• (Khác biệt giữa các bản)
  (dạng thức)
  (dạng thức)
  Dòng 79: Dòng 79:
  ::[[exact]] [[name]] [[format]]
  ::[[exact]] [[name]] [[format]]
  ::dạng thức tên chính xác
  ::dạng thức tên chính xác
  -
  ::[[F]] [[format]]
  +
  ::F [[format]]
  ::dạng thức F
  ::dạng thức F
  -
  ::[[FE]] [[format]] [[effectors]] [[character]]
  +
  ::FE [[format]] [[effectors]] [[character]]
  ::ký tự bộ tác động dạng thức
  ::ký tự bộ tác động dạng thức
  -
  ::[[FID]] ([[format]]identification)
  +
  ::FID ([[format]]identification)
  ::sự nhận biết dạng thức
  ::sự nhận biết dạng thức
  -
  ::[[FID]] [[field]] ([[format]]identification [[field]])
  +
  ::FID [[field]] ([[format]]identification [[field]])
  ::trường nhận biết dạng thức
  ::trường nhận biết dạng thức
  ::[[file]] [[format]]
  ::[[file]] [[format]]
  Dòng 131: Dòng 131:
  ::[[i]] [[format]] ([[information]][[format]])
  ::[[i]] [[format]] ([[information]][[format]])
  ::dạng thức thông tin
  ::dạng thức thông tin
  -
  ::[[IFF]] ([[interchange]]file [[format]])
  +
  ::IFF ([[interchange]]file [[format]])
  ::dạng thức trao đổi tập tin
  ::dạng thức trao đổi tập tin
  ::[[information]] [[format]] ([[I]][[format]])
  ::[[information]] [[format]] ([[I]][[format]])
  Dòng 163: Dòng 163:
  ::[[object]] [[module]] [[format]]
  ::[[object]] [[module]] [[format]]
  ::dạng thức môđun đối tượng
  ::dạng thức môđun đối tượng
  -
  ::[[ODIF]] ([[office]]document [[interchange]] [[format]])
  +
  ::ODIF ([[office]]document [[interchange]] [[format]])
  ::dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  ::dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  ::[[office]] [[document]] [[interchange]] [[format]] (ODIF)
  ::[[office]] [[document]] [[interchange]] [[format]] (ODIF)
  ::dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  ::dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  -
  ::[[OMF]] ([[object]]module [[format]])
  +
  ::OMF ([[object]]module [[format]])
  ::dạng thức môđun đối tượng
  ::dạng thức môđun đối tượng
  ::[[packed]] [[format]]
  ::[[packed]] [[format]]
  ::dạng thức nén
  ::dạng thức nén
  -
  ::[[PAL]] [[format]]
  +
  ::PAL [[format]]
  ::dạng thức PAL
  ::dạng thức PAL
  ::[[paste]] [[format]]
  ::[[paste]] [[format]]
  ::dán dạng thức
  ::dán dạng thức
  -
  ::[[PDF]] ([[Portable]]document [[format]])
  +
  ::PDF ([[Portable]]document [[format]])
  ::dạng thức tài liệu khả chuyển
  ::dạng thức tài liệu khả chuyển
  -
  ::[[Polish]] [[format]]
  +
  ::Polish [[format]]
  ::dạng thức Balan
  ::dạng thức Balan
  ::[[portable]] [[document]] [[format]]
  ::[[portable]] [[document]] [[format]]
  Dòng 183: Dòng 183:
  ::[[portrait]] [[format]]
  ::[[portrait]] [[format]]
  ::dạng thức in giấy dọc
  ::dạng thức in giấy dọc
  -
  ::[[PostScript]] [[Output]] [[Format]]
  +
  ::PostScript [[Output]] [[Format]]
  ::dạng thức kết xuất PostScript
  ::dạng thức kết xuất PostScript
  ::[[printing]] [[format]]
  ::[[printing]] [[format]]
  Dòng 205: Dòng 205:
  ::[[short]] [[format]]
  ::[[short]] [[format]]
  ::dạng thức ngắn
  ::dạng thức ngắn
  -
  ::[[SOF]] (start-of-format [[control]])
  +
  ::SOF (start-of-format [[control]])
  ::điều khiển khởi đầu dạng thức
  ::điều khiển khởi đầu dạng thức
  ::[[standard]] [[data]] [[format]]
  ::[[standard]] [[data]] [[format]]

  02:33, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khổ (sách, giấy, bìa...)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  dạng mẫu

  Giải thích VN: Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

  record format definition
  sự xác định dạng mẩu tin
  record format description
  sự mô tả dạng mẩu tin
  dạng thức

