• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Thật, đúng (phù hợp với hiện thực, đúng với sự thật đã biết)===== ::is [[the...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">tru:</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  14:04, ngày 30 tháng 5 năm 2008

  /tru:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thật, đúng (phù hợp với hiện thực, đúng với sự thật đã biết)
  is the news true?
  tin ấy có thực không?
  to come true
  trở thành sự thật
  Đúng đắn (hợp với những nguyên lý, tiêu chuẩn đã được chấp nhận)
  a true judgement
  một sự xét xử đúng đắn
  a true analysis
  một sự phân tích đúng đắn
  Thật sự, đúng, không giả; đích thực (gọi đúng cái tên đã được gọi)
  true love
  tình yêu đích thực
  Đúng, chính xác
  true description
  sự mô tả chính xác
  true voice
  (âm nhạc) giọng đúng
  true to specimen
  đúng với mẫu hàng
  Chân chính
  a true man
  một người chân chính
  Thành khẩn, chân thành
  ( + to something) trung thành, có lương tâm
  to be true to one's fatherland
  trung với nước
  true to one's promise
  trung thành với lời hứa, giữ đúng lời hứa
  Đúng chỗ, đúng vị trí; hợp; vừa
  Is the wheel true?
  bánh xe có khớp khít không?
  Bằng phẳng (đất)
  come true
  thực tế xảy ra; trở thành sự thật (về hy vọng, lời dự đoán..)
  One's true colours
  Bộ mặt thực

  Phó từ

  Thật, thực
  tell me true
  nói thật với tôi đi
  Đúng, một cách chính xác
  to sing true
  hát đúng
  to aim true
  nhắm đúng

  Danh từ

  (kỹ thuật) vị trí đúng
  Sự lắp đúng chỗ
  out of true
  lệch
  the door is out of true
  cửa ra vào bị lệch

  Nội động từ

  (kỹ thuật) ( + up) điều chỉnh cho đúng chỗ
  to true up a wheel
  điều chỉnh cái bánh xe cho đúng chỗ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  đúng, thực

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thực
  constantly true formula
  công thức hằng đúng
  meridian (truemeridian)
  kinh tuyến (kinh tuyến thực)
  true angle of friction
  góc ma sát thực
  true azimuth
  góc phương vị thực
  true azimuth
  phương vị thực
  true bearing
  góc phương vị thực
  true bearing
  sự đo tìm phương thức
  true boiling point
  điểm sôi thực
  true boiling point curve
  đường điểm sôi thực
  true boiling point distillation curve
  đường cong chưng cất (có) điểm sôi thực
  true boiling still
  nồi cất điểm sôi thực
  true break duration
  tín hiệu ngừng cắt thực
  true color
  màu thực
  True Colour (TC)
  màu thực
  true colours
  màu thực
  true course
  hành trình thực (đạo hàng)
  true critical depth
  độ sâu tới hạn thực
  true density
  dung trọng thực
  true density
  mật độ thực
  true deviation
  độ lệch thực tế
  true dip
  góc cắm thực
  true displacement
  chuyển vị thực tế
  true distance
  khoảng cách thực
  true Earth radius
  bán kính thực của trái đất
  true emulsion
  nhũ tương thực
  true error
  sai số thực
  true fading bandwidth
  độ rộng dải băng fađinh thực
  true folding
  nếp uốn thực
  true fracture stress
  ứng xuất gãy thực
  true half-width
  nửa độ rộng thực
  true horizon
  chân trời thực
  true information
  thông tin (có) thực
  true liquid
  chát lỏng thực
  true maximize
  cực đại chân thực
  true maximum
  cực đại chân thực
  true mean
  trung bình chân thực
  true meridian
  kinh tuyến thực
  true motion radar
  rađa chuyển động thực
  true motor load
  tải thực của động cơ
  true multitasking
  sự (xử lý) đa tác vụ thực sự
  true north
  phương bắc thực
  true north
  phương bắc thực (đạo hàng)
  true north heading
  hướng Bắc thực
  true perspective
  phối cảnh thực
  true refusal
  độ chối thực
  true representation
  biểu diễn chân thực
  true solution
  dung dịch thực
  true solvent
  dung môi thực
  true south
  phương nam thực
  true strain
  sự biến dạng thực
  true stress
  ứng suất thực
  true stress
  ứng xuất thực
  true temperature
  nhiệt độ thực
  true type
  thực ấn mẫu
  true unit weight
  tỷ trọng thực tế
  true value
  giá trị thực
  true value
  gía trị thực
  true value
  trị số thực
  true velocity
  tốc độ thực
  true volumetric efficiency
  hiệu suất thể tích thực
  true wind
  gió thực (đạo hàng)

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Accurate, correct, truthful, faithful, literal,authentic, veracious, actual, factual, realistic, genuine,right, valid, unelaborated, unvarnished, unadulterated,verified, verifiable: Do you swear that this is a true accountof what actually took place? 2 staunch, faithful, devoted,dedicated, loyal, fast, firm, unswerving, steady, steadfast,trustworthy, trusty, dutiful, upright, honourable, constant,unwavering, stable, dependable, sincere, reliable, true-blue:D'Artagnan proved himself to be a true friend.
  Proper, exact,accurate, unerring, correct, precise, right, Slang Brit spot on:It is important that these matters be seen in their trueperspective. If this is a true copy of the original, pleasesign it.
  Adv.
  Truly, truthfully, honestly, accurately, candidly,frankly, sincerely, straightforwardly: Tell me true, do youlove me? If the report speaks true, then we must find theculprit. 5 exactly, correctly; geographically: We sail truenorth to Iceland.
  Come true. come to pass, occur, take,place, happen, be realized, become a reality, be fulfilled: Herdreams finally came true when she bought a little house in Kent.

  Oxford

  Adj., adv., & v.

  Adj.
  In accordance with fact or reality(a true story).
  Genuine; rightly or strictly so called; notspurious or counterfeit (a true friend; the true heir to thethrone).
  (often foll. by to) loyal or faithful (true to one'sword).
  (foll. by to) accurately conforming (to a standard orexpectation etc.) (true to form).
  Correctly positioned orbalanced; upright, level.
  Exact, accurate (a true aim; a truecopy).
  (absol.) (also it is true) certainly, admittedly(true, it would cost more).
  (of a note) exactly in tune.
  Archaic honest, upright (twelve good men and true).
  Adv.
  Truly (tell me true).
  Accurately (aim true).
  Withoutvariation (breed true).
  V.tr. (trues, trued, truing ortrueing) bring (a tool, wheel, frame, etc.) into the exactposition or form required.
  Come true actually happen or be thecase. out of true (or the true) not in the correct or exactposition. true bill US & hist. a bill of indictment endorsedby a grand jury as being sustained by evidence. true-blue adj.extremely loyal or orthodox.
  N. such a person, esp. aConservative. true-born genuine (a true-born Englishman).true-bred of a genuine or good breed. true-hearted faithful,loyal. true horizon see HORIZON 1c. true-love a sweetheart.true-love (or -lover's) knot a kind of knot with interlacingbows on each side, symbolizing true love. true north etc. northetc. according to the earth's axis, not magnetic north. truerib a rib joined directly to the breastbone. true to form (ortype) being or behaving etc. as expected. true to lifeaccurately representing life.
  Trueish adj. trueness n. [OEtreowe, trywe, f. the Gmc noun repr. by TRUCE]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X