• (Khác biệt giữa các bản)
  n (nghĩa mới.)
  (thêm nghĩa mới)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'stʌf,ɔ:</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">stʌf</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
   
  +
  =====Chất, chất liệu; thứ, món=====
  -
  =====Quặng sạch; quặng thương phẩm=====
  +
  ::The stuff that heroes are made of
  -
  chất, món,(thôngtục) tiền nong, vải len, chuyện vớ vẩn, (lóng) nghề, môn.
  +
  ::cái chất tạo nên những người anh hùng
  -
  ;
  +
  ::He has good stuff in him
  -
  '''Ngoại động từ'''
  +
  :: anh ta có một bản chất tốt
  -
   
  +
  ::Household stuff
  -
  bịt, nhồi, nhét, ăn tràn họng, (mỹ) đút nhét.
  +
  :: (từ cổ,nghĩa cổ) đồ đạc trong nhà
   +
  ::Doctor's stuff
   +
  :: thuốc men
   +
  =====(the stuff) (thông tục) tiền nong; gỗ lạt; đạn=====
   +
  ::To be short of the stuff : thiếu tiền
   +
  =====Vải len=====
   +
  =====Rác rưởi, chuyện vớ vẩn=====
   +
  ::What stuff he writes!
   +
  :: chuyện nó viết mới vớ vẩn làm sao!
   +
  =====(từ lóng) ngón, nghề, môn, cách làm ăn=====
   +
  ::Do your stuff
   +
  :: nào dở ngón ra nào; cứ tiếp tục làm đi
   +
  ::To know one's stuff
   +
  :: nắm được nghề nghiệp (môn...) của mình
   +
  ::The stuff to give'em
   +
  :: cách làm ăn để dạy cho bọn nó
   +
  ===Ngoại động từ===
   +
  =====Bịt=====
   +
  ::To stuff one's ears with wool
   +
  :: bịt tai bằng bông len
   +
  =====Nhồi, nhét, lèn=====
   +
  ::To stuff a fowl
   +
  :: nhồi (thịt, nấm hương, đậu... vào một con gà
   +
  ::To stuff goose
   +
  :: nhồi cho ngỗng ăn
   +
  ::A head stuffed with romance
   +
  :: một đầu óc đầy lãng mạn
   +
  ::Cushion stuffed with down
   +
  :: gối nhồi lông tơ chim
   +
  ::Stuffed birds
   +
  :: chim nhồi rơm
   +
  ::To stuff clothing into a small bag
   +
  :: nhét quần áo vào một cái túi nhỏ
   +
  ===Nội động từ===
   +
  =====Đánh lừa bịp=====
   +
  =====Ăn ngấu nghiến, ngốn, tọng=====
  ===Hình Thái Từ===
  ===Hình Thái Từ===
  *Ved : [[Stuffed]]
  *Ved : [[Stuffed]]
  *Ving: [[Stuffing]]
  *Ving: [[Stuffing]]
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Giao thông & vận tải===
  === Giao thông & vận tải===
  Dòng 26: Dòng 60:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=stuff stuff] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=stuff stuff] : Chlorine Online
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====tretolit=====
  +
  =====tretolit=====
  =====vật nét=====
  =====vật nét=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bể chứa bột=====
  +
  =====bể chứa bột=====
  -
  =====bít=====
  +
  =====bít=====
  -
  =====chất=====
  +
  =====chất=====
  -
  =====độn=====
  +
  =====độn=====
  -
  =====nhồi=====
  +
  =====nhồi=====
  ::[[Stuff]] [[Bit]] [[ID]] (SBID)
  ::[[Stuff]] [[Bit]] [[ID]] (SBID)
  ::nhận dạng bít nhồi
  ::nhận dạng bít nhồi
  -
  =====gắn matít=====
  +
  =====gắn matít=====
  -
  =====gắn xi măng=====
  +
  =====gắn xi măng=====
  -
  =====mỡ=====
  +
  =====mỡ=====
  -
  =====món=====
  +
  =====món=====
  -
  =====vật liệu=====
  +
  =====vật liệu=====
  ::[[fine]] [[stuff]]
  ::[[fine]] [[stuff]]
  ::vật liệu hoàn thiện
  ::vật liệu hoàn thiện
  Dòng 56: Dòng 90:
  ::[[raw]] [[stuff]]
  ::[[raw]] [[stuff]]
  ::vật liệu ban đầu
  ::vật liệu ban đầu
  -
  =====vật độn=====
  +
  =====vật độn=====
  -
  =====vật liệu đệm=====
  +
  =====vật liệu đệm=====
  -
  =====vật liệu độn=====
  +
  =====vật liệu độn=====
  -
  =====vữa trát=====
  +
  =====vữa trát=====
  ::[[fine]] [[stuff]]
  ::[[fine]] [[stuff]]
  ::vữa tinh (vữa trát ngoài)
  ::vữa tinh (vữa trát ngoài)
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====bơm=====
  +
  =====bơm=====
  -
  =====chất=====
  +
  =====chất=====
  ::[[dye]] [[stuff]]
  ::[[dye]] [[stuff]]
  ::chất màu
  ::chất màu
  Dòng 75: Dòng 109:
  ::[[sweet]] [[stuff]]
  ::[[sweet]] [[stuff]]
  ::chất ngọt
  ::chất ngọt
  -
  =====chất liệu=====
  +
  =====chất liệu=====
  -
  =====độn=====
  +
  =====độn=====
  -
  =====ép=====
  +
  =====ép=====
  -
  =====nạp nhân=====
  +
  =====nạp nhân=====
  -
  =====nghiền=====
  +
  =====nghiền=====
  -
  =====nhét=====
  +
  =====nhét=====
  -
  =====nhồi=====
  +
  =====nhồi=====
  -
  =====phun=====
  +
  =====phun=====
  -
  =====sản phẩm=====
  +
  =====sản phẩm=====
  ::[[feeding]] [[stuff]]
  ::[[feeding]] [[stuff]]
  ::sản phẩm ăn được
  ::sản phẩm ăn được
  Dòng 155: Dòng 189:
  =====Stuffer n. (also in comb.). [ME stoffe f. OF estoffe (n.),estoffer (v.) equip, furnish f. Gk stupho draw together]=====
  =====Stuffer n. (also in comb.). [ME stoffe f. OF estoffe (n.),estoffer (v.) equip, furnish f. Gk stupho draw together]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
   

