• Hiển thị 1-25 của 45 tin nhắn. Mạch tin nhắn

  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 4889 ngày
  avatar

  ^^ học kinh tế mà giỏi ngoại ngữ nhỉ: Anh-Hoa-Nhật luôn hả? :D

  Đã gửi cách đây 4890 ngày
  avatar

  Cty tớ làm về boiler cậu à, chưa có chi nhánh ngoài HN :-p. Thế trước cậu học j ra?

  Đã gửi cách đây 4890 ngày
  avatar

  ^^, thế sao lại làm việc k liên wan tiếng Trung nhỉ? Cũng tiếc lắm đó chứ. Thế las làm về cái j?

  Đã gửi cách đây 4890 ngày
  avatar

  ok ^^

  Đã gửi cách đây 4890 ngày
  avatar

  Ừ, tớ đang tìm công việc dịch thêm đó mà. Bây giờ thì chỉ dịch thêm ở cty thôi. Còn Las?

  Đã gửi cách đây 4972 ngày
  avatar

  sorry 1 tí, cái the receipient là người thu nhận (cái chất L) phụ thuộc vào danh tính của người thu nhận i.e. họ là ai?

  Đã gửi cách đây 4973 ngày
  avatar

  Thuật ngữ “tinh bột tiền gelatin hóa” (gelatin:keo) đc sử dụng tại đây có nghĩa là tinh bột đc tiền gelatin hóa từng phần, điển hình chứa khoảng 5% amyloza tự do, 15% amylopectin tự do và 80% tinh bột không biến tính. Nó thu được bởi cho tinh bột được làm ẩm dưới áp suất cơ học để làm vỡ một số hoặc toàn bộ các hạt tinh bột.

  Đã gửi cách đây 5001 ngày
  avatar

  à, nick skype của em là catthuong anh ạ

  Đã gửi cách đây 5001 ngày
  avatar

  Anh LAs, em có nghe Mều Rồ nói anh biết tiếng Trung, em cũng học chuyên Trung ra. a có nick Skype hem cho e xin với nhé, có gì anh em mình trao đổi hen anh. ĐƯợc k ạ?

  Đã gửi cách đây 5014 ngày
  avatar

  Trong toàn bộ quy cách và những yêu cầu sau đây, trừ phi văn cảnh đòi hỏi phải quy định khác thì từ “comprise” (“gồm”) và các biến thể của từ này (comprises/comprising) sẽ đc hiểu là nó hàm ý tới 1 sự bao gồm 1 đơn nguyên hoặc 1 bước hoặc 1 nhóm đơn nguyên đc quy định rõ, nhưng không hàm ý tới sự ngoại trừ bất kỳ đơn nguyên, bước hoặc nhóm đơn nguyên hay nhóm bước nào khác. (integer =đơn nguyên, tức không có phần lẻ)

  Đã gửi cách đây 5014 ngày
  avatar

  ^^, u'r welcome, Tuệ Nhi dịch cũng sát lắm, nói chùng bwowcs 1 là sản xuất chế phẩm ban đầu của levo dạng nén, mà chế phẩm ban đầu đấy lại là levo dạng bột^^

  Đã gửi cách đây 5014 ngày
  avatar

  tức là ở bước 1 người ta nghiền micro trước để tạo chế phẩm đầu tiên ( chế phẩm này có bao gồm lượng bột levo nữa), sau đó sẽ nghiền tiếp phần còn lại của micro đồng thời trộn cùng tinh bột tiền gela với bột levo để tạo mẫu thuốc^^

  Đã gửi cách đây 5014 ngày
  avatar

  step1: chế phẩm của bột levo có chứa 1 phần micro bằng cách nghiền step2: nghiền phần còn lại của micro và tinh bột tiêng glen với bột levo để tạo mẫu hàm lượng của chế phẩm hoàn chỉnh step3: thêm bột tan,... ........ (tham khảo^^)

  Đã gửi cách đây 5014 ngày
  avatar

  Levothyroxine sodium tablets were manufactured by a direct compression process comprising the following steps:

    * preparation of a levothyroxine sodium triturate with a portion of the microcrystalline cellulose by simple blending
    * blending the remainder of the microcrystalline cellulose and pregelatinised starch with the levothyroxine sodium triturate to produce a uniform content of active substance;
    * addition of the talc, silicon dioxide colloidal and magnesium stearate, followed by blending to prepare a powder mixture;
    * compression of levothyroxine sodium tablets at a crushing strength of not less than 30N (3Kp) and a resulting strength of 35-100N (3.5-10Kp).
  
  Đã gửi cách đây 5038 ngày
  avatar

  Needless to. say, underside vane 18 continues to exert pump operation as well as dispersing discharged water from above as was the case in the wash step to facilitate the rinse operation

  Rõ ràng, cánh dưới 18 tiếp tục thúc đẩy hoạt động bơm cũng như xả nước từ trên, đúng cho trường hợp ở bước giặt, sẽ tạo điều kiện cho hoạt động giũ

  Đã gửi cách đây 5045 ngày
  avatar

  Among them, the second outlet 27, as apparent from the transverse cross sectional view given in FIG. 4, is formed at flat section 21 of fluid path cover 20 which is a relatively flat portion of fluid path cover 20 that exhibits a circumferential profile having a substantially identical horizontal curvature and opens up toward the inward direction (horizontal direction) of the tub as indicated by the arrows in FIG. 4. Trong số đó, cửa ra thứ hai 27, như hiển thị rõ từ hình chiếu cắt ngang đã cho trong hình 4, được tạo thành tại mặt cắt phẳng 21 của nắp đậy đường nước 20 mà nó là 1 bộ phận tương đối phẳng của nắp đậy đường nước 20, thể hiện 1 đường gờ vòng tròn có 1 viền cong khá là giống theo phương ngang và mở về hướng dòng nạp (hướng theo phương ngang) của thùng như được mô tả bằng các mũi tên trong H4.

