• Hiển thị 1-19 của 19 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 5395 ngày
  avatar

  hú hú, kíu tớ cái Tiêu Chuẩn thiết kế cho KHU THƯƠNG MẠI với, nhất là cái bãi để xe đó >:D<

  Đã gửi cách đây 5397 ngày
  avatar

  bài thơ phía dưới hay, cóp ở đâu thế ;) thanks nhé >:D<

  Đã gửi cách đây 5401 ngày
  avatar

  ok?

  Đã gửi cách đây 5401 ngày
  avatar

  8.6 The total width of the door, emergency exit, and lobby or staircase piece is calculated as follows: 1m for 100 people. However, it is not allowed to be less than: _ 0.8m for the entrance door; _ 1m for the alley; _ 1.4m for the lobby _ 1.05m for the staircase piece.

  Đã gửi cách đây 5401 ngày
  avatar

  8.5 The allowable furtherest space calculated from the door of the furtherest room to the nearest emergency exit (exclusive toilet, bathroom) is not allowed greater than: _ 50m for the rooms between two staircases or two exits; 25m for the room only got one staircase or one exit of the utility room; _ 40m for the room between two staircases or two exits; 25m for the room only got one staircase or one exit of public house, tenement house or apartment.

  Đã gửi cách đây 5401 ngày
  avatar

  alley to the roof. 1.1The allowable furtherest space calculated from the door of the furtherest room to the nearest emergency exit (exclusive toilet, bathroom) is not allowed greater than: 50m for the rooms between two staircases or two exits; 25m for the room only got one staircase or one exit of the utility room; 40m for the room between two staircases or two exits; 25m for the room only got one staircase or one exit of public house, tenement house or apartment.

  1.2The total width of the door, emergency exit, and lobby or staircase piece is calculated as follows: 1m for 100 people. However, it is not allowed to be less than: 0.8m for the entrance door; 1m for the alley; 1.4m for the lobby 1.05m for the staircase piece.

  Đã gửi cách đây 5401 ngày
  avatar

  DR hiểu nó thế nào, giải thích cho MM xíu xiu nha, đang cần gấp mà đọc hoài chẳng hiểu nó viết cái chi :(

  Đã gửi cách đây 5401 ngày
  avatar

  Tiêu chuẩn xây dựng VN tcvn 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy, nhà cao tầng , yêu cầu thiết kế Fire protection - High rise building - Design requirements

  Mục 8.5 8.6 coi giúp MM với, sao MM không hiểu nó giải thích thế nào :( Cám ơn nhen :)

