• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 46: Dòng 46:
  :::[[how]] [[could]] [[this]] [[come]] [[about]]?
  :::[[how]] [[could]] [[this]] [[come]] [[about]]?
  :::sao việc đó có thể xảy ra được?
  :::sao việc đó có thể xảy ra được?
  - 
  ::đối chiếu
  ::đối chiếu
  :::[[the]] [[wind]] [[had]] [[come]] [[about]]
  :::[[the]] [[wind]] [[had]] [[come]] [[about]]
  Dòng 118: Dòng 117:
  :::[[money]] [[is]] [[always]] [[coming]] [[in]] [[to]] [[him]]
  :::[[money]] [[is]] [[always]] [[coming]] [[in]] [[to]] [[him]]
  :::tiền vào nhà nó như nước
  :::tiền vào nhà nó như nước
  - 
  ::lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)
  ::lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)
  - 
  ::thành mốt, thành thời trang
  ::thành mốt, thành thời trang
  - 
  ::tỏ ra
  ::tỏ ra
  :::[[to]] [[come]] [[in]] [[useful]]
  :::[[to]] [[come]] [[in]] [[useful]]
  Dòng 134: Dòng 130:
  ::I [[came]] [[in]] [[for]] 6d
  ::I [[came]] [[in]] [[for]] 6d
  ::phần của tôi là 6 đồng
  ::phần của tôi là 6 đồng
  - 
  =====[[to]] [[come]] [[in]] [[upon]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[in]] [[upon]]=====
  ::ngắt lời, chận lời, nói chặn
  ::ngắt lời, chận lời, nói chặn
  Dòng 153: Dòng 148:
  :::[[to]] [[come]] [[into]] [[a]] [[property]]
  :::[[to]] [[come]] [[into]] [[a]] [[property]]
  :::thừa hưởng một tài sản
  :::thừa hưởng một tài sản
  - 
  - 
  =====[[to]] [[come]] [[of]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[of]]=====
  ::do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của
  ::do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của
  Dòng 167: Dòng 160:
  :::[[to]] [[come]] [[off]] [[victoriously]]
  :::[[to]] [[come]] [[off]] [[victoriously]]
  :::vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi
  :::vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi
  - 
  ::được thực hiện, được hoàn thành
  ::được thực hiện, được hoàn thành
  :::[[plan]] [[comes]] [[off]] [[satisfactorily]]
  :::[[plan]] [[comes]] [[off]] [[satisfactorily]]
  :::kế hoạch được thực hiện tốt đẹp
  :::kế hoạch được thực hiện tốt đẹp
  - 
  ::(thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa!
  ::(thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa!
  =====[[to]] [[come]] [[on]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[on]]=====
  Dòng 178: Dòng 169:
  :::[[the]] [[enemy]] [[were]] [[coming]] [[on]]
  :::[[the]] [[enemy]] [[were]] [[coming]] [[on]]
  :::quân địch đang tới gần
  :::quân địch đang tới gần
  - 
  ::nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)
  ::nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)
  - 
  ::được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)
  ::được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)
  - 
  ::được trình diễn trên sân khấu
  ::được trình diễn trên sân khấu
  - 
  ::ra sân khấu (diễn viên)
  ::ra sân khấu (diễn viên)
  - 
  ::ra toà
  ::ra toà
  :::[[come]] [[on]]!
  :::[[come]] [[on]]!
  Dòng 192: Dòng 178:
  =====[[to]] [[come]] [[out]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[out]]=====
  ::ra, đi ra
  ::ra, đi ra
  - 
  ::đình công
  ::đình công
  - 
  ::vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)
  ::vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)
  - 
  ::lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  ::lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  :::[[the]] [[truth]] [[comes]] [[out]]
  :::[[the]] [[truth]] [[comes]] [[out]]
  Dòng 202: Dòng 185:
  :::[[to]] [[come]] [[out]] [[against]] [[somebody]]
  :::[[to]] [[come]] [[out]] [[against]] [[somebody]]
  :::ra mặt chống lại ai
  :::ra mặt chống lại ai
  - 
  ::được xuất bản; ra (sách, báo)
  ::được xuất bản; ra (sách, báo)
  :::[[to]] [[come]] [[out]] [[on]] [[Saturday]]
  :::[[to]] [[come]] [[out]] [[on]] [[Saturday]]
  :::ra ngày thứ bảy (báo)
  :::ra ngày thứ bảy (báo)
  - 
  ::được xếp (trong kỳ thi)
  ::được xếp (trong kỳ thi)
  - 
  :::Tam [[came]] [[out]] [[first]]
  :::Tam [[came]] [[out]] [[first]]
  - 
  :::Tam thi đã được xếp đứng đầu
  :::Tam thi đã được xếp đứng đầu
  ::mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu
  ::mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu
  Dòng 218: Dòng 197:
  :::[[he]] [[has]] [[come]] [[over]] [[to]] [[us]]
  :::[[he]] [[has]] [[come]] [[over]] [[to]] [[us]]
  :::hắn đã sang phe chúng tôi
  :::hắn đã sang phe chúng tôi
  - 
  ::choán, trùm lên (người nào)
