• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh t?=== =====S? kéo; s? c? g?ng, s? n? l?c===== =====S?c quy?n ru, s?c h?p d?n, s?c lôi cu?n; ngu?i có s?c quy?n ru, ...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 4: Dòng 4:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  ===Danh t?===
  +
  ===Danh từ===
  -
  =====S? kéo; s? c? g?ng, s? n? l?c=====
  +
  =====Sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực=====
  -
  =====S?c quy?n ru, s?c h?p d?n, s?c lôi cu?n; ngu?i s?c quy?n ru, v?t s?c lôi cu?n=====
  +
  =====Sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người sức quyến rũ, vật sức lôi cuốn=====
  -
  =====S? rút tham; s? m? s?; s? trúng=====
  +
  =====Sự rút thăm; sự mở số; sự trúng=====
  -
  =====(th? d?c,th? thao) tr?n d?u hoà=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) trận đấu hoà=====
  -
  =====Câu h?i m?o (d? khai thác ai, cái gì)=====
  +
  =====Câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)=====
  -
  =====D?ng tác rút súng l?c, d?ng tác v?y súng l?c=====
  +
  =====Động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục=====
  ::[[to]] [[be]] [[quick]] [[on]] [[the]] [[draw]]
  ::[[to]] [[be]] [[quick]] [[on]] [[the]] [[draw]]
  -
  ::v?y súng nhanh
  +
  ::vảy súng nhanh
  -
  =====(t? M?,nghia M?) ph?n di d?ng c?a c?u c?t=====
  +
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất=====
  -
  ===Ngo?i d?ng t? .drew; .drawn===
  +
  ===Ngoại động từ .drew; .drawn===
  =====Kéo=====
  =====Kéo=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[net]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[net]]
  -
  ::kéo lu?i
  +
  ::kéo lưới
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[curtain]]
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[curtain]]
  ::kéo màn
  ::kéo màn
  Dòng 33: Dòng 33:
  ::kéo cày
  ::kéo cày
  -
  =====Kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cu?n=====
  +
  =====Kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn=====
  ::[[to]] [[draw]] [[somebody]] [[aside]]
  ::[[to]] [[draw]] [[somebody]] [[aside]]
  -
  ::kéo ai ra m?t ch?
  +
  ::kéo ai ra một chỗ
  ::[[to]] [[draw]] [[attention]]
  ::[[to]] [[draw]] [[attention]]
  -
  ::thu hút s? chú ý
  +
  ::thu hút sự chú ý
  ::[[to]] [[draw]] [[customers]]
  ::[[to]] [[draw]] [[customers]]
  -
  ::lôi kéo du?c khách hàng
  +
  ::lôi kéo được khách hàng
  -
  =====Dua=====
  +
  =====Đưa=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[pen]] [[across]] [[paper]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[pen]] [[across]] [[paper]]
  -
  ::dua qu?n bút lên trang gi?y
  +
  ::đưa quấn bút lên trang giấy
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[hand]] [[over]] [[one's]] [[eyes]]
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[hand]] [[over]] [[one's]] [[eyes]]
  -
  ::dua tay lên che m?t
  +
  ::đưa tay lên che mặt
  =====Hít vào=====
  =====Hít vào=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[long]] [[breath]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[long]] [[breath]]
  -
  ::hít m?t hoi dài
  +
  ::hít một hơi dài
  -
  =====Co rúm, cau l?i=====
  +
  =====Co rúm, cau lại=====
  ::[[with]] [[drawn]] [[face]]
  ::[[with]] [[drawn]] [[face]]
  -
  ::v?i nét m?t cau l?i
  +
  ::với nét mặt cau lại
  -
   
  +
  -
  =====Gò (cuong ng?a); giuong (cung)=====
  +
  =====Gò (cương ngựa); giương (cung)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[rein]] ([[bridle]])
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[rein]] ([[bridle]])
  -
  ::gò cuong ng?a; (nghia bóng) t? ki?m ch?
  +
  ::gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế
  -
  =====Kéo theo (h?u qu?); chu?c l?y (tai ho?, b?c mình...)=====
  +
  =====Kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[consequences]]
  ::[[to]] [[draw]] [[consequences]]
  -
  ::kéo theo nh?ng h?u qu?