  04:23, ngày 8 tháng 9 năm 2008

  /stʌf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất, chất liệu; thứ, món
  The stuff that heroes are made of
  cái chất tạo nên những người anh hùng
  He has good stuff in him
  anh ta có một bản chất tốt
  Household stuff
  (từ cổ,nghĩa cổ) đồ đạc trong nhà
  Doctor's stuff
  thuốc men
  (the stuff) (thông tục) tiền nong; gỗ lạt; đạn
  To be short of the stuff : thiếu tiền
  Vải len
  Rác rưởi, chuyện vớ vẩn
  What stuff he writes!
  chuyện nó viết mới vớ vẩn làm sao!
  (từ lóng) ngón, nghề, môn, cách làm ăn
  Do your stuff
  nào dở ngón ra nào; cứ tiếp tục làm đi
  To know one's stuff
  nắm được nghề nghiệp (môn...) của mình
  The stuff to give'em
  cách làm ăn để dạy cho bọn nó

  Ngoại động từ

  Bịt
  To stuff one's ears with wool
  bịt tai bằng bông len
  Nhồi, nhét, lèn
  To stuff a fowl
  nhồi (thịt, nấm hương, đậu... vào một con gà
  To stuff goose
  nhồi cho ngỗng ăn
  A head stuffed with romance
  một đầu óc đầy lãng mạn
  Cushion stuffed with down
  gối nhồi lông tơ chim
  Stuffed birds
  chim nhồi rơm
  To stuff clothing into a small bag
  nhét quần áo vào một cái túi nhỏ

  Nội động từ

  Đánh lừa bịp
  Ăn ngấu nghiến, ngốn, tọng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bốc xếp

  Hóa học & vật liệu

  vật phẩm
  Tham khảo
  • stuff : Chlorine Online

  Xây dựng

  tretolit
  vật nét

  Kỹ thuật chung

  bể chứa bột
  bít
  chất
  độn
  nhồi
  Stuff Bit ID (SBID)
  nhận dạng bít nhồi
  gắn matít
  gắn xi măng
  mỡ
  món
  vật liệu
  fine stuff
  vật liệu hoàn thiện
  loose stuff
  vật liệu xốp
  raw stuff
  vật liệu ban đầu
  vật độn
  vật liệu đệm
  vật liệu độn
  vữa trát
  fine stuff
  vữa tinh (vữa trát ngoài)

