• (Khác biệt giữa các bản)
  (riêng)
  (/* /'''<font color="red">spɪˈsɪfɪk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">spɪˈsɪfɪk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">spĭ-sĭf'ĭk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:48, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /spĭ-sĭf'ĭk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rành mạch, rõ ràng; cụ thể
  for no specific reason
  không có lý do gì rõ ràng
  Đặc trưng, riêng biệt
  a style specific to that school of painters
  một phong cách đặc trưng cho trường phái hoạ sĩ ấy
  the specific name of a plant
  (sinh vật học) tên riêng biệt của một cây
  Theo trọng lượng, theo số lượng (thuế hải quan)
  (vật lý) riêng
  specific weight (gravity)
  trọng lượng riêng, tỷ trọng

  Danh từ

  (y học) thuốc đặc hiệu
  Cái riêng; chi tiết
  moving from the general to the specific
  chuyển từ cái chung đến cái riêng

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  đặc trưng, đặc thù

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  rành mạch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đặc thù
  đặc trưng
  Application Specific Functional Blocks (ASFB)
  các khối chức năng đặc trưng ứng dụng
  Application Specific Switches (ASS)
  các chuyển mạch đặc trưng ứng dụng
  country-specific
  đặc trưng quốc gia
  Domain Specific Part (DSP)
  phần đặc trưng miền
  Frame Relay Service Specific Convergence Layer (FRSSCS)
  Lớp hội tụ đặc trưng dịch vụ của Frame Relay
  Optional Network Specific Digit (ONSD)
  con số đặc trưng cho mạng tùy chọn
  Physical Media Specific (PMS)
  đặc trưng môi trường vật lý
  specific loading
  sự mang tải đặc trưng
  Specific Management Functions Areas (SMFA)
  các vùng chức năng quản lý đặc trưng
  Specific Management Information Service Element (SMISE)
  môi trường dịch vụ thông tin quản lý đặc trưng
  specific pressure
  áp lực đặc trưng
  specific resistance
  điện trở đặc trưng
  specific symbol
  biểu tượng đặc trưng
  Subschema Specific Area (SSA)
  vùng đặc trưng sơ đồ phụ
  Telecoms Application Specific Kernel (TASK)
  cốt lõi đặc trưng của ứng dụng viễn thông
  User Specific Channel (USC)
  kênh đặc trưng người dùng
  riêng
  apparent specific weight
  trọng lượng riêng biểu kiến
  bulk specific gravity
  khối lượng riêng
  constant-volume specific heat
  nhiệt dung riêng đẳng tích
  Data Specific Entry (DSE)
  đầu vào riêng cho dữ liệu
  DSA Specific Entry (DSE)
  đầu vào riêng cho DSA
  electron specific charge
  điện tích riêng của electron
  electronic specific heat
  nhiệt dung riêng điện tử
  electronic specific heat
  nhiệt dung riêng electron
  lattice specific heat
  nhiệt dung riêng mạng
  Manufacturer Specific Information (MSI)
  thông tin riêng của nhà sản xuất
  mean specific heat
  nhiệt dung riêng trung bình
  molar specific heat
  nhiệt dung riêng phân tử gam
  ratio of specific heats
  tỷ số các nhiệt dung riêng
  resistivity specific
  điện trở suất riêng
  resistivity, specific
  điện trở suất riêng
  saturation specific humidity
  độ ẩm riêng bão hòa
  specific absorption
  độ hút thu riêng
  specific acoustic compliance
  âm thuận riêng
  specific acoustic impedance
  trở kháng âm thanh riêng
  specific acoustic susceptance
  điện nạp âm thanh riêng
  specific activity
  hoạt tính riêng
  specific activity
  độ phóng xạ riêng
  specific address
  địa chỉ riêng
  specific address
  địa chỉ riêng biệt
  specific adhesion
  độ dính riêng
  specific attenuation
  độ suy giảm riêng
  specific authority
  quyền riêng
  specific capacitance
  điện dung riêng
  specific capacity
  công suất riêng
  specific capacity
  dung lượng riêng
  specific capacity
  nhiệt dung riêng
  specific capacity
  sản lượng riêng
  specific capacity of a well
  dung lượng riêng của một giếng
  specific charge
  điện tích riêng
  specific code
  mã riêng
  specific coding
  sự mã hóa riêng
  specific conductance
  độ dẫn điện riêng
  specific conductance
  độ dẫn riêng
  specific cooling surface
  mặt làm nguội riêng
  specific cryptosystem
  hệ mật mã riêng
  specific deformation
  biến dạng riêng
  specific density
  khối lượng riêng tỷ trọng
  specific density
  trọng lượng riêng
  specific density
  tỷ trọng riêng
  specific detectivity
  khả năng tách sóng riêng
  specific discharge
  lưu lượng riêng vận chuyển
  specific dispersion
  độ phân tán riêng
  specific emission
  độ phát xạ riêng
  specific energy
  năng lượng riêng
  specific energy
  năng lượng riêng (theo khối lượng)
  specific enthalpy
  entanpy riêng
  specific enthalpy
  entapy riêng
  specific entropy
  entropy riêng
  specific field strength
  trường riêng biệt
  specific flow output
  lưu lượng riêng
  specific fuel consumption (SFC)
  mức tiêu hao nhiên liệu riêng