  +
  ::kéo theo những hậu quả
  ::[[to]] [[draw]] [[trouble]] [[upon]] [[oneself]]
  ::[[to]] [[draw]] [[trouble]] [[upon]] [[oneself]]
  -
  ::chu?c l?y di?u khó ch?u vào thân
  +
  ::chuốc lấy điều khó chịu vào thân
  -
  =====Kéo ra, nh? ra, l?y ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra=====
  +
  =====Kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra=====
  ::[[to]] [[draw]] [[water]] [[from]] [[the]] [[well]]
  ::[[to]] [[draw]] [[water]] [[from]] [[the]] [[well]]
  -
  ::kéo nu?c ? gi?ng lên, múc nu?c ? gi?ng lên
  +
  ::kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[tooth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[tooth]]
  -
  ::nh? rang
  +
  ::nhổ răng
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[nail]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[nail]]
  -
  ::nh? dinh
  +
  ::nhổ đinh
  ::[[with]] [[drawn]] [[sword]]
  ::[[with]] [[drawn]] [[sword]]
  -
  ::guom rút ra kh?i v?, guom tu?t tr?n
  +
  ::gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần
  ::[[to]] [[draw]] [[blood]] [[from]] [[the]] [[vein]]
  ::[[to]] [[draw]] [[blood]] [[from]] [[the]] [[vein]]
  -
  ::trích máu ? tinh m?ch
  +
  ::trích máu ở tĩnh mạch
  -
  =====Rút ra, suy ra, dua ra, v?ch ra, nêu ra=====
  +
  =====Rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[lesson]] [[from]] [[failure]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[lesson]] [[from]] [[failure]]
  -
  ::rút ra m?t bài h?c t? th?t b?i
  +
  ::rút ra một bài học từ thất bại
  ::[[to]] [[draw]] [[conclusions]]
  ::[[to]] [[draw]] [[conclusions]]
  -
  ::rút ra nh?ng k?t lu?n
  +
  ::rút ra những kết luận
  ::[[to]] [[draw]] [[comparisons]]
  ::[[to]] [[draw]] [[comparisons]]
  -
  ::dua ra nh?ng di?m so sánh; so sánh
  +
  ::đưa ra những điểm so sánh; so sánh
  ::[[to]] [[draw]] [[distinctions]]
  ::[[to]] [[draw]] [[distinctions]]
  -
  ::v?ch ra (nêu ra) nh?ng di?m khác bi?t
  +
  ::vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt
  -
  =====M? (s?), rút (tham); du?c, trúng (s?...)=====
  +
  =====Mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[lots]]
  ::[[to]] [[draw]] [[lots]]
  -
  ::m? s?
  +
  ::mở số
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[prize]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[prize]]
  -
  ::trúng s?
  +
  ::trúng số
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[winner]]
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[winner]]
  -
  ::rút tham trúng
  +
  ::rút thăm trúng
  -
  =====Linh ra, l?y ra, tìm th?y ?=====
  +
  =====Lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở=====
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[salary]]
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[salary]]
  -
  ::linh luong
  +
  ::lĩnh lương
  ::[[to]] [[draw]] [[information]] [[from]]...
  ::[[to]] [[draw]] [[information]] [[from]]...
  -
  ::l?y tin t?c ?...
  +
  ::lấy tin tức ở...
  ::[[to]] [[draw]] [[comfort]] ([[consolation]]) [[from]]...
  ::[[to]] [[draw]] [[comfort]] ([[consolation]]) [[from]]...
  -
  ::tìm th?y ngu?n an ?i ?...
  +
  ::tìm thấy nguồn an ủi ở...
  ::[[to]] [[draw]] [[inspiration]] [[from]]...
  ::[[to]] [[draw]] [[inspiration]] [[from]]...
  -
  ::tìm th?y ngu?n c?m h?ng ?...
  +
  ::tìm thấy nguồn cảm hứng ở...
  -
  =====(dánh bài) moi=====
  +
  =====(đánh bài) moi=====
  ::[[to]] [[draw]] [[all]] [[the]] [[trumps]]
  ::[[to]] [[draw]] [[all]] [[the]] [[trumps]]
  -
  ::moi t?t c? nh?ng quân bài ch? c?a d?i th?, làm cho d?i th? diêu d?ng h?t quân bài ch?
