• (Khác biệt giữa các bản)
  (Ngoại động từ)
  n (đã hủy sửa đổi của Admin, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Danh từ===
  +
  ===Danh t?===
  -
  =====Sự làm việc; việc, công việc, công tác=====
  +
  =====(vi?t t?t) wk s? làm vi?c; vi?c, công vi?c, công tác=====
  ::[[to]] [[be]] [[at]] [[work]]
  ::[[to]] [[be]] [[at]] [[work]]
  -
  ::đang làm việc
  +
  ::dang làm vi?c
  ::[[to]] [[set]] [[to]] [[work]]
  ::[[to]] [[set]] [[to]] [[work]]
  -
  ::bắt tay vào việc
  +
  ::b?t tay vào vi?c
  ::[[to]] [[make]] [[short]] [[work]] [[of]]
  ::[[to]] [[make]] [[short]] [[work]] [[of]]
  -
  ::làm xong nhanh; đánh bại nhanh, diệt nhanh; tống nhanh đi
  +
  ::làm xong nhanh; dánh b?i nhanh, di?t nhanh; t?ng nhanh di
  ::[[to]] [[cease]] ([[stop]]) [[work]]
  ::[[to]] [[cease]] ([[stop]]) [[work]]
  -
  ::ngừng (nghỉ) việc
  +
  ::ng?ng (ngh?) vi?c
  ::[[to]] [[have]] [[plenty]] [[of]] [[work]] [[to]] [[do]]
  ::[[to]] [[have]] [[plenty]] [[of]] [[work]] [[to]] [[do]]
  -
  ::có nhiều việc phải làm
  +
  ::có nhi?u vi?c ph?i làm
  -
  =====Việc làm; nghề nghiệp=====
  +
  =====Vi?c làm; ngh? nghi?p=====
  ::[[to]] [[look]] [[for]] [[work]]
  ::[[to]] [[look]] [[for]] [[work]]
  -
  ::tìm việc làm
  +
  ::tìm vi?c làm
  -
  =====Đồ làm ra, sản phẩm=====
  +
  =====D? làm ra, s?n ph?m=====
  ::[[the]] [[villagers]] [[sell]] [[part]] [[of]] [[their]] [[works]]
  ::[[the]] [[villagers]] [[sell]] [[part]] [[of]] [[their]] [[works]]
  -
  ::những người nông dân bán một phần sản phẩm của họ
  +
  ::nh?ng ngu?i nông dân bán m?t ph?n s?n ph?m c?a h?
  -
  ::[[a]] [[good]] [[day]][['s]] [[work]]
  +
  ::[[a]] [[good]] [[day's]] [[work]]
  -
  ::khối lượng lớn công việc làm trọn vẹn được trong ngày
  +
  ::kh?i lu?ng l?n công vi?c làm tr?n v?n du?c trong ngày
  -
  =====Tác phẩm=====
  +
  =====Tác ph?m=====
  ::[[a]] [[work]] [[of]] [[genius]]
  ::[[a]] [[work]] [[of]] [[genius]]
  -
  ::một tác phẩm thiên tài
  +
  ::m?t tác ph?m thiên tài
  ::[[works]] [[of]] [[art]]
  ::[[works]] [[of]] [[art]]
  -
  ::những tác phẩm nghệ thuật
  +
  ::nh?ng tác ph?m ngh? thu?t
  -
  =====Công trình xây dựng, công việc xây dựng=====
  +
  =====Công trình xây d?ng, công vi?c xây d?ng=====
  ::[[public]] [[works]]
  ::[[public]] [[works]]
  -
  ::công trình công cộng (đê, đập, đường...)
  +
  ::công trình công c?ng (, d?p, du?ng...)
  -
  =====Dụng cụ, đồ dùng, vật liệu=====
  +
  =====D?ng c?, d? dùng, v?t li?u=====
  -
  =====Kiểu trang trí, cách trang trí (đồ thêu, may, đan, đồ da...)=====
  +
  =====Ki?u trang trí, cách trang trí (d? thêu, may, dan, d? da...)=====
  -
  =====(kỹ thuật) máy, cơ cấu=====
  +
  =====(k? thu?t) máy, co c?u=====
  ::[[the]] [[works]] [[of]] [[a]] [[clock]]
  ::[[the]] [[works]] [[of]] [[a]] [[clock]]
  -
  ::máy đồng hồ
  +
  ::máy d?ng h?
  -
  =====( số nhiều) xưởng, nhà máy=====
  +
  =====( s? nhi?u) xu?ng, nhà máy=====
  ::"[[work]] [[in]] [[progress]]"; "[[men]] [[at]] [[work]]"
  ::"[[work]] [[in]] [[progress]]"; "[[men]] [[at]] [[work]]"
  -
  ::"công trường"
  +
  ::"công tru?ng"
  -
  =====Lao động, nhân công=====
  +
  =====Lao d?ng, nhân công=====
  ::[[work]] [[committee]]
  ::[[work]] [[committee]]
  -
  ::ban lao động, ban nhân công
  +
  ::ban lao d?ng, ban nhân công
  -
  =====(quân sự) pháo dài, công sự=====
  +
  =====(quân s?) pháo dài, công s?=====
  -
  =====( số nhiều) (hàng hải) phần tàu=====
  +
  =====( s? nhi?u) (hàng h?i) ph?n tàu=====
  ::[[upper]] [[work]]
  ::[[upper]] [[work]]
  -
  ::phần trên mặt nước
  +
  ::ph?n trên m?t nu?c
  -
  =====(vật lý) công=====
  +
  =====(v?t lý) công=====
  -
  =====(địa lý,địa chất) tác động=====
  +
  =====(d?a lý,d?a ch?t) tác d?ng=====
  -
  =====(nghĩa bóng) việc làm, hành động=====
  +
  =====(nghia bóng) vi?c làm, hành d?ng=====
  ::[[good]] [[works]]; [[works]] [[of]] [[mercy]]
  ::[[good]] [[works]]; [[works]] [[of]] [[mercy]]
  -
  ::việc từ thiện, việc tốt
  +
  ::vi?c t? thi?n, vi?c t?t
   +
  ::[[to]] [[give]] [[someone]] [[the]] [[works]]
   +
  ::(t? M?,nghia M?), (t? lóng) dánh dòn ai
  -
  ===Nội động từ===
  +
  =====Kh? ai, gi?t ai=====
   +
  ::[[to]] [[shoot]] [[the]] [[works]]
   +
  ::di d?n cùng
  -
  =====Làm việc=====
  +
  =====D?c h?t s?c; d?c h?t túi=====
   +
   
