• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  (Người (vật) được chọn lựa; số lượng các khoản được chọn lựa)
  Dòng 13: Dòng 13:
  =====Người (vật) được chọn lựa; số lượng các khoản được chọn lựa=====
  =====Người (vật) được chọn lựa; số lượng các khoản được chọn lựa=====
  -
  ::[[the]] [[new]] [[headmaster]] [[is]] [[a]] [[good]] [[selection]]
  +
  ::[[the]] [[new]] [[head-master]] [[is]] [[a]] [[good]] [[selection]]
  ::ông hiệu trưởng mới là người đã được tuyển lựa cẩn thận
  ::ông hiệu trưởng mới là người đã được tuyển lựa cẩn thận

  06:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /si'lekʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lựa chọn, sự chọn lọc, sự tuyển lựa; sự được lựa chọn, sự được chọn lọc, sự được tuyển lựa
  the selection of the football team
  sự tuyển chọn một đội bóng đá
  Người (vật) được chọn lựa; số lượng các khoản được chọn lựa
  the new head-master is a good selection
  ông hiệu trưởng mới là người đã được tuyển lựa cẩn thận
  (sinh vật học) sự chọn lọc
  natural selection
  sự chọn lọc tự nhiên
  artificial selection
  sự chọn lọc nhân tạo

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chọn lựa

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  nhánh lựa chọn
  phần được chọn
  phần lựa chọn
  sự lựa
  vùng chọn
  Extend Selection
  mở rộng vùng chọn
  Extend Selection mode
  chế độ mở rộng vùng chọn
  Fit Selection
  làm vừa vùng chọn
  vùng lựa chọn

