• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 69: Dòng 69:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  [[Image:Trap.jpg|200px|Bộ gom, xi phông, ống chữ U, cửa sập]]
  [[Image:Trap.jpg|200px|Bộ gom, xi phông, ống chữ U, cửa sập]]
  Dòng 77: Dòng 75:
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====bẫy (lập trình)=====
  +
  =====bẫy (lập trình)=====
  -
  =====đặt bẫy=====
  +
  =====đặt bẫy=====
  -
  =====sự bẫy=====
  +
  =====sự bẫy=====
  =====sự ngắt hệ thống=====
  =====sự ngắt hệ thống=====
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=trap&x=0&y=0 trap] : semiconductorglossary
   
  -
  *[http://foldoc.org/?query=trap trap] : Foldoc
   
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====cửa nắp=====
  +
  =====cửa nắp=====
  -
  =====đá tráp=====
  +
  =====đá tráp=====
  -
  =====ống chữ U=====
  +
  =====ống chữ U=====
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[plumbing]] [[fixture]] [[designed]] [[to]] [[prevent]] [[the]] [[flow]] [[of]] [[air]] [[and]] [[gasses]]; [[a]] [[bend]] [[in]] [[the]] [[pipe]] [[stays]] [[full]] [[of]] [[water]] [[creating]] [[the]] [[seal]].
  ''Giải thích EN'': [[A]] [[plumbing]] [[fixture]] [[designed]] [[to]] [[prevent]] [[the]] [[flow]] [[of]] [[air]] [[and]] [[gasses]]; [[a]] [[bend]] [[in]] [[the]] [[pipe]] [[stays]] [[full]] [[of]] [[water]] [[creating]] [[the]] [[seal]].
  Dòng 100: Dòng 95:
  =====thiết bị phân ly=====
  =====thiết bị phân ly=====
  === Điện tử & viễn thông===
  === Điện tử & viễn thông===
  -
  =====bẫy lỗi=====
  +
  =====bẫy lỗi=====
  =====ngắt chương trình=====
  =====ngắt chương trình=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bẫy=====
  +
  =====bẫy=====
  -
  =====bẫy sóng (ăng ten)=====
  +
  =====bẫy sóng (ăng ten)=====
  -
  =====bẫy tách=====
  +
  =====bẫy tách=====
  -
  =====bể lắng cát=====
  +
  =====bể lắng cát=====
  ::[[horizontal]] [[grill]] [[type]] [[sand]] [[trap]]
  ::[[horizontal]] [[grill]] [[type]] [[sand]] [[trap]]
  ::bể lắng cát có lưới chặn trên
  ::bể lắng cát có lưới chặn trên
  -
  =====cái bẫy=====
  +
  =====cái bẫy=====
  -
  =====cái lọc=====
  +
  =====cái lọc=====
  -
  =====cửa=====
  +
  =====cửa=====
  -
  =====cửa van thủy lực=====
  +
  =====cửa van thủy lực=====
  -
  =====khoang=====
  +
  =====khoang=====
  -
  =====đá trap=====
  +
  =====đá trap=====
  -
  =====lỗ=====
  +
  =====lỗ=====
  -
  =====lỗ thông hơi=====
  +
  =====lỗ thông hơi=====
  -
  =====máy phân ly=====
  +
  =====máy phân ly=====
  -
  =====ống xiphông=====
  +
  =====ống xiphông=====
  ::[[bag]] [[trap]]
  ::[[bag]] [[trap]]
  ::ống xiphông túi
  ::ống xiphông túi
  Dòng 140: Dòng 135:
  ::[[trap]] [[for]] [[vacuum]] [[pump]]
  ::[[trap]] [[for]] [[vacuum]] [[pump]]
  ::ống xiphông cho bơm chân không
  ::ống xiphông cho bơm chân không
  -
  =====ống thoát nước=====
  +
  =====ống thoát nước=====
  -
  =====thiết bị thu hồi=====
  +
  =====thiết bị thu hồi=====
  ::[[oil]] [[trap]]