  Đã gửi cách đây 5404 ngày
  avatar
  ))
  Đã gửi cách đây 5404 ngày
  avatar

  4. Quy ®Þnh chung 4.1.ThiÕt kÕ nhμ ë cao tÇng ph¶i ®¶m b¶o an toμn, bÒn v÷ng, thÝch dông, mü quan, phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, tù nhiªn vμ nhu cÇu sö dông cña céng ®ång. 4.2. ThiÕt kÕ nhμ ë cao tÇng cÇn ®a d¹ng vÒ quy m« c¨n hé ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ë vμ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi, thuËn tiÖn cho viÖc sö dông vμ qu¶n lý c«ng tr×nh. 4.3. ThiÕt kÕ c¨n hé trong nhμ ë cao tÇng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an ninh, chèng ån, tÇm nh×n c¶nh quan vμ vÖ sinh m«i tr|êng ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, khÐp kÝn, tiÖn nghi vμ an toμn sö dông. 4.4. Nhμ ë cao tÇng cÇn ®¶m b¶o thuËn lîi cho ng|êi sö dông tiÕp cËn víi c¸c trang thiÕt bÞ vμ hÖ thèng cung cÊp dÞch vô nh| ®iÒu hoμ kh«ng khÝ, cÊp ga, c¸p truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i, viÔn th«ng, thu gom r¸c v.v... 4.5. ThiÕt kÕ nhμ ë cao tÇng ph¶i tÝnh ®Õn t¸c ®éng cña ®éng ®Êt vμ giã b·o nh| quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 4.5.1. Cã gi¶i ph¸p thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh. Nªn sö dông hÖ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp toμn khèi. HÖ kÕt cÊu chÞu lùc cña nhμ ë cao tÇng ph¶i râ rμng, m¹ch l¹c. 4 TCXDVN 323-2004 4.5.2. Nªn lùa chän gi¶i ph¸p tæ chøc mÆt b»ng vμ h×nh khèi nh»m ®¶m b¶o t¨ng ®é cøng c«ng tr×nh 4.6. ThiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh nhμ ë cao tÇng ph¶i b¶o ®¶m bÒn v÷ng, æn ®Þnh cã biÕn d¹ng n»m trong giíi h¹n cho phÐp.. 4.7. ViÖc bè trÝ khe lón, khe co gi·n ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn hiÖn hμnh. 4.8. KÕt cÊu t|êng bao che bªn ngoμi nhμ ph¶i ®¶m b¶o an toμn, chèng thÊm, c¸ch nhiÖt vμ chèng ån. 5. Yªu cÇu vÒ quy ho¹ch tæng thÓ trong khu ®« thÞ míi 5.1. Khu ®Êt ®Ó x©y dùng nhμ ë cao tÇng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau ®©y: a) Phï hîp víi quy ho¹ch ®|îc duyÖt; b) Cã hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé, ®¸p øng yªu cÇu hiÖn t¹i vμ ph¸t triÓn trong t|¬ng lai; c) §¶m b¶o an toμn phßng chèng ch¸y næ, thuËn tiÖn cho viÖc ch÷a ch¸y vμ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr|êng. Chó thÝch : ChØ x©y dùng nhμ ë cao tÇng xen cÊy trong c¸c khu ®« thÞ cò khi ®¶m b¶o cã ®ñ nguån cung cÊp dÞch vô h¹ tÇng cho c«ng tr×nh nh| ®iÖn, cÊp tho¸t n|íc, giao th«ng vμ ®¶m b¶o viÖc ®Êu nèi víi kÕt cÊu h¹ tÇng cña khu ®« thÞ. 5.2. Tuú thuéc vμo yªu cÇu quy ho¹ch x©y dùng, kiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ, nhμ ë cao tÇng ®|îc thiÕt kÕ theo ®é cao khèng chÕ mμ quy ho¹ch ®« thÞ quy ®Þnh cho tõng vïng. 5.3. Ph¶i b¶o ®¶m mËt ®é x©y dùng kh«ng v|ît qu¸ 40% vμ hÖ sè sö dông ®Êt kh«ng v|ît qu¸ 5,0 khi thiÕt kÕ nhμ ë cao tÇng trong c¸c khu ®« thÞ míi. Chó thÝch: 5 TCXDVN 323-2004 1) Quy ®Þnh trªn ¸p dông cho khu nhμ ë chung c| cao tÇng bao gåm c¸c kh«ng gian chøc n¨ng kh¸c nhau nh| quy ®Þnh ë ®iÒu 5.4. 2) MËt ®é x©y dùng nh| quy ®Þnh ë trªn cã tÝnh ®Õn diÖn tÝch x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong khu ®« thÞ nh| nhμ ë thÊp tÇng, c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng... 3) §èi víi nhμ ë cao tÇng ®|îc x©y trªn mét l« ®Êt trong c¸c ®« thÞ cò th× mËt ®é x©y dùng vμ hÖ sè sö dông ®Êt ®|îc xem xÐt theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña l« ®Êt ®ã vμ ®|îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 5.4. C¸c kh«ng gian chøc n¨ng trong khu ®« thÞ míi bao gåm: - Kh«ng gian chøc n¨ng ë; - Kh«ng gian chøc n¨ng v¨n ho¸, gi¸o dôc; - Kh«ng gian chøc n¨ng dÞch vô, th|¬ng m¹i; - Kh«ng gian chøc n¨ng nghØ ng¬i, gi¶i trÝ; - Kh«ng gian chøc n¨ng giao th«ng tÜnh vμ ®éng; - Kh«ng gian chøc n¨ng qu¶n lý hμnh chÝnh khu ë; - Kh«ng gian chøc n¨ng lμm viÖc. - HÖ thèng kü thuËt h¹ tÇng. 5.5. Bè côc nhμ ë cao tÇng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, chiÕu s¸ng, th«ng giã, chèng ån, kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh, ®ång thêi phï hîp nh÷ng yªu cÇu d|íi ®©y: a) Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a viÖc x©y dùng hiÖn t¹i vμ dù kiÕn ph¸t triÓn t|¬ng lai, gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng kiªn cè víi c«ng tr×nh x©y dùng t¹m thêi; b) TËn dông th«ng giã tù nhiªn m¸t vÒ mïa hÌ, h¹n chÕ giã l¹nh vÒ mïa ®«ng, tr¸nh t¹o thμnh vïng ¸p lùc giã; c) ThuËn tiÖn cho viÖc thiÕt kÕ ®ång bé hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: cung cÊp ®iÖn, n|íc, tho¸t n|íc, trang thiÕt bÞ kü thuËt, th«ng tin liªn l¹c, cÊp ga, giao th«ng, s©n v|ên, cæng vμ t|êng rμo. 5.6. HÖ thèng tho¸t n|íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng tho¸t n|íc m|a ph¶i ®|îc thiÕt kÕ t¸ch riªng. NÕu hÖ thèng tho¸t n|íc kh«ng ®Êu nèi víi hÖ thèng tho¸t n|íc chung cña ®« thÞ th× n|íc th¶i sinh ho¹t ph¶i ®|îc xö lý ®¹t tiªu chuÈn tr|íc khi x¶ ra khu vùc tho¸t n|íc cña ®« thÞ. 6 TCXDVN 323-2004 5.7. Tuú thuéc vμo tæ chøc quy ho¹ch kh«ng gian kiÕn tróc, chiÒu cao c«ng tr×nh vμ chiÒu réng cña lé giíi, kho¶ng lïi tèi thiÓu cña nhμ ë cao tÇng kh«ng ®|îc nhá h¬n 6m. 5.8. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt nhμ ®èi diÖn cña hai nhμ cao tÇng ®éc lËp ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn th«ng giã, chiÕu s¸ng tù nhiªn, an toμn khi cã ch¸y vμ kh«ng ®|îc nhá h¬n 25m (xem h×nh 1).