   +
  =====Th?, th? xem=====
   +
  ===N?i d?ng t? worked, .wrought===
   +
   
   +
  =====Làm vi?c=====
  ::[[to]] [[work]] [[hard]]
  ::[[to]] [[work]] [[hard]]
  -
  ::làm việc khó nhọc; làm việc chăm chỉ
  +
  ::làm vi?c khó nh?c; làm vi?c cham ch?
  ::[[to]] [[work]] [[to]] [[live]]
  ::[[to]] [[work]] [[to]] [[live]]
  -
  ::làm việc để sinh sống
  +
  ::làm vi?c d? sinh s?ng
  ::[[to]] [[work]] [[to]] [[rule]]
  ::[[to]] [[work]] [[to]] [[rule]]
  -
  ::làm việc chiếu lệ (một hình thức bãi công kín đáo của công nhân)
  +
  ::làm vi?c chi?u l? (m?t hình th?c bãi công kín dáo c?a công nhân)
  -
  =====Hành động, hoạt động, làm=====
  +
  =====Hành d?ng, ho?t d?ng, làm=====
  ::[[to]] [[work]] [[hard]] [[for]] [[peace]]
  ::[[to]] [[work]] [[hard]] [[for]] [[peace]]
  -
  ::hoạt động tích cực cho hoà bình
  +
  ::ho?t d?ng tích c?c cho hoà bình
  ::[[to]] [[work]] [[against]]
  ::[[to]] [[work]] [[against]]
  -
  ::chống lại
  +
  ::ch?ng l?i
  -
  =====Gia công, chế biến=====
  +
  =====Gia công, ch? bi?n=====
  ::[[iron]] [[works]] [[easily]]
  ::[[iron]] [[works]] [[easily]]
  -
  ::sắt gia công dễ dàng
  +
  ::s?t gia công d? dàng
  =====Lên men=====
  =====Lên men=====
  Dòng 97: Dòng 106:
  ::men làm cho bia lên men
  ::men làm cho bia lên men
  -
  =====Tác động, có ảnh hưởng tới=====
  +
  =====Tác d?ng, có ?nh hu?ng t?i=====
  ::[[their]] [[sufferings]] [[worked]] [[upon]] [[our]] [[feelings]]
  ::[[their]] [[sufferings]] [[worked]] [[upon]] [[our]] [[feelings]]
  -
  ::những nỗi đau khổ của họ tác động đến tình cảm của chúng ta
  +
  ::nh?ng n?i dau kh? c?a h? tác d?ng d?n tình c?m c?a chúng ta
  -
  =====Đi qua, chuyển động; dần dần tự chuyển (lên, xuống); tự làm cho (lỏng, chặt...)=====
  +
  =====Di qua, chuy?n d?ng; d?n d?n t? chuy?n (lên, xu?ng); t? làm cho (l?ng, ch?t...)=====
  ::[[the]] [[rain]] [[works]] [[through]] [[the]] [[roof]]
  ::[[the]] [[rain]] [[works]] [[through]] [[the]] [[roof]]
  -
  ::mưa chảy xuyên qua mái
  +
  ::mua ch?y xuyên qua mái
  ::[[shirt]] [[works]] [[up]]
  ::[[shirt]] [[works]] [[up]]
  -
  ::áo mi dần dần (tự) tụt lên
  +
  ::áo so mi d?n d?n (t?) t?t lên
  ::[[socks]] [[work]] [[down]]
  ::[[socks]] [[work]] [[down]]
  -
  ::tất dần dần (tự) tụt xuống
  +
  ::t?t d?n d?n (t?) t?t xu?ng
  -
  =====Chạy=====
  +
  =====Ch?y=====
  ::[[the]] [[lift]] [[is]] [[not]] [[working]]
  ::[[the]] [[lift]] [[is]] [[not]] [[working]]
  -
  ::thang máy không chạy nữa
  +
  ::thang máy không ch?y n?a
  ::[[to]] [[work]] [[loose]]
  ::[[to]] [[work]] [[loose]]
   +
  ::long, jo
  -
  =====Tiến hành, tiến triển; có kết quả hiệu lực=====
  +
  =====Ti?n hành, ti?n tri?n; có k?t qu?, hi?u l?c=====
  ::[[his]] [[scheme]] [[did]] [[not]] [[work]]
  ::[[his]] [[scheme]] [[did]] [[not]] [[work]]
  -
  ::kế hoạch của thất bại
  +
  ::k? ho?ch c?a th?t b?i
  ::[[it]] [[worked]] [[like]] [[a]] [[charm]]
  ::[[it]] [[worked]] [[like]] [[a]] [[charm]]
  -
  ::công việc tiến triển tốt đẹp; công việc đã thành công
  +
  ::công vi?c ti?n tri?n t?t d?p; công vi?c dã thành công
  -
  =====(hàng hải) lách (tàu)=====
  +
  =====(hàng h?i) lách (tàu)=====
  -
  =====Nhăn nhó, cau lại (mặt); day dứt nghĩ lương tâm)=====
  +
  =====Nhan nhó, cau l?i (m?t); day d?t nghi, luong tâm)=====
  ::[[his]] [[face]] [[began]] [[to]] [[work]] [[violently]]
  ::[[his]] [[face]] [[began]] [[to]] [[work]] [[violently]]
  -
  ::mặt nhăn nhó dữ dội
  +
  ::m?t nhan nhó d? d?i
  -
  ===Ngoại động từ===
  +
  ===Ngo?i d?ng t?===
  -
  =====Bắt làm việc=====
  +
  =====B?t làm vi?c=====
  ::[[to]] [[work]] [[someone]] [[too]] [[hard]]
  ::[[to]] [[work]] [[someone]] [[too]] [[hard]]
  -
  ::bắt ai làm việc quá vất vả
  +
  ::b?t ai làm vi?c quá v?t v?
  =====Làm lên men (bia...)=====
  =====Làm lên men (bia...)=====
  Dòng 135: Dòng 145:
  =====Thêu=====
  =====Thêu=====
  ::[[to]] [[work]] [[flowers]] [[in]] [[silk]]
  ::[[to]] [[work]] [[flowers]] [[in]] [[silk]]
  -
  ::thêu hoa vào lụa
  +
  ::thêu hoa vào l?a
  -
  =====Làm cho (máy) chạy, chuyển vận=====
  +
  =====Làm cho (máy) ch?y, chuy?n v?n=====
  ::[[to]] [[work]] [[a]] [[machine]]
  ::[[to]] [[work]] [[a]] [[machine]]
  -
  ::cho máy chạy
  +
  ::cho máy ch?y
  -
  =====Làm, gây ra, thi hành, thực hiện=====
  +
  =====Làm, gây ra, thi hành, th?c hi?n=====
  ::[[to]] [[work]] [[wonders]]
  ::[[to]] [[work]] [[wonders]]
  -
  ::làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
  +
  ::làm nh?ng vi?c k? l?; thành công r?c r?
  ::[[to]] [[work]] [[influence]]
  ::[[to]] [[work]] [[influence]]
  -
  ::gây ảnh hu?ng
  +
  ::gây ?nh hu?ng
  ::[[to]] [[work]] [[a]] [[scheme]]
  ::[[to]] [[work]] [[a]] [[scheme]]
  -
  ::thi hành một kế hoạch
  +
  ::thi hành m?t k? ho?ch
  -
  =====Khai thác (mỏ); trồng trọt (đất đai)=====
  +
  =====Khai thác (m?); tr?ng tr?t (d?t dai)=====
  -
  =====Giải (một bài toán); chữa (bệnh)=====
  +
  =====Gi?i (m?t bài toán); ch?a (b?nh)=====
  -
  =====Nhào, nặn (bột, đất sét); rèn (sắt...); tạc (tượng); vẽ (một bức tranh); chạm (gỗ); trau (vàng, bạc)=====
  +
  =====Nhào, n?n (b?t, d?t sét); rèn (s?t...); t?c (tu?ng); v? (m?t b?c tranh); ch?m (g?); trau (vàng, b?c)=====
  -
  =====Đưa dần vào, chuyền; đưa, dẫn ( (nghĩa den) & (nghĩa bóng))=====
  +
  =====Dua d?n vào, chuy?n; dua, d?n ( (nghia den) & (nghia bóng))=====
  ::[[he]] [[worked]] [[the]] [[stone]] [[into]] [[place]]
  ::[[he]] [[worked]] [[the]] [[stone]] [[into]] [[place]]
  -
  ::anh ta chuyển hòn đá vào ch?
  +
  ::anh ta chuy?n hòn vào ch?
  ::[[to]] [[work]] [[a]] [[screw]] [[loose]]
  ::[[to]] [[work]] [[a]] [[screw]] [[loose]]
  -
  ::làm cho cái vít lỏng ra
  +
  ::làm cho cái vít l?ng ra
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[into]] [[someone's]] [[favour]]
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[into]] [[someone's]] [[favour]]
  -
  ::lấy lòng ai, làm cho ai quý mến mình
  +
  ::l?y lòng ai, làm cho ai quý m?n mình
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[into]] [[a]] [[rage]]
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[into]] [[a]] [[rage]]
  -
  ::nổi giận
  +
  ::n?i gi?n
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[along]] [[on]] [[one's]] [[elbows]]
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[along]] [[on]] [[one's]] [[elbows]]
  -
  ::chống khuỷu tay xuống mà bò di
  +
  ::ch?ng khu?u tay xu?ng mà bò di
  -
  ::[[Have]] [[to]] [[work]] [[one]][['s]] [[passage]]
  +
  -
  ::Làm công trên tàu để được đi không phải trả tiền vé=====
  +
  -
  =====(thông tục) sắp đặt, bày ra, bày mưu=====
  +
  =====H?i to work one's passage=====
   +
   