  Giải thích VN: Sự tổ chức của thông tin để lưu trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của các đĩa mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

  address format
  dạng thức địa chỉ
  basic exchange format
  dạng thức trao đổi cơ bản
  basic format
  dạng thức cơ bản
  beta format
  dạng thức beta
  binary format
  dạng thức nhị phân
  canonical format
  dạng thức hợp quy
  card format
  khuôn dạng thức thẻ
  CDF (commondata format)
  dạng thức dữ liệu chung
  centesimal floating point format
  dạng thức dấu chấm động phần trăm
  chart format
  dạng thức biểu đồ
  COF (commonobject format)
  dạng thức đối tượng chung
  currency format
  dạng thức tiền tệ
  D format
  dạng thức D
  data format
  dạng thức dữ liệu
  data streams format
  dạng thức dòng dữ liệu
  date format
  dạng thức ngày tháng
  default format
  dạng thức mặc định
  DIF (datainterchange format)
  dạng thức hoán đổi dữ liệu
  digital document interchange format (DDIF)
  dạng thức hoán đổi tài liệu số
  display format
  dạng thức màn hình
  E-format
  dạng thức E
  E-format
  dạng thức mũ
  E-format number
  số theo dạng thức mũ
  EDIF (electronicdesign interchange format)
  dạng thức trao đổi thiết kế điện tử
  encoded format
  dạng thức mã hóa
  entry format
  dạng thức nhập
  exact name format
  dạng thức tên chính xác
  F format
  dạng thức F
  FE format effectors character
  ký tự bộ tác động dạng thức
  FID (formatidentification)
  sự nhận biết dạng thức
  FID field (formatidentification field)
  trường nhận biết dạng thức
  file format
  dạng thức tệp
  floating-point format
  dạng thức dấu chấm động
  format conversion
  sự chuyển đổi dạng thức
  format definition
  định nghĩa dạng thức
  format description statement
  câu lệnh mô tả dạng thức
  format description technique
  kỹ thuật mô tả dạng thức
  format effectors character (FEcharacter)
  ký tự bộ tác động dạng thức
  format identification (PID)
  sự nhận biết dạng thức
  format identification field (FIDfield)
  trường nhận biết dạng thức
  format list
  danh sách dạng thức
  format member
  thành phần dạng thức
  format record
  bản ghi dạng thức
  format selection
  sự lựa chọn dạng thức
  format selector
  bộ chọn dạng thức
  format set
  tập hợp các dạng thức
  format translate
  sự diễn dịch dạng thức
  free format
  dạng thức tự do
  free-form format
  dạng thức dạng tự do
  free-format menu
  menu dạng thức tự do
  graphic file format
  dạng thức tập tin đồ họa
  graphics interchange format (GIP)
  dạng thức hoán đổi đồ họa
  i format (informationformat)
  dạng thức thông tin
  IFF (interchangefile format)
  dạng thức trao đổi tập tin
  information format (Iformat)
  dạng thức thông tin
  instruction format
  dạng thức lệnh
  interchange file format (IFF)
  dạng thức trao đổi tập tin
  interchange format
  dạng thức trao đổi
  internal format
  dạng thức trong
  international format
  dạng thức quốc tế
  label format record
  bản ghi dạng thức nhãn
  long format
  dạng thức dài
  master format
  dạng thức chuẩn
  non standard format
  dạng thức đặc biệt
  non standard format
  dạng thức phi chuẩn
  non standard format file
  tập tin có dạng thức không chuẩn
  normal format
  dạng thức chuẩn
  number format
  dạng thức số
  object module format
  dạng thức môđun đối tượng
  ODIF (officedocument interchange format)
  dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  office document interchange format (ODIF)
  dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  OMF (objectmodule format)
  dạng thức môđun đối tượng
  packed format
  dạng thức nén
  PAL format
  dạng thức PAL
  paste format
  dán dạng thức
  PDF (Portabledocument format)
  dạng thức tài liệu khả chuyển
  Polish format
  dạng thức Balan
  portable document format
  dạng thức tài liệu khả chuyển
  portrait format
  dạng thức in giấy dọc
  PostScript Output Format
  dạng thức kết xuất PostScript
  printing format
  dạng thức in
  protected format
  dạng thức có bảo vệ
  record format
  dạng thức bản ghi
  record format definition
  định nghĩa dạng thức bản ghi
  reference format
  dạng thức quy chiếu
  relative name format
  dạng thức tên tương đối
  scatter format
  dạng thức phân tán
  secondary record format
  dạng thức bản ghi thứ cấp
  shared record format
  dạng thức bản ghi dùng chung
  short format
  dạng thức ngắn
  SOF (start-of-format control)
  điều khiển khởi đầu dạng thức
  standard data format
  dạng thức dữ liệu chuẩn
  start-of-format control (SOF)
  điều khiển khởi đầu dạng thức
  stored-format instruction
  lệnh dạng thức lưu trữ
  subfile record format
  dạng thức ghi tập tin con
  supervisory format
  dạng thức giám sát
  time format
  dạng thức giờ
  u format (unnumberedformat)
  dạng thức không đánh số
  unnumbered format (Uformat)
  dạng thức không đánh số
  unnumbered format (Uformat)
  dạng thức U
  word format
  dạng thức từ
  Z format
  dạng thức Z
  quy cách

  Giải thích VN: Sự tổ chức của thông tin để lưu trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của các đĩa mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

  fixed numeric format
  quy cách số cố định
  general format
  quy cách chung
  global format
  quy cách chung
  numeric format
  quy cách số
  paint file format
  quy cách tệp vẽ hình
  paper format
  quy cách tài liệu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biểu mẫu
  hình thức
  format language
  ngôn ngữ hình thức
  format logic
  lôgic hình thức
  format methods
  phương pháp hình thức
  format parameter
  tham số hình thức
  format parameter
  thông số hình thức
  format semantics language (PSL)
  ngôn ngữ ngữ nghĩa hình thức
  format specification
  đặc tả hình thức
  format standards
  các tiêu chuẩn hình thức
  format verification
  thể theo hình thức
  khổ

