• (Khác biệt giữa các bản)
  (Nguồn khác)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">ji:ld</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  =====/'''<font color="red">ji:ld</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  Dòng 64: Dòng 60:
  *Ving: [[yielding]]
  *Ving: [[yielding]]
  -
  == Cơ khí & công trình==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
  =====tính chảy dẻo=====
  +
  | __TOC__
  -
   
  +
  |}
  -
  == Điện lạnh==
  +
  === Cơ khí & công trình===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====tính chảy dẻo=====
  -
  =====hiệu suất oat giờ=====
  +
  === Điện lạnh===
  -
   
  +
  =====hiệu suất oat giờ=====
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====lượng nước tiêu=====
  =====lượng nước tiêu=====
  Dòng 184: Dòng 179:
  ::[[yield]] [[of]] [[an]] [[oil]] [[well]]
  ::[[yield]] [[of]] [[an]] [[oil]] [[well]]
  ::sản lượng của giếng dầu
  ::sản lượng của giếng dầu
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  == Kinh tế ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
   
  +
  =====bách phân lãi=====
  =====bách phân lãi=====
  Dòng 252: Dòng 244:
  ::[[yield]] [[to]] [[worst]]
  ::[[yield]] [[to]] [[worst]]
  ::suất thu nhập xấu nhất
  ::suất thu nhập xấu nhất
  -
   
  +
  ===== Tham khảo =====
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yield yield] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=yield yield] : Corporateinformation
  *[http://www.tuition.com.hk/dictionary/y.htm yield] : Accounting, Business Studies and Economics Dictionary
  *[http://www.tuition.com.hk/dictionary/y.htm yield] : Accounting, Business Studies and Economics Dictionary
  -
   
  +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  =====V.=====
  -
  ===V.===
  +
  -
   
  +
  =====Surrender, give up (the fight or struggle), give in,knuckle under, submit, cede, cry quits, throw in the towel orthe sponge, capitulate, succumb, raise the white flag: Thecaptain of the enemy company asked if we would yield.=====
  =====Surrender, give up (the fight or struggle), give in,knuckle under, submit, cede, cry quits, throw in the towel orthe sponge, capitulate, succumb, raise the white flag: Thecaptain of the enemy company asked if we would yield.=====
  Dòng 271: Dòng 260:
  =====Return, production, output, revenue, takings, gate,earnings, income, proceeds, profit, gain: The yield from thatoperation is not even enough to pay the rent.=====
  =====Return, production, output, revenue, takings, gate,earnings, income, proceeds, profit, gain: The yield from thatoperation is not even enough to pay the rent.=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====V. & n.=====
  -
  ===V. & n.===
  +
  -
   
  +
  =====V.=====
  =====V.=====

  03:48, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /ji:ld/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy...)
  in full yield
  có hiệu suất cao; đang sinh lợi nhiều
  (tài chính) lợi nhuận, lợi tức
  (kỹ thuật) sự cong, sự oằn

  Ngoại động từ

  (nông nghiệp) sản xuất, làm ra, mang lại
  a tree yields fruit
  cây sinh ra quả
  this land yields good crops
  miếng đất này mang lại thu hoạch tốt
  (tài chính) sinh lợi
  to yield 10%
  sinh lợi mười phần trăm
  Chịu thua, chịu nhường
  to yield precedence to
  nhường bước cho
  to yield submission
  chịu khuất phục
  to yield consent
  bằng lòng
  to yield a point in a debate
  chịu thua một điểm trong một cuộc tranh luận
  (quân sự) giao, chuyển giao

  Nội động từ

  (nông nghiệp); (tài chính) sinh lợi
  Đầu hàng, quy phục, hàng phục, khuất phục
  to be determined never to yield
  cương quyết không đầu hàng
  to yield to force
  khuất phục trước sức mạnh
  Chịu thua, chịu lép, nhường
  to yield to none
  chẳng nhường ai, không chịu thua ai
  Cong, oằn
  to yield under a weight
  cong (oằn) dưới sức nặng
  to yield oneself up to
  dấn thân vào
  to yield up the ghost
  chết