  +
  ::moi tất cả những quân bài chủ của đối thủ, làm cho đối thủ điêu đứng hết quân bài chủ
  -
  =====Moi ra (lòng gà...), móc ra, moi h?t, làm c?n=====
  +
  =====Moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cạn=====
  ::[[hanged]], [[drawn]] [[and]] [[quartered]]
  ::[[hanged]], [[drawn]] [[and]] [[quartered]]
  -
  ::b? treo c?, moi gan và phanh thây (t?i nhân)
  +
  ::bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân)
  ::[[calf]] [[draws]] [[cow]]
  ::[[calf]] [[draws]] [[cow]]
  -
  ::bò con bú c?n s?a bò cái
  +
  ::bò con bú cạn sữa bò cái
  ::[[to]] [[draw]] [[fowl]]
  ::[[to]] [[draw]] [[fowl]]
  -
  ::m? moi lòng gà
  +
  ::mổ moi lòng gà
  -
  =====Pha (trà), rút l?y nu?c c?t=====
  +
  =====Pha (trà), rút lấy nước cốt=====
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[tea]]
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[tea]]
  ::pha trà
  ::pha trà
  -
  =====(san b?n) s?c (b?i r?m) tìm thú san=====
  +
  =====(săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn=====
  =====Kéo dài=====
  =====Kéo dài=====
  ::[[to]] [[draw]] [[wire]]
  ::[[to]] [[draw]] [[wire]]
  -
  ::kéo dài s?i dây thép
  +
  ::kéo dài sợi dây thép
  -
  =====V?, v?ch, d?ng lên, th?o ra; mô t? (b?ng l?i)=====
  +
  =====Vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[straight]] [[line]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[straight]] [[line]]
  -
  ::v?ch m?t du?ng th?ng
  +
  ::vạch một đường thẳng
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[portrait]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[portrait]]
  -
  ::v? m?t b?c chân dung
  +
  ::vẽ một bức chân dung
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[plan]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[plan]]
  -
  ::d?ng lên m?t k? ho?ch, th?o ra m?t k? ho?ch
  +
  ::dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[furrow]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[furrow]]
  -
  ::v?ch m?t lu?ng cày
  +
  ::vạch một luống cày
  -
  =====Vi?t (séc) linh ti?n=====
  +
  =====Viết (séc) lĩnh tiền=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[cheque]] [[on]] [[a]] [[banker]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[cheque]] [[on]] [[a]] [[banker]]
  -
  ::vi?t séc linh ti?n ? m?t ch? ngân hàng
  +
  ::viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng
  -
  =====Hoà, không phân du?c hon thua=====
  +
  =====Hoà, không phân được hơn thua=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[game]] [[with]] [[someone]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[game]] [[with]] [[someone]]
  -
  ::hoà m?t tr?n d?u v?i ai
  +
  ::hoà một trận đấu với ai
  ::[[a]] [[drawn]] [[game]]
  ::[[a]] [[drawn]] [[game]]
  -
  ::tr?n d?u hoà
  +
  ::trận đấu hoà
  ::[[a]] [[drawn]] [[battle]]
  ::[[a]] [[drawn]] [[battle]]
  -
  ::cu?c chi?n d?u không phân du?c hon thua, tr?n dánh b?t phân th?ng b?i
  +
  ::cuộc chiến đấu không phân được hơn thua, trận đánh bất phân thắng bại
  -
  =====(hàng h?i) chìm xu?ng (bao nhiêu mét); có m?c chìm (bao nhiêu mét)=====
  +
  =====(hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mực chìm (bao nhiêu mét)=====
  ::[[the]] [[ship]] [[draws]] [[two]] [[meters]]
  ::[[the]] [[ship]] [[draws]] [[two]] [[meters]]
  -
  ::con tàu có m?c chìm hai mét
  +
  ::con tàu có mực chìm hai mét