  Giải thích VN: Sự tổ chức của thông tin để lưu trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của các đĩa mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

  khuôn
  address format
  khuôn (mẫu) địa chỉ
  address format
  khuôn địa chỉ
  Authority and Format Identifier (AFI)
  phần tử nhận dạng thẩm quyền và khuôn dạng
  B-format video recorder
  máy ghi hình khuôn B
  basic format
  khuôn cơ sở
  Benchmark Interface Format (BIF)
  khuôn giao diện chuẩn
  binary format
  khuôn nhị phân
  Binary Interchange File Format (BIFF)
  khuôn dạng tệp trao đổi nhị phân
  Bitmapped Image Format (MicrosoftCorp) (BMP)
  khuôn dạng ảnh được ánh xạ bit
  C format videotape recorder
  máy ghi băng viđêô khuôn C
  card format
  khuôn dạng thức thẻ
  cell format
  khuôn thức ô
  channel definition format
  khuôn dạng định nghĩa kênh
  channel definition format
  khuôn định kênh
  command format
  khuôn dạng điều khiển
  Common Interchange/Intermediate Format (CIF)
  trao đổi chung/ khuôn dạng trung gian
  Common Intermediate Format (CIF)
  khuôn dạng trung gian chung
  control trace format
  khuôn vệt kiểm tra
  data format
  khuôn dạng dữ liệu
  data format
  khuôn dữ liệu
  Data Interchange Format (DIF)
  khuôn dạng trao đổi dữ liệu
  data stream format
  khuôn luồng dữ liệu
  default format
  khuôn mặc định
  Digital Document Interchange Format (DDIF)
  khuôn dạng trao đổi tài liệu số
  Digital Exchange Format (DXF)
  khuôn dạng trao đổi số
  display format
  khuôn hiển thị
  display format
  khuôn màn hình
  document format
  khuôn thức tài liệu
  FID (formatidentification)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  FID field (formatidentification field)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  file format
  khuôn dạng tệp
  file format
  khuôn mẫu tệp
  File Interchange Format (FIF)
  khuôn dạng trao đổi tệp
  fixed format
  khuôn cố định
  format check
  kiểm khuôn
  format control
  điều khiển khuôn dạng
  Format Control Buffer (FCB)
  bộ đệm điều khiển khuôn dạng
  Format Control Words (FCW)
  các từ điều khiển khuôn dạng
  format definition
  định nghĩa khuôn
  format identification (PID)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  Format Identification (SNA) (FID)
  Nhận biết khuôn dạng (SNA)
  format identification field (FIDfield)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  Format Identifier (FI)
  phần tử nhận dạng khuôn
  format instruction
  lệnh khuôn dạng
  format list
  danh sách theo khuôn
  format of the signal
  khuôn dạng tín hiệu
  format output
  đầu ra theo khuôn khổ
  format output
  đưa ra theo khuôn khổ
  format set
  tập các khuôn dạng
  format specification
  đặc tính khuôn
  free format
  khuôn tự do
  GEnealogical Data COMmunications (fileformat) (GEDCOM)
  truyền thông dữ liệu hệ quả (khuôn dạng tệp)
  graphic interchange format
  khuôn trao đổi đồ họa
  graphics file format
  khuôn thức tệp đồ họa
  Graphics Interchange Format (GIF)
  khuôn dạng trao đổi đồ họa
  Hierarchical Data Format (HDF)
  khuôn dạng dữ liệu phân cấp
  horizontal format
  khuôn ngang
  information format
  khuôn thông tin
  instruction format
  khuôn lệnh
  international file format
  khuôn dạng tệp quốc tế
  JPEG File Interchange Format (JFIF)
  Khuôn dạng trao đổi tệp JPEG
  Knowledge Interchange Format (KIF)
  khuôn dạng trao đổi kiến thức
  landscape format
  khuôn in ngang giấy
  landscape format
  khuôn ngang giấy
  Low Level Format (LIF)
  khuôn dạng mức thấp
  low-level format
  khuôn thứ bậc thấp
  magnetic tape format
  khuôn dạng dải băng từ
  Map and Chart Data Interchange Format (MACDIF)
  khuôn dạng trao đổi dữ liệu đồ thị và bản đồ
  master format
  khuôn chuẩn
  Microsoft Real-time Compression Format (MRCF)
  Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
  modified duo binary format
  khuôn dạng
  multi-lingual format
  khuôn dạng nhiều ngôn ngữ
  native file format
  khuôn dạng tệp gốc
  native file format
  khuôn thức tệp riêng
  native format
  khuôn dạng gốc
  native format
  khuôn gốc
  native format
  khuôn riêng
  normal format
  khuôn chuẩn
  Open Document Interchange Format (ODIF)
  khuôn dạng trao đổi tư liệu mở
  Open Message Format (OMF)
  khuôn dạng tin báo mở
  packed format
  khuôn nén
  PCM format
  khuôn dạng PCM
  portrait format
  khuôn in giấy dọc
  print format
  khuôn dạng in
  print format
  khuôn in
  proprietary file format
  khuôn thức tệp sở hữu riêng
  record format
  khuôn bản ghi
  recording format
  khuôn dạng ghi
  relative name format
  khuôn dạng tên tương đối
  relocatable format
  khuôn tái định vị được
  Revisable Format Text (RFT)
  văn bản có khuôn dạng có thể sửa chữa
  safe format
  định khuôn thức an toàn
  screen format
  khuôn màn hình
  signed pack decimal format
  khuôn thập phân có dấu
  Simple Message Format (SMF)
  khuôn dạng tin báo đơn giản
  Simple Vector Format (SVF)
  khuôn dạng véc tơ đơn giản
  Source input format (SIF)
  khuôn dạng đầu vào nguồn
  Standard Data Format (filename extension) (SDF)
  khuôn dạng dữ liệu tiêu chuẩn (mở rộng tên tệp)
  Standard Exchange Format (SEF)
  khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
  Standard interchange format (SIF)
  khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
  Standard interface data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu giao diện tiêu chuẩn
  Standard Transaction Format (STF)
  khuôn dạng giao dịch tiêu chuẩn
  System independent data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu không phụ thuộc hệ thống
  Tag Image File Format (TIFF)
  khuôn dạng tệp ảnh nhãn
  trace format
  khuôn vết
  track format
  khuôn rãnh
  Transportable Document Format (TDF)
  khuôn dạng văn bản có thể vận chuyển
  Universal Disk Format (UDF)
  khuôn dạng đĩa phổ thông
  variable format
  khuôn biến đổi
  variable format
  khuôn dạng biến đổi
  vertical format
  khuôn dọc
  khuôn dạng

