• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh t?=== =====S? roi, s? ngã; s? r?ng xu?ng (lá); s? ru xu?ng; s? h?===== =====S? s?p d?, s? suy s?p (c?a m?t d? qu?c.....)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /fɔ:l/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  01:25, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /fɔ:l/

  Thông dụng

  Danh t?

  S? roi, s? ngã; s? r?ng xu?ng (lá); s? ru xu?ng; s? h?
  S? s?p d?, s? suy s?p (c?a m?t d? qu?c...); s? sa sút, s? m?t d?a v?, s? xu?ng th?, s? xu?ng d?c (c?a m?t ngu?i...)
  S? s?t giá, s? gi?m giá
  (th? d?c,th? thao) s? v?t ngã; keo v?t
  to try a fall
  v?t th? m?t keo
  S? sa ngã (dàn bà)
  Lu?ng mua, lu?ng tuy?t
  S? lu?ng cây ng?; s? lu?ng g? x?
  Hu?ng di xu?ng; d?c xu?ng
  ( s? nhi?u) thác
  the Niagara falls
  thác Ni-a-ga-ra
  S? d? (c?a c?u); l?a c?u con
  Dây ròng r?c
  Lu?i che m?t, m?ng che m?t (c?a ph? n?)
  (t? M?,nghia M?) mùa lá r?ng, mùa thu
  the fall of day
  lúc ch?p t?i
  the fall of night
  lúc màn dêm buông xu?ng
  pride will have a fall
  (t?c ng?) trèo cao ngã dau
  to ride for a fall

  Xem ride

  N?i d?ng t? .fallen

  Roi, roi xu?ng, roi vào ( (nghia den) & (nghia bóng))
  to fall out of the window
  roi ra ngoài c?a s?
  to fall to pieces
  roi v? tan tành
  to fall to somebody's lot
  roi vào s? ph?n ai
  to fall into the hands of the enemy
  roi vào tay k? d?ch
  the accent falls on the third syllable
  tr?ng âm roi vào âm ti?t th? ba
  the meeting falls on Friday
  cu?c mít tinh roi vào ngày th? sáu
  R? xu?ng, xoã xu?ng (tóc...); r?ng xu?ng (lá); ngã
  to fall flat to the ground
  ngã sóng soài du?i d?t
  H? th?p, xu?ng th?p, x?u xu?ng; d?u di, nguôi di
  curtain falls
  màn h?
  temperature falls
  d? nhi?t xu?ng th?p
  prices fall
  giá c? h? xu?ng
  face falls
  m?t x?u xu?ng
  voice falls
  gi?ng nói kh? di
  eyes fall
  m?t c?p xu?ng
  wind falls
  gió d?u di
  anger falls
  con gi?n nguôi di
  D? nát, s?p d?
  houses fall
  nhà c?a d? nát
  M?t d?a v?, b? h? b?, xu?ng th?, sa sút, xu?ng d?c
  to fall very low
  sa sút quá, xu?ng d?c quá
  to fall in somebody's esteem
  m?t lòng quý tr?ng c?a aii
  Sa ngã (dàn bà)
  Th?t b?i, th?t th?
  plans fall to the ground
  k? ho?ch th?t b?i
  fortress falls
  pháo dài th?t th?
  Hy sinh, ch?t, ngã xu?ng ( (nghia bóng))
  many fell
  nhi?u ngu?i b? hy sinh (trong chi?n tr?n)
  Bu?t nói ra, th?t ra
  the news fell from his lips
  h?n bu?c mi?ng nói ra tin dó
  Sinh ra, d? ra (c?u con...)
  ( + into) du?c chia thành, thu?c v?
  the books falls into three parts
  cu?n sách du?c chia làm ba ph?n
  to fall into the category
  thu?c vào lo?i
  B? (roi vào tình tr?ng nào dó...)
  to fall into error
  b? l?m l?n
  to fall ill
  b? ?m
  to fall on evil days
  b? sa co th?t th?
  D?c xu?ng
  the land falls in gentle slopes to the sea
  d?t d?c thoai tho?i xu?ng bi?n
  D? ra
  the river falls to the sea
  sông d? ra bi?n
  B?t d?u
  to fall to work at once
  b?t tay vào vi?c ngay l?p t?c
  to fall into conversation
  b?t d?u nói chuy?n
  Xông vào
  to fall on the enemy
  xông vào k? d?ch

  Ngo?i d?ng t?