  ::[[oil]] [[trap]]
  ::thiết bị thu hồi dầu
  ::thiết bị thu hồi dầu
  -
  =====van điều tiết=====
  +
  =====van điều tiết=====
  =====vùng bẫy (dầu)=====
  =====vùng bẫy (dầu)=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====bộ phận tách hơi=====
  +
  =====bộ phận tách hơi=====
  ::[[steam]] [[trap]]
  ::[[steam]] [[trap]]
  ::bộ phận tách hơi nước
  ::bộ phận tách hơi nước
  -
  =====bộ tách dầu khỏi khí=====
  +
  =====bộ tách dầu khỏi khí=====
  -
  =====bộ thu hồi=====
  +
  =====bộ thu hồi=====
  -
  =====cái lọc=====
  +
  =====cái lọc=====
  -
  =====cốc ngưng=====
  +
  =====cốc ngưng=====
  -
  =====nồi ngưng=====
  +
  =====nồi ngưng=====
  -
  =====phễu thu nước=====
  +
  =====phễu thu nước=====
  =====thu nhận được=====
  =====thu nhận được=====
  -
  ===== Tham khảo =====
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=trap trap] : Corporateinformation
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  ===== Tham khảo =====
  +
  =====noun=====
  -
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=trap&searchtitlesonly=yes trap] : bized
  +
  :[[allurement]] , [[ambuscade]] , [[ambush]] , [[artifice]] , [[bait]] , [[booby trap ]]* , [[come-on ]]* , [[conspiracy]] , [[deception]] , [[decoy]] , [[device]] , [[dragnet]] , [[enticement]] , [[feint]] , [[gambit]] , [[hook ]]* , [[intrigue]] , [[inveiglement]] , [[lasso ]]* , [[lure]] , [[machination]] , [[maneuver]] , [[net]] , [[noose]] , [[pitfall]] , [[plot]] , [[ploy]] , [[prank]] , [[quagmire]] , [[quicksand]] , [[ruse]] , [[seducement]] , [[snag ]]* , [[stratagem]] , [[subterfuge]] , [[temptation]] , [[wile]] , [[snare]] , [[booby trap]] , [[deadfall]] , [[gin]] , [[incarceration]] , [[springe]] , [[toil]]
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  =====verb=====
  -
  =====N.=====
  +
  :[[ambuscade]] , [[ambush]] , [[beguile]] , [[box in]] , [[circumvent]] , [[collar ]]* , [[corner ]]* , [[corral ]]* , [[deceive]] , [[decoy]] , [[dupe]] , [[enmesh]] , [[ensnare]] , [[entangle]] , [[entrap]] , [[fool]] , [[grab]] , [[hook]] , [[inveigle]] , [[land ]]* , [[mousetrap]] , [[nab]] , [[nail ]]* , [[net]] , [[overtake]] , [[rope in]] , [[seduce]] , [[snag]] , [[suck in]] , [[surprise]] , [[take]] , [[tangle]] , [[trammel]] , [[trip up ]]* , [[ensnarl]] , [[snare]] , [[web]] , [[artifice]] , [[bag]] , [[bait]] , [[cage]] , [[capture]] , [[catch]] , [[confound]] , [[conspiracy]] , [[corner]] , [[deadfall]] , [[dragnet]] , [[enticement]] , [[hazard]] , [[incarcerate]] , [[lure]] , [[maneuver]] , [[nail]] , [[pit]] , [[pitfall]] , [[ploy]] , [[roadblock]] , [[seal]] , [[stratagem]] , [[temptation]] , [[trapan]] , [[trick]]
  -
  =====Snare, pitfall, gin, springe, deadfall, booby-trap: Afterthe Pied Piper left, Hamelin had no further need for rat traps.2 trick, subterfuge, wile, ruse, stratagem, ambush, deception,device, artifice, ploy: Oscar was the man for whom Esther set aneat trap.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
   