   +
  =====Làm công trên tàu d? du?c di không ph?i tr? ti?n vé=====
   +
   
   +
  =====(thông t?c) s?p d?t, bày ra, bày muu=====
  ::[[to]] [[work]] [[something]]
  ::[[to]] [[work]] [[something]]
  -
  ::mưu một việc
  +
  ::muu m?t vi?c
   +
  ::[[to]] [[work]] [[away]]
   +
  ::ti?p t?c làm vi?c, ti?p t?c ho?t d?ng
   +
  ::[[to]] [[work]] [[down]]
   +
  ::xu?ng, roi xu?ng, t?t xu?ng; dua xu?ng, h? xu?ng
   +
  ::[[to]] [[work]] [[in]]
   +
  ::dua vào, d? vào, dút vào
   +
  ::[[to]] [[work]] [[off]]
   +
  ::bi?n m?t, tiêu tan
   +
   
   +
  =====G?t b?; thanh toán h?t; kh?c ph?c; bán tháo=====
   +
  ::[[to]] [[work]] [[off]] [[one's]] [[fat]]
   +
  ::làm cho tiêu m?, làm cho g?y b?t di
   +
  ::[[to]] [[work]] [[off]] [[arreasr]] [[of]] [[correspondence]]
   +
  ::tr? l?i h?t nh?ng thu t? còn d?ng l?i
   +
  ::[[to]] [[work]] [[on]]
   +
  ::ti?p t?c làm vi?c
   +
   