  ::choán, trùm lên (người nào)
  :::[[a]] [[fear]] [[comes]] [[over]] [[me]]
  :::[[a]] [[fear]] [[comes]] [[over]] [[me]]
  Dòng 231: Dòng 209:
  :::[[do]] [[come]] [[round]] [[one]] [[evening]]
  :::[[do]] [[come]] [[round]] [[one]] [[evening]]
  :::thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó
  :::thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó
  - 
  ::thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm
  ::thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm
  =====[[to]] [[come]] [[to]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[to]]=====
  Dòng 246: Dòng 223:
  :::[[to]] [[come]] [[to]] [[one's]] [[senses]]
  :::[[to]] [[come]] [[to]] [[one's]] [[senses]]
  :::tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
  :::tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
  - 
  ::thừa hưởng, được hưởng
  ::thừa hưởng, được hưởng
  :::[[to]] [[come]] [[to]] [[one's]] [[own]]
  :::[[to]] [[come]] [[to]] [[one's]] [[own]]
  :::được hưởng phần của mình
  :::được hưởng phần của mình
  - 
  ::lên tới
  ::lên tới
  :::[[it]] [[comes]] [[to]] [[one]] [[thousand]]
  :::[[it]] [[comes]] [[to]] [[one]] [[thousand]]
  :::số tiền lên tới một nghìn
  :::số tiền lên tới một nghìn
  - 
  ::(hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)
  ::(hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)
  =====[[to]] [[come]] [[under]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[under]]=====
  Dòng 261: Dòng 235:
  :::[[The]] [[teachers]] [[came]] [[under]] [[a]] [[lot]] [[of]] [[criticism]] [[from]] [[the]] [[parents]].
  :::[[The]] [[teachers]] [[came]] [[under]] [[a]] [[lot]] [[of]] [[criticism]] [[from]] [[the]] [[parents]].
  :::Giáo viên chịu nhìu chỉ trích từ phía phụ huynh.
  :::Giáo viên chịu nhìu chỉ trích từ phía phụ huynh.
  - 
  =====[[to]] [[come]] [[up]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[up]]=====
  ::tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)
  ::tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)
  Dòng 267: Dòng 240:
  :::[[to]] [[come]] [[up]] [[for]] [[discussion]]
  :::[[to]] [[come]] [[up]] [[for]] [[discussion]]
  :::được nêu lên để thảo luận
  :::được nêu lên để thảo luận
  - 
  ::(từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt
  ::(từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt
  :::[[high]] [[collars]] [[are]] [[coming]] [[up]]
  :::[[high]] [[collars]] [[are]] [[coming]] [[up]]
  :::cổ cồn cao đang trở thành mốt
  :::cổ cồn cao đang trở thành mốt
  - 
  ::lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp
  ::lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp
  :::[[the]] [[water]] [[came]] [[up]] [[to]] [[his]] [[chin]]
  :::[[the]] [[water]] [[came]] [[up]] [[to]] [[his]] [[chin]]
  Dòng 284: Dòng 255:
  :::[[She]] [[came]] [[up]] [[with]] [[a]] [[new]] [[idea]] [[for]] [[increasing]] [[sales]].
  :::[[She]] [[came]] [[up]] [[with]] [[a]] [[new]] [[idea]] [[for]] [[increasing]] [[sales]].
  :::Cô ấy nảy ra 1 ý tưởng mới để tăng doanh thu.
  :::Cô ấy nảy ra 1 ý tưởng mới để tăng doanh thu.
  - 
  =====[[to]] [[come]] [[upon]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[upon]]=====
  ::tấn công bất thình lình, đột kích
  ::tấn công bất thình lình, đột kích
  - 
  ::chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy
  ::chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy
  - 
  ::chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ
  ::chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ
  - 
  ::là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm
  ::là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm
  :::[[he]] [[came]] [[upon]] [[me]] [[for]] [[damages]]
  :::[[he]] [[came]] [[upon]] [[me]] [[for]] [[damages]]
  Dòng 303: Dòng 270:
  =====[[to]] [[come]] [[clean]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[clean]]=====
  ::thú nhận, nói hết
  ::thú nhận, nói hết
  - 
  =====[[to]] [[come]] [[easy]] [[to]] [[somebody]]=====
  =====[[to]] [[come]] [[easy]] [[to]] [[somebody]]=====
  =====[[come]] [[natural]] [[to]] [[somebody]]=====
  =====[[come]] [[natural]] [[to]] [[somebody]]=====
  Dòng 335: Dòng 301:
  =====[[it]] [[comes]] [[hard]] [[on]] [[him]]=====
  =====[[it]] [[comes]] [[hard]] [[on]] [[him]]=====
  ::thật là một vố đau cho nó
  ::thật là một vố đau cho nó
   +
  ===Hình thái từ===
  ===Hình thái từ===
  *Ving : [[coming]]
  *Ving : [[coming]]