  -
  =====(th? d?c,th? thao) b?t xiên (qu? bóng crikê); dánh (qu? bóng gôn) qu? sang trái=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) qua sang trái=====
  -
  ===N?i d?ng t?===
  +
  ===Nội động từ===
  -
  =====Kéo; kéo ra, l?y ra, rút ra=====
  +
  =====Kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra=====
  -
  =====H?p d?n, lôi cu?n, có s?c thu hút=====
  +
  =====Hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút=====
  ::[[the]] [[play]] [[still]] [[draws]]
  ::[[the]] [[play]] [[still]] [[draws]]
  -
  ::v? k?ch còn có s?c thu hút, v? k?ch còn lôi cu?n ngu?i xem
  +
  ::vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem
  -
  =====Thông (lò su?i, ?ng khói...)=====
  +
  =====Thông (lò sưởi, ống khói...)=====
  -
  =====Ng?m nu?c c?t (trà, , , )=====
  +
  =====Ngâm nước cất (trà, , , )=====
  -
  =====(hàng h?i) cang gió (bu?m)=====
  +
  =====(hàng hải) căng gió (buồm)=====
  -
  =====Kéo d?n, túm t?m d?n, b? thu hút d?n, b? lôi cu?n d?n=====
  +
  =====Kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến=====
  ::[[to]] [[draw]] [[round]] [[somebody]]
  ::[[to]] [[draw]] [[round]] [[somebody]]
  -
  ::túm t?m kéo d?n quanh ai
  +
  ::túm tụm kéo đến quanh ai
  -
  =====Di=====
  +
  =====Đi=====
  ::[[to]] [[draw]] [[towards]] [[the]] [[door]]
  ::[[to]] [[draw]] [[towards]] [[the]] [[door]]
  -
  ::di v? phía c?a
  +
  ::đi về phía cửa
  ::[[to]] [[draw]] [[to]] [[an]] [[end]] ([[a]] [[close]])
  ::[[to]] [[draw]] [[to]] [[an]] [[end]] ([[a]] [[close]])
  -
  ::di d?n ch? k?t thúc
  +
  ::đi đến chỗ kết thúc
  -
  =====V?=====
  +
  =====Vẽ=====
  -
  =====(hàng h?i) tr? (gió)=====
  +
  =====(hàng hải) trở (gió)=====
  ::[[the]] [[wind]] [[draws]] [[aft]]
  ::[[the]] [[wind]] [[draws]] [[aft]]
  -
  ::gió tr? thu?n
  +
  ::gió trở thuận
  -
  =====(thuong nghi?p) ( (thu?ng) + on, upon) l?y ti?n ?, rút ti?n ra=====
  +
  =====(thương nghiệp) ( (thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra=====
  ::[[to]] [[draw]] [[upon]] [[one's]] [[banker]]
  ::[[to]] [[draw]] [[upon]] [[one's]] [[banker]]
  -
  ::l?y ti?n ? ch? ngân hàng
  +
  ::lấy tiền ở chỗ ngân hàng
  -
  =====(nghia bóng) c?u d?n, nh? c?y d?n, g?i d?n=====
  +
  =====(nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gửi đến=====
  ::[[to]] [[draw]] [[on]] [[one's]] [[memory]]
  ::[[to]] [[draw]] [[on]] [[one's]] [[memory]]
  -
  ::nh? d?n trí nh?, g?i d?n trí nh?
  +
  ::nhớ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ
  -
  =====(th? d?c,th? thao) d?n (trong cu?c dua ng?a thi...)=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi...)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[ahead]]
  ::[[to]] [[draw]] [[ahead]]
  -
  ::d?n d?u
  +
  ::dẫn đầu
  ::[[to]] [[draw]] [[away]]
  ::[[to]] [[draw]] [[away]]
  ::lôi di, kéo di
  ::lôi di, kéo di
  -
  =====(th? d?c,th? thao) b? xa=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) bỏ xa=====
  ::[[to]] [[draw]] [[back]]
  ::[[to]] [[draw]] [[back]]
  -
  ::kéo lùi, gi?t lùi
  +
  ::kéo lùi, giật lùi
  -
  =====Rút lui (không làm vi?c gì, không tham gia tr?n d?u...)=====
  +
  =====Rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu...)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[down]]
  ::[[to]] [[draw]] [[down]]
  -
  ::kéo xu?ng (màn, mành, rèm...)
  +
  ::kéo xuống (màn, mành, rèm...)