   +
  =====(thông t?c) ch?c t?c (ai)=====
   +
   
   +
  =====Ti?p t?c làm tác d?ng t?i=====
   +
  ::[[to]] [[work]] [[out]]
   +
  ::d?n dâu, t?i dâu, ra sao; k?t thúc
   +
  ::[[it]] [[is]] [[impossible]] [[to]] [[tell]] [[how]] [[the]] [[situation]] [[will]] [[work]] [[out]]
   +
  ::khó mà nói tình hình s? ra sao
   +
   
   +
  =====Thi hành, th?c hi?n, ti?n hành (m?t công vi?c)=====
   +
   
   +
  =====Trình bày, phát tri?n (m?t ý ki?n)=====
   +
   
   +
  =====V?ch ra t? m? (m?t k? ho?ch)=====
   +
   
   +
  =====Tính toán; gi?i (bài toán); thanh toán (món n?); khai thác h?t (m?)=====
   +
   
   +
  =====L?p thành, l?p (giá c?)=====
   +
  ::[[to]] [[work]] [[round]]
   +
  ::quay, vòng, r?, quành
   +
  ::[[to]] [[work]] [[up]]
   +
  ::lên d?n, ti?n tri?n, ti?n d?n lên
   +
   
   +
  =====Gia công=====
   +
   
   +
  =====Gây nên, gieo r?c (s? r?i lo?n)=====
   +
   
   +
  =====Ch?c t?c (ai)=====
   +
   
   +
  =====So?n, chu?n b? k? lu?ng (bài di?n van)=====
   +
   
   +
  =====Tr?n thành m?t kh?i=====
   +
   
   +
  =====Nghiên c?u d? n?m du?c (v?n d?)=====
  -
  ===IDIOMS===
  +
  =====Mô t? t? m?=====
  -
  *[[to]] [[give]] [[someone]] [[the]] [[works]]
  +
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[up]]
  -
  ::(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh đòn ai
  +
  ::n?i nóng, n?i gi?n
  -
  ::Khử ai, giết ai
  +
  ::[[to]] [[work]] [[oneself]] [[up]] [[to]]
  -
  *[[to]] [[shoot]] [[the]] [[works]]
  +
  ::d?t t?i (cái gì) b?ng s?c lao d?ng c?a mình
  -
  ::đi đến cùng
  +
  ::[[to]] [[work]] [[it]]
  -
  ::Dốc hết sức; dốc hết túi
  +
  ::(t? lóng) d?t du?c m?c dích
  -
  ::Thử, thử xem
  +
  ::[[that]] [[won't]] [[work]] [[with]] [[me]]
  -
  ===Hình thái từ===
  +
  ::(thông t?c) di?u dó không h?p v?i tôi
  -
  *(V_ed):worked,
  +
  -
  * wrought
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==

  09:17, ngày 22 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh t?

  (vi?t t?t) wk s? làm vi?c; vi?c, công vi?c, công tác
  to be at work
  dang làm vi?c
  to set to work
  b?t tay vào vi?c
  to make short work of
  làm xong nhanh; dánh b?i nhanh, di?t nhanh; t?ng nhanh di
  to cease (stop) work
  ng?ng (ngh?) vi?c
  to have plenty of work to do
  có nhi?u vi?c ph?i làm
  Vi?c làm; ngh? nghi?p
  to look for work
  tìm vi?c làm
  D? làm ra, s?n ph?m
  the villagers sell part of their works
  nh?ng ngu?i nông dân bán m?t ph?n s?n ph?m c?a h?
  a good day's work
  kh?i lu?ng l?n công vi?c làm tr?n v?n du?c trong ngày
  Tác ph?m
  a work of genius
  m?t tác ph?m thiên tài
  works of art
  nh?ng tác ph?m ngh? thu?t
  Công trình xây d?ng, công vi?c xây d?ng
  public works
  công trình công c?ng (dê, d?p, du?ng...)
  D?ng c?, d? dùng, v?t li?u
  Ki?u trang trí, cách trang trí (d? thêu, may, dan, d? da...)
  (k? thu?t) máy, co c?u
  the works of a clock
  máy d?ng h?
  ( s? nhi?u) xu?ng, nhà máy
  "work in progress"; "men at work"
  "công tru?ng"
  Lao d?ng, nhân công
  work committee
  ban lao d?ng, ban nhân công
  (quân s?) pháo dài, công s?
  ( s? nhi?u) (hàng h?i) ph?n tàu
  upper work
  ph?n trên m?t nu?c
  (v?t lý) công
  (d?a lý,d?a ch?t) tác d?ng
  (nghia bóng) vi?c làm, hành d?ng
  good works; works of mercy
  vi?c t? thi?n, vi?c t?t
  to give someone the works
  (t? M?,nghia M?), (t? lóng) dánh dòn ai
  Kh? ai, gi?t ai
  to shoot the works
  di d?n cùng
  D?c h?t s?c; d?c h?t túi
  Th?, th? xem