  Giải thích VN: Là khuôn mẫu trong đó dữ liệu được tổ chức một cách có hệ thống trên máy tính. Khuôn dạng file là một thiết kế xác định về cách thông tin được tổ chức trong file. Ví dụ, ARC/INFO có các khuôn dạng đặc trưng, xác định dùng cho lưu các lớp đối tượng. DLG, DEM, và TIGER là các bộ dữ liệu địa lý với các khuôn dạng file khác nhau.

  Authority and Format Identifier (AFI)
  phần tử nhận dạng thẩm quyền và khuôn dạng
  Binary Interchange File Format (BIFF)
  khuôn dạng tệp trao đổi nhị phân
  Bitmapped Image Format (MicrosoftCorp) (BMP)
  khuôn dạng ảnh được ánh xạ bit
  card format
  khuôn dạng thức thẻ
  channel definition format
  khuôn dạng định nghĩa kênh
  command format
  khuôn dạng điều khiển
  Common Interchange/Intermediate Format (CIF)
  trao đổi chung/ khuôn dạng trung gian
  Common Intermediate Format (CIF)
  khuôn dạng trung gian chung
  data format
  khuôn dạng dữ liệu
  Data Interchange Format (DIF)
  khuôn dạng trao đổi dữ liệu
  Digital Document Interchange Format (DDIF)
  khuôn dạng trao đổi tài liệu số
  Digital Exchange Format (DXF)
  khuôn dạng trao đổi số
  FID (formatidentification)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  FID field (formatidentification field)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  file format
  khuôn dạng tệp
  File Interchange Format (FIF)
  khuôn dạng trao đổi tệp
  format control
  điều khiển khuôn dạng
  Format Control Buffer (FCB)
  bộ đệm điều khiển khuôn dạng
  Format Control Words (FCW)
  các từ điều khiển khuôn dạng
  format identification (PID)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  Format Identification (SNA) (FID)
  Nhận biết khuôn dạng (SNA)
  format identification field (FIDfield)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  format instruction
  lệnh khuôn dạng
  format of the signal
  khuôn dạng tín hiệu
  format set
  tập các khuôn dạng
  GEnealogical Data COMmunications (fileformat) (GEDCOM)
  truyền thông dữ liệu hệ quả (khuôn dạng tệp)
  Graphics Interchange Format (GIF)
  khuôn dạng trao đổi đồ họa
  Hierarchical Data Format (HDF)
  khuôn dạng dữ liệu phân cấp
  international file format
  khuôn dạng tệp quốc tế
  JPEG File Interchange Format (JFIF)
  Khuôn dạng trao đổi tệp JPEG
  Knowledge Interchange Format (KIF)
  khuôn dạng trao đổi kiến thức
  Low Level Format (LIF)
  khuôn dạng mức thấp
  magnetic tape format
  khuôn dạng dải băng từ
  Map and Chart Data Interchange Format (MACDIF)
  khuôn dạng trao đổi dữ liệu đồ thị và bản đồ
  Microsoft Real-time Compression Format (MRCF)
  Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
  multi-lingual format
  khuôn dạng nhiều ngôn ngữ
  native file format
  khuôn dạng tệp gốc
  native format
  khuôn dạng gốc
  Open Document Interchange Format (ODIF)
  khuôn dạng trao đổi tư liệu mở
  Open Message Format (OMF)
  khuôn dạng tin báo mở
  PCM format
  khuôn dạng PCM
  print format
  khuôn dạng in
  recording format
  khuôn dạng ghi
  relative name format
  khuôn dạng tên tương đối
  Revisable Format Text (RFT)
  văn bản có khuôn dạng có thể sửa chữa
  Simple Message Format (SMF)
  khuôn dạng tin báo đơn giản
  Simple Vector Format (SVF)
  khuôn dạng véc tơ đơn giản
  Source input format (SIF)
  khuôn dạng đầu vào nguồn
  Standard Data Format (filename extension) (SDF)
  khuôn dạng dữ liệu tiêu chuẩn (mở rộng tên tệp)
  Standard Exchange Format (SEF)
  khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
  Standard interchange format (SIF)
  khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
  Standard interface data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu giao diện tiêu chuẩn
  Standard Transaction Format (STF)
  khuôn dạng giao dịch tiêu chuẩn
  System independent data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu không phụ thuộc hệ thống
  Tag Image File Format (TIFF)
  khuôn dạng tệp ảnh nhãn
  Transportable Document Format (TDF)
  khuôn dạng văn bản có thể vận chuyển
  Universal Disk Format (UDF)
  khuôn dạng đĩa phổ thông
  variable format
  khuôn dạng biến đổi
  khuôn thức

