• (Khác biệt giữa các bản)
  (Hình thái từ)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /du:, du/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:05, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /du:, du/

  Thông dụng

  Ngo?i d?ng t? .did, .done

  Làm, th?c hi?n
  to do one's duty
  làm nhi?m v?, th?c hi?n nhi?m v?
  to do one's best
  làm h?t s?c mình
  Làm, làm cho, gây cho
  to do somebody good
  làm l?i cho ai; làm di?u t?t cho ai
  to do somebody harm
  làm h?i ai
  to do somebody credit
  làm ai n?i ti?ng
  Làm, h?c (bài...); gi?i (bài toán); d?ch
  to do one's lessons
  làm bài, h?c bài
  to do a sum
  gi?i bài toán, làm bài toán
  the "Arabian Nights" done into English
  cu?n "nghìn l? m?t dêm" d?ch sang ti?ng Anh
  Làm xong, xong, h?t
  how many pages have you done?
  anh dã d?c xong bao nhiêu trang r?i?
  have you done laughing?
  anh dã cu?i h?t chua?
  D?n, thu d?n, s?p x?p, thu x?p ngan n?p, s?a so?n
  to do one's room
  thu d?n bu?ng
  to do one's hair
  v?n tóc, làm d?u
  N?u, nu?ng, quay, rán
  meat done to a turn
  th?t n?u (nu?ng) v?a chín t?i
  Dóng vai; làm ra v?, làm ra b?
  to do Hamlet
  dóng vai Ham-lét
  to do the polite
  làm ra v? l? phép
  Làm m?t l?, làm ki?t s?c
  I am done
  tôi m?t l?
  Di, qua (m?t quãng du?ng)
  to do six miles in an hour
  di qua sáu d?m trong m?t gi?
  (t? lóng) b?p, l?a b?p, an gian
  to do someone out of something
  l?a ai l?y cái gì
  (thông t?c) di tham, di tham quan
  to do the museum
  tham quan vi?n b?o tàng
  (t? lóng) ch?u (m?t h?n tù)
  (t? lóng) cho an, dãi
  they do him very well
  h? cho anh ta an u?ng no nê; h? cho anh ta an u?ng ngon lành
  to do oneself well
  an u?ng sung túc, t? cham lo an u?ng sung túc

  N?i d?ng t?

  Làm, th?c hi?n, x? s?, hành d?ng, ho?t d?ng
  he did well to refuse
  h?n t? ch?i là (x? s?) dúng
  to do or die; to do and die
  ph?i hành d?ng hay là ch?t, ph?i th?ng hay là ch?t
  Th?i hoàn thành làm xong, hoàn thành, ch?m d?t
  have you done with that book?
  anh ta d?c xong cu?n sách dó chua?
  have done!
  thôi di! th? là d? r?i!
  he has done with smoking
  h?n dã b? (ch?m d?t) cái thói hút thu?c lá
  Du?c, ?n, chu toàn, an toàn, h?p
  will that do?
  cái dó du?c không? cái dó có ?n không?
  that will do
  di?u dó du?c d?y, cái dó an thua d?y
  this sort of work won't do for him
  lo?i công vi?c dó d?i v?i h?n không h?p
  it won't do to play all day
  choi rong c? ngày thì không ?n
  Th?y trong ngu?i, th?y s?c kho? (t?t, x?u...); làm an xoay s?
  how do you do?
  anh có kho? không? (câu h?i tham khi g?p nhau)
  he is doing very well
  anh ta d?o này làm an kh?m khá l?m
  we can do well without your help
  không có s? giúp d? c?a anh chúng tôi cung có th? xoay s? (làm an) du?c t?t thôi

  Tr? d?ng t?

  (dùng ? câu nghi v?n và câu ph? d?nh)
  do you smoke?
  anh có hút thu?c không?
  I do not know his name
  tôi không bi?t tên anh ta
  (dùng d? nh?n m?nh ý kh?ng d?nh, m?nh l?nh)
  do come
  th? nào anh cung d?n nhé
  I do wish he could come
  tôi r?t mong anh ?y có th? d?n du?c

  D?ng t?