  N?i d?ng t? worked, .wrought

  Làm vi?c
  to work hard
  làm vi?c khó nh?c; làm vi?c cham ch?
  to work to live
  làm vi?c d? sinh s?ng
  to work to rule
  làm vi?c chi?u l? (m?t hình th?c bãi công kín dáo c?a công nhân)
  Hành d?ng, ho?t d?ng, làm
  to work hard for peace
  ho?t d?ng tích c?c cho hoà bình
  to work against
  ch?ng l?i
  Gia công, ch? bi?n
  iron works easily
  s?t gia công d? dàng
  Lên men
  yeast makes beer work
  men làm cho bia lên men
  Tác d?ng, có ?nh hu?ng t?i
  their sufferings worked upon our feelings
  nh?ng n?i dau kh? c?a h? tác d?ng d?n tình c?m c?a chúng ta
  Di qua, chuy?n d?ng; d?n d?n t? chuy?n (lên, xu?ng); t? làm cho (l?ng, ch?t...)
  the rain works through the roof
  mua ch?y xuyên qua mái
  shirt works up
  áo so mi d?n d?n (t?) t?t lên
  socks work down
  t?t d?n d?n (t?) t?t xu?ng
  Ch?y
  the lift is not working
  thang máy không ch?y n?a
  to work loose
  long, jo
  Ti?n hành, ti?n tri?n; có k?t qu?, có hi?u l?c
  his scheme did not work
  k? ho?ch c?a nó th?t b?i
  it worked like a charm
  công vi?c ti?n tri?n t?t d?p; công vi?c dã thành công
  (hàng h?i) lách (tàu)
  Nhan nhó, cau l?i (m?t); day d?t (ý nghi, luong tâm)
  his face began to work violently
  m?t nó nhan nhó d? d?i

  Ngo?i d?ng t?

  B?t làm vi?c
  to work someone too hard
  b?t ai làm vi?c quá v?t v?
  Làm lên men (bia...)
  Thêu
  to work flowers in silk
  thêu hoa vào l?a
  Làm cho (máy) ch?y, chuy?n v?n
  to work a machine
  cho máy ch?y
  Làm, gây ra, thi hành, th?c hi?n
  to work wonders
  làm nh?ng vi?c k? l?; thành công r?c r?
  to work influence
  gây ?nh hu?ng
  to work a scheme
  thi hành m?t k? ho?ch
  Khai thác (m?); tr?ng tr?t (d?t dai)
  Gi?i (m?t bài toán); ch?a (b?nh)
  Nhào, n?n (b?t, d?t sét); rèn (s?t...); t?c (tu?ng); v? (m?t b?c tranh); ch?m (g?); trau (vàng, b?c)
  Dua d?n vào, chuy?n; dua, d?n ( (nghia den) & (nghia bóng))
  he worked the stone into place
  anh ta chuy?n hòn dá vào ch?
  to work a screw loose
  làm cho cái vít l?ng ra
  to work oneself into someone's favour
  l?y lòng ai, làm cho ai quý m?n mình
  to work oneself into a rage
  n?i gi?n
  to work oneself along on one's elbows
  ch?ng khu?u tay xu?ng mà bò di
  H?i to work one's passage
  Làm công trên tàu d? du?c di không ph?i tr? ti?n vé
  (thông t?c) s?p d?t, bày ra, bày muu
  to work something
  muu mô m?t vi?c gì
  to work away
  ti?p t?c làm vi?c, ti?p t?c ho?t d?ng
  to work down
  xu?ng, roi xu?ng, t?t xu?ng; dua xu?ng, h? xu?ng
  to work in
  dua vào, d? vào, dút vào
  to work off
  bi?n m?t, tiêu tan
  G?t b?; thanh toán h?t; kh?c ph?c; bán tháo
  to work off one's fat
  làm cho tiêu m?, làm cho g?y b?t di
  to work off arreasr of correspondence
  tr? l?i h?t nh?ng thu t? còn d?ng l?i
  to work on
  ti?p t?c làm vi?c
  (thông t?c) ch?c t?c (ai)
  Ti?p t?c làm tác d?ng t?i
  to work out
  d?n dâu, t?i dâu, ra sao; k?t thúc
  it is impossible to tell how the situation will work out
  khó mà nói tình hình s? ra sao
  Thi hành, th?c hi?n, ti?n hành (m?t công vi?c)
  Trình bày, phát tri?n (m?t ý ki?n)
  V?ch ra t? m? (m?t k? ho?ch)
  Tính toán; gi?i (bài toán); thanh toán (món n?); khai thác h?t (m?)
  L?p thành, l?p (giá c?)
  to work round
  quay, vòng, r?, quành
  to work up
  lên d?n, ti?n tri?n, ti?n d?n lên
  Gia công
  Gây nên, gieo r?c (s? r?i lo?n)
  Ch?c t?c (ai)
  So?n, chu?n b? k? lu?ng (bài di?n van)
  Tr?n thành m?t kh?i
  Nghiên c?u d? n?m du?c (v?n d?)
  Mô t? t? m?
  to work oneself up
  n?i nóng, n?i gi?n
  to work oneself up to
  d?t t?i (cái gì) b?ng s?c lao d?ng c?a mình
  to work it
  (t? lóng) d?t du?c m?c dích
  that won't work with me
  (thông t?c) di?u dó không h?p v?i tôi