  Đã gửi cách đây 5404 ngày
  avatar

  1. Môc 5.3. vÒ mËt ®é x©y dùng vµ hÖ sè sö dông ®Êt, ®­îc söa l¹i nh­ sau:

  T¹i c¸c khu ®« thÞ míi cã nhµ ë cao tÇng cÇn ®¶m b¶o mËt ®é x©y dùng kh«ng v­ît qu¸ 40% vµ hÖ sè sö dông ®Êt kh«ng v­ît qu¸ 5,0. Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c ¸p dông theo quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

  2. Môc 5 . 8 vÒ kho¶ng c¸ch c¸c mÆt nhµ ®èi diÖn cña hai nhµ ë cao tÇng, bá h×nh minh ho¹ 1c vµ 1d vµ bæ sung thªm néi dung sau:

  - Trong tr­êng hîp c¸c mÆt nhµ ®èi diÖn kh«ng më cöa cña hai nhµ ë cao tÇng, kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 10,0 m.

   - Kho¶ng c¸ch gi÷a nhµ ë cao tÇng víi c¸c c«ng tr×nh < 9 tÇng kÕ cËn tu©n thñ quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt khu vùc ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 
  

  3. Môc 6.2.4.12 vÒ chiÒu cao phßng ë, ®­îc bæ sung thªm nh­ sau:

  §èi víi c¸c dù ¸n nhµ ë cao tÇng cao cÊp ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu tiÖn nghi nhiÖt, c¸ch ©m vµ yªu cÇu an toµn sö dông, th× chiÒu cao th«ng thuû cña c¸c phßng ë cã thÓ thÊp h¬n nh­ng kh«ng nhá h¬n 2,7m .

