• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">'wepən</font>'''/ =====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">'wepən</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 18: Dòng 14:
  ::vũ trang bằng lý luận Mác-Lênin
  ::vũ trang bằng lý luận Mác-Lênin
  -
  == Xây dựng==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
  =====khí giới=====
  +
  | __TOC__
  -
   
  +
  |}
  -
  == Kinh tế ==
  +
  === Xây dựng===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====khí giới=====
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  =====vũ khí=====
  +
  =====vũ khí=====
  -
   
  +
  ===== Tham khảo =====
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=weapon weapon] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=weapon weapon] : Corporateinformation
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====A thing designed or used or usable for inflicting bodilyharm (e.g. a gun or cosh).=====
  =====A thing designed or used or usable for inflicting bodilyharm (e.g. a gun or cosh).=====

  02:37, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /'wepən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũ khí (vật làm ra hoặc dùng để gây tác hại về thân thể; súng, dao, gươm..)
  weapon of defence
  vũ khí tự vệ
  a deadly weapon
  vũ khí giết người
  (nghĩa bóng) vũ khí (hành động hoặc thủ tục dùng để tự vệ hoặc thắng ai trong một cuộc đấu tranh hoặc thi đua)
  armed with the weapon of Marxism-Leninism
  vũ trang bằng lý luận Mác-Lênin

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khí giới

  Kinh tế

  vũ khí
  Tham khảo
  • weapon : Corporateinformation

  Oxford

  N.
  A thing designed or used or usable for inflicting bodilyharm (e.g. a gun or cosh).
  A means employed for trying togain the advantage in a conflict (irony is a double-edgedweapon).
  Weaponed adj. (also in comb.). weaponless adj. [OEw‘p(e)n f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X