  Giải thích VN: Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

  cell format
  khuôn thức ô
  document format
  khuôn thức tài liệu
  graphics file format
  khuôn thức tệp đồ họa
  native file format
  khuôn thức tệp riêng
  proprietary file format
  khuôn thức tệp sở hữu riêng
  safe format
  định khuôn thức an toàn
  dạng
  address format
  kiểu dạng địa chỉ
  address format
  dạng thức địa chỉ
  address format
  định dạng của địa chỉ
  address format
  định dạng địa chỉ
  Authority and Format Identifier (AFI)
  phần tử nhận dạng thẩm quyền và khuôn dạng
  basic exchange format
  dạng thức trao đổi cơ bản
  basic format
  dạng thức cơ bản
  basic format
  định dạng cơ bản
  Bellcore Automatic Message Accounting Format (BAMAF)
  định dạng tính cước nhắn tin tự động của Bellcore
  beta format
  dạng thức beta
  beta format
  định dạng beta
  Binary File Format (BFF)
  định dạng tệp nhị phân
  binary format
  kiểu dạng nhị phân
  binary format
  dạng thức nhị phân
  Binary Interchange File Format (BIFF)
  khuôn dạng tệp trao đổi nhị phân
  bipolar format
  dạng lưỡng cực
  Bitmapped Image Format (MicrosoftCorp) (BMP)
  khuôn dạng ảnh được ánh xạ bit
  canonical format
  dạng thức hợp quy
  card format
  khuôn dạng thức thẻ
  CDF (commondata format)
  dạng thức dữ liệu chung
  centesimal floating point format
  dạng thức dấu chấm động phần trăm
  channel definition format
  khuôn dạng định nghĩa kênh
  character format
  định dạng kiểu ký tự
  chart format
  dạng thức biểu đồ
  COF (commonobject format)
  dạng thức đối tượng chung
  COFF (commonobject file format)
  dạng tập tin đối tượng chung
  column data format
  dạng cột dữ liệu
  comma format
  định dạng bằng dấu phẩy
  command format
  khuôn dạng điều khiển
  common data format (CDF)
  dạng dữ liệu chung
  Common Interchange/Intermediate Format (CIF)
  trao đổi chung/ khuôn dạng trung gian
  Common Intermediate Format (CIF)
  khuôn dạng trung gian chung
  common object file format (COFF)
  dạng tập tin đối tượng chung
  Common Object File Format [Unix] (COFF)
  định dạng tệp mục tiêu chung
  component format
  định dạng thành phần
  Continuous Memory Format (CMF)
  định dạng bộ nhớ liên tục
  currency format
  dạng thức tiền tệ
  D format
  dạng thức D
  D format
  định dạng D
  data format
  khuôn dạng dữ liệu
  data format
  dạng dữ liệu
  data format
  dạng thức dữ liệu
  Data Interchange Format (DIF)
  khuôn dạng trao đổi dữ liệu
  data streams format
  dạng thức dòng dữ liệu
  date format
  dạng thức ngày tháng
  Decimal Reference Publication Format (DRPE)
  định dạng công bố tham chiếu thập phân
  default format
  dạng thức mặc định
  dialable format
  dạng số gọi nhanh
  DIF (datainterchange format)
  dạng thức hoán đổi dữ liệu
  DIF (datainterchange format)
  định dạng trao đổi dữ liệu-DIF
  Digital Document Interchange Format (DDIF)
  khuôn dạng trao đổi tài liệu số
  digital document interchange format (DDIF)
  dạng thức hoán đổi tài liệu số
  digital document interchange format (DDIF)
  định dạng trao đổi tài liệu số
  Digital Exchange Format (DXF)
  khuôn dạng trao đổi số
  display format
  dạng thức màn hình
  E-format
  dạng thức E
  E-format
  dạng thức mũ
  E-format number
  số theo dạng thức mũ
  EDIF (electronicdesign interchange format)
  dạng thức trao đổi thiết kế điện tử
  encoded format
  dạng thức mã hóa
  entry format
  dạng thức nhập
  exact name format
  dạng thức tên chính xác
  Extended Superframe Format (ESF)
  dạng siêu khung mở rộng
  external format
  dạng ngoài
  F format
  dạng thức F
  FE format effectors character
  ký tự bộ tác động dạng thức
  FID (formatidentification)
  sự nhận biết dạng thức
  FID (formatidentification)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  FID field (formatidentification field)
  trường nhận biết dạng thức
  FID field (formatidentification field)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  file format
  khuôn dạng tệp
  file format
  kiểu dạng tệp
  file format
  dạng thức tệp
  File Interchange Format (FIF)
  khuôn dạng trao đổi tệp
  fixed-format menu
  menu dạng cố định
  fixed-format menu
  trình đơn dạng cố định
  floating-point format
  dạng thức dấu chấm động
  format (ted) mode
  kiểu với dạng thức
  format (ted) mode
  phương thức với dạng thức
  format axis
  định dạng trục
  format button
  nút định dạng
  format character set
  tập ký tự tạo dạng
  Format Chart Area
  định dạng vùng biểu đồ
  format check
  kiểm tra định dạng
  format check
  sự kiểm tra định dạng
  Format Computer Graphics (FCG)
  định dạng đồ họa máy tính