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  công (cơ học)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bài toán từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bắt đầu chạy
  hoạt động
  in work order
  trong trạng thái hoạt động
  out-of-work
  không hoạt động được
  practical work/activities area (school)
  công việc thực hành/khu vực hoạt động
  scope of work
  phạm vi hoạt động
  work factor
  nhân tố hoạt động
  kết cấu
  khởi hành
  đi
  động tác
  làm việc
  comfortable work environment
  môi trường làm việc thuận lợi
  Computer Supported Co-operative Work (CSCW)
  hợp tác làm việc nhờ máy tính hỗ trợ
  contract work
  sự làm việc khoán
  course of work
  hành trình làm việc
  designating work week
  định rõ tuần làm việc
  ETSI Work Programme (EWP)
  Chương trình làm việc của ETSI
  hours of work
  giờ làm việc
  hours of work, restriction of
  hạn chế giờ làm việc
  in work order
  trong trạng thái làm việc
  library work area
  vùng làm việc thư viện
  MultiFunction Work Station (MFWS)
  trạm làm việc đa chức năng
  permissible work load
  tải trọng làm việc cho phép
  permit to work
  sự cho phép làm việc
  power of work
  cường độ làm việc
  Printer Work Group (PWG)
  nhóm làm việc về máy in
  Programmable Work Station (PWS)
  trạm làm việc có thể lập trình
  Remote Work Centre (RWC)
  trung tâm làm việc từ xa
  SDW A (systemdiagnostic work area)
  vùng làm việc chuẩn đoán hệ thống
  summary of programme of work and budget
  sơ lược chương trình làm việc và ngân sách
  system diagnostic work area (SDWA)
  vùng làm việc chuẩn đoán hệ thống
  work (ing) surface
  mặt làm việc
  work area
  không gian làm việc
  work area
  vùng làm việc
  work bench
  bàn làm việc của thợ
  work center
  mũi tâm làm việc
  work centers
  mũi tâm làm việc
  work centre
  mũi tâm làm việc
  work condition factor
  hệ số điều kiện làm việc
  work disk
  đĩa làm việc
  work environment
  môi trường làm việc
  work file
  tệp làm việc
  work file
  tập tin làm việc
  Work Group For Electronic Data Interchange (EEDI)
  Nhóm làm việc về trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
  work level
  nơi làm việc trên cao
  work mode
  chế độ làm việc
  Work Order Record And Details (WORD)
  hồ sơ và các chi tiết lệnh làm việc
  work permit
  giấy phép làm việc
  work projections
  đặt kế hoạch làm việc
  work session
  phiên làm việc
  work session
  thời gian làm việc
  work site
  chỗ làm việc
  work space
  không gian làm việc
  work space
  vùng làm việc
  work standard
  mẫu làm việc
  work standard
  tiêu chuẩn làm việc
  work station
  vị trí làm việc
  work station
  vị trí làm việc (của máy)
  Work station (WS)
  Trạm công tác/Trạm làm việc
  work station facility
  phương tiện làm việc
  work surface
  bề mặt làm việc
  work system
  hệ thống làm việc
  work tape
  băng làm việc
  work task
  nhiệm vụ làm việc
  work unit
  đơn vị làm việc
  work week twin
  tuần làm việc
  work-load
  tải trọng làm việc
  working plane (workplane)
  mặt phẳng làm việc
  lao động
  accident at work
  tai nạn lao động
  intellectual work
  lao động trí óc
  manual work
  lao động thủ công
  mental work
  lao động trí óc
  relay work
  lao động theo ca
  scientific organization of work
  sự tổ chức lao động (có) khoa học
  work boot
  ủng bảo hộ lao động
  work cure
  trị liệu lao động
  work organization
  sự tổ chức lao động
  work safety
  an toàn lao động
  work safety
  sự an toàn lao động
  work shoe
  giày bảo hộ lao động
  gia công
  broken-color work
  gia công màu xỉn
  chain work
  sự gia công dây chuyền
  cold work
  gia công nguội
  compression work
  sự gia công nén
  finishing work
  sự gia công tinh
  hot work steel
  thép làm khuôn gia công nóng
  internal facing tool (boringtool) for corner work
  lưỡi dao tiện trong để gia công lỗ
  machine work
  sự gia công cơ khí
  preliminary work
  sự gia công sơ bộ
  reinforcing work
  công tác cốt thép (gia công lắp ráp)
  rock work dressing
  nghề gia công đá
  rubble work
  nghề gia công đá hộc
  tinsminth work
  gia công sắt tây (tôn mỏng)
  unmachined work
  sản phẩm gia công thô
  work against the grain
  gia công ngược thớ gỗ
  work plate
  tấm đỡ vật gia công
  work station (school)
  trạm gia công
  work surface
  mặt gia công
  work table
  bàn gia công
  sự làm việc
  contract work
  sự làm việc khoán
  sự tác động
  sự thao tác
  sự vận hành
  vận hành
  rhythmical work
  vận hành nhịp nhàng
  total work of system
  vận hành toàn hệ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  công tác
  devolve work on someone (to...)
  trao công tác cho ai
  progress of work
  tiến trình công tác
  relief work