  Kinh tế

  bơm
  chất
  dye stuff
  chất màu
  ship stuff
  bột chất lượng thấp (nhiều cám)
  sweet stuff
  chất ngọt
  chất liệu
  độn
  ép
  nạp nhân
  nghiền
  nhét
  nhồi
  phun
  sản phẩm
  feeding stuff
  sản phẩm ăn được
  feeding stuff
  sản phẩm thực phẩm
  vật liệu
  Tham khảo
  • stuff : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Substance, material, matter, fabric, ingredients, essence,essentials, fundamentals, building blocks, makings: This is thestuff that dreams are made on. Is hydrogen the basic stuff ofthe universe? 2 equipment, goods, gear, trappings, kit, tackle,accessories, paraphernalia, accoutrements or US alsoaccouterments, effects, belongings, possessions, things, bitsand pieces, impedimenta, baggage, property, chattels, furniture,Brit lumber, Colloq junk, rubbish, crap, Brit clobber, Tabooslang shit: Graham left all his stuff with his mother when hewent west.
  Spirit, attitude, grit, substance, makings,talent(s), abilities, capabilities, qualities, attributes: IsSimon the stuff of which commandos are made?
  Nonsense, trash,rubbish, stuff and nonsense, twaddle, humbug, bunkum, tommy-rot,balderdash, Colloq rot, garbage, bunk, tripe, poppycock, crap,malarkey, boloney or baloney, bosh, hogwash, swill, claptrap,piffle, hot air, flapdoodle, fiddle-faddle, codswallop, bull, UShorse feathers, Taboo slang bullshit, horseshit: You don'tbelieve all that stuff you've been reading about me, do you? 5creations, accomplishments, things, works, materials, matter:Without the attributions, I'd have trouble telling their stuffapart.
  V.
  Jam, ram, cram, crowd, compress, pack, press, squeeze,squash, shove, thrust, force: You couldn't stuff anotherhandkerchief into that suitcase.
  Line, fill, pack: Stuff thechicken with the following mixture.
  Overeat, gorge,overindulge, gormandize, gluttonize, Colloq make a pig or a hogof oneself: They really stuffed themselves at the weddingreception.
  Stuff up. clog, plug, obstruct, choke, block (up),stop or US also pack up: Phone the plumber: the drain isstuffed up again. The cold had given her a headache and astuffed-up nose.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  The material that a thing is made of; materialthat may be used for some purpose.
  A substance or things orbelongings of an indeterminate kind or a quality not needing tobe specified (there's a lot of stuff about it in thenewspapers).
  A particular knowledge or activity (know one'sstuff).
  Woollen fabric (esp. as distinct from silk, cotton,and linen).
  Valueless matter, trash, refuse, nonsense (takethat stuff away).
  (prec. by the) a colloq. an availablesupply of something, esp. drink or drugs. b sl. money.
  V.
  Tr. pack (a receptacle) tightly (stuff a cushion with feathers;a head stuffed with weird notions).
  Tr. (foll. by in, into)force or cram (a thing) (stuffed the socks in the drawer).
  Tr. fill out the skin of (an animal or bird etc.) with materialto restore the original shape (a stuffed owl).
  Tr. fill(poultry etc.) with a savoury or sweet mixture, esp. beforecooking.
  A tr. & refl. fill (a person or oneself) with food.b tr. & intr. eat greedily.
  Tr. push, esp. hastily orclumsily (stuffed the note behind the cushion).
  Tr. (usu. inpassive; foll. by up) block up (a person's nose etc.).
  Tr.sl. (esp. as an expression of contemptuous dismissal) disposeof as unwanted (you can stuff the job).
  Tr. US place bogusvotes in (a ballot-box).
  Tr. coarse sl. offens. havesexual intercourse with (a woman).
  Stuffer n. (also in comb.). [ME stoffe f. OF estoffe (n.),estoffer (v.) equip, furnish f. Gk stupho draw together]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X