• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm)
  (thêm)
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  =====/'''<font color="red">ru:t</font>'''/ =====
   +
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Gốc,Rễ (cây)=====
   +
   +
  ===Động từ===
   +
   +
  =====Dũi đất, ủi đất, lục tung, sục sạo=====
   +
  ::[[rooting]] [[for]] [[scorns]]
   +
  ::Dũi đất tìm dấu
   +
   +
  =====Root for somebody/something=====
   +
  ::Cổ vũ ai/cái gì
   +
  =====Root something out=====
  =====Root something out=====
  -
  ::Tìm ra, bới ra, lục ra, nhổ tận gốc
  +
  ::Tìm ra, bới ra, lục ra, nhổ t6ạn gốc
  ::[[I]] [[managed]] [[to]] [[root]] [[out]] [[a]] [[copy]] [[of]] [[the]] [[document]]
  ::[[I]] [[managed]] [[to]] [[root]] [[out]] [[a]] [[copy]] [[of]] [[the]] [[document]]
  ::Tôi tìm mãi mới ra được một bản tài liệu sao
  ::Tôi tìm mãi mới ra được một bản tài liệu sao
   +
   +
  ===Hình Thái Từ===
   +
  *Ved : [[Rooted]]
   +
  *Ving: [[Rooting]]
   +
   +
   +
  ==Chuyên ngành==
   +
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  =====Chân, đế, căn, nghiệm=====
   +
   +
  === Cơ khí & công trình===
   +
  =====chân ren=====
   +
   +
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[base]] [[or]] [[bottom]] [[of]] [[a]] [[screw]] [[thread]]..
   +
   +
  ''Giải thích VN'': Chân đế hay đáy của một đai ốc.
   +
  ::[[root]] [[surface]]
   +
  ::mặt chân ren
   +
  =====rễ cây=====
   +
  ===Toán & tin===
   +
  =====căn, nghiệm=====
   +
   +
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[equation]]
   +
  ::nghiệm của một phương trình
   +
  ::[[root]] [[of]] [[a]] [[number]]
   +
  ::căn của một số
   +
  ::[[roots]] [[of]] [[unity]]
   +
  ::các căn của đơn vị
   +
  ::[[characteristic]] [[root]]
   +
  ::nghiệm đặc trưng, số đặc trưng
   +
  ::[[congruence]] [[root]]
   +
  ::(đại số ) nghiệm đồng dư
   +
  ::[[cube]] [[root]]
   +
  ::căn bậc ba
   +
  ::[[double]] [[root]]
   +
  ::nghiệm kép
   +
  ::[[extraneous]] [[root]]
   +
  ::nghiệm ngoại lai
   +
  ::[[latent]] [[root]] [[of]] [[a]] [[matrix]]
   +
  ::số đặc trưng của ma trận
   +
  ::[[multiple]] [[root]]
   +
  ::nghiệm bội
   +
  ::[[principal]] [[root]]
   +
  ::nghiệm chính
   +
  ::[[primitive]] [[root]]
   +
  ::căn nguyên thuỷ
   +
  ::[[simple]] [[root]]
   +
  ::nghiệm đơn
   +
  ::[[square]] [[root]]
   +
  ::căn bậc hai
   +
  ::[[surd]] [[root]]
   +
  ::nghiệm vô tỷ
   +
  ::[[triple]] [[root]]
   +
  ::nghiệm bội ba
   +
  === Xây dựng===
   +
  =====đế, nền=====
   +
   +
  ''Giải thích EN'': [[1]]. [[the]] [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[weld]] [[fuses]] [[with]] [[the]] [[base]] metal.the [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[weld]] [[fuses]] [[with]] [[the]] [[base]] metal.2. [[the]] [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[dam]] [[runs]] [[into]] [[the]] [[ground]] [[as]] [[it]] [[joins]] [[the]] [[bank]].the [[part]] [[at]] [[which]] [[a]] [[dam]] [[runs]] [[into]] [[the]] [[ground]] [[as]] [[it]] [[joins]] [[the]] [[bank]]..
   +
   +
  ''Giải thích VN'': 1. phần mà tại đó một mối hàn nóng chảy với kim loại gốc. 2. phần mà tại đó một đập chạy vào lòng đất khi nó gặp bờ sông.
   +
   +
  =====lợp mái, phủ mái=====
   +
  === Y học===
   +
  =====rễ, chân răng, gốc=====
   +
  === Kỹ thuật chung ===
   +
  =====nghiệm=====
   +
  ::[[adjunction]] [[of]] [[root]]
   +
  ::sự phụ thêm một nghiệm
   +
  ::[[characteristic]] [[root]]
   +
  ::nghiệm đặc trưng
   +
  ::[[congruence]] [[root]]
   +
  ::nghiệm đồng dư
   +
  ::[[degree]] [[of]] [[multiplicity]] [[of]] [[a]] [[root]]
   +
  ::cấp bội của một nghiệm
   +
  ::[[double]] [[root]]
   +
  ::nghiệm kép
   +
  ::[[extraneous]] [[root]]
   +
  ::nghiệm ngoại lai
   +
  ::[[lost]] [[root]]
   +
  ::nghiệm thất lạc
   +
  ::[[multiple]] [[root]]
   +
  ::nghiệm bội
   +
  ::[[multiplicity]] [[of]] [[root]]
   +
  ::số bội của nghiệm
   +
  ::[[polynomial's]] [[root]]
   +
  ::nghiệm của đa thức
   +
  ::[[principal]] [[root]]
   +
  ::nghiệm chính
   +
  ::[[real]] [[root]]
   +
  ::nghiệm thực
   +
  ::[[root]] [[location]]