  công tác cứu tế thất nghiệp
  relief work (forunemployed)
  công tác cứu tế thất nghiệp
  summary of programme of work
  tóm tắt kế hoạch công tác
  work assignment
  sự phân phối công tác
  work book
  sổ tay công tác
  work measurement
  đo lường hiệu suất công tác
  work measurement
  sự đánh giá công tác
  work measurement
  sự đánh giá công tác, đo lường hiệu suất công tác
  work sampling
  việc lấy mẫu công tác
  work schedule
  bảng tiến độ công tác
  work schedule
  bảng tiến độ công tác, lich công tác
  work sharing
  việc chia công tác
  work sharing
  việc chia lượng công tác
  work sheet
  phiếu ghi công tác
  work sheet
  phiếu liệt kê công tác
  work station
  cương vị công tác
  work station
  trạm công tác
  work study
  công tác nghiên cứu
  work study
  nghiên cứu công tác
  work ticket
  phiếu công tác
  work ticket
  phiếu công tác, phiếu tác nghiệp
  công việc
  administrative work
  công việc hành chánh
  begin a piece of work [[]] (to...)
  bắt đầu một công việc
  book work
  công việc kế toán
  clerical work
  công việc văn phòng
  creative work
  công việc sáng tạo
  daily report of work
  báo cáo công việc hàng ngày
  defective work
  chỗ hỏng trong công việc
  derangement of work
  sự gián đoạn công việc
  design work
  công việc thiết kế
  desk work
  công việc văn phòng
  field work
  công việc tại chỗ, tại hiện trường
  ground work
  công việc chuẩn bị
  hard work
  công việc cần lao
  home work
  công việc chuẩn bị
  home work
  công việc chuẩn bị (cho một cuộc họp...)
  job work (job-work)
  công việc bao khoán
  job work (job-work)
  công việc tính theo sản phẩm
  lump work
  công việc bao khoán
  minutes of accomplishment of work
  biên bản hoàn thành công việc
  night work
  công việc ban đêm
  non-productive work
  công việc không sinh lợi
  office work
  công việc văn phòng
  part-time work
  công việc một phần thời gian
  pay according to work [[]] (to...)
  trả theo công việc
  research work
  công việc nghiên cứu
  return-to-work
  sự trở lại công việc
  rounding -off work
  công việc cuối cùng để hoàn thành
  rounding-off work
  công việc vét đuôi
  routine work
  công việc (thường làm) hàng ngày
  routine work
  công việc (thường làm) hằng ngày
  schedule work
  công việc (đã định) theo biểu thời gian
  seasonal work
  công việc theo mùa, từng vụ
  secretarial work
  công việc (của) thư ký
  secretarial work
  công việc của thư ký
  skilled work
  công việc chuyên môn
  taskwork (taskwork)
  công việc được giao
  temporary work
  công việc tạm thời
  work assignment
  phần công việc được giao
  work in process inventory
  hàng trữ kho đang chế tạo, công việc đang tiến hành
  work in progress
  công việc đang tiến hành
  work load
  gánh nặng công việc
  work measurement
  đo lường công việc
  work piece
  công việc, việc làm
  work study
  nghiên cứu công việc
  nghề nghiệp
  work ethic
  đạo lý nghề nghiệp
  nghiệp vụ
  tác nghiệp
  work ticket
  phiếu công tác, phiếu tác nghiệp
  việc làm
  assembly line work
  việc làm dây chuyền
  casual work
  việc làm nhất thời
  class of work
  đẳng cấp việc làm
  day-wage work
  việc làm lương ngày
  dead work
  việc làm không có tính sản xuất
  defective work
  việc làm thiếu sót
  extra work
  việc làm thêm giờ
  full-time work
  việc làm toàn thời gian
  group work
  việc làm theo nhóm
  home work
  việc làm tại nhà
  job work (job-work)
  việc làm khoán
  journey work
  việc làm công nhật
  journey work
  việc làm thuê ngắn hạn
  lump work
  việc làm khoán
  machine work
  việc làm bằng máy
  make-work job
  việc làm không sinh lợi
  overtime work
  việc làm ngoài giờ
  overtime work
  việc làm thêm giờ
  paid work
  việc làm có (trả) thù lao
  part-time work
  việc làm không trọn ngày
  part-time work
  việc làm nửa ngày
  piecework (piecework)
  việc làm theo sản phẩm
  right to work
  quyền có công ăn việc làm
  routine work
  việc làm quen tay
  routine work
  việc làm thường ngày
  seasonal work
  việc làm theo thời vụ
  shift work
  việc làm theo ca kíp
  shift work (shift-work)
  việc làm chia ca
  side work
  việc làm kiêm nhiệm
  special order work
  việc làm ăn công (vật liệu của chủ giao)
  special order work
  việc làm công (vật liệu của chủ giao)
  take in extra work
  nhận việc làm thêm
  take in extra work (to..)
  nhận việc làm thêm
  taskwork (taskwork)
  việc làm theo nhiệm vụ
  taskwork (taskwork)
  việc làm theo sản phẩm, làm khoán
  time work
  việc làm (tính theo) giờ
  time work
  việc làm tính theo giờ
  work analysis
  phân tích việc làm
  work piece
  công việc, việc làm
  work prospects
  triển vọng việc làm
  work unit
  đơn vị việc làm
  work value
  giá trị việc làm

