• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Đơn===== ::a simple leaf ::lá đơn =====Đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, không gâ...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'simpl</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  13:50, ngày 30 tháng 6 năm 2008

  /'simpl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đơn
  a simple leaf
  lá đơn
  Đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, không gây khó khăn
  simple surface
  mặt đơn giản
  the problem is very simple
  vấn đề đó rất dễ hiểu
  Giản dị, mộc mạc, xuềnh xoàng, đơn sơ, không trang trí nhiều
  the simple life
  đời sống giản dị; sự muốn trở lại cuộc sống cổ sơ
  in simple beauty
  trong vẻ đẹp mộc mạc
  a simple man
  một người giản dị
  a simple meal
  một bữa cơm xuềnh xoàng
  Đơn giản, không có nhiều phần, không có nhiều yếu tố
  a simple mixture
  một sự pha trộn đơn giản
  Đơn sơ, không phát triển cao, cơ bản về cấu trúc, cơ bản về chức năng
  simple forms of life
  những hình thái đơn sơ của sự sống
  Hồn nhiên, bình dị, không phức tạp, không rắc rối, tự nhiên và thẳng thắn
  as simple as a child
  hồn nhiên như một đứa trẻ
  Không có địa vị cao trong xã hội; bình thuờng
  my father was a simple farm-worker
  cha tôi chỉ là một người làm ruộng bình thường
  Tuyệt đối là, chỉ là, không khác gì hơn, không gì nhiều hơn
  to say so is simple madness
  nói như thế thì không khác gì là điên
  Ngu ngốc, khờ dại, dễ bị lừa, không có kinh nghiệm, ngây thơ
  (thông tục) ngớ ngẩn, không có trí thông minh bình thường
  Đơn sơ, nghèo hèn; nhỏ mọn, không đáng kể

  Danh từ

  Người ngu dại; người dốt nát
  (từ cổ, nghĩa cổ) cây thuốc; lá thuốc (chữa bệnh)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đơn
  đơn giản
  amplitude of simple harmonic motion
  biên độ chuyển động điều hòa đơn giản
  Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP)
  giao thức chuyển thư đơn giản mở rộng
  negated simple condition
  điều kiện phủ định đơn giản
  semi-simple
  nửa đơn giản
  semi-simple group
  nhóm lửa đơn giản
  semi-simple group
  nhóm nửa đơn giản
  semi-simple ring
  vành nửa đơn giản
  Simple and Efficient Adaptation Layer (ATM) (SEAL)
  lớp thích ứng hiệu quả và đơn giản
  simple animation
  hoạt họa đơn giản
  Simple Attachment Scheme (SAS)
  sơ đồ gắn kết đơn giản
  Simple Authentification Security Layer (SASL)
  lớp an toàn nhận thực đơn giản
  simple beam
  dầm đơn giản
  simple beam
  rầm đơn giản
  simple beam antenna
  ăng ten có chùm tia đơn giản
  simple catenary suspension
  sự treo kiểu xích đơn giản
  Simple Communications Programming Environment (SCOPE)
  môi trường lập trình truyền thông đơn giản
  simple completeness
  tính đầy đủ đơn giản
  Simple Computer Telephony Protocol (SCTP)
  giao thức điện thoại máy tính đơn giản
  simple condition
  điều kiện đơn giản
  simple curve
  đường cong đơn giản
  simple decomposition
  phân giải đơn giản
  simple equation
  phương trình đơn giản
  Simple Facsimile Receive
  Nhận Fax đơn giản
  simple fold
  nếp uốn đơn giản
  Simple Gateway Control interface (SGCI)
  giao diện điều khiển cổng mạng đơn giản
  Simple gateway management/Monitoring Protocol (SGMP)
  Giao thức quản lý /Giám sát cổng mạng đơn giản
  simple group
  nhóm đơn giản
  simple hinge
  khớp đơn giản
  simple hypothesis
  giả thiết đơn giản
  simple interest
  lợi tức đơn giản
  simple liquid
  chất lỏng đơn giản
  simple list
  danh sách đơn giản
  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  giao thức chuyển thư đơn giản
  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  giao thức gửi mail đơn giản
  Simple Management Protocol (SMP)
  giao thức quản lý đơn giản
  Simple Message Format (SMF)
  khuôn dạng tin báo đơn giản
  Simple Multicast Routing Protocol (SMRP)
  giao thức định tuyến phát đa phương đơn giản
  Simple Network Management Protocol (SNMP)
  giao thức quản lý mạng đơn giản
  Simple Network Management Protocol (SNMP)
  giao thức quản trị mạng đơn giản
  Simple Network Management Protocol version 2 (IETF) (SNMPV2)
  Giao thức quản lý mạng đơn giản , phiên bản 2 (LEFT)
  simple object name
  tên đối tượng đơn giản
  Simple Protocol for ATM Network Signalling (SPANS)
  Giao thức đơn giản cho báo hiệu mạng ATM
  simple pustule
  mụn mủ đơn giản
  simple random sample
  mẫu ngẫu nhiên đơn giản
  simple reaction
  phản ứng đơn giản
  Simple Resource Control Protocol (SRCP)
  giao thức điều khiển tài nguyên đơn giản
  simple rock
  đá đơn giản
  Simple Server Redundancy Protocol (Cisco) (SSRP)
  Giao thức dư thừa server đơn giản [Cisco]- Tính năng dự phòng cho phép chịu được sự cố khi sử dụng giao thức và cơ chế LANE
  simple shear
  sự cắt đơn giản
  simple shear
  sự trượt đơn giản
  simple slat
  tấm đơn giản
  simple span
  nhịp đơn giản
  simple statement
  lệnh đơn giản
  simple strain
  biến dạng đơn giản
  simple strength
  sức bền đơn giản
  simple stress
  ứng suất đơn giản
  simple structure
  kết cấu đơn giản
  simple support
  gối tựa đơn giản
  simple surface
  mặt đơn giản
  simple syndactyly
  tật dính ngón đơn giản
  simple truss
  giàn đơn giản
  simple type
  loại đơn giản
  simple variable
  biến đơn giản
  Simple Vector Format (SVF)
  khuôn dạng véc tơ đơn giản
  Simple Web Printing (SWP)
  In trang Web đơn giản
  Simple Wide Area Information Server (Internet) (SWAIS)
  Server thông tin diện rộng đơn giản (Internet)
  SMTP (SimpleMail Transfer Protocol)
  Giao Thức Chuyển Thư Điện Tử Đơn Giản
  SMTP (Simplemail Transfer Protocol)
  giao thức chuyển thư tín đơn giản
  SNMp. (SimpleNetwork Management Protocol)
  giao thức quản lý mạng đơn giản
  đơn giản, đơn
  thuần túy
  simple bending
  sự uốn thuần túy
  simple compression
  lực nén thuần túy
  simple shear
  cắt thuần túy
  simple shear
  sự trượt thuần túy
  simple tension
  kéo thuần túy
  simple tension
  lực kéo thuần túy
  simple torsion
  lực xoắn thuần túy
  simple torsion
  sự xoắn thuần túy
  simple twist
  lực xoắn thuần túy