  -
  =====Hít vào, hút vào (thu?c lá...)=====
  +
  =====Hít vào, hút vào (thuốc lá...)=====
  -
  =====Gây ra (con t?c gi?n...)=====
  +
  =====Gây ra (cơn tức giận...)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[in]]
  ::[[to]] [[draw]] [[in]]
  -
  ::thu vào (s?ng, móng s?c...)
  +
  ::thu vào (sừng, móng sắc...)
  -
  =====Kéo vào, lôi kéo vào (m?t phong trào nào...)=====
  +
  =====Kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào...)=====
  -
  =====Xu?ng d?n, x? chi?u, tàn (ngày); ngày càng ng?n hon (nh?ng ngày liên ti?p)=====
  +
  =====Xuống đến, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[off]]
  ::[[to]] [[draw]] [[off]]
  -
  ::rút (quân d?i); rút lui
  +
  ::rút (quân đội); rút lui
  -
  =====L?y ra, kéo ra, rút ra... (ru?u trong thùng..., giày ?ng...)=====
  +
  =====Lấy ra, kéo ra, rút ra... (rượu trong thùng..., giày ủng...)=====
  -
  =====Làm l?c (hu?ng chú ý...)=====
  +
  =====Làm lạc (hướng chú ý...)=====
  ::[[to]] [[draw]] [[on]]
  ::[[to]] [[draw]] [[on]]
  -
  ::d?n t?i, dua t?i
  +
  ::dẫn tới, đưa tới
  -
  =====Deo (gang...) vào=====
  +
  =====Đeo (găng...) vào=====
  -
  =====Quy?n ru, lôi cu?n=====
  +
  =====Quyến rũ, lôi cuốn=====
  -
  =====T?i g?n=====
  +
  =====Tới gần=====
  ::[[spring]] [[is]] [[drawing]] [[on]]
  ::[[spring]] [[is]] [[drawing]] [[on]]
  -
  ::mùa xuân t?i g?n
  +
  ::mùa xuân tới gần
  -
  =====(th? d?c,th? thao) du?i k?p, b?t k?p (trong cu?c ch?y dua)=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua)=====
  -
  =====(thuong nghi?p) rút ti?n ra=====
  +
  =====(thương nghiệp) rút tiền ra=====
  -
  =====C?u d?n, nh? d?n, g?i d?n=====
  +
  =====Cầu đến, nhờ đến, gửi đến=====
  ::[[to]] [[draw]] [[out]]
  ::[[to]] [[draw]] [[out]]
  -
  ::nh? ra kéo ra, rút ra, l?y ra
  +
  ::nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra
  -
  =====Kéo dài (bài nói, bài vi?t...); dài ra (ngày)=====
  +
  =====Kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày)=====
  -
  =====(quân s?) bi?t phái (m?t don v?...); dàn hàng, dàn tr?n=====
  +
  =====(quân sự) biệt phái (một dơn vị...); dàn hàng, dàn trận=====
  -
  =====Khai thác, moi ra (m?t di?u m?t); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) b?c l? ra=====
  +
  =====Khai thác, moi ra (một điều mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra=====
  -
  =====V? ra, th?o ra=====
  +
  =====Vẽ ra, thảo ra=====
  ::[[to]] [[draw]] [[out]] [[a]] [[plan]]
  ::[[to]] [[draw]] [[out]] [[a]] [[plan]]
  -
  ::th?o ra m?t k? ho?ch
  +
  ::thảo ra một kế hoạch
  ::[[to]] [[draw]] [[up]]
  ::[[to]] [[draw]] [[up]]
  -
  ::kéo lên, rút lên; múc (nu?c...) lên
  +
  ::kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
  -
  =====( d?ng t? phãn thân) to draw oneself up d?ng th?ng do, d?ng ngay do=====
  +
  =====( động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ=====