  22:13, ngày 25 tháng 1 năm 2010

  /kʌm/

  Thông dụng

  Nội động từ

  đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại
  light come light go; easy come easy go
  dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất
  to come and go
  đi đi lại lại
  come here!
  lại đây!
  Sắp đến, sắp tới
  in years to come
  trong những năm (sắp) tới
  xảy ra, xảy đến
  ill luck came to him
  sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may
  come what may
  dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào
  thấy, ở, thấy ở
  that word comes on page six
  từ đó ở trang sáu
  nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành
  dream comes true
  ước mơ trở thành sự thật
  it comes expensive in the long run
  thế mà hoá ra là đất
  hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh...)
  this duck's blood won't come
  tiết canh vịt không đông
  (lời mệnh lệnh) nào! nào, nào!; thế, thế!
  come! take courage
  nào! can đảm lên chứ
  (từ lóng) hành động, làm, xử sự
  he comes it too strong
  nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu

  Cấu trúc từ

  to come about
  xảy ra, xảy đến
  how could this come about?
  sao việc đó có thể xảy ra được?
  đối chiếu
  the wind had come about
  gió đã đổi chiều
  to come across
  tình cờ gặp, bắt gặp, tình cờ thấy
  to come after
  theo sau, di theo
  nối dòng, nối nghiệp, kế nghiệp, kế thừa
  to come again
  trở lại
  to come against
  đụng phải, va phải
  to come apart (asunder)
  tách ra, lìa ra, rời ra, bung ra
  to come at
  đạt tới, đến được, nắm được, thấy
  I could not easily come at the document now
  bây giờ thì tôi không dễ gì mà nắm được tài liệu đó
  to come at the truth
  thấy sự thật
  xổ vào, xông vào (tấn công)
  the dog came at me
  con chó xổ vào tôi
  to come away
  đi xa, đi khỏi, rời khỏi
  lìa ra, rời ra, bung ra
  to come back
  quay lại, trở lại (địa vị, quyền lợi...)
  được, nhớ lại
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đáp lại, cãi lại
  to come between
  đứng giữa (làm môi giới, điều đình)
  can thiệp vào, xen vào
  to come by
  qua, đi qua
  có được, kiếm được, vớ được
  how did you come by this document?
  làm sao mà anh kiếm được tài liệu này?
  to come down
  xuống, đi xuống
  prices are coming down
  giá đang xuống
  coat comes down to heels
  áo dài xuống tận gót
  được truyền lại, được để lại (phong tục, tập quán, truyền thống...)
  sụp đổ (nhà cửa...)
  sa sút, suy vị, xuống dốc
  to come down in the world
  sa sút, xuống dốc
  to come down upon (on)
  mắng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt
  to come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks
  mắng nhiếc ai thậm tệ; mắng như tát nước vào mặt ai
  đòi tiền; đòi bồi thường
  to come down with
  xuất tiền, trả tiền, chi
  to come forward
  đứng ra, xung phong
  to come forward with help
  (đứng) ra giúp đỡ
  to come forward as a candidate
  (đứng) ra ứng cử
  to come in
  đi vào, trở vào
  (thể dục,thể thao) về đích (chạy đua)
  to come in third
  về thứ ba
  được tuyển, được bầu; lên nắm quyền
  vào két, nhập két, thu về (tiền)
  money is always coming in to him
  tiền vào nhà nó như nước
  lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)
  thành mốt, thành thời trang
  tỏ ra
  to come in useful
  tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì)
  I don't see where the joke comes in
  tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó
  to come in for
  có phần, được hưởng phần
  he will come in for most of his uncle's property
  nó sẽ được hưởng phần lớn tài sản của ông chú nó
  I came in for 6d
  phần của tôi là 6 đồng
  to come in upon
  ngắt lời, chận lời, nói chặn
  to come into
  to come into the world
  ra đời
  to come into power
  nắm chính quyền
  to come into being (existence)
  hình thành, ra đời
  to come into fashion
  thành mốt
  to come into force (effect)
  có hiệu lực
  to come into notice
  làm cho phải chú ý
  được hưởng, thừa hưởng
  to come into a property