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Uncomplicated, plain, uninvolved, unsophisticated,understandable, intelligible, (easily) understood,comprehensible, clear, lucid, straightforward, easy, elementary,basic: At the age of four, Jan was able to do simplemathematical calculations.
  Plain, unadorned, undecorated,unembellished, basic, fundamental, elementary, elemental, mere,unostentatious, unassuming, unpretentious, modest, classic,uncluttered, stark, clean, severe, austere, Spartan, homely;unvarnished, naked, honest: Thea was stunning in a simple blackdress with a colourful scarf and gold jewellery. The simpletruth is that he came home from work to find the house brokeninto and his wife gone. 3 sincere, frank, candid, open,unaffected, uncomplicated, unpretentious, straightforward,above-board, simple-hearted, uncontrived, direct, upright,square, forthright, four-square, righteous, honest, na‹ve,guileless, artless, undesigning, childlike, ingenuous,unsophisticated, innocent, green: The colonel was a simple manwho was respected because he always said just what he meant. Asimple heart may be its own best guide. 4 unsophisticated,na‹ve, slow, slow-witted, stupid, thick, thickheaded,simple-minded, feeble-minded, oafish, bovine, dense, obtuse,dull, dull-witted, witless, halfwitted, brainless, backward,imbecilic or chiefly Brit imbecile, cretinous, Colloq dumb,moronic: That chap Dawson is far too simple to understand whatyou are asking him. 5 lowly, humble, inferior, mean, base,subservient, common, subordinate: The lord of the manorregarded his tenants as simple folk, a breed apart from himselfand his family.

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj.
  Easily understood or done; presenting nodifficulty (a simple explanation; a simple task).
  Notcomplicated or elaborate; without luxury or sophistication.
  Not compound; consisting of or involving only one element oroperation etc.
  Absolute, unqualified, straightforward (thesimple truth; a simple majority).
  Foolish or ignorant;gullible, feeble-minded (am not so simple as to agree to that).6 plain in appearance or manner; unsophisticated, ingenuous,artless.
  Of low rank; humble, insignificant (simple people).8 Bot. a consisting of one part. b (of fruit) formed from onepistil.

  N. archaic 1 a herb used medicinally.

  A medicinemade from it.
  Simple eye an eye of an insect, having only onelens. simple fracture a fracture of the bone only, without askin wound. simple harmonic motion see HARMONIC. simpleinterest interest payable on a capital sum only (cf. compoundinterest (see COMPOUND)). simple interval Mus. an interval ofone octave or less. simple machine any of the basic mechanicaldevices for applying a force (e.g. an inclined plane, wedge, orlever). simple sentence a sentence with a single subject andpredicate. Simple Simon a foolish person (from thenursery-rhyme character). simple time Mus. a time with two,three, or four beats in a bar.
  Simpleness n. [ME f. OF f. Lsimplus]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X