  format control
  điều khiển khuôn dạng
  Format Control Buffer (FCB)
  bộ đệm điều khiển khuôn dạng
  Format Control Words (FCW)
  các từ điều khiển khuôn dạng
  format conversion
  chuyển đổi định dạng
  format conversion
  sự chuyển đổi dạng thức
  format data labels
  định dạng nhãn dữ liệu
  format data point
  định dạng điểm dữ liệu
  format definition
  định nghĩa dạng thức
  format description statement
  câu lệnh mô tả dạng thức
  format description technique
  kỹ thuật mô tả dạng thức
  format disk
  định dạng đĩa vi tính
  format effectors character (FEcharacter)
  ký tự bộ tác động dạng thức
  format file
  tệp định dạng
  format identification (PID)
  sự nhận biết dạng thức
  format identification (PID)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  Format Identification (SNA) (FID)
  Nhận biết khuôn dạng (SNA)
  format identification field (FIDfield)
  trường nhận biết dạng thức
  format identification field (FIDfield)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  Format Identifier (FI)
  phần tử nhận dạng khuôn
  format instruction
  lệnh khuôn dạng
  Format Legend
  định dạng chú thích
  format list
  danh sách dạng thức
  format member
  thành phần dạng thức
  format menu for chart
  thực đơn kiểu dạng cho hải đồ
  Format Object
  định dạng đối tượng
  format of a message
  dạng thức của tin báo
  format of the signal
  khuôn dạng tín hiệu
  Format Picture
  định dạng hình ảnh
  format record
  bản ghi dạng thức
  format selection
  sự lựa chọn dạng thức
  format selector
  bộ chọn dạng thức
  format service program
  chương trình dịch vụ định dạng
  format set
  tập hợp các dạng thức
  format set
  tập các khuôn dạng
  format settings
  các xác lập định dạng
  format translate
  sự diễn dịch dạng thức
  frame format
  định dạng khung
  free field format
  kiểu dạng ruộng tự do
  free format
  kiểu dạng tự do
  free format
  dạng thức tự do
  free format
  định dạng tự do
  free-form format
  dạng thức dạng tự do
  free-format menu
  menu dạng thức tự do
  GEnealogical Data COMmunications (fileformat) (GEDCOM)
  truyền thông dữ liệu hệ quả (khuôn dạng tệp)
  global format
  định dạng chung
  graphic file format
  dạng thức tập tin đồ họa
  graphics format
  định dạng đồ họa
  Graphics Interchange Format (GIF)
  khuôn dạng trao đổi đồ họa
  graphics interchange format (GIP)
  dạng thức hoán đổi đồ họa
  Hexadecimal Reference Publication Format (HRPF)
  định dạng ấn phẩm chuẩn giả định hệ đếm 16
  Hierarchical Data Format (HDF)
  khuôn dạng dữ liệu phân cấp
  i format (informationformat)
  dạng thức thông tin
  IFF (interchangefile format)
  dạng thức trao đổi tập tin
  Image Data Stream (format( (IBM) (IMDS)
  Dòng dữ liệu ảnh (định dạng) (IBM)
  information format (Iformat)
  dạng thức thông tin
  instruction format
  dạng thức lệnh
  instruction format
  định dạng lệnh
  interchange file format (IFF)
  dạng thức trao đổi tập tin
  interchange format
  dạng thức trao đổi
  interchange format
  định dạng trao đổi
  interchange format class
  lớp định dạng trao đổi
  Interchangeable File Format (IFF)
  định dạng tệp có thể trao đổi
  internal format
  dạng nội tại
  internal format
  dạng thức trong
  internal format
  dạng trong
  international file format
  khuôn dạng tệp quốc tế
  international format
  dạng thức quốc tế
  JPEG File Interchange Format (JFIF)
  Khuôn dạng trao đổi tệp JPEG
  Knowledge Interchange Format (KIF)
  khuôn dạng trao đổi kiến thức
  label format record
  bản ghi dạng thức nhãn
  landscape format
  dạng in ngang giấy
  long format
  dạng thức dài
  Low Level Format (LIF)
  khuôn dạng mức thấp
  magnetic tape format
  khuôn dạng dải băng từ
  Map and Chart Data Interchange Format (MACDIF)
  khuôn dạng trao đổi dữ liệu đồ thị và bản đồ
  master format
  dạng thức chuẩn
  message format service (MFS)
  dịch vụ định dạng thông báo
  MFS (messageformat service)
  dịch vụ định dạng thông báo
  Microsoft Real-time Compression Format (MRCF)
  Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
  modified duo binary format
  khuôn dạng
  multi-lingual format
  khuôn dạng nhiều ngôn ngữ
  native file format
  khuôn dạng tệp gốc
  native format
  khuôn dạng gốc
  negative number format
  dạng số âm
  non standard format
  dạng thức đặc biệt
  non standard format
  dạng thức phi chuẩn
  non standard format file
  tập tin có dạng thức không chuẩn
  normal format
  dạng thức chuẩn
  normalized format
  dạng chuẩn
  number format
  dạng thức số
  numeric format
  định dạng số
  object module format
  dạng thức môđun đối tượng