  -
  =====(quân s?) s?p quân lính thành hàng, dàn hàng=====
  +
  =====(quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng=====
  -
  =====Th?o (m?t van ki?n)=====
  +
  =====Thảo (một văn kiện)=====
  -
  =====( + with) b?t k?p, du?i k?p, theo k?p=====
  +
  =====( + with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp=====
  -
  =====D? l?i, d?ng l?i (xe)=====
  +
  =====Đỗ lại, dừng lại (xe)=====
  ::[[the]] [[carriage]] [[drew]] [[up]] [[before]] [[the]] [[door]]
  ::[[the]] [[carriage]] [[drew]] [[up]] [[before]] [[the]] [[door]]
  -
  ::xe ng?a d? l?i ? tru?c c?a
  +
  ::xe ngựa đỗ lại ở trước cửa
  -
  =====( + to) l?i g?n, t?i g?n=====
  +
  =====( + to) lại gần, tới gần=====
  ::[[to]] [[draw]] [[up]] [[to]] [[the]] [[table]]
  ::[[to]] [[draw]] [[up]] [[to]] [[the]] [[table]]
  -
  ::l?i g?n bàn
  +
  ::lại gần bàn
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[bead]] [[on]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[bead]] [[on]]
  Xem [[bead]]
  Xem [[bead]]
  ::[[to]] [[draw]] [[blank]]
  ::[[to]] [[draw]] [[blank]]
  -
  ::lùng s?c ch?ng th?y thú san nào, không san du?c con nào; (nghia bóng) không an thua gì, không du?c
  +
  ::lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[long]] [[bow]]
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[long]] [[bow]]
  Xem [[bow]]
  Xem [[bow]]
  Dòng 276: Dòng 276:
  ::sinh ra
  ::sinh ra
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[last]] [[breath]]
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[last]] [[breath]]
  -
  ::trút hoi th? cu?i cùng, ch?t
  +
  ::trút hơi thở cuối cùng, chết
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[cloth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[cloth]]
  -
  ::d?n bàn (sau khi an xong)
  +
  ::dọn bàn (sau khi ăn xong)
  ::[[to]] [[draw]] [[it]] [[fine]]
  ::[[to]] [[draw]] [[it]] [[fine]]
  -
  ::(thông t?c) quá chi ly, ch? s?i tóc làm tu
  +
  ::(thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm
  ::[[to]] [[draw]] [[to]] [[a]] [[head]]
  ::[[to]] [[draw]] [[to]] [[a]] [[head]]
  -
  ::chín (m?n nh?t...)
  +
  ::chín (mụn nhọt...)
  ::[[to]] [[draw]] [[in]] [[one's]] [[horns]]
  ::[[to]] [[draw]] [[in]] [[one's]] [[horns]]
  -
  ::thu s?ng l?i, co vòi l?i; (nghia bóng) b?t vênh váo, b?t lên m?t ta dây
  +
  ::thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[line]] [[at]] [[that]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[line]] [[at]] [[that]]
  -
  ::làm d?n m?c nhu v?y thôi; nh?n d?n m?c nhu v?y thôi
  +
  ::làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[line]]
  ::[[to]] [[draw]] [[the]] [[line]]
  -
  ::ng?ng l?i (? m?t gi?i h?n nào) không ai di xa hon n?a
  +
  ::ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa
  ::[[draw]] [[it]] [[mild]]!
  ::[[draw]] [[it]] [[mild]]!