  (ti?ng d?a phuong); (t? M?,nghia M?) ch?t, h? (cây)
  to fall across
  tình c? g?p (ai)
  to fall among
  tình c? roi vào dám (ngu?i nào...)
  to fall away
  b?, r?i b?, b? roi (ai...); ly khai (d?o, d?ng)
  Héo mòn di, g?y mòn di
  Bi?n di
  to fall back
  ngã ng?a
  Rút lui
  to fall back on (upon)
  ph?i c?u d?n, ph?i dùng d?n (cái gì)
  to fall behind
  th?t lùi, b? t?t l?i d?ng sau
  (t? M?,nghia M?) không tr? du?c dúng h?n, còn thi?u l?i, còn n? l?i
  to fall down
  roi xu?ng, ngã xu?ng, s?p xu?ng, th?t b?i
  to fall for
  (t? lóng) mê tít, ph?c lan
  B? b?p, b? choi x?
  to fall in
  (quân s?) d?ng vào hàng
  (thông t?c) th?t vào, lùi vào trong ( ngôi nhà)
  D?n lúc ph?i thanh toán (n?); h?t h?n (h?p d?ng thuê nhà)
  S?p, lún, s?p d? (mái nhà...)
  to fall in with
  tình c? g?p (ai)
  Theo, tán d?ng (quan di?m c?a ai...); d?ng ý v?i (ai); (t? M?,nghia M?) chi?u ý, theo ý (ai) i)
  Trùng h?p v?i
  to fall off
  roi xu?ng
  Rút, gi?m sút; thoái hoá, tàn t?, suy d?i
  (hàng h?i) không an theo tay lái
  N?i d?y, b? hàng ngu
  to fall on
  nh?p tr?n, t?n công
  B?t d?u an u?ng
  to fall out
  roi ra ngoài; xoã ra (tóc)
  Cãi nhau, b?t hoà
  to fall out with somebody
  cãi nhau v?i ai, b?t hoà v?i ai
  Hoá ra là, thành ra là, d?n d?n k?t qu? là
  it fell out that
  hoá ra là, thành ra là
  to fall out well
  d?n d?n k?t qu? t?t
  (quân s?) b? hàng, ra ngoài hàng
  to fall out of
  b? (m?t thói quen...)
  to fall over
  ngã l?n nhào, b? d?
  to fall over an obstacle
  va vào m?t chu?ng ng?i và ngã l?n nhào
  to fall through
  h?ng, th?t b?i; không di d?n k?t qu? nào
  to fall to
  b?t d?u
  B?t d?u t?n công; b?t d?u an
  now, let's fall to!
  (thông t?c) nào, chúng ta b?t d?u t?n công (b?t d?u an)!
  to fall under
  du?c li?t vào, du?c x?p lo?i vào
  ? du?i (s? quan sát...); ch?u (?nh hu?ng c?a ai...)
  to fall upon
  t?n công
  to fall within
  n?m trong, g?m trong
  to fall due
  d?n k? ph?i tr?, d?n h?n
  to fall flat

  Xem flat

  to fall foul of

  Xem foul

  to fall in love with

  Xem love

  to fall into a habit

  Xem habit

  to fall into line
  d?ng vào hàng
  to fall into line with
  d?ng ý v?ii
  to fall into a rage
  gi?n diên lên, n?i con tam bành
  to fall on one's sword
  t? t?, t? sát
  to fall over backwards
  di d?n ch? c?c doan
  to fall over each other
  dánh l?n, ?u d?; c?nh tranh xâu xé nhau k?ch li?t
  to fall a prey to
  o fall a sacrifice to
  Làm m?i cho
  to fall short
  thi?u, không d?
  Không t?i dích (d?n, tên l?a...)
  to fall short of
  th?t b?i, không d?t (m?c dích...)
  your work falls short of my expectations
  công vi?c làm c?a anh không du?c nhu ý tôi mong d?ii
  to fall on (upon) one's feet
  thoát kh?i khó khan, l?i d?ng v?ng chân
  to fall a victim to
  là n?n nhân c?a

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lượng nước rơi
  độ chênh
  độ giảm
  độ sụt
  dốc
  đốn rừng
  làm sụt lở
  giảm
  fall time
  thời gian giảm
  fall-off
  sự suy giảm
  flood fall
  sự giảm lũ
  frequency fall
  giảm tần số
  frequency fall-off
  sự giảm tần số
  voltage fall
  giảm điện áp
  giảm đi
  hạ
  hạ thấp
  fall of sea level
  sự hạ thấp mực nước biển
  mái dốc
  phá hủy
  rơi
  sự đổ
  sự đốn cây
  sự giảm
  flood fall
  sự giảm lũ
  frequency fall-off
  sự giảm tần số
  sự hạ
  sự phá hủy
  sự rơi
  sự sụt
  sụt
  tháo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chia
  rơi
  sự rời

