• Revision as of 02:37, ngày 8 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /'wepən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũ khí (vật làm ra hoặc dùng để gây tác hại về thân thể; súng, dao, gươm..)
  weapon of defence
  vũ khí tự vệ
  a deadly weapon
  vũ khí giết người
  (nghĩa bóng) vũ khí (hành động hoặc thủ tục dùng để tự vệ hoặc thắng ai trong một cuộc đấu tranh hoặc thi đua)
  armed with the weapon of Marxism-Leninism
  vũ trang bằng lý luận Mác-Lênin

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khí giới

  Kinh tế

  vũ khí
  Tham khảo
  • weapon : Corporateinformation

  Oxford

  N.
  A thing designed or used or usable for inflicting bodilyharm (e.g. a gun or cosh).
  A means employed for trying togain the advantage in a conflict (irony is a double-edgedweapon).
  Weaponed adj. (also in comb.). weaponless adj. [OEw‘p(e)n f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X