  ODIF (officedocument interchange format)
  dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  office document interchange format (ODIF)
  dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
  OMF (objectmodule format)
  dạng thức môđun đối tượng
  omit picture format
  quên đi kiểu dạng hình
  Open Document Interchange Format (ODIF)
  khuôn dạng trao đổi tư liệu mở
  Open Message Format (OMF)
  khuôn dạng tin báo mở
  output format
  định dạng ra
  output format
  định dạng xuất
  packed decimal format
  dạng thập phân nén
  packed format
  dạng thức nén
  PAL format
  dạng thức PAL
  panel format
  dạng bảng
  panel format
  dạng panen
  paste format
  dán dạng thức
  PCM format
  khuôn dạng PCM
  PDF (Portabledocument format)
  dạng thức tài liệu khả chuyển
  PDF (PortableDocument Format)
  định dạng tài liệu khả chuyển-PDF
  Polish format
  dạng thức Balan
  portable document format
  dạng thức tài liệu khả chuyển
  portrait format
  dạng thức in giấy dọc
  PostScript Output Format
  dạng thức kết xuất PostScript
  print format
  khuôn dạng in
  print format
  kiểu dạng bản in
  print format
  dạng in, khổ in
  print image format
  dạng hình ảnh in
  printing format
  dạng thức in
  protected format
  dạng thức có bảo vệ
  quick format
  định dạng nhanh
  record format
  dạng thức bản ghi
  record format
  định dạng bản ghi
  record format definition
  định nghĩa dạng thức bản ghi
  record format definition
  sự xác định dạng mẩu tin
  record format description
  sự mô tả dạng mẩu tin
  recording format
  khuôn dạng ghi
  reference format
  dạng thức quy chiếu
  reference format
  định dạng tham chiếu
  relative name format
  khuôn dạng tên tương đối
  relative name format
  dạng thức tên tương đối
  relocatable format
  dạng định vị lại được
  Resource Interchange File Format (RIFF)
  định dạng tệp trao đổi tài nguyên
  Revisable Format Text (RFT)
  văn bản có khuôn dạng có thể sửa chữa
  Rich Text Format (RTF)
  định dạng văn bản giàu
  Rich Text Format-RTF
  dạng Rich Text
  scatter format
  dạng rải rác
  scatter format
  dạng thức phân tán
  screen format
  dạng màn hình
  screen format
  sự định dạng màn hình
  secondary record format
  dạng thức bản ghi thứ cấp
  shared record format
  dạng thức bản ghi dùng chung
  short format
  dạng thức ngắn
  Simple Message Format (SMF)
  khuôn dạng tin báo đơn giản
  Simple Vector Format (SVF)
  khuôn dạng véc tơ đơn giản
  SOF (start-of-format control)
  điều khiển khởi đầu dạng thức
  Source input format (SIF)
  khuôn dạng đầu vào nguồn
  standard data format
  dạng thức dữ liệu chuẩn
  standard data format
  định dạng dữ liệu chuẩn
  Standard Data Format (filename extension) (SDF)
  khuôn dạng dữ liệu tiêu chuẩn (mở rộng tên tệp)
  Standard Exchange Format (SEF)
  khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
  Standard interchange format (SIF)
  khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
  Standard interface data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu giao diện tiêu chuẩn
  Standard Transaction Format (STF)
  khuôn dạng giao dịch tiêu chuẩn
  start-of-format control (SOF)
  điều khiển khởi đầu dạng thức
  Still Picture Interchange File Format (SPIEF)
  định dạng tệp trao đổi hình ảnh tĩnh
  stored-format instruction
  lệnh dạng thức lưu trữ
  subfile record format
  dạng thức ghi tập tin con
  Superframe Format (T-1) (SF)
  định dạng siêu khung (T-1)
  supervisory format
  dạng thức giám sát
  System independent data format (SIDF)
  khuôn dạng dữ liệu không phụ thuộc hệ thống
  Table Format
  dạng bảng
  tag format
  định dạng nhãn
  Tag Image File Format (TIFF)
  khuôn dạng tệp ảnh nhãn
  Tagged Image File Format-TIFF
  định dạng TIFF
  tape format
  dạng băng
  time format
  dạng thức giờ
  time format
  định dạng theo giờ
  Transportable Document Format (TDF)
  khuôn dạng văn bản có thể vận chuyển
  u format (unnumberedformat)
  dạng thức không đánh số
  Universal Disk Format (UDF)
  khuôn dạng đĩa phổ thông
  unnumbered format (Uformat)
  dạng thức không đánh số
  unnumbered format (Uformat)
  dạng thức U
  unpacked decimal format
  dạng thập phân không nén
  variable format
  khuôn dạng biến đổi
  vertical format
  dạng dọc
  vertical format
  dạng thẳng đứng
  vertical format information
  thông tin dạng dọc
  vertical format information
  thông tin dạng thẳng đứng
  word format
  dạng thức từ
  Z format
  dạng thức Z
  zero-address instruction format
  dạng lệnh địa chỉ số không
  zoned decimal format
  dạng thập phân tạo vùng
  zoned format
  định dạng phân vùng
  định dạng

