• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Ướt, đẫm nước, ẩm ướt===== ::as wet as a drowned rat ::ướt như ...)
  (Ướt, đẫm nước, ẩm ướt)
  Dòng 16: Dòng 16:
  ::[[to]] [[be]] [[wet]] [[to]] [[the]] [[skin]]; [[to]] [[be]] [[wet]] [[through]]
  ::[[to]] [[be]] [[wet]] [[to]] [[the]] [[skin]]; [[to]] [[be]] [[wet]] [[through]]
  ::ướt đẫm, ướt sạch
  ::ướt đẫm, ướt sạch
  -
  ::[[cheeeks]] [[are]] [[wet]] [[with]] [[tears]]
  +
  ::[[cheeks]] [[are]] [[wet]] [[with]] [[tears]]
  ::má đầm đìa nước mắt
  ::má đầm đìa nước mắt

  01:29, ngày 8 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ướt, đẫm nước, ẩm ướt
  as wet as a drowned rat
  ướt như chuột lột
  to be wet to the skin; to be wet through
  ướt đẫm, ướt sạch
  cheeks are wet with tears
  má đầm đìa nước mắt
  Ẩm ướt, có mưa (thời tiết..)
  wet season
  mùa mưa
  it is going to be wet
  trời sắp mưa
  Chưa khô, còn ướt (mực, sơn, chất dẻo...)
  (thông tục) say bí tỉ
  (thông tục) thiếu mục đích, thiếu tinh thần, vô tích sự, thiếu quyết đoán; đần
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không cấm bán rượu, không chủ trương cấm rượu (người, thành phố, bang)
  (still) wet behind the cars
  (thông tục) miệng còn hơi sữa; ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, chưa trưởng thành
  a wet blanket
  (thông tục) người phá hoại niềm vui của người khác (vì anh ta âu sầu, tẻ nhạt, bi quan..)
  wet through
  ướt sũng

  Danh từ

  ( theỵwet) thời tiết ẩm ướt; mưa
  come in out of the wet
  hãy đi vào cho khỏi mưa
  Tình trạng ẩm ướt
  Người tẻ nhạt, người nhu nhược; nhà chính trị ưa thích các tính chất dung hoà hơn các chính sách cực đoan
  Tory wets
  các đảng viên Bảo thủ ôn hoà
  (từ lóng) ngụm nước nhấp giọng; cốc rượu
  to have a wet
  uống cốc rượu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phản đối sự cấm rượu

  Ngoại động từ .wet; wetted

  Làm ẩm, làm ẩm ướt, làm ướt, thấm nước, dấp nước
  Uống rượu mừng
  to wet a bargain
  uống rượu mừng một sự thoả thuận mua bán
  wet the/one's bed
  đái dầm
  the baby has wetted its bed again
  đứa bé lại đái ướt giường rồi
  wet one's whistle
  (thông tục) uống (nhất là rượu)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  ẩm, ướt, làm ướt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  làm ẩm
  làm ướt
  nhúng thiếc
  nhúng ướt
  mạ thiếc

  Nguồn khác

  • wet : semiconductorglossary
  • wet : Foldoc

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ẩm ướt
  tình trạng ẩm

  Nguồn khác

  • wet : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Moist, moistened, damp, dampened, soaked, soaking,sopping, wringing, dripping, sodden, soppy, saturated, drenched:During the rainy season, the ground is far too wet for planting.2 rainy, raining, teeming, pouring, drizzling, showery: We havehad a very wet spring this year.
  Feeble, weak, irresolute,effet, namby-pamby, foolish, ineffectual, ineffective,spineless, timorous, cowardly: She considered some of hercolleagues too wet to take the tough action needed.
  N.
  Moisture, water, wetness, dampness, damp, humidity,liquid: The wet stood out on his forehead.
  Rain, wetness,mist, dew, fog, damp, humidity: Come in out of the wet, andwarm yourself by the fire.
  Milksop, softie or softy,lightweight, Colloq drip, loser, Brit weed, Slang wimp, US weaksister: Why is he such a wet about standing up for his rights?

  Oxford

  Adj., v., & n.

  Adj. (wetter, wettest) 1 soaked, covered, ordampened with water or other liquid (a wet sponge; a wetsurface; got my feet wet).
  (of the weather etc.) rainy (a wetday).
  (of paint, ink, etc.) not yet dried.
  Used with water(wet shampoo).
  Brit. colloq. feeble, inept.
  Brit. Polit.colloq. Conservative with liberal tendencies, esp. as regardedby right-wing Conservatives.
  Sl. (of a country, oflegislation, etc.) allowing the free sale of alcoholic drink.
  (of a baby or young child) incontinent (is still wet at night).
  V.tr. (wetting; past and past part. wet or wetted) 1 makewet.
  A urinate in or on (wet the bed). b refl. urinateinvoluntarily.
  N.
  Moisture; liquid that wets something.
  Rainy weather; a time of rain.
  Brit. colloq. a feeble orinept person.
  Brit. Polit. colloq. a Conservative withliberal tendencies (see sense 6 of adj.).
  Colloq. a drink.
  V.tr.
  Act as a wet-nurse to.
  Colloq. treat as ifhelpless. wet pack the therapeutic wrapping of the body in wetcloths etc. wet suit a close-fitting rubber garment worn byskin-divers etc. to keep warm. wet through (or to the skin)with one's clothes soaked. wetting agent a substance that helpswater etc. to spread or penetrate. wet one's whistle colloq.drink.
  Wetly adv. wetness n. wettable adj. wetting n.wettish adj. [OE w‘t (adj. & n.), w‘tan (v.), rel. to WATER: inME replaced by past part. of the verb]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X