  4. Môc 6.2.5.2 vÒ thang m¸y, tiÓu môc 6.2.5.2.1 vµ tiÓu môc 6.2.5.2.3 ®­îc söa l¹i nh­ sau: Sè l­îng, t¶i träng, tèc ®é thang m¸y trong nhµ ë cao tÇng ®­îc tÝnh to¸n phï hîp víi nhu cÇu sö dông cña tõng toµ nhµ cô thÓ vµ sè l­îng c¨n hé trong mét ®¬n nguyªn. Trong ®ã, cã Ýt nhÊt 01 thang chuyªn dông hoÆc t­¬ng ®­¬ng cã kÝch th­íc ®¶m b¶o yªu cÇu cÊp cøu ng­êi b»ng b¨ng ca khi cÇn thiÕt. Tèc ®é thang m¸y ph¶i lín h¬n 1,5 m/s .

  Đã gửi cách đây 5502 ngày
  avatar

  thankx... :)

  Đã gửi cách đây 5505 ngày
  avatar

  Cái gì cũng phải từ từ, hối quá, run, sai tùm lum ráng chịu

  Đã gửi cách đây 5505 ngày
  avatar

  pham nhat: Thay mạch nút bấm cho máy PSP Slim


   Mã hàng: PSPSlimConductiveBoard 
  

  Chủng loại: Sony Playstation Portable Sản xuất: TroChoiDienTu.com Giá: 149,000 đồng/bộ

  Đã gửi cách đây 5517 ngày
  avatar

  thơ thẩn gì vậy? ~>>TYPN<<~

  Đã gửi cách đây 5644 ngày
  avatar

  hi, số đt của tớ nè 0909373335, lúc nào rảnh uống cafe cũng được mà. :)

  Đã gửi cách đây 5664 ngày
  avatar

  cám ơn rất nhiều :***** ~>TYPN<~

  Đã gửi cách đây 5664 ngày
  avatar

  Một khu vực thương mại mới. Một khu vực đang trở thành một trung tâm thương mại chủ chốt mới của Đà Nẵng với nhiều dự án đa năng hiện thời đang nằm trong kế hoạch và trong giai đoạn thi công. Ví dụ như nhìn từ trên cao khu Public Park đến phía nam là một cao ốc văn phòng 20 đến 30 tầng, khách sạn, khu dân cư với 4 cấp độ riêng lẻ. Như là một trung tâm thương mại mới, những con đường mở rộng, mặt đường được lát gạch làm nổi bật lên phong cảnh xung quanh. Với lòng đường rộng 16 mét cho cả 2 chiều của con đường Hung Wong, hai bên đường của khu Public Park sẽ tạo nên một không gian đô thị lớn sao cho phù hợp với một khu vực thương mại mới. Hoà nhập giữa Public Park và Plaza. Bản kế hoạch của toà nhà Vien Đông được thiết kế để hoà nhập Public Park và Plaza phía trước nhà hát opera làm tăng thêm sự sang trọng của không gian đô thị. Một con đường chính từ công viên và quản trường đến khu trung tâm là nơi tụ tập những khu bán lẻ là một phần của dự án. Những đoạn vòng cung được lặp đi lặp lại nhiều lần trong những khoảng trống được sắp xếp của các cửa hàng và những hình thức đặc trưng của các cửa hàng bán lẻ cố định là bộ mặt của góc phố tây nam. Để nhấn mạnh thêm sự quan trọng của những sự giao nhau đó, điểm chung của hai dự án toà nhà chính là được sắp xếp với khoảng cách gia tăng khoảng không gian công cộng vượt quá giới hạn của 2 khu vườn ở cấp 7 và cấp độ 21. Những khu vườn cao cấp hơn tạo ra 1 quang cảnh hành lang chéo từ quảng trường đến khu vực dân cư cao cấp và quang cảnh của tiền sảnh của khách sạn, kết hợp những khoảng không gian chung đó với mặt bằng tầng trệt bên dưới. Trong khu vực quảng trường và công viên công cộng, một cái hồ nước nhộn nhịp đặc trưng, sân khấu và những ch ỗ ngồi đựợc sắp xếp vòng quanh cũng như những phong cảnh được trang trí lại để làm nổi bật hơn những khoảng trống được đề nghị trong bản kế hoạch đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X