  specific gauge
  trạm đo riêng
  specific Gibbs function
  hàm Gibbs riêng
  specific gravity
  khối lượng riêng tương đối
  specific gravity hydrometer
  dụng cụ đo trọng lượng riêng
  specific gravity or specific weight
  trọng lượng riêng
  specific gravity, specific weight
  trọng lượng riêng
  specific gravity, specific weight
  tỷ trọng riêng
  specific hardening heat
  nhiệt làm cứng riêng
  specific heat
  nhiệt dung riêng
  specific heat
  nhiệt rung riêng
  specific heat at constant pressure
  nhiệt rung riêng đẳng cấp
  specific heat at constant volume
  nhiệt rung riêng đẳng tích
  specific heat capacity
  nhiệt dung riêng
  specific heat load
  tải nhiệt riêng
  specific heat of air
  nhiệt dung riêng của không khí
  specific heat of ice
  nhiệt dung riêng của (nước) đá
  specific heat of ice
  nhiệt dung riêng của nước đá
  specific heat output
  đầu ra nhiệt dung riêng
  specific heat transfer
  sự truyền nhiệt riêng
  specific heat value
  giá trị nhiệt dung riêng
  specific Helmholtz function
  hàm Helmholtz riêng
  specific humidity
  độ ẩm riêng
  specific humidity
  độ ẩm riêng, tỷ thấp
  specific inductive capacity
  dung lượng cảm ứng riêng
  specific inductive capacity
  lượng cảm ứng riêng
  specific information density
  mật độ thông tin riêng
  specific internal energy
  nội năng riêng
  specific ionization
  độ iôn hóa riêng
  specific latent heat
  ẩn nhiệt riêng
  specific layout structure
  kết cấu xếp đặt riêng
  specific loading
  tải riêng (ở máy điện)
  specific loss
  sự hao hụt riêng (phần)
  specific loudness
  âm lượng riêng
  specific mode
  chế độ riêng
  specific mode
  nhịp riêng
  specific output of light sources
  công suất riêng của nguồn sáng
  specific poll
  sự hỏi vòng riêng
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng riêng
  specific power consumption
  tiêu thụ năng lượng riêng
  specific pressure
  áp lực riêng
  specific pressure
  áp lực riêng, tỷ áp
  specific pressure
  áp suất riêng
  specific refrigerating effect
  năng suất lạnh riêng
  specific reluctance
  từ trở riêng
  specific repetition rate
  tốc độ lặp riêng
  specific resistance
  điện trở riêng
  specific resistance
  điện trở riêng (tên cũ)
  specific resistivity
  điện trở suất riêng
  specific rotation
  quay riêng
  specific rotation
  sự quay riêng
  specific routine
  thủ tục riêng
  specific sensitivity
  độ nhạy riêng
  specific shortening
  độ co riêng (kích thước đúc)
  specific solid discharge
  lưu lượng riêng chất rắn
  specific speed
  vận tốc riêng
  specific stiffness
  độ cứng vững riêng
  specific surface area
  diện tích bề mặt riêng
  specific task
  nhiệm vụ riêng
  specific term
  thuật ngữ riêng
  specific viscosity
  độ nhớt riêng
  specific volume
  khối lượng riêng
  specific weight
  tỉ trọng, trọng lượng riêng
  specific yield
  lưu lượng riêng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cái riêng
  chính xác
  chuyên biệt
  specific allotment
  sự phân phối (ngân sách) chuyên biệt
  specific license
  giấy cho phép chuyên biệt
  specific policy
  đơn bảo hiểm chuyên biệt
  cụ thể
  đặc trưng
  đặc thù
  đúng
  riêng biệt
  specific cycle
  chu kỳ đặc thù, riêng biệt
  specific order
  đơn đặt hàng riêng biệt
  rõ ràng
  xác định
  specific amount
  tổng số xác định
  specific gravity testa
  thiết bị xác định nhanh tỷ trọng
  specific policy
  đơn bảo hiểm xác định tên tàu

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Definite, precise, exact, particular, explicit, express,unambiguous, definitive, clear-cut, unequivocal, (well-)defined,determined, specified, individual, peculiar, certain, limited,indicated, predetermined, established, spelt or spelled out,delineated, set, distinct, fixed, circumscribed, restricted:Each part has its specific function.
  Often, specific to.characteristic (of), unique to, individual (to), sui generis,proper (to), typical (of), peculiar to, identified with,personal (to), discrete (to), special (to), associated with:The disease is specific to one area only. Are these problemsgroup-specific?

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj.
  Clearly defined; definite (has no specificname; told me so in specific terms).
  Relating to a particularsubject; peculiar (a style specific to that).
  A of orconcerning a species (the specific name for a plant). bpossessing, or concerned with, the properties that characterizea species (the specific forms of animals).
  (of a duty or atax) assessed by quantity or amount, not by the value of goods.
  N.
  Archaic a specific medicine or remedy.
  A specificaspect or factor (shall we discuss specifics?).
  Specifically adv. specificity n.specificness n. [LL specificus (as SPECIES)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X