   +
  ::sự tách các nghiệm
   +
  ::[[root]] [[locus]]
   +
  ::quĩ tích nghiệm
   +
  ::[[root]] [[locus]]
   +
  ::quỹ đạo các nghiệm
   +
  ::[[root]] [[locus]]
   +
  ::quỹ tích các nghiệm
   +
  ::[[root]] [[locus]]
   +
  ::tốc độ nghiệm
   +
  ::[[root]] [[of]] [[a]] [[system]] [[of]] [[equations]]
   +
  ::nghiệm của hệ phương trình
   +
  ::[[root]] [[of]] [[a]] [[system]] [[of]] [[inequations]]
   +
  ::nghiệm của hệ bất phương trình
   +
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[equation]]
   +
  ::nghiệm của phương trình
   +
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[equation]]
   +
  ::nghiệm phương trình
   +
  ::[[root]] [[of]] [[an]] [[inequation]]
   +
  ::nghiệm của bất phương trình
   +
  ::[[root]] [[of]] [[equation]]
   +
  ::nghiệm của phương trình
   +
  ::[[root]] [[of]] [[function]]
   +
  ::nghiệm của hàm
   +
  ::[[root]] [[test]]
   +
  ::kiểm tra nghiệm
   +
  ::[[root]] [[test]]
   +
  ::phép thử nghiệm
   +
  ::[[simple]] [[root]]
   +
  ::nghiệm đơn
   +
  ::[[surd]] [[root]]
   +
  ::nghiệm bội ba
   +
  ::[[surd]] [[root]]
   +
  ::nghiệm vô tỷ
   +
  ::[[triple]] [[root]]
   +
  ::nghiệm bội ba
   +
  =====nghiệm chân=====
   +
   +
  =====nguồn gốc=====
   +
   +
  =====dấu căn=====
   +
   +
  =====đế bệ=====
   +
   +
  =====nhổ bật rễ=====
   +
   +
  =====gốc căn nguyên=====
   +
   +
  =====gốc=====
   +
   +
  =====số=====
   +
   +
  =====rễ=====
   +
  === Kinh tế ===
   +
  =====rễ=====
   +
   +
  =====rễ củ=====
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====noun=====
   +
  :[[basis]] , [[bedrock]] , [[beginnings]] , [[bottom]] , [[cause]] , [[center]] , [[crux]] , [[derivation]] , [[essence]] , [[essentiality]] , [[footing]] , [[foundation]] , [[fountain]] , [[fountainhead]] , [[fundamental]] , [[germ]] , [[ground]] , [[groundwork]] , [[heart]] , [[inception]] , [[infrastructure]] , [[mainspring]] , [[marrow]] , [[motive]] , [[nub]] , [[nucleus]] , [[occasion]] , [[origin]] , [[pith]] , [[provenance]] , [[provenience]] , [[quick]] , [[quintessence]] , [[radicle]] , [[radix]] , [[reason]] , [[rhizome]] , [[rock bottom ]]* , [[seat]] , [[seed]] , [[soul]] , [[source]] , [[starting point]] , [[stem]] , [[stuff]] , [[substance]] , [[substratum]] , [[tuber]] , [[underpinning]] , [[well]] , [[core]] , [[gist]] , [[kernel]] , [[meat]] , [[spirit]] , [[base]] , [[cornerstone]] , [[fundament]] , [[rudiment]] , [[beginning]] , [[fount]] , [[mother]] , [[parent]] , [[rootstock]] , [[spring]] , [[focus]] , [[hub]] , [[bulb]] , [[radicel]] , [[rootlet]] , [[spur]] , [[taproot]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[burrow]] , [[delve]] , [[embed]] , [[ferret]] , [[forage]] , [[grub]] , [[grub up]] , [[hunt]] , [[ingrain]] , [[lodge]] , [[nose]] , [[place]] , [[poke]] , [[pry]] , [[rummage]] , [[entrench]] , [[fasten]] , [[infix]] , [[build]] , [[establish]] , [[found]] , [[ground]] , [[predicate]] , [[rest]] , [[underpin]] , [[abolish]] , [[blot out]] , [[clear]] , [[eradicate]] , [[erase]] , [[exterminate]] , [[extinguish]] , [[extirpate]] , [[kill]] , [[liquidate]] , [[obliterate]] , [[remove]] , [[rub out]] , [[snuff out]] , [[stamp out]] , [[uproot]] , [[wipe out]] , [[cheer]] , [[clap]] , [[amole]] , [[applaud]] , [[base]] , [[basis]] , [[beet]] , [[beginning]] , [[bottom]] , [[bulb]] , [[carrot]] , [[center]] , [[core]] , [[deracinate]] , [[derivation]] , [[dig]] , [[elihu]] , [[encourage]] , [[essence]] , [[foundation]] , [[fundamental]] , [[groundwork]] , [[grout]] , [[heart]] , [[motive]] , [[nucleus]] , [[origin]] , [[plant]] , [[radical]] , [[radish]] , [[reason]] , [[rise]] , [[sassafras]] , [[search]] , [[settle]] , [[soul]] , [[source]] , [[stem]] , [[support]] , [[tuber]] , [[turnip]]
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====noun=====
   +
  :[[derivation]] , [[derivative]] , [[sprout]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[cover]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Cơ khí & công trình]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Y học]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]