  +
  =====verb=====
  -
  =====Mouth, Slang yap, gob, mush, face: Shut your trapor get out.=====
  +
  :[[let go]] , [[release]]
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Điện tử & viễn thông]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
  -
  =====V.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Snare, ensnare, entrap, catch, net: We dug a pit totrap the marauding lion.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Imprison, confine, lock, hold, keep:The boy was trapped in the cave without a means of escape.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Trick, deceive, fool, dupe, beguile, inveigle: Esther finallytrapped Oscar into marrying her.=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +

  09:26, ngày 31 tháng 1 năm 2009

  /træp/

  Thông dụng

  Danh từ, (thường) số nhiều

  Đồ đạc quần áo, đồ dùng riêng; hành lý

  Danh từ

  (khoáng chất) đá trap (như) traprock
  Bẫy (để bắt các con vật)
  a mouse-trap
  bẫy chuột
  Kế hoạch để bắt, kế hoạch để phát hiện
  the thieves were caught in a police trap
  bọn trộm đã mắc bẫy cảnh sát
  Bẫy, cạm bẫy
  to set (lay) a trap
  đặt bẫy
  to be caught in a; to fall into a trap
  mắc bẫy, rơi vào bẫy, mắc mưu
  Tình huống khó chịu khó có thể thoát ra được
  for some women marriage is a trap
  đối với một số phụ nữ, hôn nhân là cái bẫy
  Cửa sập, cửa lật (ở sàn, trần hoặc mái nhà) (như) trap-door
  (kỹ thuật) Xiphông; ống chữ U
  Ô giữ chó săn thỏ ở chỗ xuất phát một cuộc đua chó
  Thiết bị phóng đĩa đất sét (quả bóng..)
  Máy tung bóng để tập bắn, máy tung chim để tập bắn
  Xe nhẹ hai bánh do một con ngựa kéo
  (từ lóng) cảnh sát; mật thám
  ( số nhiều) (âm nhạc) nhạc khí gõ
  (từ lóng) cái mồm
  shut your trap!
  câm cái mồm mày đi!

  Ngoại động từ

  Làm cho mắc kẹt
  Giữ, chặn lại
  the filter traps dust from the air
  một máy lọc hút bụi trong không khí
  to trap body heat
  giữ nhiệt
  Dùng mẹo bắt ai, bẫy
  Bắt (một sinh vật) vào bẫy
  to trap birds
  bẫy chim
  Ráp xiphông, lắp cửa sập

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bộ gom, xi phông, ống chữ U, cửa sập

  Toán & tin

  bẫy (lập trình)
  đặt bẫy
  sự bẫy
  sự ngắt hệ thống

  Xây dựng

  cửa nắp
  đá tráp
  ống chữ U

  Giải thích EN: A plumbing fixture designed to prevent the flow of air and gasses; a bend in the pipe stays full of water creating the seal.

  Giải thích VN: Một hệ thống ống nước được thiết kế để ngăn luồng không khí hay các khí; một chỗ uốn trong ống chứa đầy nước tạo ra sự bịt kín.

  thiết bị phân ly

  Điện tử & viễn thông

  bẫy lỗi
  ngắt chương trình

  Kỹ thuật chung

  bẫy
  bẫy sóng (ăng ten)
  bẫy tách
  bể lắng cát
  horizontal grill type sand trap
  bể lắng cát có lưới chặn trên
  cái bẫy
  cái lọc
  cửa
  cửa van thủy lực
  khoang
  đá trap
  lỗ
  lỗ thông hơi
  máy phân ly
  ống xiphông
  bag trap
  ống xiphông túi
  running trap
  ống xiphông tuần hoàn
  S-trap
  ống xiphông kiểu chữ S (thiết bị vệ sinh)
  trap for vacuum pump
  ống xiphông cho bơm chân không
  ống thoát nước
  thiết bị thu hồi
  oil trap
  thiết bị thu hồi dầu
  van điều tiết
  vùng bẫy (dầu)

  Kinh tế

  bộ phận tách hơi
  steam trap
  bộ phận tách hơi nước
  bộ tách dầu khỏi khí
  bộ thu hồi
  cái lọc
  cốc ngưng
  nồi ngưng
  phễu thu nước
  thu nhận được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X