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chọn (lọc)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lựa chọn
  amplitude selection
  sự lựa chọn biên độ
  domain selection
  sự lựa chọn miền
  explicit selection
  sự lựa chọn rõ ràng
  extended selection
  sự lựa chọn mở rộng
  field selection
  sự lựa chọn trường
  file selection box
  hộp lựa chọn tập tin
  format selection
  sự lựa chọn dạng thức
  group selection
  sự lựa chọn nhóm
  implicit selection
  sự lựa chọn ngầm
  joystick selection
  lựa chọn cần điều khiển
  keyboard selection
  sự lựa chọn bàn phím
  menu selection
  sự lựa chọn lệnh đơn
  menu selection
  sự lựa chọn trình đơn
  mnemoric selection
  sự lựa chọn dễ nhớ
  mode selection
  sự lựa chọn chế độ
  multiple selection
  nhiều lựa chọn
  multiple-choice selection field
  vùng lựa có nhiều lựa chọn
  multiway selection
  sự lựa chọn nhiều cách
  numerical selection
  sự lựa chọn số
  one-way selection
  sự lựa chọn một cách
  one-way selection
  sự lựa chọn một chiều
  polling selection
  sự lựa chọn hỏi vòng
  record selection
  sự lựa chọn bản ghi
  record selection
  sự lựa chọn mẩu tin
  route selection, selection of alignment
  lựa chọn hướng tuyến
  routing selection
  sự lựa chọn đường truyền
  selection criteria
  tiêu chuẩn lựa chọn
  selection cursor
  con trỏ lựa chọn
  selection field
  trường lựa chọn
  selection indicator
  bộ chỉ thị lựa chọn
  selection list
  danh sách lựa chọn
  selection menu
  menu lựa chọn
  selection menu
  trình đơn lựa chọn
  selection of documents
  lựa chọn tài liệu
  selection operator
  toán tử lựa chọn
  selection panel
  bảng lựa chọn
  selection priority
  mức ưu tiên lựa chọn
  selection priority
  sự ưu tiên lựa chọn
  selection ratio
  tỉ lệ lựa chọn
  selection signal
  tín hiệu lựa chọn
  selection sort
  sự sắp xếp lựa chọn
  selection time
  thời gian lựa chọn
  sequential selection
  sự lựa chọn tuần tự
  side selection
  sự lựa chọn mặt
  single selection
  sự lựa chọn đơn
  sort selection
  sự lựa chọn sắp xếp
  step selection
  sự lựa chọn bước
  storage location selection
  sự lựa chọn bộ nhớ
  two-way selection
  sự lựa chọn hai cách
  two-way selection
  sự lựa chọn hai chiều
  virtual route selection exit routine
  thủ tục thoát lựa chọn đường truyền ảo
  voltage selection switch
  công tắc lựa chọn điện áp
  sự chọn
  artificial selection
  sự chọn lọc nhân tạo
  artificial selection
  sự chọn nhân tạo
  automatic word selection
  sự chọn từ tự động
  coincident-current selection
  sự chọn dòng trùng hợp
  dynamic throughput class selection
  sự chọn lọc lưu lượng động
  exchange selection
  sự chọn đổi (dữ liệu)
  menu selection
  sự chọn trình đơn
  mode selection
  sự chọn kiểu
  natural selection
  sự chọn lọc tự nhiên
  natural selection
  sự chọn tự nhiên
  phase selection
  sự chọn pha
  preassembly selection
  sự chọn lắp
  program selection
  sự chọn chương trình
  random selection
  sự chọn ngẫu nhiên
  sexual selection
  sự chọn lọc hữu tính
  speed selection by power selection
  sự chọn tốc độ bằng cơ khí
  sự chọn lọc
  artificial selection
  sự chọn lọc nhân tạo
  dynamic throughput class selection
  sự chọn lọc lưu lượng động
  natural selection
  sự chọn lọc tự nhiên
  sexual selection
  sự chọn lọc hữu tính
  sự chọn lọc trình đơn (máy tính)
  sự lựa chọn
  amplitude selection
  sự lựa chọn biên độ
  domain selection
  sự lựa chọn miền
  explicit selection
  sự lựa chọn rõ ràng
  extended selection
  sự lựa chọn mở rộng
  field selection
  sự lựa chọn trường
  format selection
  sự lựa chọn dạng thức
  group selection
  sự lựa chọn nhóm
  implicit selection
  sự lựa chọn ngầm
  keyboard selection
  sự lựa chọn bàn phím
  menu selection
  sự lựa chọn lệnh đơn
  menu selection
  sự lựa chọn trình đơn
  mnemoric selection
  sự lựa chọn dễ nhớ
  mode selection
  sự lựa chọn chế độ
  multiway selection
  sự lựa chọn nhiều cách
  numerical selection
  sự lựa chọn số
  one-way selection
  sự lựa chọn một cách
  one-way selection
  sự lựa chọn một chiều
  polling selection
  sự lựa chọn hỏi vòng
  record selection
  sự lựa chọn bản ghi
  record selection
  sự lựa chọn mẩu tin
  routing selection
  sự lựa chọn đường truyền
  sequential selection
  sự lựa chọn tuần tự
  side selection
  sự lựa chọn mặt
  single selection
  sự lựa chọn đơn
  sort selection
  sự lựa chọn sắp xếp
  step selection
  sự lựa chọn bước
  storage location selection
  sự lựa chọn bộ nhớ
  two-way selection
  sự lựa chọn hai cách
  two-way selection
  sự lựa chọn hai chiều
  trích
  tuyển chọn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự lựa chọn
  adverse selection
  sự lựa chọn nghịch
  adverse selection
  sự lựa chọn nghịch (thị trường...)
  selection of media
  sự lựa chọn phương tiện truyền thông (quảng cáo)
  tuyển chọn
  overall impression method of selection
  phương pháp tuyển chọn theo tổng ấn tượng
  selection board
  hội đồng tuyển chọn, ủy ban đặc biệt
  selection process
  quá trình tuyển chọn (trong việc tuyển dụng nhân viên)

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Choice, pick, preference, option: Please make yourselection from the merchandise in this display.
  Assortment,variety, collection, range, batch, number, set, series, group:Tonight I shall play for you a selection of jazz recordings madeat the Savoy. 3 selecting, choosing, picking, singling out,electing, settling on, voting for, opting for, choice, pick,election: Selection has been delayed till tomorrow.
  Extract,quotation, excerpt, abstract, passage, piece, quote: I shallread you a selection from Blake's Songs of Innocence andExperience .

  Oxford

  N.

  The act or an instance of selecting; the state of beingselected.
  A selected person or thing.
  Things from which achoice may be made.
  Biol. the process in which environmentaland genetic influences determine which types of organism thrivebetter than others, regarded as a factor in evolution.
  Selectional adj. selectionally adv. [L selectio (as SELECT)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X