  Giải thích VN: Sự tổ chức của thông tin để lưu trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của các đĩa mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

  address format
  định dạng của địa chỉ
  address format
  định dạng địa chỉ
  basic format
  định dạng cơ bản
  Bellcore Automatic Message Accounting Format (BAMAF)
  định dạng tính cước nhắn tin tự động của Bellcore
  beta format
  định dạng beta
  Binary File Format (BFF)
  định dạng tệp nhị phân
  character format
  định dạng kiểu ký tự
  comma format
  định dạng bằng dấu phẩy
  Common Object File Format [Unix] (COFF)
  định dạng tệp mục tiêu chung
  component format
  định dạng thành phần
  Continuous Memory Format (CMF)
  định dạng bộ nhớ liên tục
  D format
  định dạng D
  Decimal Reference Publication Format (DRPE)
  định dạng công bố tham chiếu thập phân
  DIF (datainterchange format)
  định dạng trao đổi dữ liệu-DIF
  digital document interchange format (DDIF)
  định dạng trao đổi tài liệu số
  format axis
  định dạng trục
  format button
  nút định dạng
  Format Chart Area
  định dạng vùng biểu đồ
  format check
  kiểm tra định dạng
  format check
  sự kiểm tra định dạng
  Format Computer Graphics (FCG)
  định dạng đồ họa máy tính
  format conversion
  chuyển đổi định dạng
  format data labels
  định dạng nhãn dữ liệu
  format data point
  định dạng điểm dữ liệu
  format disk
  định dạng đĩa vi tính
  format file
  tệp định dạng
  Format Legend
  định dạng chú thích
  Format Object
  định dạng đối tượng
  Format Picture
  định dạng hình ảnh
  format service program
  chương trình dịch vụ định dạng
  format settings
  các xác lập định dạng
  frame format
  định dạng khung
  free format
  định dạng tự do
  global format
  định dạng chung
  graphics format
  định dạng đồ họa
  Hexadecimal Reference Publication Format (HRPF)
  định dạng ấn phẩm chuẩn giả định hệ đếm 16
  Image Data Stream (format( (IBM) (IMDS)
  Dòng dữ liệu ảnh (định dạng) (IBM)
  instruction format
  định dạng lệnh
  interchange format
  định dạng trao đổi
  interchange format class
  lớp định dạng trao đổi
  Interchangeable File Format (IFF)
  định dạng tệp có thể trao đổi
  message format service (MFS)
  dịch vụ định dạng thông báo
  MFS (messageformat service)
  dịch vụ định dạng thông báo
  numeric format
  định dạng số
  output format
  định dạng ra
  output format
  định dạng xuất
  PDF (PortableDocument Format)
  định dạng tài liệu khả chuyển-PDF
  quick format
  định dạng nhanh
  record format
  định dạng bản ghi
  record format definition
  sự xác định dạng mẩu tin
  reference format
  định dạng tham chiếu
  Resource Interchange File Format (RIFF)
  định dạng tệp trao đổi tài nguyên
  Rich Text Format (RTF)
  định dạng văn bản giàu
  screen format
  sự định dạng màn hình
  standard data format
  định dạng dữ liệu chuẩn
  Still Picture Interchange File Format (SPIEF)
  định dạng tệp trao đổi hình ảnh tĩnh
  Superframe Format (T-1) (SF)
  định dạng siêu khung (T-1)
  tag format
  định dạng nhãn
  Tagged Image File Format-TIFF
  định dạng TIFF
  time format
  định dạng theo giờ
  zoned format
  định dạng phân vùng
  mẫu

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bản mẫu
  cỡ
  dạng

  Nguồn khác

  • format : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Appearance, look(s), aspect, layout, plan, design, style,form, dimension(s), shape, size: In its present format, themagazine resembles an academic journal.
  Composition,content(s), make-up, constitution, arrangement, plan,organization, order, set-up: Her TV programme has the format ofa chat show.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  The shape and size of a book, periodical, etc.2 the style or manner of an arrangement or procedure.
  Computing a defined structure for holding data etc. in a recordfor processing or storage.
  V.tr. (formatted, formatting) 1arrange or put into a format.
  Computing prepare (a storagemedium) to receive data. [F f. G f. L formatus (liber) shaped(book), past part. of formare FORM]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X