  Nguồn khác

  • work : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Labour, toil, effort, drudgery, travail, exertion,industry: Few people make it to the top and stay there withouthard work.
  Employment, business, occupation, vocation,calling, profession, trade, line, m‚tier, career, livelihood,job, post, position, situation: Does your work as a test pilotinterfere much with your home life?
  Task, function, duty,assignment, charge, responsibility, chore, commission,undertaking, stint: When you are finished with that work, cleanout the cellar.
  Feat, achievement, creation, accomplishment,opus, handiwork, oeuvre, production, composition, piece,master-work, masterpiece, chef-d'oeuvre, magnum opus, output:Some of Edwin's recent works have won prizes.
  In work. inproduction, under way, being done, in the works, being planned,in the planning stage(s): The budget has been approved and theproject is already in work.
  Out of work. unemployed, idle,jobless, at liberty, between engagements, available, free, Britredundant, Colloq Brit on the dole, US on or collectingunemployment: How long have you been out of work?
  V.
  Labour, toil, exert oneself, sweat, moil, slave (away),peg away, slog (away): His father worked in the mines from theage of nine till he died of black-lung disease at forty. 8 till,plough, farm, cultivate: Would he have been healthier andlonger-lived had he worked the land? 9 have a job, hold (down) apost or position, earn a living, be employed: His wife works asa designer in a Parisian fashion house.
  Control, manage,manipulate, manoeuvre, wield, handle, operate, use, make use of,utilize, exploit, deal with, bring into play: Are you sure youknow how to work all those dials and buttons?
  Function,operate, run, go, develop, turn out, Colloq pan out: Are yousure that the plan is working to your advantage?
  Function,operate, run, go: The drill works better if you turn on thepower.
  Knead, mould, form, fashion, shape; mix, stir,incorporate: Work the clay into long, narrow strips. Try towork the colour in with your fingers.. 14 manoeuvre, manipulate,guide: See if you can work him over into a corner where you cangrab him. 15 operate, use, employ, put to (good or effective)use, wield, manipulate, ply, apply, exploit: Tanya must haveworked her magic on Eustace to make him that docile.
  Bringabout, effect, accomplish, carry out or off, make, produce,achieve, engender, beget, create, do, put through, execute,fulfil, effectuate, implement, realize: I doubt that the newsports centre will work many changes in the area. 17 work in.find time or space for, include, insert, introduce, fit in,squeeze in, accommodate: I'll try and work in your commentswhen I write up my report.
  Work on. wheedle, coax,importune, press, Brit pressurize, US pressure; influence,persuade, act on, prevail upon, induce, dispose, urge: Keepworking on him to try to change his mind.
  Work out. aexercise, do callisthenics, do aerobics, warm up, do setting-upexercises, do (one's) daily dozen, jog, lift weights, train,drill: I try to work out for an hour every day. b Often, workout at or to. equal, total (up to), result in, amount to, cometo: Let's see - that works out at one car for every 4.7 people.c clear up, resolve, solve, Slang Brit and New Zealand suss out:Thaddeus is old enough to work out his own problems. Can theywork out their differences? d evolve, develop, succeed, prosper,come out all right, prove satisfactory, go well, be effective,Colloq pan out: How can you be so sure that everything willwork out? e formulate, work up, contrive, draw up, detail,plan, develop, devise, put together, elaborate, expand, enlarge(on): The captain worked out a way for them to escape.
  Workup. a excite, make excited, agitate, inflame, enkindle, arouse,rouse, stir, move, animate, incite, spur, Colloq fire (up), get(someone) (all) steamed or hopped or het up: Thosefire-and-brimstone preachers used to get the people all workedup. b prepare, (make or get) ready, whip into shape, develop,come up with, write up, put together, produce, turn out: Canyou work up that proposal in time for Monday's meeting? cadvance, ascend, rise, move up or ahead or on: In no time atall, Greg worked his way up from assembler to foreman. d See 19(e), above.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  The application of mental or physical effort toa purpose; the use of energy.
  A a task to be undertaken. bthe materials for this. c (prec. by the; foll. by of) a taskoccupying (no more than) a specified time (the work of amoment).
  A thing done or made by work; the result of anaction; an achievement; a thing made.
  A person's employmentor occupation etc., esp. as a means of earning income (lookedfor work; is out of work).
  A a literary or musicalcomposition. b (in pl.) all such by an author or composer etc.6 actions or experiences of a specified kind (good work!; thisis thirsty work).
  A (in comb.) things or parts made of aspecified material or with specified tools etc. (ironwork;needlework). b archaic needlework.
  (in pl.) the operativepart of a clock or machine.
  Physics the exertion of forceovercoming resistance or producing molecular change (convertheat into work).
  (in pl.) colloq. all that is available;everything needed.
  (in pl.) operations of building or repair(road works).
  (in pl.; often treated as sing.) a place wheremanufacture is carried on.
  (usu. in pl.) Theol. ameritorious act.
  (usu. in pl. or in comb.) a defensivestructure (earthworks).
  (in comb.) a ornamentation of aspecified kind (poker-work). b articles having this.
  V.(past and past part. worked or (esp. as adj.) wrought) 1 intr.(often foll. by at, on) do work; be engaged in bodily or mentalactivity.
  Intr. a be employed in certain work (works inindustry; works as a secretary). b (foll. by with) be theworkmate of (a person).
  Intr. (often foll. by for) makeefforts; conduct a campaign (works for peace).
  Intr. (foll.by in) be a craftsman (in a material).
  Intr. operate orfunction, esp. effectively (how does this machine work?; youridea will not work).
  Intr. (of a part of a machine) run,revolve; go through regular motions.
  Tr. carry on, manage, orcontrol (cannot work the machine).
  Tr. a put or keep inoperation or at work; cause to toil (this mine is no longerworked; works the staff very hard). b cultivate (land).
  Tr.bring about; produce as a result (worked miracles).
  Tr.knead, hammer; bring to a desired shape or consistency.
  Tr.do, or make by, needlework etc.
  Tr. & intr. (cause to)progress or penetrate, or make (one's way), gradually or withdifficulty in a specified way (worked our way through the crowd;worked the peg into the hole).
  Intr. (foll. by loose etc.)gradually become (loose etc.) by constant movement.
  Tr.artificially excite (worked themselves into a rage).
  Tr.solve (a sum) by mathematics.
  Tr. a purchase with one'slabour instead of money (work one's passage). b obtain bylabour the money for (one's way through university etc.).
  Intr. (foll. by on, upon) have influence.
  Intr. be in motionor agitated; cause agitation, ferment (his features workedviolently; the yeast began to work).
  Intr. Naut. sailagainst the wind.
  Sl. kill a person. haveone's work cut out be faced with a hard task. set to work beginor cause to begin operations. work away (or on) continue towork. work-basket (or -bag etc.) a basket or bag etc.containing sewing materials. work camp a camp at whichcommunity work is done esp. by young volunteers. work one'sfingers to the bone see BONE. work in find a place for. workit colloq. bring it about; achieve a desired result. work ofart a fine picture, poem, or building etc. work off get rid ofby work or activity. work out 1 solve (a sum) or find out (anamount) by calculation.
  (foll. by at) be calculated (thetotal works out at 230).
  Give a definite result (this sumwill not work out).
  Have a specified result (the plan workedout well).
  Provide for the details of (has worked out ascheme).
  Accomplish or attain with difficulty (work out one'ssalvation).
  Exhaust with work (the mine is worked out).
  Engage in physical exercise or training. work over 1 examinethoroughly.
  Colloq. treat with violence. works council esp.Brit. a group of employees representing those employed in aworks etc. in discussions with their employers. work-shydisinclined to work. works of supererogation seeSUPEREROGATION. work study a system of assessing methods ofworking so as to achieve the maximum output and efficiency.work table a table for working at, esp. with a sewing-machine.work to rule (esp. as a form of industrial action) followofficial working rules exactly in order to reduce output andefficiency. work-to-rule the act or an instance of working torule. work up 1 bring gradually to an efficient state.
  (foll. by to) advance gradually to a climax.
  Elaborate orexcite by degrees.
  Mingle (ingredients) into a whole.
  Learn (a subject) by study. work one's will (foll. by on, upon)archaic accomplish one's purpose on (a person or thing). workwonders see WONDER.
  Workless adj. [OE weorc etc. f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X