  thừa hưởng một tài sản
  to come of
  do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của
  that comes of being quick- tempered
  cái đó là do tính khí nóng nảy quá
  xuất thân từ
  to come of a working family
  xuất thân tư một gia đình lao động
  to come off
  bong ra, róc ra, rời ra, bật ra
  thoát khỏi vòng khó khăn, xoay xở xong
  to come off victoriously
  vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi
  được thực hiện, được hoàn thành
  plan comes off satisfactorily
  kế hoạch được thực hiện tốt đẹp
  (thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa!
  to come on
  đi tiếp, đi tới
  tiến lên, tới gần
  the enemy were coming on
  quân địch đang tới gần
  nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)
  được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)
  được trình diễn trên sân khấu
  ra sân khấu (diễn viên)
  ra toà
  come on!
  đi nào, đi đi!; cứ việc!; cứ thử đi, ta thách đấy!
  to come out
  ra, đi ra
  đình công
  vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)
  lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  the truth comes out
  sự thật lộ ra
  to come out against somebody
  ra mặt chống lại ai
  được xuất bản; ra (sách, báo)
  to come out on Saturday
  ra ngày thứ bảy (báo)
  được xếp (trong kỳ thi)
  Tam came out first
  Tam thi đã được xếp đứng đầu
  mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu
  to come over
  vượt (biển), băng (đồng...)
  sang phe, theo phe
  he has come over to us
  hắn đã sang phe chúng tôi
  choán, trùm lên (người nào)
  a fear comes over me
  cơn sợ trùm lên tôi, tôi sợ hãi
  to come round
  đi nhanh, đi vòng
  hồi phục (sức khoẻ sau trận ốm); hồi tỉnh, tỉnh lại (sau cơn ngất, sau khi bị đánh thuốc mê); nguôi đi, dịu đi (sau cơn giận...)
  trở lại, quay lại, tới (có định kỳ)
  when Spring comes round
  khi mùa xuân trở lại, khi xuân về
  tạt lại chơi
  do come round one evening
  thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó
  thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm
  to come to
  đến, đi đến
  to come to a decision
  đi tới một quyết định
  to come to nothing
  không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào
  to come to the point
  đi vào vấn đề, đi vào việc
  to come to a standstill
  ngừng lại; đi đến chỗ bế tắc
  hồi tỉnh, tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
  to come to one's senses
  tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
  thừa hưởng, được hưởng
  to come to one's own
  được hưởng phần của mình
  lên tới
  it comes to one thousand
  số tiền lên tới một nghìn
  (hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)
  to come under
  rơi vào loại, nằm trong loại
  rơi vào, chịu (ảnh hưởng)
  The teachers came under a lot of criticism from the parents.
  Giáo viên chịu nhìu chỉ trích từ phía phụ huynh.
  to come up
  tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)
  được nêu lên, được đặt ra (vấn đề để thảo luận)
  to come up for discussion
  được nêu lên để thảo luận
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt
  high collars are coming up
  cổ cồn cao đang trở thành mốt
  lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp
  the water came up to his chin
  nước lên tới cằm nó
  the performance did not come up to what we expected
  buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi
  I came up with them just outside the town
  ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó
  vào đại học
  to come up with
  tìm ra, nảy ra (ý tưởng, ý kiến)
  She came up with a new idea for increasing sales.
  Cô ấy nảy ra 1 ý tưởng mới để tăng doanh thu.
  to come upon
  tấn công bất thình lình, đột kích
  chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy
  chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ
  là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm
  he came upon me for damages
  nó bắt tôi chịu trách nhiệm bồi thường cho nó
  to come across the mind
  chợt nảy ra ý nghĩ
  to come a cropper