  20:04, ngày 7 tháng 3 năm 2013

  /ru:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gốc,Rễ (cây)

  Động từ

  Dũi đất, ủi đất, lục tung, sục sạo
  rooting for scorns
  Dũi đất tìm dấu
  Root for somebody/something
  Cổ vũ ai/cái gì
  Root something out
  Tìm ra, bới ra, lục ra, nhổ t6ạn gốc
  I managed to root out a copy of the document
  Tôi tìm mãi mới ra được một bản tài liệu sao

  Hình Thái Từ


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chân, đế, căn, nghiệm

  Cơ khí & công trình

  chân ren

  Giải thích EN: The base or bottom of a screw thread..

  Giải thích VN: Chân đế hay đáy của một đai ốc.

  root surface
  mặt chân ren
  rễ cây

  Toán & tin

  căn, nghiệm
  root of an equation
  nghiệm của một phương trình
  root of a number
  căn của một số
  roots of unity
  các căn của đơn vị
  characteristic root
  nghiệm đặc trưng, số đặc trưng
  congruence root
  (đại số ) nghiệm đồng dư
  cube root
  căn bậc ba
  double root
  nghiệm kép
  extraneous root
  nghiệm ngoại lai
  latent root of a matrix
  số đặc trưng của ma trận
  multiple root
  nghiệm bội
  principal root
  nghiệm chính
  primitive root
  căn nguyên thuỷ
  simple root
  nghiệm đơn
  square root
  căn bậc hai
  surd root
  nghiệm vô tỷ
  triple root
  nghiệm bội ba

  Xây dựng

  đế, nền

  Giải thích EN: 1. the part at which a weld fuses with the base metal.the part at which a weld fuses with the base metal.2. the part at which a dam runs into the ground as it joins the bank.the part at which a dam runs into the ground as it joins the bank..

  Giải thích VN: 1. phần mà tại đó một mối hàn nóng chảy với kim loại gốc. 2. phần mà tại đó một đập chạy vào lòng đất khi nó gặp bờ sông.

  lợp mái, phủ mái

  Y học

  rễ, chân răng, gốc

  Kỹ thuật chung

  nghiệm
  adjunction of root
  sự phụ thêm một nghiệm
  characteristic root
  nghiệm đặc trưng
  congruence root
  nghiệm đồng dư
  degree of multiplicity of a root
  cấp bội của một nghiệm
  double root
  nghiệm kép
  extraneous root
  nghiệm ngoại lai
  lost root
  nghiệm thất lạc
  multiple root
  nghiệm bội
  multiplicity of root
  số bội của nghiệm
  polynomial's root
  nghiệm của đa thức
  principal root
  nghiệm chính
  real root
  nghiệm thực
  root location
  sự tách các nghiệm
  root locus
  quĩ tích nghiệm
  root locus
  quỹ đạo các nghiệm
  root locus
  quỹ tích các nghiệm
  root locus
  tốc độ nghiệm
  root of a system of equations
  nghiệm của hệ phương trình
  root of a system of inequations
  nghiệm của hệ bất phương trình
  root of an equation
  nghiệm của phương trình
  root of an equation
  nghiệm phương trình
  root of an inequation
  nghiệm của bất phương trình
  root of equation
  nghiệm của phương trình
  root of function
  nghiệm của hàm
  root test
  kiểm tra nghiệm
  root test
  phép thử nghiệm
  simple root
  nghiệm đơn
  surd root
  nghiệm bội ba
  surd root
  nghiệm vô tỷ
  triple root
  nghiệm bội ba
  nghiệm chân
  nguồn gốc
  dấu căn
  đế bệ
  nhổ bật rễ
  gốc căn nguyên
  gốc
  số
  rễ

  Kinh tế

  rễ
  rễ củ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  cover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X