• Kỹ thuật chung

    Địa chất

    nitro-glixerin, thuốc nổ nitro-glixerin (C3H2(ONO2)3)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X