  Xem [[mild]]
  Xem [[mild]]
  Dòng 294: Dòng 294:
  ::vi?t d? kích ai
  ::vi?t d? kích ai
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[sword]] [[against]] [[somebody]]
  ::[[to]] [[draw]] [[one's]] [[sword]] [[against]] [[somebody]]
  -
  ::t?n công ai
  +
  ::tấn công ai
  ::[[to]] [[draw]] [[an]] [[analogy]], [[a]] [[comparison]], [[a]] [[parallel]] [[between]] [[sth]] [[and]] [[sth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[an]] [[analogy]], [[a]] [[comparison]], [[a]] [[parallel]] [[between]] [[sth]] [[and]] [[sth]]
  -
  ::so sánh cái gì v?i cái gì
  +
  ::so sánh cái gì với cái gì
  ::[[at]] [[daggers]] [[drawn]] [[with]] [[sb]]
  ::[[at]] [[daggers]] [[drawn]] [[with]] [[sb]]
  -
  ::d?i ch?i, thù ngh?ch
  +
  ::đối chọi, thù nghịch
  ::[[to]] [[draw]] [[sb's]] [[attention]] [[to]] [[sth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[sb's]] [[attention]] [[to]] [[sth]]
  -
  ::luu ý ai v? di?u
  +
  ::lưu ý ai về điều
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[distinction]] [[between]] [[sth]] [[and]] [[sth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[distinction]] [[between]] [[sth]] [[and]] [[sth]]
  -
  ::phân bi?t rõ cái gì v?i cái gì
  +
  ::phân biệt rõ cái gì với cái gì
  ::[[to]] [[draw]] [[stumps]]
  ::[[to]] [[draw]] [[stumps]]
  -
  ::(môn crickê) nh? c?c cho bi?t k?t thúc cu?c choi
  +
  ::(môn crickê) nhổ cọc cho biết kết thúc cuộc chơi
  ::[[to]] [[draw]] [[sb's]] [[teeth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[sb's]] [[teeth]]
  -
  ::làm cho tr? nên vô h?i
  +
  ::làm cho trở nên vô hại
  ::[[to]] [[draw]] [[oneself]] [[up]] [[to]] [[one's]] [[full]] [[height]]
  ::[[to]] [[draw]] [[oneself]] [[up]] [[to]] [[one's]] [[full]] [[height]]
  -
  ::vuon th?ng ngu?i
  +
  ::vươn thẳng người
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[veil]] [[on]] [[sth]]
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[veil]] [[on]] [[sth]]
  -
  ::không nh?c t?i di?u gì (do t? nh?)
  +
  ::không nhắc tới điều gì (do tế nhị)
  [[Category:Thông dụng]]
  [[Category:Thông dụng]]

  03:28, ngày 29 tháng 11 năm 2007

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực
  Sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn
  Sự rút thăm; sự mở số; sự trúng
  (thể dục,thể thao) trận đấu hoà
  Câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)
  Động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục
  to be quick on the draw
  vảy súng nhanh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất

  Ngoại động từ .drew; .drawn

  Kéo
  to draw a net
  kéo lưới
  to draw the curtain
  kéo màn
  to draw a cart
  kéo xe bò
  to draw a plough
  kéo cày
  Kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn
  to draw somebody aside
  kéo ai ra một chỗ
  to draw attention
  thu hút sự chú ý
  to draw customers
  lôi kéo được khách hàng
  Đưa
  to draw a pen across paper
  đưa quấn bút lên trang giấy
  to draw one's hand over one's eyes
  đưa tay lên che mặt
  Hít vào
  to draw a long breath
  hít một hơi dài
  Co rúm, cau lại
  with drawn face
  với nét mặt cau lại
  Gò (cương ngựa); giương (cung)
  to draw the rein (bridle)
  gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế
  Kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...)
  to draw consequences
  kéo theo những hậu quả
  to draw trouble upon oneself
  chuốc lấy điều khó chịu vào thân
  Kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra
  to draw water from the well
  kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
  to draw a tooth
  nhổ răng
  to draw a nail
  nhổ đinh
  with drawn sword
  gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần
  to draw blood from the vein
  trích máu ở tĩnh mạch
  Rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra
  to draw a lesson from failure
  rút ra một bài học từ thất bại
  to draw conclusions
  rút ra những kết luận
  to draw comparisons
  đưa ra những điểm so sánh; so sánh
  to draw distinctions
  vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt
  Mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...)
  to draw lots
  mở số
  to draw a prize
  trúng số
  to draw the winner
  rút thăm trúng
  Lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở
  to draw one's salary
  lĩnh lương
  to draw information from...
  lấy tin tức ở...
  to draw comfort (consolation) from...
  tìm thấy nguồn an ủi ở...
  to draw inspiration from...
  tìm thấy nguồn cảm hứng ở...