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tính chảy dẻo

  Điện lạnh

  hiệu suất oat giờ

  Kỹ thuật chung

  lượng nước tiêu
  lưu lượng
  catchment yield
  lưu lượng bể tích nước
  catchment yield
  lưu lượng của lưu vực
  reservoir yield
  lưu lượng hồ nước
  safe yield
  lưu lượng an toàn
  sediment yield
  lưu lượng phù sa
  specific yield
  lưu lượng đơn vị
  specific yield
  lưu lượng riêng
  yield factor
  lưu lượng của lưu vực
  năng suất
  drill well yield
  năng suất khoan giếng
  evaporator yield
  năng suất bay hơi
  liquefaction yield
  năng suất hóa lỏng
  lợi nhuận
  hiệu suất
  chip yield
  hiệu suất chip
  chip yield
  hiệu suất vi mạch
  coke yield
  hiệu suất than cốc
  energy yield
  hiệu suất năng lượng
  fabrication yield
  hiệu suất chế tạo
  gas yield
  hiệu suất khí
  gasoline yield
  hiệu suất xăng
  glass yield
  hiệu suất thủy tinh
  ion yield
  hiệu suất iôn (hóa)
  light yield
  hiệu suất sáng
  low-yield region
  miền hiệu suất thấp
  muon yield
  hiệu suất của muon
  neutron yield
  hiệu suất nơtron
  quantum yield
  hiệu suất lượng tử
  quantum yield of luminescence
  hiệu suất phát sáng lượng tử
  secondary yield
  hiệu suất thứ cấp
  thermal neutron yield
  hiệu suất nơtron nhiệt
  thermal yield
  hiệu suất tỏa nhiệt
  thermodynamic yield
  hiệu suất nhiệt động
  thermodynamic yield
  hiệu suất nhiệt động (lực)
  wafer yield
  hiệu suất của lát
  X-ray yield
  hiệu suất tia Rontgen
  oằn
  sự chảy dẻo
  plastic yield
  sự chảy dẻo hạt nhân
  sự cong
  sự lún
  sự oằn
  sản lượng
  carcass yield
  sản lượng con gia súc
  coal yield
  sản lượng than tuyển
  commercial yield
  sản lượng thương mại
  concrete mixed yield
  sản lượng bêtông
  crop yield
  sản lượng cây trồng
  cumulative yield
  sản lượng tích lũy
  gas yield
  sản lượng khí
  glass yield
  sản lượng thủy tinh
  initial yield
  sản lượng ban đầu
  theoretical yield
  sản lượng lý thuyết
  theoretical yield
  sản lượng theo lý thuyết
  yield of an oil well
  sản lượng của giếng dầu

  Kinh tế

  bách phân lãi
  sản lượng
  absolute yield
  sản lượng tuyệt đối
  aggregate yield
  tổng sản lượng
  crop yield
  sản lượng cây trồng
  mean yield
  sản lượng bình quân
  nominal yield
  sản lượng danh nghĩa
  prospective yield
  sản lượng kỳ vọng
  yearly yield
  sản lượng năm
  yield per unit area
  sản lượng trên mỗi đơn vị diện tích
  sinh ra
  suất thu nhập
  effective yield
  suất thu nhập thực tế
  equivalent taxable yield
  suất thu nhập phải chịu thuế tương đương
  fixed yield
  suất thu nhập cố định
  flat yield
  suất thu nhập đồng loạt
  initial yield
  suất thu nhập ban đầu
  maturity yield
  suất thu nhập đến hạn (thanh toán)
  maturity yield
  suất thu nhập đến hạn thanh toán
  negative yield curve
  đường suất thu nhập âm
  nominal yield
  suất thu nhập danh nghĩa
  positive yield curve
  đường suất thu nhập dương
  redemption yield
  suất thu nhập đến hạn chuộc lại
  running yield
  suất thu nhập đồng loạt
  true yield
  suất thu nhập thực sự
  yield method
  phương pháp suất thu nhập
  yield on a discount basis
  suất thu nhập hoàn vốn chiết tính
  yield spread
  chênh lệch suất thu nhập
  yield to average life
  suất thu nhập giữa chừng
  yield to call
  suất thu nhập đến ngày chuộc
  yield to maturity
  suất thu nhập khi đến hạn thanh toán
  yield to redemption
  suất thu nhập đến hạn chuộc lại
  yield to worst
  suất thu nhập xấu nhất
  Tham khảo
  • yield : Corporateinformation
  • yield : Accounting, Business Studies and Economics Dictionary

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Surrender, give up (the fight or struggle), give in,knuckle under, submit, cede, cry quits, throw in the towel orthe sponge, capitulate, succumb, raise the white flag: Thecaptain of the enemy company asked if we would yield.
  Giveup, surrender, give over, hand in or over, abandon, relinquish,renounce, cede: We agreed to yield our arms to the enemy.
  Agree, consent, comply, concede, relent, assent, give way,accede, concur: He did his best to persuade me, and I finallyyielded.
  Earn, return, pay, bring in, supply, generate,produce, net: She has investments that yield more than 15% ayear.
  N.
  Return, production, output, revenue, takings, gate,earnings, income, proceeds, profit, gain: The yield from thatoperation is not even enough to pay the rent.

  Oxford

  V. & n.
  V.
  Tr. (also absol.) produce or return as a fruit,profit, or result (the land yields crops; the land yieldspoorly; the investment yields 15%).
  Tr. give up; surrender,concede; comply with a demand for (yielded the fortress; yieldedthemselves prisoners).
  Intr. (often foll. by to) a surrender;make submission. b give consent or change one's course ofaction in deference to; respond as required to (yielded topersuasion).
  Intr. (foll. by to) be inferior or confessinferiority to (I yield to none in understanding the problem).5 intr. (foll. by to) give right of way to other traffic.
  Intr. US allow another the right to speak in a debate etc.
  N. an amount yielded or produced; an output or return.
  Yieldpoint Physics the stress beyond which a material becomesplastic.
  Yielder n. [OE g(i)eldan pay f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X