• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Ngoại động từ .sent===
  ===Ngoại động từ .sent===
  ::[[sent]]
  ::[[sent]]
  -
  ::gửi, đưa, cử, phái (như) scend
  +
  =====gửi, đưa, cử, phái (như) scend=====
  ::[[to]] [[send]] [[word]] [[to]] [[somebody]]
  ::[[to]] [[send]] [[word]] [[to]] [[somebody]]
  ::gửi vài chữ cho ai
  ::gửi vài chữ cho ai
  Dòng 33: Dòng 33:
  ::[[your]] [[question]] [[has]] [[sent]] [[me]] [[to]] [[the]] [[dictionary]]
  ::[[your]] [[question]] [[has]] [[sent]] [[me]] [[to]] [[the]] [[dictionary]]
  ::câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển
  ::câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển
   +
  ===Nội động từ===
  ===Nội động từ===

  21:27, ngày 27 tháng 5 năm 2010

  /send/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .sent

  sent
  gửi, đưa, cử, phái (như) scend
  to send word to somebody
  gửi vài chữ cho ai
  to send a boy a school
  cho một em nhỏ đi học
  Cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế...)
  send him victorioussend
  trời phụ hộ cho nó thắng trận!
  to send a drought
  giáng xuống nạn hạn hán
  Bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả ra
  to send a ball over the trees
  đá tung quả bóng qua rặng cây
  to send smoke high in the air
  làm bốc khói lên cao trong không trung
  Đuổi đi, tống đi
  to send somebody about his business
  tống cổ ai đi
  Làm cho (mê mẩn)
  to send somebody crazy
  làm ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tới
  your question has sent me to the dictionary
  câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển

  Nội động từ

  Gửi thư, nhắn
  to send to worn somebody
  gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai
  to send to somebody to take care
  nhắn ai phải cẩn thận
  Đuổi di
  Tạm đuổi, đuổi (khỏi trường)
  Nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đến
  Nảy ra (lộc non, lá...)
  Ghi, đăng (tên...)
  Đuổi đi, tống khứ
  Tiễn đưa, hoan tống
  Toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
  Nảy ra
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kết án tù
  Làm cho lảo đảo, đánh bật ra (bằng một cái đòn)
  Làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác

  Cấu trúc từ

  to send away
  gửi đi
  to send after
  cho đi tìm, cho đuổi theo
  to send down
  cho xuống
  to send for
  gửi đặt mua
  to send for something
  gửi đặt mua cái gì
  to send for somebody
  nhắn ai tìm đến, cho người mời đến
  to send for somebody
  nhắn ai đến, cho người mời ai
  to send forth
  toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
  to send in
  nộp, giao (đơn từ...)
  to send in one's name
  đăng tên (ở kỳ thi)
  to send off
  gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác)
  to send out
  gửi đi, phân phát
  trees send out young leaves
  cây ra lá non
  to send round
  chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)
  to send up
  làm đứng dậy, làm trèo lên
  to send coals to Newcastle

  Xem coal

  to send flying
  đuổi đi, bắt hối hả ra đi
  to send packing
  đuổi đi, tống cổ đi
  to send someone to Jericho
  đuổi ai đi, tống cổ ai đi
  to send to Coventry
  phớt lờ, không hợp tác với (ai)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gửi (dữ liệu)
  SD (senddata light)
  đèn báo gửi dữ liệu
  send data light (SD)
  đèn báo gửi dữ liệu
  gửi, phát đi

  Xây dựng

  đọc phiếu đục lỗ
  hiện tượng sóng xô
  sức sóng xô

  Kỹ thuật chung

  nhận thức
  gửi
  phát
  ASR (automaticsend/receive)
  phát/thu tự động
  automatic send/receive (ASR)
  phát/thu tự động
  automatic send/receive set
  bộ phát/thu tự động
  Receive And Send Terminal (RAST)
  đầu cuối thu và phát (Nhận và gửi)
  receive/send
  thu-phát
  Secondary Clear To Send (SCTS)
  tín hiệu "sẵn sàng phát" cấp hai
  Send Loudness Rating (SLR)
  định mức âm lượng phát
  send out
  phát (khói, hơi)
  transceiver (send& receive)
  thu phát
  phát đi
  phương hướng

  Kinh tế

  chuyển (tiền, chi phiếu...)
  chuyển đi (một bức thư, một gói hàng...)
  gửi
  gởi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X