  (dùng thay th? cho m?t d?ng t? khác d? tránh nh?c l?i)
  he works as much as you do
  h?n cung làm vi?c nhi?u nhu anh (làm vi?c)
  he likes swimming and so do I
  h?n thích boi và tôi cung v?y
  did you meet him? Yes I did
  anh có g?p h?n không? có, tôi có g?p
  he speaks English better than he did
  bây gi? anh ta nói ti?ng Anh khá hon (là anh ta nói) tru?c kia
  to do again
  làm l?i, làm l?i l?n n?a
  to do away
  ith
  B? di, hu? b?, g?t b?, di?t di, làm m?t di
  this old custom is done away with
  c? t?c ?y dã b? b? di r?i
  to do away with oneself
  t? t?
  to do by
  x? s?, d?i x?
  do as you would be done by
  hãy x? s? v?i ngu?i khác nhu anh mu?n ngu?i ta x? s? v?i mình
  to do for (thông t?c)
  cham nom công vi?c gia dình cho, lo vi?c n?i tr? cho (ai)
  Kh? di, tr? kh?, gi?t di; phá hu?, hu? ho?i di; làm tiêu ma di s? nghi?p, làm th?t co l? v?n
  he is done for
  h?n ch?t r?i, h?n b? d?i r?i, g?n tiêu ma s? nghi?p r?i
  to do in (thông t?c)
  b?t, tóm c? (ai); t?ng (ai) vào tù
  Rình mò theo dõi (ai)
  Kh? (ai), phang teo (ai)
  Làm m?t l?, làm ki?t s?c
  to do off
  b? ra (mu), c?i ra (áo)
  B? (thói quen)
  to do on
  m?c (áo) vào
  to do over
  làm l?i, b?t d?u l?i
  ( + with) trát, ph?t, b?c
  to do up
  gói, b?c
  done up in brown paper
  gói b?ng gi?y nâu
  S?a l?i (cái mu, gian phòng...)
  Làm m?t l?, làm ki?t s?c, làm s?m lung
  to do with
  vui lòng, v?a ý v?i; ?n, du?c, ch?u du?c, thu x?p du?c, xoay s? du?c
  we can do with a small house
  m?t can nhà nh? thôi d?i v?i chúng tôi cung ?n r?i; chúng tôi có th? thu x?p du?c v?i m?t can nhà nh? thôi
  I can do with another glass
  (dùa c?t) tôi làm m?t c?c n?a v?n không h? gì
  to do without
  b? du?c, b? qua du?c, nhin du?c, không c?n d?n
  he can't do without his pair of crutches
  anh ta không th? nào b? dôi n?ng mà di du?c
  to do battle
  lâm chi?n, dánh nhau
  to do somebody's business
  gi?t ai
  to do one's damnedest
  (t? lóng) làm h?t s?c mình
  to do to death
  gi?t ch?t
  to do in the eye
  (t? lóng) b?p, l?a b?p, an gian
  to do someone proud
  (t? lóng) ph?nh ai, tâng b?c ai
  to do brown

  Xem brown

  done!
  du?c ch?! d?ng ý ch?!
  it isn't done!
  không ai làm nh?ng di?u nhu th?!, di?u dó không ?n dâu!
  well done!
  hay l?m! hoan hô!

  Danh t?

  (t? lóng) trò l?a d?o, trò l?a b?p
  (thông t?c) ch?u, b?a chén, b?a nh?u nh?t
  We've got a do on tonight
  Dêm nay b?n ta có b?a chén
  ( s? nhi?u) ph?n
  fair dos!
  chia ph?n cho d?u!, chia ph?n cho công b?ng!
  ( úc) (t? lóng) s? ti?n b?, s? thành công

  Danh t?

  (âm nh?c) dô
  (vi?t t?t) c?a ditto

  Hình thái từ

  Doing (V_ing)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X