  Nguồn khác

  • fall : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Descend, sink, subside, settle, drop or come (down),plummet, plunge, dive, (take a) nosedive; cascade: The bucketfell to the bottom of the well. A meteorite fell on my house.The water falls 100 metres over the cliff at this point. 2tumble, trip, stumble, slump, collapse, keel over, topple,crumple: Mother fell in the kitchen and hurt her knee.
  Diminish, (become) lower, sink, decline, fall or drop off, drop,decrease, dwindle, subside, come or go down: The price of oilfell today to a new low.
  Slope, fall away, decline: Beyondthe spinney, the meadow falls towards the river.
  Succumb,surrender, yield, give up or in, capitulate, be defeated orconquered, be captured, be taken (captive or prisoner), beoverthrown, come or go to ruin, be destroyed, be lost: Thecastle fell after a year's siege.
  Die, perish, drop dead, beslain or killed: His grandfather fell at the Battle of theMarne.
  Fall apart. disintegrate, crumble, collapse, fall orcome or go to pieces, break up, be destroyed; break apart,fragment, shatter: I knew she would fall apart on the witnessstand. The gadget fell apart as soon as we used it. 8 fall back.retreat, retire, withdraw, draw back; recede: As the enemyadvanced, we fell back.
  Fall back on or upon. have recourseto, rely or depend on or upon, return to, count on or upon,resort to, call on or upon, make use of, use, employ: All theready ammunition was gone and we had to fall back on ourreserves. 10 fall behind. drop back, trail, lag; be in arrears:If you fall behind, I'll wait for you. We fell behind in ourmortgage payments. 11 fall down. a collapse, drop: She hit meso hard that I fell down. b fail, be (found) wanting orlacking, be unsuccessful, be or prove inadequate ordisappointing: He had to be replaced because he fell down onthe job.
  Fall flat. collapse, fail, Colloq flop, US bomb(out), lay an egg, go over like a lead balloon: A hit in Londonmight fall flat in New York.
  Fall for. a fall in love with,be infatuated with: Some people will fall for anyone who tellsthem the right time. b be fooled or duped or taken in ordeceived by, accept, swallow, succumb to, Slang be a sucker for,US and Canadian be a patsy for: Did Beaseley really fall forthat old confidence trick?
  Fall in. cave in, collapse, sinkinwards: The walls were about to fall in on us.
  Fall inwith. join, associate with, become associated or allied with,befriend; cooperate with, go along with, concur with, support,accept: He fell in with a gang of thieves and spent the nextfew years avoiding the police. She agreed to fall in with myplan. 16 fall off. diminish, decrease, decline, deteriorate:Business falls off immediately after Christmas.
  Fall on orupon. attack, assault, assail, set upon: Three muggers fell onme and stole my wallet.
  Fall out. disagree, differ, quarrel,clash, squabble, wrangle, dispute, fight: We fell out overpolitics.
  Fall short. prove or (turn out to) be inadequateor insufficient or deficient or lacking or wanting ordisappointing, miss, fail, disappoint: The results of the salescampaign fell short of expectations.
  Fall through. fail,come to nothing or naught, miscarry, die, Colloq fizzle (out),flop: The deal to buy the company fell through.
  Fall to.start, begin, commence, set or go about, get under way,undertake, tackle, take on; get moving, attack, Colloq get theshow on the road, get cracking, US get a wiggle on, move it:The washing-up had to be done so I fell to.
  N.
  Drop, descent, dive, nosedive, plunge, tumble,dropping, falling: How could he have survived a fall from sucha height?
  Chiefly US and Canadian autumn: They turn theclocks back one hour in the fall.
  Decline, decay, collapse,downfall, failure, destruction, ruin, failure, deterioration,eclipse: Have you read Poe's classic Fall of the House of Usher?
  Usually, falls. cascade, cataract, waterfall; rapids: Howmany falls are there along the Limpopo River?
  Depreciation,sinking, diminution, decrease, decline, lapse, downturn,down-swing, drop, drop-off, lowering, abatement, slump,collapse: On the Stock Exchange today, investors experiencedsharp falls in share prices. 27 slope, declivity, descent,decline, drop, downhill, Chiefly US and Canadian downgrade:Note the smooth rise and fall of the land.
  Surrender,capitulation, submission, taking, seizure, capture, overthrow,defeat, conquest, downfall: The fall of Khartoum in 1898 markedthe re-establishment of British rule in the Anglo-EgyptianSudan.