  (đánh bài) moi
  to draw all the trumps
  moi tất cả những quân bài chủ của đối thủ, làm cho đối thủ điêu đứng vì hết quân bài chủ
  Moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cạn
  hanged, drawn and quartered
  bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân)
  calf draws cow
  bò con bú cạn sữa bò cái
  to draw fowl
  mổ moi lòng gà
  Pha (trà), rút lấy nước cốt
  to draw the tea
  pha trà
  (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn
  Kéo dài
  to draw wire
  kéo dài sợi dây thép
  Vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời)
  to draw a straight line
  vạch một đường thẳng
  to draw a portrait
  vẽ một bức chân dung
  to draw a plan
  dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch
  to draw a furrow
  vạch một luống cày
  Viết (séc) lĩnh tiền
  to draw a cheque on a banker
  viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng
  Hoà, không phân được hơn thua
  to draw a game with someone
  hoà một trận đấu với ai
  a drawn game
  trận đấu hoà
  a drawn battle
  cuộc chiến đấu không phân được hơn thua, trận đánh bất phân thắng bại
  (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mực chìm (bao nhiêu mét)
  the ship draws two meters
  con tàu có mực chìm hai mét
  (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) qua sang trái

  Nội động từ

  Kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra
  Hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút
  the play still draws
  vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem
  Thông (lò sưởi, ống khói...)
  Ngâm nước cất (trà, , , )
  (hàng hải) căng gió (buồm)
  Kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến
  to draw round somebody
  túm tụm kéo đến quanh ai
  Đi
  to draw towards the door
  đi về phía cửa
  to draw to an end (a close)
  đi đến chỗ kết thúc
  Vẽ
  (hàng hải) trở (gió)
  the wind draws aft
  gió trở thuận
  (thương nghiệp) ( (thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra
  to draw upon one's banker
  lấy tiền ở chỗ ngân hàng
  (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gửi đến
  to draw on one's memory
  nhớ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ
  (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi...)
  to draw ahead
  dẫn đầu
  to draw away
  lôi di, kéo di
  (thể dục,thể thao) bỏ xa
  to draw back
  kéo lùi, giật lùi
  Rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu...)
  to draw down
  kéo xuống (màn, mành, rèm...)
  Hít vào, hút vào (thuốc lá...)
  Gây ra (cơn tức giận...)
  to draw in
  thu vào (sừng, móng sắc...)
  Kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào...)
  Xuống đến, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp)
  to draw off
  rút (quân đội); rút lui
  Lấy ra, kéo ra, rút ra... (rượu trong thùng..., giày ủng...)
  Làm lạc (hướng chú ý...)
  to draw on
  dẫn tới, đưa tới
  Đeo (găng...) vào
  Quyến rũ, lôi cuốn
  Tới gần
  spring is drawing on
  mùa xuân tới gần
  (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua)
  (thương nghiệp) rút tiền ra
  Cầu đến, nhờ đến, gửi đến
  to draw out
  nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra
  Kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày)
  (quân sự) biệt phái (một dơn vị...); dàn hàng, dàn trận
  Khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra
  Vẽ ra, thảo ra
  to draw out a plan
  thảo ra một kế hoạch
  to draw up
  kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
  ( động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ
  (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng
  Thảo (một văn kiện)
  ( + with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp
  Đỗ lại, dừng lại (xe)
  the carriage drew up before the door
  xe ngựa đỗ lại ở trước cửa
  ( + to) lại gần, tới gần
  to draw up to the table
  lại gần bàn
  to draw a bead on

  Xem bead

  to draw blank
  lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì
  to draw the long bow

  Xem bow

  to draw one's first breath
  sinh ra
  to draw one's last breath
  trút hơi thở cuối cùng, chết
  to draw the cloth
  dọn bàn (sau khi ăn xong)
  to draw it fine
  (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư
  to draw to a head
  chín (mụn nhọt...)
  to draw in one's horns
  thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây
  to draw a line at that
  làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi
  to draw the line
  ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa
  draw it mild!

  Xem mild

  to draw one's pen against somebody
  vi?t d? kích ai
  to draw one's sword against somebody
  tấn công ai
  to draw an analogy, a comparison, a parallel between sth and sth
  so sánh cái gì với cái gì
  at daggers drawn with sb
  đối chọi, thù nghịch
  to draw sb's attention to sth
  lưu ý ai về điều gì
  to draw a distinction between sth and sth
  phân biệt rõ cái gì với cái gì
  to draw stumps
  (môn crickê) nhổ cọc cho biết kết thúc cuộc chơi
  to draw sb's teeth
  làm cho trở nên vô hại
  to draw oneself up to one's full height
  vươn thẳng người
  to draw a veil on sth
  không nhắc tới điều gì (do tế nhị)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X