• /¸kæti´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc làm thành chuỗi; sự kết chuỗi; sự nối ghép

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự kết thành chuỗi

  Kỹ thuật chung

  ghép

  Giải thích VN: Liên kết hai hoặc nhiều đơn vị thông tin với nhau, như văn bản hoặc các tệp, để tạo thành một đơn vị. Trong các chương trình bảng tính, sự ghép được dùng để liên hợp văn bản trong một công thức bằng cách đặt một dấu & giữa công thức và văn bản.

  nối

  Giải thích VN: Liên kết hai hoặc nhiều đơn vị thông tin với nhau, như văn bản hoặc các tệp, để tạo thành một đơn vị. Trong các chương trình bảng tính, sự ghép được dùng để liên hợp văn bản trong một công thức bằng cách đặt một dấu & giữa công thức và văn bản.

  sự ghép nối
  sự kết giao
  sự kết hợp
  sự liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X