• Chứng khoán

    Bảng liệt kê aging

    • Phân loại các khoản phải thu, số hàng trữ kho, hay các khoản nợ theo thời gian. Trong một danh mục vay, aging cho biết sự sắp xếp của các khoản từ ngày sở hữu, và là một số chỉ cho tổng số tài sản và khả năng hoàn lại. Aging của các khoản mục kế toán cũng cho biết các món nợ quá kỳ hạn, như các món nợ đã quá hạn 0 ngày, 30 ngày, 10 ngày hoặc các chỉ dẫn hữu ích cho nỗ lực thu hồi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X