• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tới gần, đến gần, xích lại gần, nhích lại; sắp tới)
  (Gần như, hầu như (dùng trong tính từ ghép))
  Dòng 48: Dòng 48:
  =====Gần như, hầu như (dùng trong tính từ ghép)=====
  =====Gần như, hầu như (dùng trong tính từ ghép)=====
  -
  ::[[a]] [[near-vertical]] [[tree]]
  +
  ::[[a]] [[near]]-[[vertical]] [[tree]]
  ::một cái cây gần như thẳng đứng
  ::một cái cây gần như thẳng đứng

  14:37, ngày 6 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gần, cận
  the school is quite near
  trường học rất gần
  the Near East
  Cận đông
  a near relation
  một người có họ gần
  in the near future
  trong tương lai gần đây
  Thân
  a near friend
  bạn thân
  Giống, sát
  near resemblance
  sự giống lắm
  a near translation
  bản dịch sát nghĩa
  Tỉ mỉ
  near work
  công việc tỉ mỉ
  Chi ly, chắt bóp, keo kiệt
  to be very near with one's money
  rất chi ly đối với đồng tiền
  Bên trái ( (cũng) nearside)
  the near side of the road
  bên trái đường
  the near wheel of a car
  bánh xe bên trái
  the near foreleg of a horse
  chân trái đằng trước của con ngựa
  Gần như, hầu như (dùng trong tính từ ghép)
  a near-vertical tree
  một cái cây gần như thẳng đứng
  One's nearest and dearest
  Gia đình thân thuộc của mình
  in the near distance
  ngay trước mắt

  Phó từ

  Gần, ở gần; sắp tới, không xa
  did you sit near enough to see the main actress?
  các bạn có ngồi đủ gần để thấy cô đào chính hay không?
  near at hand
  gần ngay bên; gần tới nơi
  near by
  ở gần, ở bên
  Chi ly, chắt bóp, keo kiệt
  to live very near
  sống chắt bóp
  as near as
  cũng chính xác như, cũng đúng như
  there are fifty soldiers in this village, as near as he can judge
  có năm mươi binh sĩ trong làng này, đúng như anh ta phán đoán
  as near as dammit, as near as makes no difference
  súyt soát, xê xích
  so near and yet so far
  đến miệng rồi còn để rơi mất
  nowhere near
  còn lâu
  the house is nowhere near clean
  căn nhà chắc là không sạch

  Giới từ

  Gần, ở gần
  to stand near the fire
  đứng gần lò sưởi
  the performance was drawing near its close
  buổi biểu diễn gần hết
  Gần giống, theo kịp
  who comes near him in self-denial?
  ai theo kịp được anh ấy về tinh thần hy sinh?
  near to sb's heart
  rất gần gũi với ai, rất được ai quan tâm
  to come near to sth/doing sth
  gần đạt tới điều gì

  Ngoại động từ

  Tới gần, đến gần, xích lại gần, nhích lại; sắp tới
  the ship was nearing the land
  tàu sắp tới đất liền
  to be nearing one's end
  sắp chết

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gần

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adv.

  Close (by or at hand), not far (off or away), nearby,nigh, in or into the vicinity or neighbourhood, within (easy)reach: Draw near and listen to my tale.
  Close to, next to:Don't go near the edge!
  Nearly, almost, just about, wellnigh,close to being; not quite, virtually: She was damn near killedin the car crash.
  Adj.
  Close, imminent, immediate, impending, looming,coming, approaching, forthcoming; in the offing, at hand: Wehope to settle the pollution problem in the near future. Thetime is near for me to go. 5 nearby, close, adjacent, next-door,close-by, adjoining, abutting, neighbouring, contiguous: Mynearest neighbours live a mile away.
  Stingy, mean, niggardly,miserly, parsimonious, penurious, cheap, penny-pinching,cheese-paring, selfish, close, tight-fisted, close-fisted: Heis so near he begrudged me even a cup of tea.
  Close,intimate, connected, related, attached: In case of emergency,list the name and address of a near relative.
  Close, narrow,hairbreadth: Although I escaped, it was a near thing.
  Prep.
  Close to, in the vicinity or neighbourhood of, nextto, adjacent to, within reach of, within a mile of; a stone'sthrow from, not far (away) from: She wouldn't allow the doctorto come near her. I live near the railway.
  V.
  Approach, draw near or nigh, come close or closer,verge on, approximate on, lean towards: As summer nears, Ithink of going on holiday. The ship neared port. His estimate isbeginning to near mine.

  Oxford

  Adv., prep., adj., & v.

  Adv.
  (often foll. by to) to or ata short distance in space or time; close by (the time drew near;dropped near to them).
  Closely (as near as one can guess).
  Archaic almost, nearly (very near died).
  Archaicparsimoniously; meanly (lives very near).
  Prep. (compar. &superl. also used) 1 to or at a short distance (in space, time,condition, or resemblance) from (stood near the back; occursnearer the end; the sun is near setting).
  (in comb.) a thatis almost (near-hysterical; a near-Communist). b intended as asubstitute for; resembling (near-beer).
  Adj.
  (usu.predic.) close at hand; close to, in place or time (the mannearest you; in the near future).
  A closely related (a nearrelation). b intimate (a near friend).
  (of a part of avehicle, animal, or road) left (the near fore leg; near sidefront wheel (orig. of the side from which one mounted)) (opp.OFF).
  Close; narrow (a near escape; a near guess).
  (of aroad or way) direct.
  Niggardly, mean.
  V.
  Tr. approach;draw near to (neared the harbour).
  Intr. draw near (coulddistinguish them as they neared).
  Inthe immediate future. the Near East the region comprising thecountries of the eastern Mediterranean. Near Eastern of theNear East. near go colloq. a narrow escape. near the knucklecolloq. verging on the indecent. near miss 1 (of a bomb etc.)close to the target.
  A situation in which a collision isnarrowly avoided.
  (of an attempt) almost but not quitesuccessful. near sight esp. US = short sight. near thing anarrow escape. near upon archaic not far in time from.
  Nearish adj. nearness n. [ME f. ON n‘r, orig. compar. of n = OE neah NIGH]

  Tham khảo chung

  • near : National Weather Service
  • near : amsglossary
  • near : Chlorine Online
  • near : bized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X