  Xem cropper

  come along
  (thông tục) đi nào; mau lên, nhanh lên
  to come clean
  thú nhận, nói hết
  come natural to somebody
  không có gì khó khăn đối với ai
  to come home
  trở về nhà, trở lại nhà
  gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc
  his remark came home to them
  lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của họ
  to come near
  đến gần, suýt nữa
  to come near failing
  suýt nữa hỏng, suýt nữa thất bại
  to come of age
  đến tuổi trưởng thành
  come off your high horse (your perch)!
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đừng có làm bộ làm tịch nữa!, đừng có lên râu nữa!
  come out with it!
  muốn nói gì thì nói đi!!
  to come right
  đúng (tính...)
  thu xếp, ổn thoả, thu xếp xong xuôi
  to come short
  không đạt được, thất bại
  to come short of
  thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu
  first come first served
  đến trước thì được giải quyết trước, đến trước thì được phục vụ trước
  how come?
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế nào?, sao?
  it comes hard on him
  thật là một vố đau cho nó

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đến

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Approach, advance, (draw) near, move, Archaic or literarydraw nigh: The car came towards us. She has come to me forcomforting words. Winter is coming. 2 arrive, appear, make orput in an appearance, Colloq blow in, report (in), turn or showup, check in, sign in, clock on or in, roll in: Winter hascome. When Cora comes, we'll ask her.
  Enter: Come into thelight, where I can see you.
  Come about. a occur, happen,take place, come up; befall, Loosely transpire: I cannotimagine how this state of affairs came about. b Nautical tack,go about: After the marker, come about and hoist the spinnaker.5 come across. a find, discover, encounter, meet (up or upwith), run across or into, happen or chance upon or on, hit orlight on or upon, stumble upon or on, Colloq bump into: I cameacross some information about Charles. b pay (up), settle;yield, give up, submit: Frank owes me money but refuses to comeacross. c be communicated or understandable, penetrate, sinkin: I am not sure that my points came across.
  Come along.fare, do, progress, move along: How is William coming along athis new school?
  Come apart. disintegrate, crumble, fall orfly to pieces, separate, break (apart or up or down): Thecarburettor came apart in my hands.
  Come at. attack, assault,charge, rush (at), fly at, descend upon or on, Colloq go or makefor: She came at me waving her umbrella.
  Come by. aacquire, obtain, get, procure, secure, find, take or getpossession of, get or lay hold of, get or lay or put (one's)hands or US also fingers on; be given: The tax inspectorwondered how she came by such valuable property. b win, earn,attain; be awarded: I came by that trophy fair and square.
  Come clean. See clean, 8, above.
  Come down on or upon.pounce on or upon, rebuke, criticize, revile, reprimand, beardown on, blame: Mother really came down on us when shediscovered who had taken the pie. 12 come down with. succumb to,contract, catch, be stricken or afflicted with, acquire: He'scome down with pneumonia.
  Come in. a win, succeed; Colloqfinish (in the money): My horse came in. b be, prove, turn outor prove to be: Knowing someone on the council can come inhandy. c finish, end up, arrive: Donald came in first in thebackstroke. d enter: Don't come in, I'm dressing.
  Comeoff. a occur, happen, come to pass, take place , Looselytranspire: I doubt that the performance will ever come off. bemerge, result as: We came off the winners in Saturday's game.15 come out. a be revealed, become public or known or commonknowledge, get about or around, get or leak out, emerge: Thestory has come out that he tried to bribe the inspector. b bepublished or issued or produced or distributed, be shown, be inprint, premiŠre: The new edition of the dictionary has justcome out. c end, conclude, turn out, terminate, finish: Howdid the chess match come out?
  Come over. a go over,communicate, come across, be communicated, succeed, be received:How did my speech come over? b affect, influence, possess: Ican't imagine what's come over Louis. c visit, drop or stop byor in: Quentin and his wife came over for dinner last night.17 come through. a recover (from), recuperate (from), get wellor better: He came through his operation with flying colours.b conclude or end (up) or finish or wind up successfully orsatisfactorily, succeed, arrive, not fail or disappoint: I knewhe'd come through.
  Come to. a amount to, add up to, total,aggregate: My bill came to more than I had with me. b regainor recover consciousness, awake(n), revive, wake up, come(a)round: When I came to, I was on the floor with a terrificheadache. c regard, concern, relate to, be a question of,involve, be relevant to, be involved: When it comes to realale, Mario is the expert.
  Come up. a arise, surface,present itself, be brought up, be broached, come about, turn up,rise, Colloq crop up: The question of religion never came up.b grow, thrive, appear: None of my tulips came up this year. crise, arise: The moon came up just as the sun was setting.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  depart , go , leave , recede , retreat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X