số đặc trưng của ma trận
   
  -
  ::[[multiple]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm bội
   
  -
  ::[[principal]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm chính
   
  -
  ::[[primitive]] [[root]]
   
  -
  ::căn nguyên thuỷ
   
  -
  ::[[simple]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm đơn
   
  -
  ::[[square]] [[root]]
   
  -
  ::căn bậc hai
   
  -
  ::[[surd]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm vô tỷ
   
  -
  ::[[triple]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm bội ba
   
  -
  === Xây dựng===
   
  -
  =====đế, nền=====
   
  - 
  -
  ''Giải thích EN'': [[1]]. [[the]] [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[weld]] [[fuses]] [[with]] [[the]] [[base]] metal.the [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[weld]] [[fuses]] [[with]] [[the]] [[base]] metal.2. [[the]] [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[dam]] [[runs]] [[into]] [[the]] [[ground]] [[as]] [[it]] [[joins]] [[the]] [[bank]].the [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[dam]] [[runs]] [[into]] [[the]] [[ground]] [[as]] [[it]] [[joins]] [[the]] [[bank]]..
   
  - 
  -
  ''Giải thích VN'': 1. phần mà tại đó một mối hàn nóng chảy với kim loại gốc. 2. phần mà tại đó một đập chạy vào lòng đất khi nó gặp bờ sông.
   
  - 
  -
  =====lợp mái, phủ mái=====
   
  -
  === Y học===
   
  -
  =====rễ, chân răng, gốc=====
   
  -
  === Kỹ thuật chung ===
   
  -
  =====nghiệm=====
   
  -
  ::[[adjunction]] [[of]] [[root]]
   
  -
  ::sự phụ thêm một nghiệm
   
  -
  ::[[characteristic]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm đặc trưng
   
  -
  ::[[congruence]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm đồng dư
   
  -
  ::[[degree]] [[of]] [[multiplicity]] [[of]] [[a]] [[root]]
   
  -
  ::cấp bội của một nghiệm
   
  -
  ::[[double]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm kép
   
  -
  ::[[extraneous]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm ngoại lai
   
  -
  ::[[lost]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm thất lạc
   
  -
  ::[[multiple]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm bội
   
  -
  ::[[multiplicity]] [[of]] [[root]]
   
  -
  ::số bội của nghiệm
   
  -
  ::[[polynomial's]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm của đa thức
   
  -
  ::[[principal]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm chính
   
  -
  ::[[real]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm thực
   
  -
  ::[[root]] [[location]]
   
  -
  ::sự tách các nghiệm
   
  -
  ::[[root]] [[locus]]
   
  -
  ::quĩ tích nghiệm
   
  -
  ::[[root]] [[locus]]
   
  -
  ::quỹ đạo các nghiệm
   
  -
  ::[[root]] [[locus]]
   
  -
  ::quỹ tích các nghiệm
   
  -
  ::[[root]] [[locus]]
   
  -
  ::tốc độ nghiệm
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[a]] [[system]] [[of]] [[equations]]
   
  -
  ::nghiệm của hệ phương trình
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[a]] [[system]] [[of]] [[inequations]]
   
  -
  ::nghiệm của hệ bất phương trình
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[equation]]
   
  -
  ::nghiệm của phương trình
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[equation]]
   
  -
  ::nghiệm phương trình
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[inequation]]
   
  -
  ::nghiệm của bất phương trình
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[equation]]
   
  -
  ::nghiệm của phương trình
   
  -
  ::[[root]] [[of]] [[function]]
   
  -
  ::nghiệm của hàm
   
  -
  ::[[root]] [[test]]
   
  -
  ::kiểm tra nghiệm
   
  -
  ::[[root]] [[test]]
   
  -
  ::phép thử nghiệm
   
  -
  ::[[simple]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm đơn
   
  -
  ::[[surd]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm bội ba
   
  -
  ::[[surd]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm vô tỷ
   
  -
  ::[[triple]] [[root]]
   