  Oxford

  V. & n.

  V.intr. (past fell; past part. fallen) 1 a go orcome down freely; descend rapidly from a higher to a lower level(fell from the top floor; rain was falling). b drop or bedropped (supplies fell by parachute; the curtain fell).
  A(often foll. by over) cease to stand; come suddenly to theground from loss of balance etc. b collapse forwards ordownwards esp. of one's own volition (fell into my arms; fellover the chair).
  Become detached and descend or disappear.
  Take a downward direction: a (of hair, clothing, etc.) hangdown. b (of ground etc.) slope. c (foll. by into) (of a riveretc.) discharge into.
  A find a lower level; sink lower. bsubside, abate.
  (of a barometer, thermometer, etc.) show alower reading.
  Occur; become apparent or present (darknessfell).
  Decline, diminish (demand is falling; standards havefallen).
  A (of the face) show dismay or disappointment. b(of the eyes or a glance) look downwards.
  A lose power orstatus (the government will fall). b lose esteem, moralintegrity, etc.
  Commit sin; yield to temptation.
  Take orhave a particular direction or place (his eye fell on me; theaccent falls on the first syllable).
  A find a place; benaturally divisible (the subject falls into three parts). b(foll. by under, within) be classed among.
  Occur at aspecified time (Easter falls early this year).
  Come bychance or duty (it fell to me to answer).
  A pass into aspecified condition (fall into decay; fell ill). b become (fallasleep).
  A (of a position etc.) be overthrown or captured;succumb to attack. b be defeated; fail.
  Die (fall inbattle).
  (foll. by on, upon) a attack. b meet with. cembrace or embark on avidly.
  (foll. by to + verbal noun)begin (fell to wondering).
  (foll. by to) lapse, revert(revenues fall to the Crown).
  N.
  The act or an instance offalling; a sudden rapid descent.
  That which falls or hasfallen, e.g. snow, rocks, etc.
  The recorded amount ofrainfall etc.
  A decline or diminution.
  Overthrow, downfall(the fall of Rome).
  A succumbing to temptation. b (the Fall)the sin of Adam and its consequences, as described in Genesis.7 (of material, land, light, etc.) a downward direction; aslope.
  (also Fall) US autumn.
  (esp. in pl.) a waterfall,cataract, or cascade.
  Mus. a cadence.
  A awrestling-bout; a throw in wrestling which keeps the opponent onthe ground for a specified time. b a controlled act of falling,esp. as a stunt or in judo etc.
  A the birth of young ofcertain animals. b the number of young born.
  A rope of ahoisting-tackle.
  (ofa situation etc.) disintegrate; be reduced to chaos.
  Loseone's capacity to cope. fall away 1 (of a surface) inclineabruptly.
  Become few or thin; gradually vanish.
  Desert,revolt; abandon one's principles. fall back retreat. fall-back(attrib.) emergency, esp. (of wages) the minimum paid when nowork is available. fall back on have recourse to in difficulty.fall behind 1 be outstripped by one's competitors etc.; lag.
  Be in arrears. fall down (often foll. by on) colloq. fail;perform poorly; fail to deliver (payment etc.). fall forcolloq.
  Be captivated or deceived by.
  Admire; yield to thecharms or merits of. fall foul of come into conflict with;quarrel with. fall guy sl.
  An easy victim.
  A scapegoat.fall in 1 a take one's place in military formation. b (as int.)the order to do this.
  Collapse inwards. falling star ameteor. fall in love see LOVE. fall into line 1 take one'splace in the ranks.
  Conform or collaborate with others. fallinto place begin to make sense or cohere. fall in with 1 meetby chance.
  Agree with; accede to; humour.
  Coincide with.fall off 1 (of demand etc.) decrease, deteriorate.
  Withdraw.fall-off n. a decrease, deterioration, withdrawal, etc. fallout 1 quarrel.
  (of the hair, teeth, etc.) become detached.
  Mil. come out of formation.
  Result; come to pass; occur.fall out of gradually discontinue (a habit etc.). fall overoneself colloq.
  Be eager or competitive.
  Be awkward,stumble through haste, confusion, etc. fall-pipe a downpipe.fall short 1 be or become deficient or inadequate.
  (of amissile etc.) not reach its target. fall short of fail to reachor obtain. fall through fail; come to nothing; miscarry. fallto begin an activity, e.g. eating or working. [OE fallan,feallan f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X