  Đã gửi cách đây 5045 ngày
  avatar

  At the bottom exterior of water tub 6, drive elements 12 provided with components such as motor for wash and dehydration and transmission elements such a clutch mechanism are provided.At the bottom of water tub 6, drain 13 is provided that is connected to an electric drain valve 14 which is in turn connected to one end of drain hose 15 the other end of which extends out of the washer dehydrator. Tại phần ngoài, dưới cùng của thùng nước 6, các chi tiết tải 12 đc cung cấp với các linh kiện cấu thành như mô tơ cho giặt và vắt nước, và các chi tiết truyền động như cơ cấu ly hợp (côn) cũng được cung cấp. Tại đáy của thùng nước 6, bộ thoát nước 13 đc cung cấp, nó đc nối với van điện vắt kiệt 14 mà đến lượt nó lại đc nối với 1 đầu ống thoát nước 15, còn đầu kia trải dài cho thò ra bên ngoài của bộ phận vắt nước của máy.

  Đã gửi cách đây 5045 ngày
  avatar

  Body 1 shown in FIG. 2 that defines the exterior housing oi: the washer is configured by a generally rectangular outer cabinet 2 and top cover 3 covering the upper surface of outer cabinet

  Thân (máy) số 1 trong H2 đưa ra định nghĩa dầu tại thân ngoài như sau: máy giặt được cấu hình bởi ngăn ngoài hình chữ nhật thông thường (số 2 ) và nắp đậy trên (số 3) che phủ mặt trên của ngăn ngoài

  Đã gửi cách đây 5045 ngày
  avatar

  máy giặt được cấu tạo bởi vỏ máy hình chữ nhật bên ngoài 2 và nắp đậy 3 để đậy mặt trên vỏ máy

  Đã gửi cách đây 5063 ngày
  avatar

  Aerosol formulations typically comprise a solution or fine suspension of the active ingredient in a pharmaceutically acceptable aqueous or non-aqueous solvent and are usually presented in single or multidose quantities in sterile form in a sealed container which can take the form of a cartridge or refill for use with an atomising device Các cách trình bày dạng phun khí điển hình bao gồm 1 dung dịch hoặc chất huyền phù tinh khiết chứa hoạt chất ở trong dung môi thể nước hoặc không có nước, phù hợp về mặt dược chất, và chúng thường được trình bày với 1 liều duy nhất hoặc nhiều liều ở dạng vô trùng trong hộp có nắp gioăng kín mà có thể ở dưới dạng hộp chiết hoặc tái nạp để sử dụng với 1 thiết bị phun sương.

  Đã gửi cách đây 5071 ngày
  avatar

  Alternatively the sealed container may be a disposable dispensing device such as a single dose nasal inhaler or an aerosol dispenser fitted with a metering valve. Where the dosage form comprises an aerosol dispenser, it will contain a propellant which can be a compressed gas e.g. air, or an organic propellant such as a fluorochlorohydrocarbon or hydrofluorocarbon

  Có thể chọn lẫn nhau, bình kín gioăng có thể là thiết bị chiết dùng 1 lần ví dụ như cái hít liều bằng đường mũi hoặc bình xịt hơi có gắn van đo liều. Trong trường hợp dạng thức liều cần tới bình chiết xịt thì nó sẽ gồm có 1 chất đẩy có thể là khí nén ví dụ như không khí, hoặc 1 chất đẩy hữu cơ như fluorochlorohydrocarbon or hydrofluorocarbon.

  Đã gửi cách đây 5081 ngày
  avatar

  When the arrangement of EO and PO is block, insofar as the average number of added moles are within the aforementioned ranges, the number of EO blocks and the number of PO blocks may each be one or may each be two or more. When the number of blocks composed of EO is two or more, how many times EO repeats in each block may be the same with each other or may be different. When the number of PO blocks is two or more, how many times P0 repeats 25 in each block may also be the same with each other or may be different. Khi sự sắp xếp EO và PO thành khối tới chừng mực mà số lượng trung bình các mole bổ sung đều nằm trong dãy đã nêu ở trên, thì số lượng các khối EO và khối PO có thể là liền 1 khối hoặc có thể mỗi cái là hai hoặc nhiều khối. Khi số lượng các khối gồm EO là 2 hoặc nhiều hơn, thì EO cứ nhắc lại bao nhiêu lần trong mỗi khối thì các khối khác cũng lặp lại từng đó lần hoặc (chúng) có thể khác nhau. Khi số lượng khối PO là 2 hoặc nhiều hơn, thì PO nhắc lại 25 lần trong mỗi khối bao nhiêu lần thì các khối khác cũng lặp lại tương tự hoặc (chúng) có thể khác nhau.

  Đã gửi cách đây 5081 ngày
  avatar

  a constitutional unit: đơn vị cấu tạo (của polime)

  Đã gửi cách đây 5081 ngày
  avatar

  Cleaning property tests as described below were carried out using the resulting surfactant compositions as hard-surface cleaning agents. Các thử nghiệm làm sạch như đc mô tả dưới đây đc tiến hành s/dụng h/c HĐBM làm phương tiện với vai trò là tác nhân làm sạch bề mặt cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X