  -
  ::nghiệm bội ba
   
  -
  =====nghiệm chân=====
   
  - 
  -
  =====nguồn gốc=====
   
  - 
  -
  =====dấu căn=====
   
  - 
  -
  =====đế bệ=====
   
  - 
  -
  =====nhổ bật rễ=====
   
  - 
  -
  =====gốc căn nguyên=====
   
  - 
  -
  =====gốc=====
   
  - 
  -
  =====số=====
   
  - 
  -
  =====rễ=====
   
  -
  === Kinh tế ===
   
  -
  =====rễ=====
   
  - 
  -
  =====rễ củ=====
   
  -
  ==Các từ liên quan==
   
  -
  ===Từ đồng nghĩa===
   
  -
  =====noun=====
   
  -
  :[[basis]] , [[bedrock]] , [[beginnings]] , [[bottom]] , [[cause]] , [[center]] , [[crux]] , [[derivation]] , [[essence]] , [[essentiality]] , [[footing]] , [[foundation]] , [[fountain]] , [[fountainhead]] , [[fundamental]] , [[germ]] , [[ground]] , [[groundwork]] , [[heart]] , [[inception]] , [[infrastructure]] , [[mainspring]] , [[marrow]] , [[motive]] , [[nub]] , [[nucleus]] , [[occasion]] , [[origin]] , [[pith]] , [[provenance]] , [[provenience]] , [[quick]] , [[quintessence]] , [[radicle]] , [[radix]] , [[reason]] , [[rhizome]] , [[rock bottom ]]* , [[seat]] , [[seed]] , [[soul]] , [[source]] , [[starting point]] , [[stem]] , [[stuff]] , [[substance]] , [[substratum]] , [[tuber]] , [[underpinning]] , [[well]] , [[core]] , [[gist]] , [[kernel]] , [[meat]] , [[spirit]] , [[base]] , [[cornerstone]] , [[fundament]] , [[rudiment]] , [[beginning]] , [[fount]] , [[mother]] , [[parent]] , [[rootstock]] , [[spring]] , [[focus]] , [[hub]] , [[bulb]] , [[radicel]] , [[rootlet]] , [[spur]] , [[taproot]]
   
  -
  =====verb=====
   
  -
  :[[burrow]] , [[delve]] , [[embed]] , [[ferret]] , [[forage]] , [[grub]] , [[grub up]] , [[hunt]] , [[ingrain]] , [[lodge]] , [[nose]] , [[place]] , [[poke]] , [[pry]] , [[rummage]] , [[entrench]] , [[fasten]] , [[infix]] , [[build]] , [[establish]] , [[found]] , [[ground]] , [[predicate]] , [[rest]] , [[underpin]] , [[abolish]] , [[blot out]] , [[clear]] , [[eradicate]] , [[erase]] , [[exterminate]] , [[extinguish]] , [[extirpate]] , [[kill]] , [[liquidate]] , [[obliterate]] , [[remove]] , [[rub out]] , [[snuff out]] , [[stamp out]] , [[uproot]] , [[wipe out]] , [[cheer]] , [[clap]] , [[amole]] , [[applaud]] , [[base]] , [[basis]] , [[beet]] , [[beginning]] , [[bottom]] , [[bulb]] , [[carrot]] , [[center]] , [[core]] , [[deracinate]] , [[derivation]] , [[dig]] , [[elihu]] , [[encourage]] , [[essence]] , [[foundation]] , [[fundamental]] , [[groundwork]] , [[grout]] , [[heart]] , [[motive]] , [[nucleus]] , [[origin]] , [[plant]] , [[radical]] , [[radish]] , [[reason]] , [[rise]] , [[sassafras]] , [[search]] , [[settle]] , [[soul]] , [[source]] , [[stem]] , [[support]] , [[tuber]] , [[turnip]]
   
  -
  ===Từ trái nghĩa===
   
  -
  =====noun=====
   
  -
  :[[derivation]] , [[derivative]] , [[sprout]]
   
  -
  =====verb=====
   
  -
  :[[cover]]
   
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Cơ khí & công trình]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   

  20:02, ngày 7 tháng 3 năm 2013

  Root something out
  Tìm ra, bới ra, lục ra, nhổ tận gốc
  I managed to root out a copy of the document
  Tôi tìm mãi mới ra được một bản tài liệu sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X